Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Instrukcje obsługi


Autor / Autorzy: ---
Wydawnictwo: ---
Rok wydania: ---

Strony


OCR


Fabryka Sprzętu Ratunkowego
; ź i Lamp Górniczych
Tarnowskie Góry

INSTRUKCJA UŻYCIA

MASKA PRZEMYSŁOWA GSP-M

IU-16-8-0/2
1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa typ GSP-M przeznaczona jest
do użytku z pochłaniaczem małym lub pochłaniaczem
dużym oraz z aparatem do oddychania czystym powietrzem.

Szczególnie nadaje się do zastosowania w przemyśle
chemicznym i pożarnietwie. Maski GSP-M nie należy
stosować przy temperaturze przekraczającej -|- 50'€

2. DANE TECHNICZNE

Maski GSP-M produkuje się w jednej wielkości.
Opory maski przy pulsującym przepływie powietrza
30 l/min wynoszą:

dla wdechu (od 2 do 10 mm H20) od 20 do 100 Pa

dla wydechu (od 4 do 10 mm HO) od 40 do 100 Pa
Opory maski przy stałym przepływie powietrza 30
l/min wynoszą:

dla wdechu (od 2 do 10 mm HO) od 20 do 100 Pa
dla wydechu (od 3 do 10 mm H20) od 30 do 100 Pa

Przestrzeń martwa maski wynosi około 620 cm@.
Masa maski wynosi około 0,45 kg.


3. KONSTRUKCJA

Części składowe

4. Ramka szybki
1. Część twarzowa ! 3
2. Łącznik z zaworem 5. Wycieraczka szybki
wdechowym 6. Nagłowie
3. Szybka 7. Zawór wydechowy

i jest z gumy

ć iwarzowa maski wykonana jes )

z Sazv?lsulkanizowaną przekładką z tkaniny. Obrzeże
uszczelniające wykonane jest ze skóry zamszowej,

przyszytej do części twarzowej. Miejsca zszycia usz
czelniane są

specjalnym klejem.

Łącznik z zaworem wdechowym służy do połączenia części twarzowej maski z pochłaniaczem lub wężem łączącym. Łącznik właściwy wykonany jest z me
talu lekkiego

i zaopatrzony z jednej strony w gniazdo

ze znormalizowanym gwiniem okrągłym Rd 404
PN-70/Z-02000 do połączenia z pochłaniaczem, z dru
giej strony w

czop do osadzenia cienkiej płytki gumo
wej zaworu wdechowego.

Szybka maski wykonana jest z dwóch płytek szklanych przedzielonych warstwą kleju przeźroczystego
i elastycznego chroniącego w razie uszkodzenia szybki przed nieszczelnością.

Ramka szybki profilowana wykonana jest dwudzielnie i ściągana celem uszczelnienia szybki dwoma

wkrętami.

Wycieraczka służy do wycierania skraplającej się na
szybie pary wodnej pogarszającej widoczność.

Nagłowie składa się z systemu taśm służących do
podtrzymania i uszczelniania maski na twarzy. Naciąg
taśm regulowany jest indywidualnie przez użytko
wników.

Zawór wydechowy umożliwia upuszczanie zużytego
powietrza na zewnątrz, gwarantując jednocześnie dostateczną szczelność przed dostaniem się zatrutego powietrza przez zawór wydechowy w obieg powietrza

oddechowego.


4. UZYTKOWANIE

4.a. Czynności przed użyciem.

Przed nałożeniem maski na twarz należy wyregulować długość taśm nagłowia.
Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy szczeł
ność przylegania maski do twarzy zatykając ręką
otwór łącznika i wykonując głęboki wdech, celem
wywołania podciśnienia wewnątrz maski.
Przyleganie maski do twarzy jest dokładne, jeżeli do
jej wnętrza po wykonaniu wdechu nie przedostaje
się powieirze.

4.b. Czynności podczas użycia.

W czasie użytkowania maski w wypadku zamglenia
szybki, należy przekręcić wycieraczką, celem uzyskania dobrej widoczności.

4.c. Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą
mydlaną lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus lub
chinozol) wypłukać wodą i wysuszyć.

Dezynfekcję można przeprowadzić również w szafie
do odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

4.d. Naprawy.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienie wyszczególnione
w wykazie części montażowych i oznaczone przez „xS
elementy wymienne.

M)

N

Wymianę części wymiennych wykonywać powinien
przeszkolony mechanik sprzętu ratunkowego.
Wymianę taśm nagłowia wykonuje zakład produkcyjny.

4.e. Przechowywanie.

Maskę należy przechowywać w zaciemnionych magazynach o temperaturze otoczenia -+|- 5! do -|- 25%C
przy wilgotności względnej powietrza 65 +15% i nie
w bezpośrednim sąsiedztwie ze smarami, tłuszczami,
naftą i rozpuszczalnikami.

Maski powinny być przechowywane w odległości co
Pajmniej 1 m od grzejników i przewodów grzejnych.

5. KONTROLA OKRESOWA

Kontrolę maski wykonywać powinien przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski.

Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczelności maski.

Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić
przy pomocy przyrządu kontrolnego.

Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:

a) szybka maski nie jest pęknięta,

b) wycieraczka należycie wyciera szybkę,

c) część gumowa nie jest uszkodzona,

d) obrzeże części gumowej jest prawidłowo osadzone

w ramce szybki ,
NB i dzć

e) skórzane obrzeże uszczelniające nie jest uszkodz
ne,

£) taśmy nagłowia sa W dobrym st
elastyczne,

g) uszczelka znaj

h) zawory maski 5

Wyniki kontroli powinny y

nilZa sprzętu ratunkowego
anie i dostatecznie

ajduje się W łączniku,
są kompletne..
6 notowane przez mecha
... gl@ N I 8 C

Wykaz części montażowych

Maska przemysłowa typ GSP-M

Gzęści II. S?l. | II sztuk | - Rodzaj
po 2, |dostartz. Maa kzk Ę:br›śsot;r:yu Cszvćnłi›og WHM w opako. opakowania Uwasi
L W. | waniu (rozmiar)
FASER wyrobie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Część twarzowa 18-5-8K 1
z nagłowiem 16-9-0
z X OŚ z łapką 16-5-20K
16-5-21 1 5 torebka 01-z
16-5-24
3 X Uszczelka - 16-5-25 1 20 torebka 01-z
4 X Szybka 16-5-12/2 1 5 torebka 01-z
5 X Uszcz :lka 16-5-25 1 20 torebka 01-z
6 X Pokr: (ka 16-5-26/1 1 10 torebka 01-z
7 X Kapturek 16-5-27 1 10 torebka 01-z
8 X | Sprężyna 16-5-28/3 1 10 torebka (01-z
9 X Nakrętka - 16-5-29 1 10 torebka 01-z
10 X Ramka kompletna 16-5-15K/1 2 4 torebka 03-z
11 X Wkręt M4 X 30 16-5-16 2 10 © | torebka 01-z
12 X Nakrętka 16-5-17 2 10 torebka (01-z
13 Łącznik z czopem 16-8-53/2 1
16-8-54/1
14 X Płytka - 16-8-56 1 20 torebka 01-z
15 X Uszczelka 16-8-57 1 20 torebka 01-z
16 Wiązanie 1
17 Opaska 16-5-11/2 1
18 Gniazda 16-15-24K/1 1
19 Nakrętka 16-15-32 1
20 X Płytka 161 C3 1 20 torebka 01-z
21 X Sprężyna 16-15-28/4 1 10 torebka 01-z
22 Pokrywa 16-15-31K 1
23 Zawór wydechowy 16-15-20K/2 1 5 torebka 01-z
Ę 5 i Lamp Górniczych
S5SePP Tarnowskie Góry

Fabryka Sprzętu Ratunkowego
ulica PPR nr 42/44

- IRRSEA PRZEYSŁOWA |

Datz'x prod. Znak kont. tech.
15 W; B
”- MADE IN POLAND
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
W _Ś I LAMP GÓRNICZYCH Fabryka Sprzętu Ratunkowego
w Tarnowskich Górach ; bemi
i Lamp Górniczych
wPPR 4204 ĘEE[H Tarnowskie Góry

1- INSTRUKCJA UŻYCIA
Data prod. Znak kont. tech. )

1060 .. MADE IN POLAND MASKA PRZEMYSŁOWA GSP-M

Opol KK 775:97 10.000

TU-16-0-0 2
1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa typ GSP-M przeznaczona jest
| do użytku z pochłaniaczem małym lub pochłaniaczem
dużym oraz z aparatem do oddychania czy stym po| wietrzem.

Szczególnie nadaje się do zastosowania w przemyśle chemicznym i pożarnietwie. Maski GSP-M nie
należy stosować przy temperaturze przekraczającej
323 k (4+-50%C) €

24 qANE TECHNICZNE

W Maski GSP- M produkuje się w jednej wielkości.

Opory maski przy, pulsującym przepływie powie*trza 30 I/min. wynoszą:
dla wdechu od 20 do 100 Pa (2 do 10 mm H*O), |
dla„wydeęhu od 40 do 100 Pa (4 do 10 mm H:0) |

1! 0 ry maski przy stałym przepływie powietrza

30 1. . wynoszą: + |
~dla wdecłlu od 20 do 100 Pa (2 do 10 mm H20) |
dla wydechu od 30 do 100 Pa. (3 do 10 mm H20) |
Przestrzeń martwa maski wynosi około 620 dm*.

_Masa maski wynosi około (0,45 kg./ u

_--m1


3. KONSTRUKCJA

e ofuslubonj I

częścx gxm&%

1/ Część twarzówa” ©) ©) 0V!

( 01 ) 59
2. Lącznik z zaworem

wdechowym 4

3. SLybl(a

('aęćc twmow& maskx WWyhoan›.j
z wan

uszczelniające wykonane jest ze xskoxm zamszo

są specj

zaworem wdu'br)wy"ń służy do połączepochłanlac7e›.1 lur* wę

ły Rd ao,@, PN=70/Z-02000 do połączŚ-
niaczem, z drugiej strony zaś w otwór
dzenia płytki zaworu wdechowego.

ki wykonana jest z dwóch płytek szklalonych warstwą kleju przeźroczystego
ego chroniącego w razie uszkodzenia szybzed nieszczelnością.

Ramka szybki profilowana wyl
ielni gana celem uszczelni

nana jest dwuenia szybki dwor

wkrętami,

Wycieraczka służy do wycierania skrapiającej
na szybie pary wodnej pogarszającej widoczno

Nagłowie składa się z systemu taśm służących do
podtrzymania i uszczelniania maski na twarzy. Naciąg taśm regulowany jest indywidualnie przez użytkowników.
_ Zawór wydechowy umożliwia upuszczanie zużytego
powietrza na zewnątrz, gwarantując jednocześnie
dostateczną szczelność przed dostaniem się zatrutego
powietrza przez zawór wydechowy w obieg powietrza oddechowego.

-----rl
4. UŻYTKOWANIE

4.a. Czynności przed użyciem.

Przed nałoż
lować długi

niem maski na (warz należy v
taśm nagłowia,

Bezpośrednio przed użyciem
szczelność przylegania m:
ręką otwór łącznika i
le

sprawdzić

ki do twar

ykonując glęł

n wywołania podciśnienia
Przyleganie maski do twarzy jest dokładne,

do jej wnętrza po wykonaniu wdechu nie prze

się powietrze.

oki w

4.b. Czynno

podczas uż

W czasie użytkowania maski w wypadku zamglenia szybki, należy przekręcić wycieraczką, celem
uzyskania dobrej widoczności,

4.€. Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą
mydlaną lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus lub
chinozol) wypłukać wodą i wysuszyć,

Dezynfekcję można przeprowadzić również w szafie do odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

4,d. Naprawy,

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienie wyszczególnione
w. wykazie części montażowych i oznaczone przez „X”
elementy wymienne,

ych wykonywać powinanik sprzętu ratunkowego.
m nagłowia wykonuje zakład produk

gazynach o temperaturze otoczenia -- 2
Ści nej powietrza 65 + 15% i
sgsiedztwie ze smarami, tłusz
Inikami.

chowywane w odle
co najmniej 1 m od grzejników i przewodów grze
nych,

5. KONTROLA OKRESOWA

Kontrolę maski wykonywać powinien przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski,

Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczelności maski,

Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić przy pomocy przyrządu kontrolnego.

Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:

a) szybka maski nie jest pęknięta,

b) wycieraczka należycie wyciera szybkę,

c) część gumowa nie jest uszkodzona,

d) obrzeże części gumowej jest prawidłowo osadzone w ramce szybki,


B. ... ss
6) skórzane obrzeże uszczelniające nie jest uszko=
dzuno,
1) Jowia są w dobrym stanie i dostatecznie
eIastycĘ
# uszczelka znajduje się w łączniku,
h) zawory maski są kompletne
Wyniki kontroli powinny być notowane przez mechanika sprzętu ratunkowego. ók

A -KONIEC- 1

L Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i i Łamp Górniczych.

Nazwa części

1 Tysunku
lub normy

ka właściwa l-mmpl 1&-5 -6K

Nagłowie
Os kamp)etxaa

Lap
›”Pwrścxeń dystansowy
Ścier

PN-70/M-82952
16-5-25
18-5-12/2
18-5-25

16-5-26/1

16-5-27

o j j jkj k je o e r 1 G 1 jj e e ee e


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO

I LAMP GÓRNICZYCH
Tarnowskie Góry
ul. Oświęcimska 42/44
tel. 85-30-21

INSTRUKCJA UŻYCIA

Maska przemysłowa GSP-M
_Jeśu.
zgkó4 1

. zam. 666 PWH/KE/CWD _
żario 20.000 broszur a 4 karty

1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa typ GSP-M przeznaczona jest
do użytku z pochłaniaczem małym lub pochłaniaczem
dużym oraz aparatem do oddychania czystym powietrzem. i

Szczególnie nadaje się do zastosowania w przemyśle chemicznym i pożarnictwie. Maski GSP-M nie
należy stosować przy temperaturze przekraczającej
+50%€,

2, DANE TECHNICZNE

Przewiduje się produkcję masek GSP-M w trzech
wielkościach - 1 małej, % średniej i 3 dużej.

Opory maski przy pulsującym przepływie powietrza
30 1/min wynoszą:

dla wdechu od 2 do 10 mm H,0
dla wydechu od 4 do 10 mm H,0

Opory maski przy stałym przepływie powietrza
30 I/min wynoszą:

dla wdechu od 2 do 10 mm H,O
dla wydechu od 3 do 10 mm H,O

Przestrzeń martwa maski wynosi około 620 cm@
Ciężar maski wynosi około 0,45 kg.


3. KONSTRUKCJA

Maska przemysłowa GSP-M
Części składowe:

1. Część twarzowa
. Łącznik z zaworem
wdechowym

3, Szybka

4. Ramka szybki

3. Wycieraczka szybki
6. Nagłowie

7. Zawór wydechowy

to

4

Część twarzowa maski wykonana jest z gumy z zawulkanizowaną przekładką z tkaniny. Obrzeże uszczelniające wykonane jest ze skóry zamszowej, przyszytej do części twarzowej. Miejsca zszycia uszczelnione

'są specjalnym klejem.

Łącznik z zaworem wdechowym służy do połączenia części twarzowej maski z pochłaniaczem lub wężem łączącym. Łącznik właściwy wykonany jest z metalu lekkiego i zaopatrzony z jednej strony w gniazdo ze znormalizowanym gwintem okrągłym 40 X 4
GOST 280-41 do połączenia z pochłaniaczem, z drugle] strony w czop do osadzenia cienkiej płytki gumowej zaworu wdechowego.

Szybka maski wykonana jest z dwóch płytek szklanych przedzielonych warstwą kleju przeźroczystego
i elastycznego chroniącego w razie uszkodzenia szybki
przed nieszczelnością.

Ramka szybki profilowana wykonana jest dwudzielnie i ściągana celem uszczelmema szybki dwoma
wkrętami.

Wycieraczka służy do wycierania skraplającej się
na szybie pary wodnej pogarszającej widoczność,

Nagłowie składa się z systemu taśm służących do
podtrzymania i uszczelniania maski na twarzy. Naciąg
taśm regulowany jest indywidualnie przez użytkowników.

Zawór wydechowy umożliwia upuszczanie zużytego
powietrza na zewnątrz, gwarantując jednocześnie dostateczną szczelność przed dostaniem się zatrutego powietrza przez zawór wydechowy w obieg powietrza
oddechowego.

- 4. UŻYTKOWANIE

4.8, Czynności przed użyciem.

Przed nałożeniem maski na twarz należy wyregulować długość taśm nagłowia. )

Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy
szczelność przylegania maski do twarzy zatykając
ręką otwór łącznika i wykonując głęboki wdech, celem

5
. %
wywołania podciśnienia wewnątrz maski. Przyleganie
maski do twarzy jest dokładne, jeźelg do jej wnętrza
po wykonaniu wdechu nie przedostaje się powietrze.

4.b. Czynności podczas użycia.

W czasie użytkowania maski w wypadku zamglenia szybki, należy przekręcić wycieraczkę, celem uzyskania dobrej widoczności.

4.6. Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą mydlaną lub płynem dczynfekcyjnym (spirytus lub chinozoł) wypłukać wodą i wysuszyć. Dezynfekcję można
przeprowadzić również w szafie do odkażania po
uprzednim spłukaniu maski wodą.

4.d. Naprawy.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienie niżej wyszczególnione
elementy wymienne:

NI ;
tp Nazwa części W oia Uwagi
1 Szybka 16-5-12/2 i
26. * 11 cześi
2 | Wycieraczka kompl. 16-5-08/1| z uszczelkami _

3 | Uszczelka wycieraczki 16-5-25

£ (na kompi, 2 ««.

”Nakrętka (do ramki)

z płytką
7 | zawór wdechowy i

Płytka zaworu wdechow.

0]
9 | Uszczelka

10 | Płytka zaworu wydechow.) 16-15-25

do zaworu
| wydechow.
11 | Sprężyna | 16-15-20/4 | rys. 16-15-20 K/i

a

WN..................0000

Wymianę części wymiennych wykonyviać powinien
przeszkolony mechanik sprzętu ratunkowego.

M Wymianę taśm nagłowia wyKonu)e zakład produkcyjny,
- 4.e. Przechowywanie.

Maskę należy przechowywać w zaciemnionych magazynach o temperaturze otoczenia +5% do +25%€
przy wilgotności względnej powietrza 65 --15% i nie
w bezpośrednim sąsiedztwie ,ze smarami, tłuszczami,
naftą i rozpuszczalnikami,

Maski powinny być przechowywane w odległości
? co naJmme] 1 m od grzejników i przewodów grzej$ . nych.

5. KONTROLA OKRESOWA

Kontrólę maski wykonywać powinien przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski.

. Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczel# ności maski.

Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić przy pomocy przyrządu kontrolnego.

Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:

a) szybka maski nie jest pęknięta,

b) wycieraczka należycie wyciera szybkę,

c) część gumowa nie jest uszkodzona,

d) obrzeże części gumowej jest prawidłowo osadzo
ne w ramce szybki, .
e) skórzane obrzeże uszczelniające nie jest uszko
a ozczo ng

dzpne,
f) taśmy nagłowia są w dobrym stanie i dostatecznie elastyczne,
g) uszczelka znajduje się w łączniku,
h) zawory maski są kompletne.
Wyniki kontroli powinny być notowane przez meś chanika sprzętu ratunkowego.

n - ” agg 3


Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

ul. Polskiej Partii Robotniczej 42/4

MASKA PRZEMYSŁOWA
[ Typ GSP-M

Data produkcji

#

»
GCR z. 566 1o 000


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GÓRNICZYCH
w Tarnowskich Górach

MASKA KAPTUROWA MK-221

INSTRUKCJA UŻYCIA Nr 417/76
- 1. PRZEZNACZENIE

Maska kapturowa MK-221 przeznaczona jest przede |
ku w przemyśle chemicznym.
w połączeniu z odpowiednim pochłaniaczem lub
rmym stanowi ochronę erg oddechowych, twarzy i gło
mem szkodllwych gazów i par.

2. OPIS TECHNICZNY

£1

| | < $ ” Bardzo duza # nr 47
_* oporg oddechowe maski przy stałym przepływie

kH v

1 'a - (80 mm HO) przy 250 dem'/min
b) dla wydechu:

-- 100 Pa - (10 mm H:O) przy 30 dem3/min
800 Pa - (80 mm H20) przy 250 dem'/min
Przestrzen martwa maski wynosi około 400 cma
Masa maski - max 0,35 kg.

2,.2. Konstrukcja (rys. Maska kapturowa MK-221 częśu
A zał. nr 2.) j
@ t Część twarzową maski (1) wykonano z rmękhe i elas

i

wysokość oczu osadzone są dwie szybki (2) w metalov
W gardzieli części twarzowej jest umieszczony korpus k
(5) z wysokoudarowego tworzywa, z zaworem wdecho
(6) i wydechowym (płytka zaworu wydechowego (8
w. korpusxe komory zaworoweJ z gwintem okrągły


PN-70/Z-02000, z wklejoną uszczelką gumową (7), służy do szczelnego połączenia maski z pochłaniaczem, lub poprzez wąż fałdowany - z pochłaniaczem, aparatem powietrznym lub aparatem wężowym. Komora zaworu
wydechowego przysłonięta jest siatką (9) dociśniętą do korpusu pokrywą
(10). 5

3. SPOSÓB UŻZYTKOWANIA

3.1. Czynności przed użyciem

Maski powinny być dobierane przez użytkowników indywidualnie.
Każdy użytkownik ze względu na higienę i bezpieczeństwo pracy powinien
posiadać właściwie dopasowaną swoją maskę.

Dobranie odpowiedniego rozmiaru maski do wielkości głowy użytkownika

powinno być przeprowadzone pod nadzorem odpowiednio przeszl'«_mlonego-

personeiu.

3.1.2.

W tym celu należy:

- nałożyć część twarzową z wkręconym pochłaniaczem lub wężem oddechowym na głowę,

- zatkać otwór w dnie pochianiacza lub załamać i zacisnąć w dłoniach
wąż oddechowy,

- wykonać głęboki wdech.

Jeżeli daje się odczuć brak powietrza oddechowego i część twarzowa zosta
je przyssana do twarzy (zapada się) świadczy to o szczelności maski. Jeżeli

natomiast powietrze przedostaje się pod część twarzową, należy przepro
wadzić dokładny przegląd maski.

Szczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej osoby.

Sprawdzenie szczelności maski.

3.1.3. Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem.

Wytrzeć na sucho szybki od strony wewnętrznej maski, potrzeć wytartą
stronę szybki ołówkiem przeciwpotnym i palcem rozetrzeć substancję
ołówka na całej powierzchni szybki. +

3.2. Czynności w czasie użycia

Po sprawdzeniu i połączeniu maski z pochłaniaczem lub aparatem powietrznym nałożyć maskę na twarz.

3.3. Czynności po użyciu

Po użyciu maskę należy odłączyć od pochłaniacza lub węża oddechowego,
po czym wywrócić stronę wewnętrzną na zewnątrz i przetrzeć czystą

4

szmatką albo wysuszyć. Zabrania się suszenia przy ogniu lub w słońcu.
W przypadku zabrudzenia maski należy ją przemyć wodą z mydłem. Dla
dezynfekcji maskę można także wytrzeć szmatką zwilżoną płynem dezynfekcyjnym (skażony spirytus, chinozol lub 2% roztwór formaliny) i następnie wywietrzyć przez 5-10 minut. Dezynfekcję można przeprowadzić
również w szafie do odkażania produkcji „Faser”.

4. KONSERWACJA I NAPRAWY

4.1. Konserwacja

W przypadku dłuższego przechowywania części gumowe należy posypać
talkiem, co zabezpiecza je przed sklejaniem się.

4.2. Naprawy

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub dziury do (0)
3 mm, należy usunąć przez naklejenie łatek gumowych. Zabrudzone zawory gumowe należy wyjąć z komory i ostrożnie przemyć wodą, a w przypadku uszkodzenia wymienić na nowe. Ponadto użytkownik może we własnym zakresie wymienić uszkodzoną siatkę i pokrywę osłaniającą zawór
wydechowy i uszczelkę gumową w gnieżdzie gwintowym korpusu komory
zaworowej.

5. KONTROLA OKRESOWA

Po każdym użyciu, a w przypadku nieużywania maski - przynajmniej
raz w roku, należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń wpływających
na jej prawidłowe działanie lub użytkowanie, np. przekłuć lub pęknięć
części twarzowej i komory zaworowej, uszkodzeń gwintu, zaworów i uszczelki w gniażdzie gwintowym korpusu komory, pęknięć szybek okularowych itp. »

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

6.1. Opakowanie

Maska wraz z ołówkiem przeciwpotnym do szkieł okularowych, instrukcją
użycia i etykietą dostarczona jest w torbie z przeźroczystej folii z tworzyw
sztucznych.


6.2. Przechowywanie

Maski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia od 5 do 25%€ i względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej
25%, w odległości nie mniejszej niż 1 metr od elementów grzejnych. Maski
należy chronić przed uderzeniami, gwałtłownymi wstrząsami oraz zabezpieczyć przed zetknięciem się z rozpuszczalnikami (benzyną, naftą, tri itp.
kwasami, ługami, olejami, smarami).

6.3. Transport

Maski mogą być przewożone dowolnymi środkami lokomocji w warun
kach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.

7. WYKAŻ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzące w skład wyrobu, z oznaczeniem części zamiennych znakiem „x”. Wymianę tych części przeprowadza
użytkownik.

Części oznaczone znakiem „x” zamawiać należy oddzielnie.

x NK- 29

Cząści morieżowo

Tys. 417

U w a g i

Rodzaj
opakowania
(rozmiar)

WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wyrób Maska kapfurowa MK-221 rys. 417

%
.DU
ZN

30
z ., = « 1 | % | z l2 «a
= 4
- -/5 js i=|* | 5 / 5!5 57 |s is - 8
z 5 RA |» « 1'* | 3 [Ę9ŚI < | < o
z 2 < |x co | o | < ń | - ap <
Ę.O 5 |gla! . | 2 | = hs | 5 | z (5”| a a 8 | »
© | - | - r
w'5 3 1515 ) 5 | S IN NK - |s 1 | * 23 P0m
- CJI, = |
z 5 5 |
o
] k2
€ »
«
-- 16 -«
5 z g | ń H | „JS$
$ u z z g i $ 52
3 z | 8 5 | 8 (g@ # . 8 | % 15 8
z 2 (3 3 kz 155 . |5> # | 3,25
z z | z 5 | 8 127 z 5 z 8
3 ó | g £7 Rs! 8 IR E « | $ | # |<.«
# d Z g 1 £ 15 | = | z (231 $ |z 5] „ | £1 $ | z |ś
» | «| 5 z | 3 (£5 8 (5 $ =| 3 ]
» z, 45 4 | Z | - | 8 |:3
z 2 | z - £ £ 2 8 |£ = | 2 | 2 | 5 Sz
$ | £ |3 3 | 3 jag| 3 |» r. = | $ | z | # 3%
6.| 3 |z v | u Ks D K B| z | k | z | 5 (68
«HUSVA” - ”
zozid | | | 104 1 | C 1 4 £ 11 1%

4s0p 195520

zfoszog

Torebka 01-Z
Torebka 01-Z
Pudło tekturowe
Sz-2 nr rys. 393P1
Torebka 01-Z
Torebka 01-Z
Torebka 03-Z

10
10
10
10

zi
11
12
13

5510

6
MASKK KAPTUROWA MK=221

Instrukcja użycia Ny 417/76
.....*=

1U-417/76

1., PRZEŻNACZENIE

Maska kap MK=221 pa jest przede uszystkim
do użytku w przemyśle chemicznym. -- | - z
Kaska w połączeniu z odpowiednim pochłaniaczem lub dparatem
powi stanowi mwmw&m
mdmmauwm:m.

2. OPIS szoENICZINY

2,1. Danę techniczne
Haski kap HK~ 221 pr są w wielkościach:
- 1/ mała - nr 1
2/ średnia zr 2
3/ duża zr 5

a/ dla wiechu:
50R- (5 mm H,0)przy 30 dom /mim
t/ dla wydechu:

- (00 P - (10 mm H,0) przy 30 Gon'/min

800 - [60 um H,0)przy, 250 acn'/min
Przestrzeń mertwa maski wmosi około 400 cm»
Masa maskł - max 0,55 kg.

g._m/m.-__m_mu-_-
żowe zał. nr 2,/

awmwl#m:wxw-.'

Ha wysokości oczu osad są dwie szybki /2/ w ustalowych
oprawkach /4/. 5 #

W gerdzieli części twarzowej jest umieszczony korpus konory
zeworowej /5/ z wysokoudarowego tworzywa, z zoworen wiechowym
/p2ytka /6/ 1 wyżdech /płytka zaworu wydechowego 6/.
Gniazdo zwintowe w korpusie komory j s Ewintem okrągłym
RA 40x4 wg PN-70/2-02000, z wklejeną uszczelką gumową /7/, służy
tem powietrznym nałożyć moskó na twarz.

;4
do szczelnego połączenia maski z pochłaniaczem, lub poprzez wąż
fałdowany - z pochłeniuczem, aparoten powietrznym lub operatem
wężowym. Komora zaworu wydechowego przysłonięto jest siatką /o9/
dociśniętą do korpusu pokrywą /10/.

3. SPOSDB UŻYTKOWANIA
C

Maski powinny być dobierane przez użytkowników indywidualnie.
Każdy użytkownik ze względu na higienę i bezpieczeństwo pracy
powinien posiadać właściwe dopasowaną swoją maskę,
Dobranc odpowiedniego rozmiaru maski do wielkości. złowy użytkow=
mika powinno być przeprowadz pod nadzorem odpowiednio prze=
szkoloncgo personelu.

S z W tym celu należy:
- nałożyć część twarzową z wkręconym pochłaniaczem lub wężem
oddechowym na głowę,
- zatkać otwór w dnie pochłaniacza lub załamać i zacisnąć w dło=
niach wąż oddechowy, +
- wykonać głęboki wdech,
Jeżeli daje się odczuć brak powietrze oddechowego i część twarzo=|
wa zostaje przyssana do twarzy /zapada się/ Świadczy to o szczel=|
ności maski, Jeżeli natomiast powietrze przedostaje się pod część!
twarzową, należy przeprowadzić 'dokładny przegląd maski .
Szczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej osoby.
z. przed zapotnieniem
przeprowadzać fularem przeci iowym dnie z zał ą
instrukcją użycia fulara. ,

&awxmmzmmwmlubam-.46 KONSERWACJA I NAPRAWY

431. 'Ęmmg;*g !

W przypadku dłuższego przechowywania ]c:qń::. gumowe należy
posypać talkiem, co zabezpiecza je przed sklejanien się,

4,2, Naprawy S 3

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub
dziury do @ 3 mn, należy usunąć przez naklejenie łatek gumowych.
z-bmmłmysmulozywnąćzkmorylostrom
przemyć wodą, a w przypadku uszkodzenia wymienić na nowe.
MWanhsay_nwęmmćuszmzo-
ną siatkę i pokrywę osłaniającą zawór wydechowy i uszczelkę
gumową w gnieździe gwintowym korpusu komory zaworowej.

5. KONIROLA OSKRESOWA

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Maska wraz z fularem pr do szybek okularowych, instrukcją użycia i etykietą | jest w torebkę
zwubmghu.tzurq_um.

A g. 4
~7
| YWL] _ _T21] - HM ] % 9L U |__ 135M bJ@$ T 0 N 93 - df 1M juezsoozm|>9zud 10|n3 x ”# +
7 9 G -|- -- - tablourds uorgyg |--=
# 5506 =
140 tG - W I V IR d % j 1
. FII uy 7 HTW WIHY | - r 3Ą
FTZIKĘĘI 7 ”HRN | - NrpÓw nawor nyky | -» 7
7 THFry ur -x I
7 FIEMWCKO - | włrwoyropu mowetr yy T <[ -4
7 HT _ ONOIENUU IUWIJĄ | -- - ny
7 Wr -- fromy treny | -= 3
z - IWEF uywnidy | -- 7
: ? 25 55 5 ujpogóy -- F
H J„_JSSSQI bgąfry | -- 7
[ WT WWW[ 5łry -- | jpran „kWIo - | syrnogde m | gón | -- noża £SKĄĘ pysto eazeg - | ozd Ke

L SRI

518 mT

n i e 6

. „.„,
M $ Eś$
+ -£5
«4 ] Wdh
1. pl3 . 1338
Q © bzK |
MĘ i i. # . i
t W.J 1
i '
%

ri

” 7. WYKA2 CZĘSCI MONTAŻOWYCEH
Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzęce w skład wyrobu,

z

, gwałtownymi wstrząsami orez zabezpieczyć przed

zetknięciem się z Pozpuszczalnikami /benzyną, naftą, tri itp./

kusseni, ługam, olejami, smorami ,
Nr partii .
Deta
Symbol..
Znak KT . .

Mamwmbyćm-hplkodkamlwaivm-
2- Kysunek ”Części montażowe”
R ..:m)
A cena Oś%, wyrobu . . . . |
l V@ ›
LI

Naski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabez=
pieczonych przed bezpóśrednim dzisłaniem promieni słonecznych,

1- Wykaz części montażowych - arkusz 1

w tenporoturze otoczenia od 5 do 25%€ i względnej wilgotności

powietrza nie przekreczającej 75 %, w odległości nie mniejszej
Części oznoczone znakiem ”x” zamowieć należy oddzielnte.

miż 1 metr od elementów grzejnych, Maski należy chronić przed

wpływani atnosferycznymi.
przeprowodza użytkownik.

IIB - HH omoimydo oAmozojuow Sk
GE-NW omomidoy oysoy .„.„.| 4 zoj F%Śłl&!n-nw

Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

MASKA KAPTUROWA MK-212/1

INSTRUKCJA UŻYCIA NR 417/76
MASKA KAPTUROWA
MK-212/1

1. PRZEZNACZENIE

Maska kapturowa MK-212/1 przeznaczona jest przede wszystkim do użytku
w przemyśle chemicznym.

Maska w połączeniu z odpowiednim pochlaniaczem lub aparatem powietrznym
stanowi ochronę dróg oddechowych, twarzy i głowy przed działaniem szkodliwych
gazów i par.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne
Maski kapturowe MK-212/1 produkowane są w czterech wielkościach:

1) mała nr1
2) średnia nr2
3) duża nr3

4) bardzoduża nr4
Maksymalne opory oddechowe maski przy stałym przepływie powietrzawynoszą:
a) dlawdechu:
50 Pa - (5 mm H,O) przy 30 dm/min.
800 Pa - (80 mm H,O) przy 250 dm?/min.
b) dlawydechu:
100 Pa - (10 mm H,O) przy 30 dm&/min.
800 Pa - (80 mm H,0) przy 250 dm?/min.
Przestrzeń martwa maski wynosi około 400 cm*
Masa maski - max 0,35 kg.

2.2. Konstrukcja (rys. Maska kapturowa MK-212/1 części montażowe zał. nr 2).
Częśćiwarzową maski (1) wykonano z miękkiej i elastycznej gumy. Na wysokości
oczu osadzone są dwie szybki (2) w metalowych oprawkach (4).

W gardzieli części twarzowej jest umieszczony korpus komory zaworowej (5) z
wysokoudarowego tworzywa, z zaworem wdechowym (płytka zaworu 6) i wydechowym (płytka zaworu wydechowego 8). Gniazdo gwintowe w korpusie
komory zaworowej z gwintem okrągłym Rd 40x4 wg PN-70/Z-02000, z wklejoną
uszczelką gumową (7), służy do szczelnego połączenia maski z pochlaniaczem,
lub poprzez wąż faldowany - z pochłaniaczem, aparatem powietrznym lub
aparatem wężowym. Komora zaworu wydechowego przysłonięta jest siatką (9)
dociśniętą do korpusu pokrywą (10).
MASKA KAPTUROWA
MK-212/1

3.SPOSÓB UŻYTKOWANIA

3.1 Czynności przed użyciem

Maski powinny być dobierane przez użytkowników indywidualnie. Każdy
użytkownik ze względu na higienę i bezpieczeństwo pracy powinien posiadać
właściwie dopasowaną swoją maskę.

Dobranie odpowiedniego rozmiaru maski dowielkości głowy użytkownika powinno
być przeprowadzone pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego personelu.

3.1.2. Sprawdzenie szczelności maski

W tym celu należy:

- - nałożyć część twarzową z wkręconym pochlaniaczem lub wężem oddechowym na głowę,

- _ zatkać otwór w dnie pochłaniacza lub załamać i zacisnąć w dloniach wąż oddechowy,

- _ wykonać głęboki wdech.

Jeżeli daje się odczuć brak powietrza oddechowego i część twarzowa zostaje

przyssana do twarzy (zapada się) świadczy to o szczelności maski. Jeżeli nato
miast powietrze przedostaje się pod część twarzową, należy przeprawadzić

dokładny przegląd maski. Szczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej

osoby.

3.1.3. Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem przeprowadzać fularem przeciwzaroszeniowym zgodnie z załączoną instrukcją użycia
fulara.

3.2. Czynności w czasie użycia
Po sprawdzeniu i połączeniu maski z pochłaniaczem lub aparatem powietrznym
nałożyć maskę na twarz.

3.3. Czynności po użyciu

Po użyciu maskę należy odłączyć od pochłaniacza lub węża oddechowego, po czym
wywrócić stronę wewnętrzną na zewnątrz i przetrzeć czystą szmatką albo wysuszyć.
Zabrania się suszenia przy ogniu lub w słońcu. W przypadku zabrudzenia maski należy
ją przemyć wodą z mydłem. Dla dezynfekcji maskę można także wytrzeć szmatką
zwilżoną płynem dezynfekcyjnym (skażony spirytus, chinozol lub 2% roztwórformaliny)
inastępniewywietrzyćprzez5-10 minut. Dezynfekcję można przeprowadzić również
w szafie do odkażania produkcji”Faser”.

MASKA KAPTUROWA
MK-212/1

4. KONSERWACJA I NAPRAWY

4.1 Konserwacja
W przypadku dłuższego przechowywania części gumowe należy posypaćtalkiem,
co zabezpiecza je przed sklejaniem się.

4.2 Naprawy

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub dziury do #3 mm należy
usunąć przez naklejenie latek gumowych. Zabrudzone zawory gumowe należy
wyjąć z komory i ostrożnie przemyć wodą, a w przypadku uszkodzenia wymienić
na nowe. Ponadto użytkownik może we własnym zakresie wymienić uszkodzoną
siatkę i pokrywę oslaniającą zawór wydechowy i uszczelkę gumową w gnieździe
gwintowym korpusu komory zaworowej.

5. KONTROLA OKRESOWA

Po każdym użyciu, a w przypadku nie używania maski - przynajmniej raz w roku,
należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń wpływających na jej prawidłowe
działanie lub użytkowanie, np. przekłuć lub pęknięć części twarzowej i komory
zaworowej, uszkodzeń gwintu, zaworów i uszczelki w gnieździe gwintowym
korpusu komory, pęknięć szybek okularowych itp.

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

6.1 Opakowanie
Maska wraz z fularem przeciwzaroszeniowym do szybek okularowych, instrukcją
użycia i etykietą pakowana jestw torebkę z przezroczystej folii z tworzywa sztucznego.

6.2 Przechowywanie

Maski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia
od 5 do 25%C i względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%, w
odległości nie mniejszej niż 1 metr od elementów grzejnych. Maski należy chronić
przed uderzeniami, gwaltownymi wstrząsami oraz zabezpieczyć przed
zetknięciem się z rozpuszczalnikami (benzyna, naftątri, itp.) kwasami, lugami,
olejami, smarami.

6.3 Transport
Maski mogą być przewożone dowolnymi środkami lokomocji w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

5
z 0€ V ZIZ Velogield ( tl
z-g0 yqolo|. cz 1 Ob- 3LM Awojuezsorezwoszid zejng X €1
1 1 O gs€ uobfeujds wtuge i. z zi
D ”WWS+06 'łp ©ypepfeNy r LL
z- Q ByqoJo1. 0l D ZVV ZIZ tMnJod X 01
z- j 0 jqouo . 01 3 » e vzlz ”Jdwoy wypePM X 6
e 7 01 1 x-s00-s0-WO oBemoycepAm ruomez wfAłd X 8
z- 0 jqel0 | 01 3 1/9! gziz wjjozozsy, X £
z- 10 ©ygelo]. 08 W +e v zlZ Sz ) ”Voepm niomez ojejg x g
D MEI vziz mojowez wiowOY 2 01-S
0 Wr V ziz Alowox sndioy » ]
2 1/01-€-91 wymeidQ - p
z 1/6-€-91 ©XpepfeN z €
z ZOOOZ-+9 Www emorejmjo wyqózs - z
D WW ZI umozrem| 99820 - 1
(Demn -_.A___m_n.m_mw„o =_”.~xn„_-vh.=: um_n alszo oqu/s Auuuou gn nyunski zN 09820 ewzey M_s_.e..„„mwmu„w% efoAzog

ZV SA |/ZLZ-MW emoim;dey eysejy

U9Amozejuow josózo zeyńA m | ... k=rmeśeru . .

56

MASKA KAPTUROWA

MK-212/1

7. WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzące w skład wyrobu, z oznaczeniem
części zamiennych znakiem ”X”. Wymianę tych części przeprowadza użytkownik.

Części oznaczone znakiem ”X” zamawiać należy oddzielnie.

-G

.

W #)

MK-212/4. rys. 417
Części montażowe
Errete do Inetrukcji Użycie nr 212

pkt.5. Kontrolea okresowa

'Po keżdym użyciu , e w przypedku nie
używenie maski - przynejmniej rez w rok@ ,
nsleży rprexdzic , czy moeke Die me uszkoczeń
wpływejących na jej prewidłowe dziełanie lub
użytkowenie , np. przekłuć lub pęknięć części
trerzowej i komory zeworowej , Uszkodzeń
grintu , zeworów , nkg?cwis , sprzączki
i uszczelki w gnieździe gwintowanym korpusu
korory , pęknięć czybek okulsrowych itp.

pkt.6.3. Trensport

Keski mogą byc przewożone dowolnymi
środkaui lokorocji w wvsrunkech zebezpieczejących je przed uszkodzenisui i wpływsni
etnorferycznymi.

Fabryka
Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

Żł;f J #) «23

z Fabryka
5 Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
S w Tarnowskich Górach
240 W uska K ~@ A3 | 4

Nr vy6 WUAY i
Ilość szt. A WKJ l
Data prod. .......(2.12 49 Fua- 04 '

Made in Poland

Nr I'IIIŚ + I; B
Tok zd „_ 6.. ...
Data prod. z V. Ó/ PLI rłć ~

Made in Poland

Errete do Inetrukcji Użycie nr 212

pkt.5. Kontrole okresows

”Po keżdym użyciu , s w przypedku mie
używenie maski - przynejmniej rez w roku ,
neleży rprexdzic , czy moske pie me uszkodzeń
wpływających na jej prowidłowe dziełanie lub
użytkowenie , np. przekłuć lub pęknięć części
trerzcwej i komory zeworowej , Uszkodzeń
gwintu , *zsworów , nł›g?cuia , Sprzączki
i uezczelki w gnieżdzie gwintowanym korpusu
komory , pęknięć rzybek okulsrowych itp.

pkt.6.3, Treneport

leeki mogą być przewożone dowolnymi
frodkaui lokorocji w wsrunkech zebezpieczejących je przed uszkodzernisui i wpływsmi
etrorferycznymi.


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO

z ” I LAMP GÓRNICZYCH
# 4 Tornowskie Góry
ul. Oświęcimska 42/48

Instrukcja użycia

maski przemysłowej Ma.i


1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa Ma-1 jest stosowana do ochrony
części twarzowej i dróg oddechowych przed drażniącym działaniem gazów przemysłowych.

Maska, łącznie z pochłaniaczami lub aparatami wężowymi jest stosowana do oddychania czystym powietrzem za wyjątkiem aparatów tlenowych.

Maską Ma-1 odznacza się prostotą konstrukcji, doskonałą szczelnością, stosunkowo małym ciężarem
i estetyką wykonania.

Maska Ma-1 umożliwia pracę w temperaturze do
+ 500€, p.

2. DANE TECHNICZNE

Maski produkowane są w trzech wielkościach - małej, średniej i dużej, oznaczonych kolejno symbolem
M,S iD lub numerem 1, 2 i 3.

Opory maski przy pulsującym przepływie powletrza
30 I/min. wynoszą:

dla wdechu około 28 mm słupa wody
dla wydechu około 9 mm słupa wody

3

Opory (maski przy stałym przepływie powietrza
3) I/min. wynoszą:

~dla wdechu około 3,5 mm słupd wody
dla wydechu około 8,5 mm słupa wody
Przestrzeń martwa maski wynosi około 450 cm*.
Ciężar maski wynosi 0,33 kG
3, KONSTRUKCJA

Części składowe

. Część twarzowa maski
. Szybka

y Bomorla sterująca

3a. Zawór wdechowy

3b. Zawór wydechowy

. Gniazdo gwintowe

. Nagłowie

«r
(o 1o ›

F2

<

' Część twarzowa maski (1) wykonana jest z gumy bez

szwu, Co pozwala na uniknięcie możliwości powstania nieszczelności. Miękkie obrzeże uszczelniające
charakteryzuje się dobrym przyleganiem do każdego
profilu twarzy, tworząc stosunkowo małą przestrzeń szkodliwą. Okrągłe, szybki (2) mocowane są
na części twarzowej w metalowych oprawach i posiadają duże pole widzenia. Komora sterująca maski

4


17

(3),'#8opatrzona jest w zawory sydechowy (3a) i wyl„deębóWy (36) kierując w ten sposób tylko strumień
: powietrza wdychanego przez stosowany równocześ',@':!e z maską pochłaniacz.
_'?Gniazdo gwintowe (4) o znormalizowanym , gwincie
,fł' okrągłym'itło » 4 GOST 289-41 służy do uchwycenia
/ odpowiedniego pochłaniacza lub połączenie z W€#) iem łączącym.
Elastyczne nagłowie (5) pozwala na ustalenie maski
na twarzy i może być regulowane W zależności od
wielkości głowy.

4. UŻYTKOWANIE

4a., Czynności przed użyciem.

Maski powinny być dobierane przez użytkowni=

ków indywidualnie.

Każdy użytkownik ze względu na higienę i bez=

pieczeństwo pracy winien posiadać swoją maskę,

którą przez wyregulowanie pasków nagłowia do
stosowuje do wielkości głowy. i
1., Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy
| szczelność przylegania maski do twarzy zatyka| jąc ręką otwór wdechowego (gniazdo gwintowe)
1RM i wykonując głęboki wdech celem wywołania
') podciśnienia wewnątrz maski. Przyleganie maski
41 7 do twarzy jest dokładne, jeżeli do jej wnętrza
po wykonaniu wdechu nie przedostaje się powietrze.

5


1
Aby uniknąć pokrywania się szybek maski parą
zawartą w powietrzuj wydychanym, należy przed

' użyciem maski pokryć szybkę od strony wewnę
46.

4e,

trznej cieńką warstwą mydęłka. przecipotowego,
rysując mydełkiem trzy kreseczki aĄnastępnie
przez chuchnięcie zwilżyć mydełko i dobrze rozetrzeć na całej powierzchni gumką. Mydelłko

oraz gumka znajdują się w tubce i należą do7

wyposażenia każdej maski.

W przypadku stosowania krążków przeciwrosowych (dostarczanych na zamówienie) czynności
z tym związane podaje opis użycia dołączony do
krążków przeciwr: sowych.

Tak przygbtowaną i sprawdzoną maskę można
połączyć z pochłaniaczem lub wężem łączącym,
zważając na to by w gnieżdzie gwintowym znajdowała się uszczelka. ?

Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą
mydlaną lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus
lub chinozol) wypłukać wodą i wysuszyć.
Dezynfekcję można przeprowadzić również w
szafie do odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

Naprawy,

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górni

czych dostarcza na osobne zamówienia niżej wy
szczególnione elementy wymienne:

Lp. Nazwa części Nr rysunku | Uwagi
1 | Uszczelka 16-3-25
| 2 | Płytka zaworu wdechow. | WT-203/60
3 | Zawór wydechowy WT-203/60
£ | z gumką
4 | Tubka kompl. 16-3-41K i Wydctkienm
Wymianę taśm nagłowia, komorę zaworową
kompl. i okular kompl, wykpnuje zakład produkcyjny,
4d. Przechowywanie.

Maski należy przechowywać w zaciemnionych
magazynach o temperaturze -- 5 do + 25 0C
przy wilgotności względnej powietrza 65 -- 15%
i nie w bezpośrednim sąsiedztwie ze smarami,
tłuszczem, nafłą i rozpuszczalnikami.

Maski powinny być przechowywane w odległości
conajmniej 1 m od grzejników, pieców i przewódów grzejnych.
U W A G A

Niniejsza instrukcja opracowana dla maski Ma- 1, spełnia
również swoje zadanie w odniesieniu do zmodernizowanej maski
Ma - 1M.

Modernizacja dotyczy w szczególności:

- zmiany konstrukcji nagłowia, jako elementu wymiennego przez
użytkownika rys. 16-3-47 K (pkt. 4c)

- zunifikowania zaworów, co pociągnęło za sobą zmianę oporów
oddechowych :

dla wdechu 2 4+ 10 mm H,0

dla wydechu 2 «4 10 mm H,0

(przy przepływie stałym 30 l/min) (pkt. 2)
- zmiany zakresu temperatur otoczenia:
- 20 do 60 *C (pkt. 1)

NZ N ”
Fabryka Sprzętu Ratunkow$2d
. i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

ul. Oświęcimska 42/44

Data produkcji Kon."›;:dg Tec
* 5 L IT 1970 2

Jedn. zam, 13] PWĘDA Ke , Szg s-© zam, 82? 2, 69. 50.000 .
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych i
w Tarnowskich Górach
<1..=4 R ul. Polskiej Partii Robotniczej 42/44

MASKA PRZECIWGAZOWA TVP MC-1

; INSTRUKCJA UŻYCIA Nr 212
4
|

1
1. PRZEZNACZENIE

Maska przeciwgazowa MC-1, w połączeniu z pochłaniaczem
przemysłowym lub z aparatem odd wym (oprócz aparatów oddechowych z obiegiem zamkniętym), służy do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy przed dział substancji szkodliwych.
Maska MC-1 umożliwia pracę w za esie temperatur otoczenia
-20 do +60%C.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne.

Maski MC-1 Wykonywane są w czterech rozmiarach: 1, 213.

Współczynnik zassania: max. 0,001%.
Maksymalne opory oddechowe maski przy stałym przepływie powietrza wynoszą: (
a) dla wdechu:
- 50 Pa (5mm HO) przy 30 l/min. ;
- 800 Pa (80 mm HO) przy 250 l/min.

b) dla wydechu:
- 100 Pa (10 mm HO) przy 30 l/min.
- 800 Pa (80 mm H20) przy 250 l/min.

Masa maski ~ 0,35 kg.

2.2. Konstrukcja (patrz rys. 1, maska przeciwgazowa MC-l.
Części montażowe, stanowiący załącznik 1).

Część twarzową maski (1) wykonano z uformowanej gumy. Na
wysokości oczu osadzone są dwie szybki (2) w metalowych oprawkach (4). W gardzieli części twarzowej jest umieszczony korpus komory zaworowej (6) z wysokoudarowego tworzywa, z zaworem
wdechowym (płytka zaworu 9) i wydechowym (płytka zaworu wydechowego 10).


%

- Gniazdo gwintowe w korpusie komory zaworowej z gwintem
wągłym wg PN-70/Z-02000, z wklejoną uszczelką gumową (8), służy

o szczelnego połączenia maski z pochłaniaczem przemysłowym
ałym lub - poprzez wąż fałdowany - z pochłaniaczem przemysło
m dużym albo z aparatem oddechowym.

-' Komora zaworu wydechowego przysłonięta jest siatką (11), dośniętą do korpusu pokrywą (12).

- Do zaczepów części twarzowej przy pomocy sprzączek (15) przy›ocowane jest nagłowie (16) umożliwiające regulację naciągu taśm.

zeznaczone ono jest do podtrzymania i zapewnienia szczelnego

rzylegania maski do twarzy użytkownika.

3. SPOSÓB UŻYTKOWANIA

3.1. nności przed użyciem.
6 3.1.1 ar twarzy. Dla dobrania odpowiedniego rozmiaru
maski dokonać pomiaru twarzy, a mianowicie zmierzyć od
ległość od wgłębienia nosowego pomiędzy Tukami brwiowymi do naj
niższego punktu podbródka (rys. 2).

4
F' Rys. 2. Wymiar wysokości twarzy

i

SM

Rozmiary masek odpo nd; ryÓ
1 . - 557 wyshośem

S 7

Wysokość twarzy w mm ł
97-105- ” WW
106-115 %
116-126 6
127-138 fł
3 lv k

ni
Lz WSWI

3 a seieś 7
3.1.2. Dopasowanie części (twarzowej. Jeżeli a t
1 ej. Jeżeli mas!
Wal']l.Śl należy ją przed dopasowaniem (i przed użycie:s-&m:.(m
opasowanie polega na doborze właściwego rozmiaru maski

Rys. 3. Prawidłowe dopasowanie maski

- po jej założeniu na twarz - na umi i rówi
1 ej z e miarkowanym i róvw
dociągnięciu taśm nagłowia. 7 ©

Prawidłowe dopasowanie: górny brzeg prz
owłoąxema, tłrzeg dolny obejśmjeygładkgoppo›al;ś;dgg› i nie
rtani, obrzeża boczne nie dotykają uszu, oczy znajduj
wie wysokości szybek okularowych (rys. 3). Maskę do
przy wkręconym pochłaniaczu lub wężu oddechowyr


„ #,1.3. Sprawdzenie szczelności maski./ W tym celu należy:

bg* nalożyć część twarzową z wkręconym pochłaniaczem lub wężem
oddechowym,
zatkać otwór w dnie pochłaniacza lub załamać i ścisnąć w dłoniach
- wąż oddechowy,

wykonać głęboki wdech.
_ Jeżeli daje się odczuć brak powietrza oddechowego i część twaa zostaje przyssana do twarzy (zapada się), świadczy to
wzczelności maski. Jeżeli natomiast powietrze przedostaje się pod
©66 twarzową, należy przeprowadzić dokładny przegląd maski.
zczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej osoby.

3.1.4. Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem.

Wytrzeć na sucho szybki od strony wewnętrznej maski, potrzeć
ytartą stronę szybki ołówkiem przeciwpotnym i palcem rozetrzeć
substncję ołówka na powierzchni szybki.

3.2. Czynności w czasie użycia.

Po sprawdzeniu i połączeniu maski z pochłaniaczem lub aparatem oddechowym nałożyć maskę.na twarz, poprawić jej ułożenie
i wyprostować ewentualne skręcenia taśm nagłowia. Unikać gwałtownych ruchów głową. ;

3,3. - Czynności po użyciu.

Po użyciu maskę należy odłączyć od pochłaniacza lub węża oddechowego, po czym wywrócić stronę wewnętrzną na zewnątrz i przetrzeć czystą szmatką albo wysuszyć. Zabrania się suszenia przy ogniu
lub na słońcu. W przypadku zabrudzienia maski należy ją przemyć
wodą z mydłem. Dla dezynfekcji maskę można także wytrzeć szmatką
zwilżoną płynem dezynfekcyjnym (skażony spirytus chinozol lub 2%
roztwór formaliny) i następnie wywietrzyć przez 5-10 minut.
Dezynfekcję maski można przeprowadzić również w szafie do odkażania produkcji „Faser”.

4. KONSERWACJA I NAPRAWY
4.1. Konserwacja.

W przypadku dłuższego przechowywania części gumowe należy
posypać talkiem, co zabezpiecza przed ich sklejaniem się.

4.2. Naprawy.

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub dziury
do @ 3 mm należy usunąć przez naklejenie łatek gumowych.

4
%
i

~przekłuć lub pęknięć części twarzowej i komory zawol

Zabrudzone zawory gumo eży wyjąć z komory
przemyć wodą, a w przy uszkodzenia wymien
Ponadto użytkownik może we | nym zakresie v
ną siatkę i pokrywę osłaniajacą zawór wydechowy, .
głowie, sprzączki i uszczelkę gumową w gnieżdzie
pusu komory zaworowej.

5. KONTROLA OKRESOWA Po każdym użyciu, a w przypadku nie uzywa.nżmlkl - p

najmniej raz w roku należy sprawdzić, czy maska 1
wpływających na jej prawidłowe działanie lub uż

dzeń gwintu, zaworów, nagłowia, sprzączki i uszczelki
gwintowym korpusu komory, pęknięć szybek okularowych

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPO
6.1. Opakowanie.

Maska wraz z ołówkiem przeciwpotnym do szkieł oki
i instrukcją użycia dostarczana jest w torbie z przeźrocz;
z tworzyw sztucznych.

6.2. Przechowywanie.

Maski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zab.
pieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słoneczny
w temperaturze otoczenia od 5 do 25%C i względnej wilgotności
powietrza nie przekraczającej 75%, w odległości nie mniejszej niż |
1 m od elementów grzejnych. Maski należy chronić przed ude: e- niami, gwałtownymi wstrząsami oraz zabezpieczyć przed zetknię.
się z rozpuszczalnikami (benzyną, naftą, tri itp.), kwasami, lug
olejami i smarami.

3,

6.3. Transport.

1Mar%lszi mogą być przewożone dowolnymi środkami lokomo
w war@nkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i wpływa!
atmosferycznymi.

7. WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzące w skład
z oznaczeniem części zamiennych przy pomocy znaku „X'
może zakupić użytkownik maski. Wymianę tych części prze
użytkownik w zakresie określonym w pkt. 4,2. ninijeszej
Wykaz części montażowych oraz
g” Maska przeciwgazowa
(#
Części 4 ź
dostarczane z Nr rysunku
przez Nazwa części lub normy
FASER !
2 | 2 4
Część twarzowa, rozmiar 0 212A9/1
.. Część twarzowa, rozmiar 1 212A10/1
Część twarzowa, rozmiar 2 ZI2A1!
_Część twarzowa, rozmiar 3 ZI2A12
t 8
-- Szybka 2A
_64-2.0.0.07
42 Nakładka dł. 225310 mm ł «- Oprawka l 16-3-10/1
5 - Komora zaworowa ZI2A13K
6 | ak Korpas komory l 212A14
7 - Czopik I 212A15
8 X Uszczelka l 16-3-25/1
|
9 X | Płytka zaworu wdechowego ( 24 mm/ OM-H2W-27-X
i
10 X Płytka zaworu wydechowego OM-H2W-17-X/B
11 X Siatka 212A22
12 X Pokrywa 212A17
13 - Nakładka dł 30 £ 5 mm 14 - Opaska 212A19
15 % Sprzączka kompletna 212A23K
| _ 118
16 X Nagłowie 212A26K
Ołówek przeciwpotny do szkieł
17 X okularowych 178A4K/1

ro -- m

K
typ MC-1 W
ip' ia części
z Ilość szt. x sunku lub
Symbol Ilość szt. % rory d /
%ZG w wyrobie wvę::.%? rodzaj opakowania
5 6 7 8
1
(jedn. z NW P.
7 wyszczeg. :
rozmiarów) i
2+ 2 H- ©. 2 ©r. ko
- 2 £ „
sły 1 14 ©m
6. 1 M io
z6 1 „ca 1-»
1 100 20-13-0/1 (Format A5)
rulonik zaworków
1 250-300 | zawinięty w papier
1 300-400 | karton dostawczy
1 100 20-13-0/1 (Format A5)
1 100

3()-13-0/ 1 (Format A5)
ś

*+*

20-13-0/1 (Format

wiązki zawini
p: 10 szt. | W papier
| 1 100 20-13-0/
«- z
Rys. 1. Maska przeciwgazowa MC-1
Części montażowe

1” #

MASKA PRZECIWGAZOWA MC-i

Nr partii

Data produkcji

Symbol i cena detal. wyrobu 1 0 20000988

by
£.

10
| *

INSTRUKCJA
do maski przeciwgazowej?filtracyjuei MC-1 + MS-4

1. Przeznaczenie. Maska chroni przed środkami trującymi, promieniotwór«
czymi i biologicznymi.

2. Części skladowe maski (rys. 1)1

- część twarzowa MC-l,
- pochłaniacz MS-4,
- torba nośna,

-- fular przeciwzaroszeniowy.

3. Dopasowanie części twarzowej:

- dobrać rozmiar maski według

wymiaru wys. twarzy (rys.) 2),

Wys. twarzy Rozmiar
mm naski Rys. 1. Maska ułożona w torbie
_W- '-0-'_- 1 - gumowa część twąrzowa
106 - 115 1 2 - plastikowa komora zawor.
116 - 126 2 3 - pochłaniacz
127 - 138 3 4 - torba (z otwartą klapą)

5 - kieszeń na indywidualny pakiet

. az rzeciwchemiczn
- sprawdzić, czy maska nie jest p - Y i
6 - fular przeciwzraszeniowy

uszkodzona, 2
7 - taśma nośna

- wkręcić pochłaniacz, 8 - taśma biodrowa

- nałożyć maskę na twarz,

- umiarkowanie dociągnąć taśmy
nagłowia (górny brzeg maski
ma przylegać do czoła poniżej
owlosienia, boki.nie mogą dotykać uszu, dolny brzeg ma
szczelnie obejmować podbródek i nie uciskać krtani): Rys. 2. Wymiar wysokości twarzy

4. Sprawdzenie szczelności maski (po nałożeniu według punktu 3, pod kontrolą drugiej osoby):
- zatkać korkiem lub dłonią otwór w dnie pochłaniacza,
- wykonać głęboki wdech.
Szczelna maska zostaje przyssana do twarzy (zapada się).
7

10.

11

12,

13

Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotuieniem:
- przeprowadzić fularem przeciwzaroszeniowym zgodnie z załączoną instrukcją użycia fulara.

Noszenie maski w torbie. Torbę z maską złożoną jak na rys. 1 nosi się
na lewym boku, nieco z tyłu, taśma nośna przełożona przez prawe ramię,
zamknięta klapa torby na zewnątrz.

Pogotowie użycia maski:

-- przesunąć torbę z maską do przodu i odpiąć klapę torby,

- przepasać i zapiąć taśmę biodrową,

- wyjąć z torby część twarzową i pochłaniacz,

- zdjąć z pochłaniacza korki końcówki i dna, korki włożyć do torby,

- wkręcić pochłaniacz do części twarzowej,

- zmontowaną maskę włożyć do torby, nagłowiem na wierzchu, torbę
pozostawić otwartą. 5

Nakładanie maski:

- zamknąć oczy, wstrzymać oddech, zdjąć nakrycie głowy,

- wyjąć maskę z torby,

- rozchylić dłońmi taśmy nagłowia, wysunąć podbródek, nasunąć maskę
najpierw jak najgiębiej na podbródek, po czym naciągnąć na głowę
taśmy nagłowia,

- poprawić ułożenie maski tak, aby szybki okularowe były na wysokości
oczu,

-- wykonać głęboki wydech, otworzyć oczy i oddychać normalnie.

Uwaga: W razie zaskoczenia trzeba w jak najkrótezym czasie wykonać
czynności według punktów 7 i 8, dlatego zaleca się ich wyćwiczenie.

Czas noszenia maski na (warzy, bez odczuwania nadmiernych ucisków,
1,5 do 2 godzin. Maska może być użyta wielokrotnie.

Zdejmowanie maski. Uchwycić za komorę zaworową, odciągnąć maskę
nieco w dół, po czym ku przodowi i zdjąć maskę ku górze.

Czyszczenie maski. Erudną maskę myć wodą z mydłem, wycierać czystą
szmatką lub suszyć, lecz nie przy ogniu lub na słońcu. Dezynfekować
spirytusem, chinozolem lub 2% roztworem formaliny i wietrzyć. Zabrania
się konserwacji smarami. Wnętrzie pochłaniacza chronić przed zawilgoceniem.

Przechowywanie maski - w stanie złożonym jak na rys. 1 w zamkniętej
torbie. Otwory pochłaniacza zatykać korkami. Chronić przed wysoką temperatura, wilgocią i uszkodzenierń.

Przeglądy kontrolne. Po każdym użyciu, a w przypadku nieużywania maski przynajmniej raz w roku, należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń wpływających na jej dzia!anąe lub żywotność. Uszkodzenie naprawić.

Zakład nr 172

SIW TO i 64398 500086 AW |AW
s %
W
i 7
! i
% W
3 19 i
u L HLW 20240 .01 0 0. 2720 4 W. #
»
Productioń date . V. u. .. . 2. 2 , %
! Pado zark and 1
luct prfeet. ... . .. WL 2 . | 9
3 Rnspeekich sigg › . . , . . z . , : › . W
1 # *
* :
i
* i
i i
+ 4 i
1
< i
+ ) |
| 3 |
2.1.

trnetsy

ul oubstenńces. I% is used witA In

dzatue cxcept closed bzeat=

k enables o work at.ant
fzom =20 :o +60%6.

i temp

Teclinicał data

The #9-1 zae-mack 1s manufacyured in four sizes desi;
0, 4y]2 aa 3.

dy

um 0.001%.
frakory resictances at » cometant air f1ox

t/ foB espiration
- 100 Pa /10 mo of Water head/ at 30 dm)/ain
- £09 Pa /00 ma of water head/ at 250 dm//rin

The weighi of ga
sg Mez?? 1w-212
W,
Txo glass windows /2/ are claped in notal frames /4/ at a sk gorrecponding wlth face helghto are
neight of eyes. The casing of tae valve chasber /6/ 1s sade of : bolow.
high-impact plastic. 1% is provided with inepiration vclvc
plate /6/,expiration valve plate /10/, aud round interna] thea~
ded seat /aoe. to PI~70/2802000/ with rubler ring gaskct /s/ Face height Gae-naek
cemented thereto. 4 / btre 2
4
97 - 195 o
The laster is used to conncet łightly tho gagemask with eLther
a small industrial canister or larce industzfal canicter oF i 106 - 115 1
bresthing apparatus. The large canister 501 breathina appora= 116 - 126 2
tug dre conected with gas-mas« through w corrWmated hose. 427 - 138 3
Th6 expiration valve chamber is covered #1th sereen /11/ Which *
is prezced against the casing włtb cOv@F /12/. the uu-mrk_i 321.2. Nalchinz the !acia' part w

also equipped with adjuntable rubbor hcad&tal1 /16] ont
buskles /15/ which are used to match tAghVNy the faelal part

T£ the gas-mask is powdered with talc, it zhall be oleaneś
to the user's faoe.

before matehing or normal use. Its na:
leciing
i i t headstnll straj=. If 1t is properly zatched then:
3. I5SZEUOZIOWS FOR USE '

- upper edge snall adhere to a forehead just below t ir

g consists in sene propeź size, and uniform and wodczate pull!

fng the

3.1. ActHYLY prior ute

- lower edze sholl entrace szoot! uly a cbin vi›thmn pressing

agninet lerynx, i
3.1.1. Face censurezent gainet laryn: W
ru « de edges skoll not touch ears, and

The propez size of pan=mask shall bę selectęd by ~postrine tte M” [ .

dietance between naoal ooneayLty A68 the lowcnt ,os-v of tne ©yes głall be in the middle helght of zlass windows

chin /sce F1g. 2/ |
h w ą
] 7 x

% %

o o

«

z

wsor r #
wsae Ke a

Yj

NENYTTWIE

su 16 £ 1616-5
The gas-mask shall be za
are fixed in place.

tchęd wien canister or breathing hose

3.1.3. ęhecking the gas-mzask tigntness

P To check the gas=zask tizbtness/ proceed as follows:

- close an opening ŚBWIM canister bottom or squeeze z
breataiWg noce Ix hands, and

- zake a deep,breath. %

1f,the facia! part is sucked tightly agalnst face and no
flow can be percepted, 11 proves the pas=mask f6 tigh+.

atr

W vhen air i6 sucked under the facial part, the gas=naek shall

be carefully inspected, The gas-mask tightnens shall be coń= *
trolled by another person. ( t

3.1.4. Protection of glass windows agalnst mist

1o protect tne glassewindows againał mist, one g›.a! rxue
internał ggę-nasc sides with a dry eleth, apply antl-mist
spread 1t over

zareriał *v!m: a szecia]
the wBole głase surface.

pencil thereon, and

3.2.

Activi5les during use

mister or bresthing apparatus, | ne cań pull it om
rect 1ts pósitlon and strałghteń. any turns of he
if necessa

avośded. 3

er use

keMvities a

After use, the gas=mask shall be disconnected from canister
or breathing howe, then tużned ówer and wiped with a dry and
clean cloth, or drięd on ałz.

Open fire of
1£ tne i

dlre6t gun=light zas: not be used for drylne.
1o dlrty, 1t shall be $horoughly washed with

1t can ba ulso wiped with a cłotłowetted in

obnpy witery

sa to i 3666 tewo

dieinfecting 1iguda such ms ne 16, zhi sbadt ge
2% fo: 5 &o 10 minutes. Tne gas-masz ' infected in tze
special disinfection umit zanufńciu daser. 0 ,:

4. MATNKEAKCE axD ASPAIA i
Naintenance 9 «

period of tine, its
zo avoid stłokinz.

I£ tne gas-zask iu stored for a 1o
rubber parts shall

nę powdered witn

Repair i : 8
-- 1 V

Small defects in tne faclal part of the gas=mask such ms pln=

4 holes or holes of up to 3 mm in dla, shall be repalred by
adhering the rubber patches. Dirty rubber valves stall te
nmv&d fron the czańbęr and carefully rlnsed with wa
11f damaged, they sbould be replaced.

The user nay also replace a torn screen.ard mvłr;w protectine

the expiration valwe, dazaged beadetall, bmt y zmd rubter
zasket in internal threaded seat.

6 proper operation or use,
;xnrolen or deep cracks in tne faciał
„fallures in thread and valves, dazages of hemdstall, buckte,
rubter rlng gasket, breaks in glass wlndiows, etc.

i.e.
part ard valve charter,

PLCKAGING, SZORAGa &XD TAMNSPORY

Packacing

Fhe gas-masę ineluding anti-mist peneil and instruetlon
nual is delivered in a transporent polyetbylene bar.

ma

t t z 3614-33 3o00
0 „ JU- 1t

złosure ?

zw
WV
v/ow
+/6 v

”»
z % u.*..

;--- - -- ee 1, -- y - -z e gl - j eee - -- - - + - - -- z - 9
= - v - Lm o ostóA - a
#2 - D = +/ i = ci

t

- = z - - - c
- - z - |rotototz=ro -z

d in dzy coi

o

- ć
z u
6 5
5 F
a

a z
f C

ce not less than 1

uther condit

n

3
» o
2 8
2]

z
M
a
Tr
i
5
&

1 Be ordered

21

a1 a t
user as specifled undem 4.2.

ę0 hym

5
«

of thPJ dnstruct

1
o
&
8
2

K

«i

&

IV - 212 Liet o£ component
- -- ]

-- -[-]


Fabryka Sprzętu Ratunkowego
3 i Lamp Górniczych
EE@E] _ w Tarnowskich Górach

|

i Aparat
do oddychania sprężonym powietrzem
AS-3M

INSTRUKCJA UŻYCIA Nr 86,1

$


1. PRZEZNACZENIE

Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M przeznaczony
jest do ochrony dróg oddechowych użytkownika podczas pracy w pomiesz
czeniach zapylonych lub w atmosferze zatrutej substancjarmi o dz_1ałan1u
loksycznym. Aparat nadaje się przede wszystkim do długolrwalej pracy
w almosferze szkodliwej, przy stałym stanowisku pracy, do którego do:
prowadzona jest instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu 3+8 atn., np.:
y zakładach chemicznych, przy wannach do trawienia i mycia części, przy
natryskiwaniu, czyszczeniu odlewów, lakierowaniu. itp.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne
Fródło zasilania: instalacja sprężonego powietrza
ciśnienie od (3 do 8 atn) 0,3+0,8 MPa
Wąż ciśnieniowy: średnica wewnętrzna 9 mm
* zewnętrzną 21 mm
długość węża 10 m
Przepływ powietrza przy (4,5 atn) 0,45 MPa 40 1/min-przy zamkniętym
ź zaworze
200 1/min-przy całkowicie
otwartym zaworze

3. KONSTRUKCJA

- Filtr przeciwolejowy

- Wąż doprowadzający sprężone powietrze
- Zawór regulacyjny

Pas główny kompletny

- Linka sygnalizacyjna

wm›&›um..›
i

©2 --*---- 21

Powietrze pobrane z sieci sprężonego powietrza ulega w filtrze (1) oczyszczeniu a następnie jako zdalne do oddychania dostaje się przez wąż
doprowadzający (2) do zaworu regulacyjnego (3), który znajduje się na
pasie (4). W zaworze regulacyjnym następuje obniżenie ciśmenia i powieirze przez wąż fałdowany dopływa do maski lub półmaski.

Przepływ powietrza do maski może być regulowany przez uzytkownika

Regulacja odbywa się przez pokręcenie pokrętła zaworu regulacyjnego (3).
przy wężu doprowadzającym, zaś regulacja przepływu powietrza do urządzenia lakierniczego-przez pokręcenie pokrętła zaworu przy wężu dopro=
wadzającym powietrze do tego urządzenia.

W zależności od potrzeb, użytkownik może zamawiać aparaty AS-3M
z maskami lub półmaskami podanymi w wykazie masek i półmesek
czałącznik nr 1)

4. UŻYTKOWANIE

4.1. Czynności przed użyciem

a. Wyjąć wąż doprowadzający i rozwinąć na całą długość, sprawdzić czy
nie posiada uszkodzeń zewnętrznych i przebić. Przed pierwszym użyciem wąż należy przepłukać letnią wodą i wysuszyć.

b. Połączyć wąż doprowadzający z zaworem regulacyjnym zamocowanym
na pasie oraz wąż fałdowany z maską i zaworem regulacyjnym.

©. Filtr przeciwolejowy przyłączyć do sieci w ten sposób, by strzałka na
korpusie filtra wskazywała kierunek przepływu powietrza.

3


d. Dopasować maskę lub półmaskę do rozmiarów głowy, wyregulować
długość taśm nagłowia.
Maska lub półmaska powinna przylegać szczelnie do twarzy.

e. Przymocować do pasa linkę sygnalizacyjną.

f. W tak przygotowanym aparacie pod nadzorem pr.
można udać się na stanowisko pracy, zwracając uwagę
działanie aparatu.

na prawidłowc

4,2. Czynności w czasie użytkowania

W czasie pracy w przysiadzie lub klęcząc, należy zwrócić uwage na wąż
doprowadzający powietrze, żeby nie dopuścić do jego załamania.

4.3. Czynności po użyciu
Po każdym użyciu aparatu maskę lub półmaskę należy przemyć wodą
imydlaną, lub płynem dezynfekującym (spirytus lub chinozol), wypłukać
wodą i wysuszyć.
Kozkręcić i oczyścić połączenia gwintowe węża doprowadzającego powieirzc i węża faldowanego. Następnie przetrzeć szmatką nasycong płynem
odkażającym (chinozol).
Oczyszczone elementy aparatu należy ponownie zmontować.
Po około 200 godz. pracy, należy przeprowadzić regenerację filira, przez
rozkręcenie i wymianę węgla aktywnego i wkładki filcowcj.
Regenerację filtra należy przeprowadzić również wtedy, gdy w otworze
końcówki wylotowej występują ślady zawilgocenia lub zaoliwienia.
Regeneracji dokonuje odpłalnie producent.

5. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

5.1. Przechowywanie

Aparaty AS-3M należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze
6-25%C, o wilgotności względnej powietrza 60*15% Aparaty nie mogą
być przechowywane w tych samych pomieszczeniach, w których znajdują
się smary, nafta, benzyna i inne rozpuszczalniki.

Dezynfekcja i kontrola okresowa aparatu powinna być dokonywana jedynie przez uprawniony i przeszkolony do tego celu personel.

5.2. Transport

Aparaty powinny być transportowane dowolnymi środkam: transportu po
zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi.

K 0 N I E c
4

olorej osoby :

WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Aparat do oddychania sprężonym powietrzem AS-3M rys. 86/1

Wyrób:

188M[

o < i
35 M;s IMĘ
-=s= z « « |« « |s |« «
z d « L-OSJE- OB PSI IĘA M „ <4 „ 34 PA
3:% $83:5583%s8 3:53: |(2787:5 (3%
9 5 $8 po 9 5 22 o |g . 2-18-|2- #o z R |..„l-._.›~0-' [-»=-18-$=) x3 8Z/=2 RS
g 4 5 9 «'8 87 ls « 8=16 5=)8-|8 5]
$8 jSz©€© 6 P 5 £ 5 '£ H [2]
21 | i
) 5 1=b 1 i
5 | &_| i i
'O'Ę% ' 5 i
73
375 |z |g |s |* s | a a | * | a €
a % z (
z
] | NN
65* | |
35B - - WA F | u | m | e › | ca | e | ca | 6u | ca
3 9 z | |
| |
- «» co e co - k « - co
Z g H - | 9 | 5 5 | = 5 | 5 | 4 5
25
55 |g |s ks )- = (z z | z f= z
zN 6 o © o 6 6 o 6 © <
79 c» | co | c» | eo to | «o co | c» | co e
[ ca c ca a ] ca 1] ca PS
©3 co Po en co 25 B- c» c» P.
z - . z
» co so | 29 | 5 4
z S8jS > .1 - A M | m
€ E vHINH |H | a 4 #/|s |8 | 5 | * | - 1- | z | - | M
z 8 «-8 | g |3 | - ź Tó be
z 2 S 45 4 | < | M | 4 z | 5 * | 3
[6 MA| g | m | e | < rz < o
**'g i6 2 $ |8 |3 | 8 | - | - | 8 PS 5
z= €$ © |£ 3 E 3 | o <
i - - l
£A 8 14 4 3. l |
o | 8 j 4 i © i
z | £ | ź 3 5 i
g S 3 | :./) z 5 | w
K 8 z 2 92 | « N E
$ 'd 5 | * : » | 5
S 31z £R | 2 s | R18 |3 | £
5 |$|$15[2]; 5 515 $ 2
« 5 | 8 | 3 | 3 | 6 3 | « | = 13142 2
z 4071 245 5 | R | g | - | 3
i3 ©) o o & < (j o
z :« - o 1 i 5 I « =
z - 5 5 6 & 24
z = 1% | $ z #:] 3* | 7 1 7 | #1 *
# £3 8|8 | 2 i z | 5 1 213 | z 8 ! 5 | 5 o
a | » | u | B a | 8 z 15 % A Sl% % « 1] « « z » |; z 0Ą 6 |; :0
& | Ś | f | Ś | u |8 |8 |8 | R | * | D | & [ | *
ż
zP
$ Sgk
- N
z 5 R 8 % z 0 6 1 -0 N ] | x 40] x4 1 11x | ] .
~UJHQ&
o d P
N «> a
[8]
K
* «a
s2 -- ca | c9 | 66 | « mlcp x-hw'o› ol--« c co
£ 7 I i « H H, 5
z | | l


owozojuow 199627
1/99 19P 3W

-- m g
jk 3 ©zap I 88 100 €z€ W 96 Eujejduroy erudziyg X 32
©3 Z-6I W
€sqo104 I I 8€ TOI SzG €/a Sz €u(/o@zpEu©/© exurq X €z
Ta ee *6 | ; - z Fogś
63M 339] opora I 10 O€Ł €Z ILI Z-Oda fejommozsd zymg X zz
m R m„:›Nwaw I I I8 100 €z€ O 98 Aok[ezpemordop zkm X 1z
z-10 T; ”=---+<
mxnw„„o,w 0 z 0Z 100 €z € 0 98 ZX0I/ŁI 5 exqezozsq X 0z
I €ŁEEO-IN/89-Nd) SXPIN Amoxyspop głrym - 61
? LESZS-W/PL-Nd ZIXPN J5IHM «- 81
? 800ZS-WN/S9-Nd| TP ejsXzbads +xpepypog ©> PM
I gd 98 EMAEId EuIQ5 eufogqQ - 91
I T/pG 98 suro€ €wufeqo -- 61
Z-10 3 £
esqoroq 6I z 61 100 Sze z/8 V 98 GIN Czo €sgBI58N X rI
~U ”
ź (Tepuzoa) yedo 2 | zAA m * „ToSBĄ”
R | eruemoxedo mązs zs =r9z0 Awaou qny zezrd vfo
B | * .nmN?w_m „www„- %w„- Toquióg nauns£a 1N PS SMNTTN euozoep | -/zog7 FABHYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCGH
T&E TARNOWSKIE GÓRY

ul. Polskiej Partii Robotniczej 42/44

Wykaz zawartości

aparatu do_oddychania sprężonym powietrzem

typ AS-3M „ARCUS”

1) Pas główny z zaworem regulacyjnym 1 szł.
2) Wąż doprowadzający komplełny 1 szt.
3) Wąż fałdowany kompletny 1 szt.
4) Fillr przeciwolejowy 4 szt.
5) Maska MG-1 luk-GSP - 1 ;szł.
6) Linka sygnalizacyjna 1 szt.
7) Ktocz-jetnostrenny~27 1 szt.
8) Instrukcja użycia i 1 szt.
9) Skrzynka kompielna i 1+szt

siw.tg z 125-78 1,000 A5


»

FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GORNICZYCH „FASER”
Tarnowskie Góry

ul. PPR 42/44

ZĄŚWIADCZENIE FABRYCZNE Nr .............................

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamb Górniczych „Faser” w oparciu o pozy~
tywne wyniki odbioru technicznego dokonanego wg obowiązującej dokumentacji

technicznej i warunków dopuszczenia

rys. nr 86/1 i IO0-64/052

udziela 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży-produkcji

(Monitor Polski 36/73 poz. 218) na 7

... Aparat _ d0 oddychani. a. _ spręśonym _ powietrzem

typ AS-';M . Nr fabryczny / g ; partia seria

data produkcji ......................... wykonany(a) (e) zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przeź
GIOP Warszawa | z dnia . 20.08.1985

'ej. 430

W przypadku ujawnieniag w okresie gwarancji usterek lub wad wyrobu powstałych nie z winy użytkownika, Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„FASER” zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisargi dokonać bezpłatnie
naprawy, względnie wymiany towaru, o ile słuszność reklamacji zostanie potwierdzona przez Dział Kontroli Jakości fabryki.

sawe:
Dopuszczalna ilość napraw gwarancyjnych .........

W przypadku zgłoszenia ewentualnej reklamacji prosimy powołać się na datę
wystawienia oraz numer zaświadczenia fabrycznego.

Tarnowskie Góry, dnia

Zdający:
2z kik
Lp.| Data zgłoszenia - Krótki opis Naprawy dokonano I
do naprawy uszkodzenia data | nazwisko | podpis

»

SIW TG z. 814-52 80000 A5


6 W A R A N C ] A r
PRZEDGIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO :
„MASKPOL ” - KOWIECEKI, 42-146 PAMKI

UDZIELA GWARANCJI NA CZAS WAŻNOŚCI WYR©BU.

Druk Broci Kamińskich w Radomsku, ul, N 20

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
„M A $ K P 0 L”
KONIECZKI 42-140 PANKI
Tel.: Centr. 2421; 24-22 Kłobuck Nr rej. OAOP : D-07-127
Fax: 21-31 Kłobuck
Telex: 037580

FILTROPOCHŁANIACZ
FP 203/1 - IV/W

Symbol SWW:1374-55
Symbol handlowy OP-104

INSTRUKCJA UŻZYTKOWANIA


ZALECENIA OGÓLNE

Filtropochłaniacz par i gazów FP 203/1-1V/W stanowi
wymienną część sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechowych przeznaczoną do oczyszczania wdychanego powietrza z toksycznych par i gazów wymienionych w zołączonej tablicy.

Filtropochłaniacz nie stanowi samoistnej ochrony, musi
być używany z jedną z następujących części twarzowych
sprzętu:

- półmaska typ PM-4 typ PP-3.

- módska typ MUA, MC-I, MP-6, MP-9, GSP-M

Oodatkowym wyposażeniem filtropochłaniacza jest wą?

karbowany typu WK.

Filtropochłaniacze można ć tylko wtedy, gdy:
- zawartość tlenu w powietrzu jest nie maiejsza nlż

17% (objętościowo),

- zowartość substancji toksycznych w powietrzu nie przekracza maksymalnej wartości stężenia podawanego dls
tej substancji w załączonej tablicy.

Sq to podstawowe warunki dlo prawidlowej eksplootacj!

Riltropochłaniaczy. .

Filtropochłaniacz FP 203/1-IV/W stosuje się podcza:
krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw,
w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicz
nch, w przypadku awarii, przy ewakuacji załogi z zagro:
ionej atmosfery. Zabronione jest stosowanie filtropochła niaczo przy pracach w kotłach, zbiornikach, kanałach.
studzienkach nieprzewi ych pomieszczeniach i wszędzie
tłom, gdzie zawartość tlenu w pówietrzu jest mniejszo mii
17% (objętościowo).

Filtropochłaniacz użyty do ochrony dróg oddechowych
przed substancją toksyczną musi być do końca eksploołacji przeznaczony tylko dla tej jednej substancji.

Filtropochłaniacz zabezpiecza przed wymienionymi w teblicy substancjami toksycznymi występującymi pojedyńczo
wie sprawdzone sq własności ochronne filtropochlaniaczy
dla mieszanin tych substancji.

Ko g e

SPOSÓB U2YTKOWANIA

Przed użyci filtropochiani noleży wyk 6 nastę
pujące ozynneści:

a) wyjąć z torby nośnej część twarzową sprzętu (maskę
lub połmaskę) oraz wąż karkowany, .

b) sprawdzić czy w gniazdach części tworzowej | wężo
karbowanego znajdują się uszczelki,

c) wkręcić do oporu końcówkę węża do gniazda części
twarzowej,

d) wyjąć z torby filtrop p :
- termin wożności filtropochłaniacza (zabranie słę

używania filtropochłani przetermi go)
-- banderoię ochronną (musi być nienaruszona):
w przypadku braku lub rozerwania banderoli, co
przyp i że | filtropochłani b
otwierany lub używany, należy taki egzepiarz wyeliminować z eksploatacji,

e) zerwać banderolę z gwintowanej końcówki filtropechłaniacza i otworzyć zabezpieczającą nakrętkę.

1) wkręcić filtropochłaniacz w gniazdo węża karb g

g) nałożyć maskę lub półmaskę na twarz i docisnąć p@

. nagłowia,

h nie wyjmując korka z otworu wiotowego znajdującego
się w dnie filtropochłani prowdzić dność
układu przez wykonanie głębokiego wdechw; zopadnięcie się części twarzowej eruz brek, powietrze do
oddychania świadczy o dobrym przyleganiu ezęści twarzowej i prawidłowości wszystkieh pelączeń; w przeiwnym przypadku należy qi m olności .i po:
wtórnie przeprowadzić monteż,

i) wynik pozytywnej drugiej próby zezwala na otwarcis
korka w ©tworze włotowym | u@anie sis do stroty
109 robonej,

Błani M Asia.
przy stosów ; filtropochłaniaczy połżądana jest znajomość orientacyjnej wartości stężenia substancji tok
sycznej v str6fie zagrożenia; użytkownik zna wówczas
czas ochronnego działania filtropochłoniacza (potrz

tablica).

podczas procy wskazane jest kontrolowanie czasu użytkowania opochleniecza oraz ewentualnych zmias
stężeń substoncji toksycznej w powietrzu,

w przypodku stwierdzenic większego stężenia niż po
daone w tubiicy należy wycofać się z zanieczyszczonej
atmosfery i zamłast filtropochłaniaczo zastosować sprzet
izolujący,

po użyciu fillropochłaniacza należy otwór wlotowy i wylotowy dokładnie zamknąć,

)filtropochłaniocz stanowi zabezpieczenie przed pylami

toksycznymi | nietoksycznymi o rozdrobnieniu makre
i koloidalnym, występującymi w powietrzu równocześnie
z porami i gazami toksycznymi,

) filtropochłamiacz nie może być używany dłużej niż pół

roku od daty pierwszego otworzenia, przy czym zowsze
należy go przechowywać w stanie zamkniętym i w sw
chym miejscu

ZAKRES STOSOWANIA EILTROPOCHŁANIACZA

FP 203/1V/W
Stężani
NAZWA SUBSTANCJ ";.b"""":i' 1 S
Lp. TOKSYCZNEJ ak «. | ochronar |
_ | dniełania |
1 I z z
1 ACETON :

2 AKROLEWNA

3 - ALDEHYD
MRÓWKOWY

4 - ALKOHOL
ALULOWY

5 _ ALKOHOL
n-AMYL@WY

6 _ ALKOH©L
IZOAMYLOWY

7 _ ALKOKOL

n-BUTYLOWY

8 - ALKOM@L ETYLOWY

7rlu $
4 4 2 3 4 8 i a 2 3 4 3
:; $ + - | 3 ”1a |[@3/|-_ #..
9 - ALKOHOL METYL@WY | 0,5 )- 87 23 ' 19 - GHL@R - 95/7[- 147 1.,. 7
” 6,25 | 74 | 168
10 - ALK@H@L £3 3+ +
* - 9,5 |-12,5- 1- 93 20 -- GHL©REK ETYLENU 79,8 | 20,6 |---51
n-PROPYLOWY da | 235 j68 t ;[ * ”*”*2” ;-*]
11. ALK@H@L -1j<>t | i
6,5”| 12,5 | ~ W 4 21 - CHLOREK ETYLU
i IZGPROPYLOWY z | 2 1 2 '
18 - AMONIAK ©a6 535r 1 7 1#- ~ 5 22 - CHL@REK METYLENU
:, 0,25 1,75 30
13 - ARSENG@GW@DOR 65 154 23 - GHLOREK METYLU
1,0- | 324 33 @ :. (W 6
14 - BENZEN 65 1162 |-- M - | 24 - GHL@REK SULFURYLU 35
0,25 8,1 140 i 3
1 k kornAkcyma - 25 - GHL@ROBENZEN -- | 687 3i |8
* ,# 3 1,0 - | 25,6 21
16 - BENZYNA LAK@WA ”26 - CHLOROCYJAN 0,5 | 12,8 41
z 0,25 | . 6,4 85
17 - BR@M 68 | 92 |- # | | - 27 - GHLOROFORM |
18 BR@MOWODOR 68 | 186 7126 i 26 - CHL@OROPIKARYNA
29 CHLOR@W©DOR

30© - CYJAN@W@DÓR

3i CYKL@HESANON

32 CZTEROCHLOREK
WĘGLA

33 DWUSIARCZEK
WĘGLA

34 DWUTLENEK SIARKI

35 ETER OWUETYLOWY

36 F@SGEN

37 J9D

38 J©DOW@DOR

39 - KSYLEN

40 - KWAS 7 zGTOWY

41 - KWAS MRÓWKOWY

44 NITROBGNZEN

t£1

OGTAN a-BWTYLU
2

59 - CHLOREK WINYLU

65 - ETYL@BENZEN

61 KUMEN
(Izopropylobenzen)

62 - MRÓWCZAN ETYLU

63

CZTEROCHLOROETYLEN

49 PIRYDYNA

50 SlMKOWO;;R

51 SOLWENT NAFTA

52 - TLENEK ETYLENU

53 TOLUEN

54 TRÓJCHL@RO
ETYLEN

35 CIECZ ETYLOWA

36 1,1-DWUCHL@ROETAN

57 BROMEK METYLW

BRONEK BTYLU

-- 1ą :*

ci 2 a
me

GWARANCJ 1, .

SYTWÓRNIA SPRZĘNI WORUXIkACY * '
_Udl!'e]u Gwatancji ne: cz W:BGG „PI&-Wówg g=
Wyrób

~źnóŚCI wyroby,
-:O~«nY bóclegą

wddiwiś wyą
3. Gycrancą

€G cbię'e uszko- .
V. Wyriku niewleścj».

”Chia, sposoóbu +._

j »
1r meienetrowrrnzowniamośm..........2
z (C ziraceee===

| ” HILTROPOCHŁANIACZ

Ihstrukcja użytkowania:
« - #3 £ %

_ TYP FP-2131-IV-W -
wych, prz

$*
_ Filtropochłaniacz par i

wymienną część sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechoOW

ZAŁECENIA OGÓLNE
gazów typu FP-2131-1V-W stanowi

do oc. wietrza

- półmaską

- mask,ą

›»

z toksycznych par i gazów,
_ Filtropochłaniacz nie stanowi
używany z jedną z następujących części, nakładanych na twarz:

a y
wymienionych dalej w tablicy. :
samoistnej ochrony i musi być

typu PM-4,
typu PP-3,
typu MUA,
typu MC-1,
typu MP-6,
typu MP-9,
typu GSP-M.

bowany typu
Prawidłowa

Dodatkowe wyp

ie filtro stanowi wąż kar
wK. |
ksploatacja filtropoch! mi

-- zawartość
- zawartość

w tablicy.

Wema - 40 00 +- 25 egz. - 140/71-z/F
Druk. ZW CZSR Inowroeław 4322
75

substancjami,

Filtropochłaniacz typu FP-2131-1VStosowania podczas krótkotrwałych prac
remontów i napraw przy zakłóceniach w przemysłowych procesach technologicznych, w przypadkach awarii
acji załogi z zagrożonej almosfery. Wzbronione jest stosowanie
filtropochłaniaczy przy
Jach, studzienkach, niepr
~tam, gdzie zawartość tlen
: (objętościowo).
Filtropochłaniacz użyty do ochrony dróg oddechowych przed
jedną z toksycznych substancji musi być do końca eksploatacji
przeznaczony tylko dla tej jednej substancji. 5 z
Filtropochłaniacz zabezpiecza

jego własności

y wymaga

podstawowego wymagania jego użytkowania, polegającego na
Stosowaniu filtropochłaniaczy wiedy,

i tylko wtedy, gdy:

tlenu w powietrzu jest nie mniejsza niż 17%

(objętościowo),

substancji toksycznych w powietrzu nie przekracza

maksymalnej wartości stężenia podanego dla danej substancji

W jest przeznaczony do
Jaboratoryjnych,

oraz przy ewakupracach w ko!lac_h, zbior_nikach, kane_x
eniach i wszę
u w powietrzu jest mniejsza niż 17%

przed wymienianymi w tablicy
występującymi pojedynczó. Nie są sprawdzone
ochronne dla mieszanin tych substancji.
- d) wyjąć z torby filtropochłaniacz i sprawdzić:

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Przed użyciem filtropochłaniacza należy wykonać następujące

. czynności: 5

półmaskę) oraz wąż karbowany,

b) sprawdzić, czy w gniazdac
nego znajdują się uszczelki,

ści twarzowej i węża karbowa

©) wkręcić do oporu końcówkę węża do gniazda cz

ci twarzowej, %

D

- termin ważności filtropochłaniacza (zabrania się używania
filtropochłaniacza przeterminowanego), 6i
- banderolę ochronną (musi być nienaruszona): w przy3 padku braku lub rozerwania banderoli (co nasuwa przypuszczenie, że fillropochłaniacz był jotwierany lub używany) należy taki egzemplarz wycliminować z eksploatacji,

©) zerwać banderolę z gwintowanej końcówki fil'trgpochłania-
cza i otworzyć zabezpieczającą m”crętkę,
£) wkręcić filtropochłaniacz w gniazdo węża karbowanego,

g) nałożyć maskę lub półmaskę na twarz i docisnąć pasy |

nagłowia,

h) nie wyjmując korka z otworu wlotowego (w dnie filtropochłaniacza) sprawdzić szczelność układu przez wykonanie
słębokiego wdechu. - Zapadnięcie się części twarzowej craz
brak _ powietrza _ do oddychania świadczy o dobrym

_ przyleganiu części twarzowej i prawidłowości wszystkich

połączeń. W przeciwnym przypadku należy_ usunąć nie- .

szczelności i powtórnie przeprowadzić montaż.

po stwierdzeniu wyniku pozytywnego drugiej próby można

otworzyć korek w otworze wlotowym i udać się do strefy

zagrożonej, z

j) przed użyciem filtropochlaniacza należy stwierdzić orientacyjnie wartość stężenia substancji toksycznej w strefie
zagrożenia i wybrać z tablicy odpowiedni czas użytkowania filtropochłaniacza,

k) podf%as_ pracy należy kontrol ć czas użytk ia.filtrołaniacza oraz zmiany w stężeniu sub.
stancji toksycznej w powietrzu, 3 y ) % z

D w przypadku stwierdzenia większegó stężenia subsfancji_
toksyc;nej od Qodanego w tablicy należy wycofać się
z zanieczyszczonej atmosfery i zamiast filtropochłaniacza
zastosować sprzęt izolujący,

I) po użyciu filtropochłaniacza należy otwory wlotowe i wylo
towe dokładnie zamknąć.
!-'ilt- ochłan stanowi. zabezpi ie przed pyłami toksycznymi i nietoksycznymi 9 rozdrobnieniu makro- i koloida!
nym, występują_cymi w powietrzu równocześnie z parami i gazami toksycznymi, < € »

Filtropochłaniacz nie nadaje się do 'pow(órnego' użycia.,

1, ź
ZAKRES STOSOWANIA FLTROPOCHŁANIACJ
TYPU FP-2131-1V-W 1A

| Stężenie
+ 3 substecii ~Gwarantowany)
6. Nazwa substancji toksycznej czas Joksycznej w powietrzu › ochconnego
działania
(ms] zJdm3y (min.)

4

Orajważ

1 | ACETON - | ax Taza l

5
73
AKROLEINA
ALDEHYD - 31 mRÓwKOWY 03 | 62 w
ALKOHOL - *
i ALLILŁOWY 05 12,1
ALKOROL 5 | n-AMYLOWY 0,5 |183 82
- Og25 | 9,2 156
ALKOHOL 6 | 1zZOAMYŁOWY 05 | 183 90
0,25 | 92 132
ALKOHOL - 7 | n-BUTYLOWY 05 | 154 78

ALKOHOL ETYLOWY

ALKOHOL B
› | METYLOóWY 95 52 Tc | 25 38
ALKOHOL - z
19 | n~PROPYLOWY 153412 3
6,257] 623 138
z 1,0 ] 25 47

ALKOHNOL >z
!! | rzóPROPYLOWY 05% 1185 4
0,25 | 6,25 164
12] AMONIAK 05 | 3,5 18
0,25 | 1,75 30

13 | ARSENOWODOR
1,0 | 324 33
14 | BENZEN 65 | 162 84

25 | 8,1 140
„ | BENZYNA 5
15 | EKSTRAKCYJNA 95 [182 56
16] BENZYNA LAKOWA | 0,5 | 19,7 ss
17 | BROM 0,5 |33.2 97
18 | BROMOWODÓR 03 |168 126

1,0 | 29,4 27
19 ! CHLOR 0,5 | 147 43
5 925 | 74 103

1 z 3 4 5
CHLOREK
©| ETYLENU 05 (204 531
21 | CHLOREK ETYLU 05 |134 42
1,00 | 354 57
|| CHLOREK
2 2015 z 0s |177 83
0,25 | 8,85| _ 159
_(23] CHLOREK METYLU || 0,5 |10,23 15
CHLOREK
2 | SuLFULYRU 05 ;[ 2*! *
25 | CHLOROBENZEN 65 |24 35
32

CZYEROCHLOREK
WĘGLA

CHLOROCYJAN » 05 1 128 41

0,25 | 6,4 85

27 | CHLOROFORM 0,5 | 24,8 72
28 | CHLOROPIKRYNA 0,5- | 34,2 80
29 | CHLOROWODÓR 0,5 7,6 111
£O | 112 41

30 | CYJANOWODÓR 0,5 5,6 89
0,25 | 2;8 164

CYKLOHEKSANON

DWUSIARCZEK z 155 o
2 IO 0,5
1,0 26,6 17
DWUTLENEK - [; 30
34 | SIARKI 65113
0,25 6,7 59
35| ETER DWUETYLOWY | 05 | 154 53
36 | FOSGEN 0,5. | 20,6 58
1 2 3 4 5

38 | JODOWODÓR 1 0,5- |26,6 85

39 | KSYLEN 65 | 221 93

7

401 KWAS Azorowy 0,5 | 13,1 130

41 | KWAS MRÓWKOWY | 0,5 | 9,6 263
<) 42 | KwAs ocrowY 05 |12,5 169

METYLOETYLO- s

uj MTP 0,5 | 15 88

12

44 | NITROBENZEN
0,07 | 3,58 | - : 720
45 | OCTAN n-AMYLU @5 3] 3n1 76
0,25 | 13,5 118
46 | OCTAN n-BUTYLU 0,5 - |24,1 78
i
47 | OCTAN ETYLU 0,5 |18,3 60
48 | OCTAN METYLU 0,5 |15,4 60
1,0- | 32,8 54
49 | PIRYDYNA 0,5 | 16,4 78
0,25] #2 180
1

50 | SIARKOWODÓR 651 74 175
51 | SOLWENT NAFTA 0,5 | 24 66
52 | TLENEK ETYLENU | 05 | 92 32
53 | TOLUEN 05 |192 %6
34 ĘEĘŚROETYLEN 05 |273 68
55 | CIECZ ETYLOWA 0,24 | 24,57 55

14
«l

£ 4 wez. 1999

„Druk; Drukarnia „Beta II”
42-100 Kłobuck ul.Kolejowa 30, tel./fax (034)317 35 38

Producent: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

MASKPO©L'sa.

KONIECZKI 42-140 PANKI POLSKA
tel. centr. (+48 34) 317 98 21; (+48 34) 317 98 22
Fax (+48 34) 317 98 31 TIx 0374580 MASK PL

i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POCHŁANIACZ

P-22/1-W

Nr rejestru CIOP-D-07-34
Symbol handlowy - OP-87

Symbol SWW=- 0657-214


PRZEZNACZENIE

Pochłaniacz par i gazów P22/1-W stanowi wymienną część
sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechowych,
przeznaczoną do oczyszczenia wdychanego powietrza
toksycznych par i gazów, wymienionych w załączonej tablicy.

Pochłaniacz nie stanowi samoistnej ochrony i musi być
używany z łącznikiem gwintowym Rd 40x4.

Producent zaleca kompletowanie pochłaniacza z:
- półmaską MP 21/1
- maską MK 212/1

Dodatkowe wyposażenie pochłaniacza stanowi:
- wąż oddechowy łączący ŁW 2/3.

Prawidłowa eksploatacja pochłaniaczy wiąże się ze spełnieniem podstawowego wymagania użytkowania tego sprzętu,
które czyni dozwolonym stosowanie pochłaniaczy wtedy i
tylko wtedy gdy:

- zawartość tlenu w powietrzu jest nie mniejsza niż
17% (objętościowo),

- zawartość substancji toksycznych w powietrzu nie
przekracza maksymalnej wartości stężenia podanego
dla tej substancji w załączonej tablicy.

Pochłaniacz P 22/1-W przeznaczony jest do stosowania
podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i
napraw w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii, przy ewakuacji ludzi
z zagrożonej atmosfery. Wzbronione jest stosowanie pochłaniaczy przy pracach w kotłach, zbiornikach, kanałach, studzienkach, nieprzewiewnych pomieszczeniach i wszędzie tam,

dzie zawartość tlenu w powietrzu jest mniejsza niż 17%
%ob]ętościowo).

Pochłaniacz użyty do ochrony dróg oddechowych przed
jedną z toksycznych substancji musi być do końca eksploatacji
przeznaczony dla tej tylko substancji.

Pochłaniacz zabezpiecza przed wymieni W labeli substancjami występującymi pojedyńczo, spra! © 8ą własnodel ochronne dla mieszaniny akrylanu metylu | aktylo nitrylu.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Przed użyciem pochłaniacza należy wykonać następujące

czynności:

a) wyjąć z torby nośnej część twarzową sprzętu (maskę lub
półmaskę) oraz wąż oddechowy łączący ŁW 2/3,,

b

sprawdzić czy w gniazdach części twarzowej i węża znajdują się uszczelki gumowe,

c) wkręcić do oporu końcówkę węża w gniazda czśści
twarzowej,

d) - wyjąć z torby pochłaniacz i sprawdzić:

- termin ważności pochłaniacza (zabrania się używania
pochłaniacza przeterminowanego),

- banderolę ochronną (musi być nienaruszona) w
przypadku braku_ lqb rozerwania banderoli (co nasuvya
przypuszczenie, że pochłaniacz był otwierany lub używany) należy taki egzemplarz wyeliminować z eksploatacji,

e) zerwać p,anderolę z gwintowanej końcówki pochłaniacza
i odkręcić zabezpieczającą nakrętkę,

1) - wyciągnąć korek zabezpieczający,

g) - wkręcić pochłaniacz w gniazdo węża oddech NSZ g ę echowego łączą

h) nałożyć maskę lub półmaskę na twarz i doci. 5
! ę i dociągnąć pasy

i) przez zastawienie wlotu pochłaniacza sprawdzić szczelność układu przez wykonanie głębokiego wdechu, zapadmęqe się części twarzowej oraz brak dopływu powietrza świadczy o dobrym przyleganiu części twarzowej i
prawidłowości połączeń
W przeciwnym przypadku należy usunąć nieszczelności
i powtórnie przeprowadzić montaż,
Wynik pozytywny drugiej próby upoważnia do udania się w

strefę zagrożenia.

)

k)

m.

n)

przy stosowaniu pochłaniaczy pożądana jest znajomość
orientacyjnej wartości stężenia substancji toksycznej w
strefie zagrożenia w celu ustalenia czasu użytkowania,

podczas pracy wskazane jest kontrolowanie czasu
użytkowania pochłaniacza oraz ewentualnych zmian
stężenia substancji toksycznej w powietrzu,

w przypadku stwierdzenia większego stężenia niż podane
w tablicy, należy wycofać się z zanieczyszczonej atmosfery i zamiast pochłaniacza zastosować sprzęt izolujący,
np. aparat powietrzny,

po użyciu pochłaniacza należy otwory wlotowy i wylotowy dokładnie zamknąć,

pochłaniacz nie stanowi zabezpieczenia przed pyłami,
mgłą i dymem występującymi w powietrzu, równocześnie
z parami i gazami toksycznymi,

pochłaniacz nie może być używany dłużej niż pół roku od
daty pierwszego otworzenia, przy czym zawsze należy go
przechowywać w stanie zamkniętym i suchym miejscu.

UWAGA: Czas użytkowania w praktyce określa próg
zapachowy tj. stężenia substancji nie przekraczającej wartości
NDS.

GWARANCJA

Przedsięborstwo Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S.A.
udziela 4-letniej gwarancji na zachowanie parametrów
ochronnych pod warunkiem zgodnego z zaleconym sposobem magazynowania w nienar ych opak jach
fabrycznych.

M

TABELA Nr 1 %
CZASY OCHRONNECGO DZIAŁANIA PAR I GAZÓW
Stężenie. Gwarant.
Lp. Nazwa substancji f:kbssytca;%] och,cś"a:ego
toksycznej w powietrzu działania
% obj. mg/dm w.
1 2 3 4 K:
1 : ACETON ~o8 | Tzi 2 - AKROLEINA 65 117 7ą
ó 3 - ALDEHYD
MRÓWKOWY 02. 52.......89
* 4 - ALKOHOL
ALLILOWY 92..|... 381..... 12
0,25 9,2 132
6 ALKOHOL
0,5 18,3 90
IZOAMYLOWY 6,25 95 133
7 - ALKOHOL
n-BUTYLOWY 92 ... 385 |... 78
8 - ALKOHOL ETYLOWY ~G8 96 z1
ALKOHOL

METYLOWY 95 67 23
10 - ALKOHOL * -- T$|- -Z
0,5 | 19,5 63
n:PROPYLOWY 696 | 698 | j66
11 ALKOHOL (6 | 2284 €
0,8 | 19,5 87
IZOPROPYLOWY 696 | 698 | 164
12 - AMONIAK 65 35 18
0,25 1,75 30
13 - ARSENOWODÓR 0,8 | 162 | 184
1,0 | 324 30
14 - BENZEN 0,8 | 165 84
0,25 8,1 | 140

15 - BENZYNA
EKSTRAKCYJNA 92 187 86

16 - BENZYNA
LAKOWA 25 187 86
17 BROM 0,8 | 83,2 97
18 BROMOWODÓR 65 | T68 | 196

CHLOR
0,25 | 74 108

20 - CHLOREK
S 0,5 20,6 51

21 - CHLOREK
=- 65 18,4 | 42
1,0 | 354 57
0,25 | 8,85 | 159

23 - CHLOREK
SS 0,5 10,99! 15

24 - CHLOREK
SULFURYLU 98 291 »
25 - CHLOROBENZEN 65 554 35
1,0 25,6 21
26 - CHLOROCYJAN 65 19,8 41
0,25 | 64 85
27 - CHLOROFORM 55 548 75
28 - CHLOROPIKRYNA 55 343 80
2

29 - CHLOROWODÓR Sz # t z 39 - KSYLEN | # 1* ” 1,0 11,2 41
30 - CYJANOWODÓR 66 | 66 | 88 ( -- ~o8 | Tar | 1wo
6,25 | 2,8 | 164
31 - CYKLOHEKSANON 41 - KWAS
05 | 204 | %% OW OW 0,5 | 9,6 | 268
1,0 64 | 30
32 - CZTEROCHLOREK « 42 - KWAS
WEGLA 0,5 52 | zi o o OWYy 05 | 12,8 | 166
38 - DWUSIARCZEK 48 - METYLOETYLOWEGLĄ 0,5 | 18,8 | 66 : 65 |_is 66
T | RL |
34 - DWUTLENEK a 1 z 44 - NITROBENZEN 0 | zsr |
SIARKI
0,25 67 | 65
35 - ETER 45 - OCTAN
05 | 154 | 45 W 0,5 271 76
DWUETYLOWY n-AMYLU d | 15 | 35
36 - FOSGEN 46 - OCTAN
65 | 366 | 88 o wiu 05 3141 | %
37 - JOD 47 - OCTAN
0,5 | 5697 | 85 EMU 05 | 18,3 | 60
38 - JODOWODÓR 68 | zez | ws | 48 , OCTN 6,5 | 15,4 | 60

METYLU
PIRYDYNA

59

CHLOREK

0,5 13,0 25

WINYŁU > 75 5
1,0 44,2 37

60 - ETYLOBENZEN 0s 291 35
0,25 | 11,0 | 159

# Ethj)rrĘgylobenzen) 05 259 56
0,25 | 12,5 | 144

% 1,0 30,8 38

62 ';:Ś'TFĘ(OLUWCZAN 05 | 184 57
0,25 77 105

0,5 34,8 58

S e N99; 0,26 | 174 | 188
01 7,09 360

1,0 42,5 22

64 - AKRYLAN METYLU 6'6 255 57
0,8 12,6 | 196

1,0 23,3 34

65 - AKRYLONITRYL 65 116 56
0,25 5,8 | 158

gę MIESZANINA 23,5 41
93% akrylonitrylu 9,5 102

4,8 | 198

7% akrylanu,metylu

0,5 16,4 78
0,25 8,2 | 180
50 - SIARKOWODÓR 55 zi 14
51 - SOLWENT
NAETA 0,5 24 66
52 - TLENEK ETYLENU 65 33 56
58 - TOLUEN ~G8 ~
19,2
54 - TRÓJCHLOROP NYLEN 0,5 273 68
55 CIECZ
EWLOWA 0,24 | 24,57 55
Wi 1,0 41,2 36
IL_,F»;ĘWUCHLOROv 68 206 S
0,25 | 10,3 127
W . BRO 1,0 39,5 12
Wi 0,8 167 | aą
0,25 9,8 35
1,0 45,3 32
58 BROMEK 0s 256 1

ETYLU


C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
61437 |

Zgodność Pochłaniacz tlenku węgla
E%I;ZĘ;FM Gospodarki P 23/1 "C O

Dz.U.Nr 259 poz. 211.1

Pochlaniacz tlenku węgla P 23/1-CO jest i li j sprzętu ochrony układu oddechowego,

kompletowanym z częścią twarzową maski ( MT 213/2), półmaski (MP 2171 /) lub z ustnikiem, przy użyciu węża oddechowego ŁW

23,, dających łącznik z gwi Rd 40x1/7”'( PN-EN 148-1:2002/4p1:2003).

Uwaga!

W przypadku uży ia ustnika bez zaworó dechowych, przed przystąp do kompl ia sprzętu, należy usunąć

płatek zaworu wdechowego, jdujący się gtrz k ika gwi ›go pochłani €CO.

PRZEZNACZENIE

Pochłaniacz / 23//-CO jest przeznaczony do ochrony dróg oddeclmwych użytkownika przed sz.kudllwym działaniem

bezwonnego (lenku węgla i zal są do ia w oraz pod k awarii w

zakładach przemysłowych. ”

Pochłaniacze tlenku węgla chr&ną przed: t]enk:em węgla, spotykanym głównie w gazach wielkopi h-i-koksowniczych w

lyrn rówmc? w. przypadku rńwnoczcensge występowania takich gazów jak: evaffowodór tlenkl siarki, mieszaniny gazu
, wodno-czadowego, owego w zakresie stężeń dopuszczalnych fizjologicznie.

Uwaga:

Pochłaniacze tlenku węgla można stosować tylko wówczas, gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu mieści się w zakresie do 2,0
% a objętościowa zawartość tlenu w powietrzu jest wyższa niż 17%.

Poziom siężenia tlenku węgła można określić za pomocą miermika gazów toksycznych lub rurek
zabarwienie pod wpływem tlenku węgla.

Jeśli pomiary wykażą przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenku węgla lub spadek zawartości tlenu w powietrzu, wówczas
należy zastosować sprzęt izolujący, zapewniający doprowadzenie czystego powietrza lub aparat tlenowy.

ZNAKOWANIE

Znakowanie naniesione na banderoli naklejonej na powierzchni bocznej pochłaniacza zawiera:

* : identyfikację producenta: „PSO „MASKPOL” S.A.- Konieczki oraz adres i numery telefonu i fax,

#- identyfikację typu: „Pochlaniacz tlenku węgla”,

* : symbo! identyfikujący wyrób: „P 23/1-C0”,

« barwę wyróżniającą: białą,

u a n

wych,

«- datę r ji oraz: ważności (r siąc),

* symbol PKWiU,

* _ informację: „Stos ć zgodnie zii kcją użytk ,

uwagę: „Pochłaniacz CO ć, gdy 'j i stężenie tlenu w powlelrzu jest wyższe niż 17 % a tlenku węgla nie
przekracza 2,0 %, Przyrost masy nie powinien przekroczyć wartości granicznej 70 g a cms pracy być dluBzy niż S godnn
Każdorazowo odnotuj przyrost masy i czas pracy pochłani Dopusz się w y P

(aż do pełnego zużycia) tylko w przypadku, gdy przyrost masy nie przekroczył wartości g'mnmme_p,

Zabrania się używania pochlaniacza CO, w którym przyrost masy przekroczył dopuszczalną wartość.”

* znak CE,

# : znak kontrolny: KJ.

Pełna informacja odnośnie pochłaniacza tlenku węgla P 23/1-CO zawarta jest w instrukcji użytkowania.

DZIAŁANIE

Pochlaniacz tlenku węgla zapewnia wielokrotne jego użycie (mogą wystąpić przerwy), ograniczeniem jest przyrost masy, który
nie może przekroczyć 70 g a łączny czas użytkowania 5 godzin.

Każdorazowe użycie powinno być odnotowane w karcie ewidencyjnej pochlaniacza.

Istnieje możliwość używania pochlaniecza-CO w czasie dluższym niż 5 godzin, jednak tylko wćwen;, gdy łg&m_;' przyros' masy
pochłaniacza nie przekroczył jeszcze wartości grani 70 g stanowiącego kres uży a, po którym p staje się
nieprzydatny.

Czas działania pochłaniacza i przyrost masy związane są z poziomem wilgotności powietrza.

Im jestmniejsza wilgotność powietrza tym dłuższy czas pracy pochłaniacza.

Orientacyjny przyrost masy pochłaniacza wynosi dla:

* : 80% wilgotności względnej - do 2,5 g/10 minut,

* : 50% wilgotności względnej - do 1,5 g/10 minut. _

Największy przyrost masy występuje przy małych iach tlenku węgla (do 0,5%).

Przy wyższych stężeniach tlenku węgla (0,5 - 2,0%) przyrost masy, pomimo dużej wilgotności maleje.

W przypadku nadmiernej koncentracji tlenku węglła w powietrzu lub przy długotrwałym używaniu pochłaniacza (bez prz›erw)
wdychane powietrze może nagrzewać się do temperatury utrudniającej oddychanie.

W takim przypadku użytkownik powinien wycofać się z zagrożonej strefy a q użycie pochłani powi apić
d(›pir,ro po icg(› osludzeniu.

a

takie jak przebicie lub i ie puszki, naruszające układ ętrzny, są p
7Icgo działania pochłamacu] powinny być wyeliminowane, gdyż mogą być przyczyną zatrucia użytkownika.
Pochlaniacze (lenku węgla wymagają systematycznej i wnikliwej kontroli zarówno pod względem stopnia zużycia (czas i
przyrost masy), jak też ich stanu technicznego.


Uwaga! Grzanie się pochłaniacza świadczy o jego prawidłowym działaniu.

Konserwację powinna pvqwrowadmc Izba Kontroli i Konserwacji Sprzętu Ochronnego lub wytypowany i przeszkolony

pracownik w zakresie obsługi i konserwacji. Czas wielokrotnie użytkowanego pochlaniacza tlenku węgla od chwili pierwszego

otwarcia nic powinień przekraczać 6 miesięcy.

OBSŁUGA

W celu prawidłowej obsługi pochłaniacza tlenku węgla, należy:

a) ić czy pochłaniacz nie jest przeterminowany (data ważności) a w przypadku , gdy pochłaniacz był już używany sprawdzić datę otwarcia pochłaniacza i przyrost masy,

b) - wyjąć pochlaniacz z opakowania oraz usunąć nakrętkę i korek,

©) - używi ustnika bez zaworów wydechowych, należy przed skompletowaniem, usunąć płatek zaworu wdechowego z
pochlani:

d) - sprawd «Iność skompletowanego sprzętu, głównie w miejscach łączenia części twarzowej lub ustnika z wężem oraz
pochlaniacza z wężem. W tym celu należy zalożyć maskę lub półmaskę albo włożyć w usta ustnik i wykonać wdech, W
przypadku wystąpienia nieszczelności, należy ją usunąć poprzez dociągnięcie nagłowia lub dobór rozmiaru maski lub
półmaski. Próbę należy przeprowadzić przy zamkniętym wlocie za pomocą korka, w dolnej części pochluniacza,

e) - dokonać rozpoznanie poziomu stężenia tlenku węgla i innych i rczeń przed wejściem w strefę zagrożenia, jeżeli
wcześniej taka ocena nie została przeprowadzona, *

f) jeżeli układ jest szczelny, należy wyjąć korek z pochlaniacza i oddychając przez pochłaniacz zbliżyć się do strefy
zagrożenia,

g) podczas użytkowania należy okresowo dotykiem ręki kontrolować temperaturę pochłaniacza a w przypadku jego nadmiermego nagrzewania, wycófać się ze strefy zagrożonej, ponicważ zachodzi obawa,-że-koncentracja tleńku węgla
przekroczyła 2%, co może prowadzić do obniżenia ołąęu›śc›owm zawartości tlenu w powietrzu do wartości poniżej 17 %,

h) p«w mk(› niu pracy sprzęt powmlen być ny, zakonserwowany i zdezynfekowany, zgodnie z instrukcjami

.xdnwydv aj Inie zabezpieczony korkiem,

i) - odnotować: datę, czas i masę pochłaniacza oraz stężenie tlenku węgla i innych gazów tuwarzyuących

Uwaga!

Kompletowanie pochlaniacza z wężem i częścią skladową należy przeprowadzić poza strefą powietrza skażonego.

* polencjalni użytkownicy powinni przejść szkolenie (eoretyczne i praktyczne w zakresie prawidłowego użytkowania

pochlaniacza.

# : dobór pochlaniacza oraz części twarzowej powinien zostać dokonany na podstawie znajomości stężenia CO.

* pochlaniacz skompletowany z częścią twarzową powinien być noszony w torbie lub leżeć w pobliżu stacjonarnego

stanowiska pracy, w taki sposób, aby nie został zablokowany wlot powietrza oraz aby masa pochłaniacza nie obciążała w
żaden sposób łącznika części twarzowej.

* . zaleca się aby pochlaniacz był użytkowany przez tę samą osobę do wyczerpania.

Nagrzewanie się pochłaniacza świadczy o jego prawidłowym działaniu.

KONSERWACJA

Pochłaniacze znajdujące się w fabrycznych opakowaniach producenta nie podlegają konserwacji, natomiast przeznaczone do

dalszego użytku, po odłączeniu od części twarzowej należy oczyścić i szczelnie zamknąć wlot korkicm u wylot za pomocą

nakrętki nakręcanej na Jącznik gwintowy i umieścić w woreczku foliowym.

PRZECHOWYWANIE

Pochłaniacze w fabrycznych npakowanmch pmduocnla nalezy przechowywać w zakrwe temperatur od - 5%C do + 30%C przy

wilgotności względnej p(›wmlrza nie k j 90%. hłani należy chronić przed zamoczeniem, uszkodzeniami

mechanicznymi oraz, przed działani agresywnych środkó chenucmvch Dopuszczalny czas przechowywania pochłaniaczy w
nie otwartych opakowaniach producenta wynosi 2 lata od daty produkcji.
GWARANCJA
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. udziela gwarancji na zacł ie p użytkowych poch
CO w okresie dwóch at od daty produkcji.
Gwarancją nie są objęte pochłani CO, posiadaj kodzenia powstałe w wyniku niewlaściwego transportu,
przechowywania lub niezgodnego z instrukcją sp yt i
Czas ą-›Stęmic tlenku Masa pochłaniacza Gazy Uwagi
Ip. używania przed użyciem - po użyciu _ | towarzyszące dodatkowe
- p i -w i (@) lenkowi węgla ;
1 ;--- |==+ k
3
4
5
6 »
7
|8
| 5

Miejsce używania pochłaniacza....................

Producent:
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO

MASIPOI S.A. KONIECZKI 42-140 Plnki, POLSKA

Tel. (+4834) 310-93-00, 310-94-16
Fax (+4834) 317-98-31

Jednostka notyfikowana:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-701 WARSZAWA ul. Czerniakowska 16


7 Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

/

Filtr przeciwolejowy
typ FPOJ3

Jnstrukeja użycia Hr 1711


1. PRZEZNACZENIE

Filtr przec:wolejowy przeznaczony jest do Oczyszczania z par oleju, wilgoci i innych zanieczyszczeń sprężonego powietrza służącego do oddychania.

2, OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne. ..

Długość , 297 mm
Średnica 100 mm
Średnica wewnętrzna węża zasil. @ 10 mm
Maksymalne ciśnienie pracy 0,8 MPa
Max. spadek ciśnienia przy przepływie 5

V = 300 I/min 50 kPa
Masa 2,12 kG

2.2, Konstrukcja.

Do korpusu od wewnętrznej strony wkręcony jest
grzybek, który służy do zawirowania strumienia powietrza na wlocie i wytrącenia par oleju.
Podstawowyni elementem filtra jest wkład filtracyjny. %

Do korpusu filtra przykręcono śrubami mocu]ącymx
pokrywę filtra, którą uszczelniono pierścieniem uszczelniającym.

Konstrukcja filtra umożliwia połączenie filtra z przewodem elastycznym lub bezpośrednio do instalacji
stałej po uprzednim wykręceniu końcówki wlotu.
Filtr nie powinien pracować w pozycji pionowej wlotem od góry ze względu na znajdującą się za wlotem
komorę wstępnego odolejenia.

Opróżnianie komory wstępnego odolejenia przeprowadza się przez odkręcenie korka na korpusie filtra.
Kapturki zabezpieczają końcówki filtra przed zanieczyszczeniami.

3. SPOSÓB UZYTKOWANIA

3.1. Czynności przed użyciem.

Przed użyciem filtra należy się zapoznać z instrukcją
użycia. Z końcówek filtra zdjąć kapturki, a następnie
zgodnie z kierunkiem strzałki na korpusie półączyć
filtr do przewodu sprężonego powietrza. Przewód
sprężonego powietrza powinien być zaopatrzony w zawór zamykający powietrze. Wskazane jest pionowe
ułożenie filtra (strzałką na korpusie skieromhą
w górę).

3.2, Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu filtra należy sprawdzić jego przydatność do dalszej pracy. Filtr przebity posiada na
wylocie ślady zaoliwienia lub zawilgocenia.

W przypadku przebicia filtra nalśźy wymienić wkład
przeciwolejowy kompl. na nowy a olej zebrany w komorze wstępnego odolejenia dokładnie oczyścić.

4. KONSERWACJA I NAPRAWY

Filtry posiadające kilkudniowe przerwy w pracy powinny być odłączone od sieci i zabezpieczone kapturkami. Naprawa filtra polega na dokładnym oczyszczeniu w mim kanałów przepływu powietrza z zanieczyszczeń, wymianie zużytych części, oraz wymianie
wkładu przeciwolejowego.

5. PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

5.1. Pakowanie. ,


tx:ansportu powinny mieć opakowanie fabryczne.


5.2. Przechowywanie.

Pudełka z filtrami należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze 273- 298 K
(0 -- 25%€) przy wilgotności względnej powietrza
65+15% w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzejnych.

5.3. Transport.

Filtry można przewozić dowolnymi środkami transportu po zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.

* KONIEC

Załączniki: 1. Wykaz części montażowych arkuszy 2
2. Rysunki „części montażowe” arkuszy i

k
i
jSzmą €s z
isż
ByAI+
G'J 2
(aepuzoa) * kg 3 z
epuemoxedo 1822k $ # I |
fezpow Slęg EJ £
£SEE - £ 2
niem
~oxedQ m IKG] o

xn3zs 99011

oIgOrAm m


»n3zs 95011 aj 7
arozo
joqurAs
z z
xR |
S€ | usk m. v. 3908
<7ę - Y ©
* ©3* z i 5*:$
~e EEg 5 8. m Z
Py « * z
z= 2]
ym z
w szz 3
€ 5532 $
% zz8 z
8 z« :Ę + 4 m
$ - z* 4 Śx z 3
g 28 z < 3 $ 3.
z ::;„-c; $ 25 - 94
5 2585 2 SZ R 56
C) Bxz> < s9 R «z 5622 3 5] 24 cA
Ś&E $ g De o .z8
„I0SE g”
zozad
ouczorejs | 1x % -x | I
-~op. 199920
efo£zog ir e» ©rs6
możojuoW 195927
nn sku

-8

€)0d3 AMODHOMIIZUd 81!J

9V 000 P £8/ETET 'z MAIS

wwoy nod
# mN.S Aormo;8
a0 r ,
xnl $ @ m ejqeq expozozsA) - X 0z
z z= z 1 + zerow -- 6r
L86Ę (ska sommdzy a1
7
#gosóg, z
LSGĘ 'S&x »śls ©QDIN8N M
ss z-10 k
siqoroL | 52
1L86Ę 'sAx t£ ezbm ©xm90u05 s
2-10
ZXOLŁI Q szm
€xqorog, o 2 z
1,56$ 's8x * ouoy exrozozen cr
2-10
©a” ©x18]S 1I
- z M8 ~pesO usosroja z1
t - z'ę tysóz
-dads ©xperqpoa 11
- -4 » 1I-8'€-08 » STM
eqnag or
28%# ś5z w M
= | $8 IŚ . | © 5zż9| 7
3 358 |#98 | 3% | 83 #35$%] $
3 #3< &z | 3g | #E #83% 3
#8 22 | ££ togózo emzeg |* Sp| *
$
MASKA KAPTUROWA UNIWERSALNA
Typ OM-14

Instrukcja użytkowania

DOPASOWANIE ROZMIARU MASKI

Maska powinna być prawidłowo dopasowana do wymiarów
głowy użytkownika, a więc po założeniu musi szczelnie przylegać,
Dobranie odpowiedniej wielkości maski jest możliwe dzięki produ
kowaniu masek w pięciu rozmiarach.

Aby sprawdzić, czy maska została właściwie dopasowana, należy
założyć ją na głowę i wykonać szybki wydech. Jeśli w czasie wyde«
chu powietrze nie przedostaje się spod maski wzdłuż obrzeża, dobór
jest prawidłowy. W razie stwierdzenia nieszczelności należy dobrać
maskę o innym rozmiarze

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ MASKĄ
Po wyjęciu maski z torebki należy usunąć z niej talk, a następnie
wytrzeć maskę czystym tamponem zwilżonym w wodzie. Należy
sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń mechanicznych, a także
Zwrocić uwagę na zawory wydechowe - czy są równo umieszczone
w swoich gniazdach. Po sprawdzeniu należy połączyć maskę bezpośrednio lub za pomocą węża karbowanego ze źródłem czystego powiętrza, albo ur iem o i ; Nastę

R


m.

sprawdzić szczelność połączeń. W tym celu należy zatkać korkiem
lub zasłonić ręką otwór wlotowy powietrza w urządzeniu oczyszcza
jącym i wykonać szybki wdech Układ jest szczelny, jeżeli powietrze
nie przedostaje się pod mas!

Tak sprawdzoną maskę można eksploatować.

W przypadku stosowania maski w trudnych warunkach, w których
możliwe jest „pocenie się!' szybek okularowych, należy używać szy
bek przeciwpotnych.

KONSERWACJA 1 PRZECHOWYWANIE

Po każdym użyciu maskę należy oczyścić wewnątrz i na zewnątrz
suchym tamponem, a następnie tamponem zwilżonym w spirytu«
sie. Nie można zanurzać maski w wodzie. Zawory należy wyjąć
z gniazd iprzemyć. Komorę głosową sprawdzić, czy nie została
uszkodzona. Po umyciu całość przetrzeć tamponem nasyconym talkiem kosmetycznym.

Umytą i zakonserwowaną maskę przechowuje się w torebte z polietylenu.

Maskę należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozpuszczalnikami,

Nie wolno używać uszkodzonych masek.

Maska jest indywidualnym środkiem ochronvl nie należy jej wypożyczać innym osobom.

GWARANCJA

Wytwórnia Sprzętu Komunik W!
udziela gwarancji na okres 24 mlesuęcy od daty produkc]u wyrobu.
”Wady i uszkodzenia wyrobu ujawnione w czasie okresu gwarancyjnego będą usuwane przez producenta,

W razie dwukrotnego uszkodzenia tej samej maski - maska podlega wymiani

Gwaranqą me są objęte uszkodzema wyrobu powstaie w wyniku:
niewła na oraz sposobu użytko

. we ,Qumodnego z lnstruquę,

W 000+-25 - 66/82/F-100/82

+


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GÓRNICZYCH
Tarnowskie Góry

ul. Oświęcimska 42/44

Instrukcja użycia
maski przemysłowej kapturowej

MP-6

Autor: FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP
GÓRNICZYCH FASER
Digitalizacja: Geiger 21


1. PRZEZNACZENIE
Maska przemysłowa kapturowa MP-6 przeznaczona jest przede
wszystkim do użytku w przemyśle chemicznym.

Maska w połączeniu z odpowiednim pochłaniaczem lub
aparatem powietrznym stanowi ochronę osobistą dróg
oddechowych, części twarzowej i głowy przed działaniem
szkodliwych gazów lub par.

Do najważniejszych zalet tego nowego typu maski należy
zaliczyć: niskie opory przepływu powietrza,

doskonała szczelność, łatwość w zakładaniu, (szczególnie w
razie potrzeby szybkiej ucieczki z zagrożonego miejsca), mały
ciężar i duża estetyka wykonania.

2. DANE TECHNICZNE
Maski MP-6 produkowane są w czterech wielkościach
oznaczonych kolejno numerami:
1) mała nr 1,
2) średnia nr 2,
3) duża nr 3,
4) bardzo duża nr 4.
Opory maski przy stałym przepływie powietrza 30 l/min
wynoszą:
dla wdechu od 2 do 10 mm słupa wody,
dla wydechu od 2 do 10 mm słupa wody.


Przestrzeń martwa maski wynosi około 400 cm*.

Czas pracy w masce uzależniony jest od czasu ochronnego
działania współpracującej ochrony dróg oddechowych.

Ciężar maski wynosi nie więcej niż 0,35 kg dla wszystkich
numeracji.

3. KONSTRUKCJA

Maska MP-6 składa się z następujących zespołów:

1) części twarzowej kompletnej,

2) komory zaworowej kompletnej,

3) wiązania,

4) opaski.
W skład kompletnej części twarzowej wchodzą:
część gumowa maski wykonana z miękkiej i elastycznej gumy
oraz okulary zamocowane na stałe w części gumowej,
zabezpieczone krążkiem przeciwrosowym. Do każdej maski
dodaje się 10 krążków przeciwrosowych.
Komora zaworowa kompletna składa się z zaworu wdechowego,
zaworu wydechowego i gniazda gwintowego. W zaworze
wdechowym, na siodle, od strony wewnętrznej maski,
umieszczona jest płytka gumowa.
Do wydechania zużytego powietrza na zewnątrz służy zawór
wydechowy.
Gniazdo gwintowe o znormalizowanym gwincie okrągłym
Rd 40x4 PN-70/Z-02000 służy do połączenia węża łączącego
maskę z pochłaniaczem albo aparatem oddechowym
(powietrznym).


Wiązanie, w postaci żyłki steelonowej lub sznura kordelowego,
służy do mocnego i szczelnego połączenia komory zaworowej
kompletnej z częścią twarzową maski.

Wiązanie chronione jest opaską gumową.

4. UŻYTKOWANIE
4.a. Czynności przed użyciem

Maski powinny być dobierane przez użytkowników
indywidualnie.
Każdy użytkownik ze względu na higienę i
bezpieczeństwo pracy powinien posiadać swoją dobraną
maskę.
Dobranie odpowiedniego rozmiaru maski do wielkości
głowy użytkownika powinno być przeprowadzone pod
nadzorem odpowiednio przeszkolonego personelu.
Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy
szczelność przylegania maski do twarzy: zatykając dłonią
gniazdo gwintowe i wykonując głęboki wdech celem
wywołania podciśnienia wewnątrz maski.
Przyleganie maski do twarzy jest dokładne jeżeli do jej
wnętrza po wykonaniu wdechu nie przedostaje się
powietrze.
Przed zmianą krążków przeciwrosowych na nowe
należy z okularów wyciągnąć pierścienie dociskowe i
zużyte krążki.
Następnie należy uchwycić krążek za brzegi i
chuchnąć na jedną i drugą stronę krążka.


Krążek stroną nawilgoconą rosą należy przełożyć do szybki i
przycisnąć pierścieniem dociskowym tak, aby płaszczyzna
uchwytu pierścienia znajdowała się w górnym położeniu
okularu.

4.b. Czynności po użyciu
Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą z mydłem
lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus lub chinozol),
wypłukać wodą i wysuszyć.
Dezynfekcję można również przeprowadzać w szafie do
odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

4.c. Naprawy
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienia niżej wyszczególnione
elementy wymienne:

Nazwa części Nr rysunku
Uszczelka 16-3-25
Zawór wdechowy płytkowy B WT-203/60
Zawór wydechowy płytkowy A WT-203/60

Krążek przeciwrosowy 16-3-13

Wymiany części wymiennych powinien dokonywać
przeszkolony mechanik sprzętu ratunkowego.


Wymiany komory zaworowej kompl. i okularów dokonuje
zakład produkcyjny.

4.d. Przechowywanie
Maski należy przechowywać w zaciemnionych magazynach
o temperaturze +5 do +25'C przy wilgotności względnej
powietrza 65 + 15% i nie w bezpośrednim sąsiedztwie
smarów, tłuszczów, nafty i rozpuszczalników.
Maski powinny być przechowywane w odległości co
najmniej Tm od grzejników, pieców i przewodów grzejnych.

5. KONTROLA OKRESOWA
Kontrolę maski powinien przeprowadzać przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski.
Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczelności maski i
zaworu wydechowego. Sprawdzenie szczelności maski i zaworu
wydechowego należy przeprowadzić przy pomocy przyrządów
kontrolnych.
Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:
a) szybki maski nie są pęknięte,
b) krążki przeciwrosowe znajdują się w okularach,
c) część gumowa nie jest uszkodzona,
d) uszczelka znajduje się w gnieżździe gwintowym,
e) zawory w komorze są kompletne,

Wyniki kontroli powinny być przez mechanika sprzętu
ratunkowego notowane.


6. OPAKOWANIE
Maski pakuje się do torebek z folii polietylenowej, do których
należy włożyć instrukcję użycia, etykietę oraz 10 szt. krążków
przeciwrosowych w pudełku.

7. TRANSPORT
Maski z torebkami transportuje się w skrzyniach dowolnymi
środkami transportowymi, zabezpieczając je przed opadami
atmosferycznymi.


Chem. 365/66

298

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZYRZĄDU PKM-66
DO KONTROLI MASEK PRZECIWGAZOWYCH

#

Wa rsz a w a - 1979

gasmaskarchiwum.page


Errata: 298
Przy korzystaniu z zacisku Mohra poz. 11 pokazanego na
fot. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 należy wąż gumowy załamać jak
na szkicu.

Chem. 365/66

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZYRZĄDU PKM-66
ł› DO KONTROLI MASEK PRZECIWGAZOWYCH

wr

26

Wa rsz a w a - 1979

gasmaskarchiwum.pacge ś


ZAKŁAD WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNY
Poz. 414. Nakt. 1800 + 10 egz.

gasmaskarchiwum.page

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

PRZEZNACZENIE | DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE PRZYRZĄDU PKM-66

Przeznaczenie przyrządu . . . . . . + . + + + +
Dane taktyczno-techniczne przyrządu . . . - - -

Rozdział II
BUDOWA PRZYRZĄDU PKM-66 . . . . . . . .

Zestaw do mierzenia oporu pochłaniacza . . . . .
Zegar piaskowy Manometr cieczowy
Krócłes . . ,. ; . »
Łącznik dwustronny
Butelka . . .. . .
Dławik . ... ...
Węże gumowe . . . .
Zacisk części twarzowej. .
Koriu. .; : .. z.
Gruszka gumowa
Zacisk Mohra
Pompka .
Trójniki
Skrzynka

o a


R,o2dzia? III

SPRAWDZANIE MASEK PRZECIWGAZOWYCH
PIUTRACYJNYCH 4] 20 .1.02 .2. 7110

Spr
Sprawdzanle slczelnoscl części twarzowej
ści zaworu

Rozdział IV
SPRAWDZANIE MASEK IZOLACYJNYCH

na
nadciśnienie 4.
Spraw na
podcknienie :; .. .. . ... 4 1.1 141 ..
zaworu na opór

regeneracyjnego

Rozdział V

EKSPLOATACJA | KONSERWACJA PRZYRZĄDUPKMAKE „6 .. 20020020 .

ą

gasmaskarchiwum.pace

35

Rozdział |
PRZEZNACZENIE

I DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE PRZYRZĄDU

1.

n

PKM-66

Przeznaczenie przyrządu
P

Przyrząd (fot. 1) służy do kontroli sprawności technicznej masek przeciwgazowych filtracyjnych i izolacyjnych oraz masek przeciwgazowych dla rannych
w głowę.

. Za pomocą przyrządu można sprawdzić: w masce

filtracyjnej

- opór pochłaniacza,

-szczelność pochłaniacza, części twarzowej i zaworów wydechowych w masce lzolacwnel,

worka re:
generacyjnego,
- opór zamknięcia i otwarcia zaworu nadciśnienio
wsgo,

w masce dla rannego w głowę

- opór pochłaniacza,

- szczelność pochłaniacza i części twarzowej: zaworów wydechowych.


3. Części maski przeciwgazowej dla rannego w gło- Rozdział II

wę sprawdza się tak samo, jak części maski przeciw- BUDOWA PRZYRZĄDU PKM-66
gazowej filtracyjnej.

Dane taktyczno-techniczne przyrządu

4. Na przygotowanie przyrządu do pracy potrzeba 6. Przyrząd składa się z następujących części:
około 5 minut. Sprawność techniczną maski - zestawu do mierzenia oporu pochłaniacza 1,13,
- przeciwgazowej filtracyjnej sprawdza się około 15 - zegara piaskowego 2,
minut, a maski izolacyjnej około 20 minut. Przyrząd - manometru cieczowego 3,
jest umieszczony w metalowej skrzynce o wymiarach - króóca 4a,
620x205x145 mm. Można się nim postugiwać w za- - łącznika 4b,
kresie temperatur od 0*C do +30*C. - butelki 5,
Clęzar przyrządu wynosi 9,3 kg. - dławika 6,
. wskazań - mi przy po- 4 - węży gumowych 7,
miarze oporu pochłaniacza wynosi +10%. - zacisku części twarzowej 8,

- dwóch korków 9, 14,

- gruszki gumowej 10.

-- zacisku Mohra 11

- pompki 12,

- dwóch trójników 15, 16,
- skrzynki.

6

gasmaskarchiwum.pace
htawe] Jednvm z naczyń jest widoczna przez szybkę

rurka do poziomu pod kątem 4 *; drugie naczynle w kształcie
zbiornika ustawione lest pionowo.

20

Fot. 2. Mikromanometr cieczowy

Fot. 1. Przyrząd PKM-66

”Zespół ten wypełniany jest częściowo cieczą manometryczną (alkoholem denaturowanym o c.wł. 0,83).
Poziom cieczy, będący miarą ciśnienia w mm słupa
wody (od 0 do 30), odczytuje się na skali 23. Zakończenia zespału pcmlamwego są wyposażone w korek 17
' # z króóca 21 (dostosowaną do przyłączenia przewodu ciśnieniowego).
Mikromanometr zaopatrzony |est w poziomnice 18 oraz

- wieszaki jące łatwe i

›„wama za pomocą wkrętu 19.

Zestaw do mierzenia oporu pochłaniacza

7. W skład zestawu do mlarzema oporu pochłania
cza maski pr z
- mikromanometr cieczowy (fot. 2),
- zespół podstawy (fot. 3).

- Mikromanometr cieczowy (fot. 2), jest to zespół po
miarowy, wyknnany zdwoch połączonycn naczyń
o różnych ś ie bako

8

gasmaskarchiwum.pace


Skala 13 przesuwana za pomocą gałki korekcyme] 22,

ia doktadne ie zera.
służy do pomiaru oporu pochłaniacza maski przeciwga:
zowej filtracyjnej. W czasie sprawdzania oporu pochłaniacza i sprawności mikromanometru odkręca się korek
17 i zakrętkę 20, a na koncowkę króćca 21 naktada
koniec węża z gumowym.

Fot. 3. Zespół podstawy

Zespół cylindertłok 27 służy do pr
wietrza przez pochtaniacz maski przeciwgazowej filtracyjnej, podczas sprawdzania oporu pochłaniacza. Cylinder wykonany jest ze stopu aluminium. W podstawie
cylindra umiej iony jest zawór wy y. Tłok za«
opatrzony jest także w zawór wdechowy, umożliwiający
napełnianie cylindra powietrzem podczas podnoszenia
tłoka. Tłok podnosi się za pomocą trzpienia 26.

10

gasmaskarchiwum.pace

Na końcówce cylindra, 30 znajduje się wkręt 28 umożliwiający regulację ciśnienia (szybkość przepływu) powietrza.

Gniazdo gumowe 24 jest na stałe połączone z zespołem
cylindra 27, a ponadto wąż gumowy łączy je z mikromanometrem clecmwym 1 (fot. 1). W gnnezdzle umieszcza
się maski przeci jnej szyjką
gwintowanego kołnierza. Podczas sprawdzania oporu,
powietrze przechodzi z cylindra do gniazda gumowego
i pochłaniacza. Opór stawiany przez pochłaniacz przechodzącemu powietrzu wskazuje mikromanometr cieczowy.

Wzorzec oporu 29 jest to metalowa pokrywka z otworem, którą nakłada się na gniazdo gumowe. Na wzorcu
jest podany opór sprawnego manometru oraz numer
przyrządu. Za pomocą wzorca sprawdza się wskazania
mikromanometru cieczowego.

Zegar piaskowy 2

8. Zegar piaskowy jest wykonany ze szklanej rurki
z odpowiednim zwężeniem, które pozwala na przesypywanie się piasku w ciągu minuty. Za pomocą
zegara mierzy się czas podczas sprawdzania posz
czególnych części masek przeciwgazowych. filtracyjnych, izolacyjnych i dla rannych w głowę.

Manometr cieczowy 3 (fot. 1)

9. Manometr cieczowy jest to szklana rurka, wygięta
w kształcie litery U. Dolna część rurki lest napełniona cieczą yczną |


10.

12

wanym o c.wł. 0,83). Rurka jest przymocowana do
deski. Na prawym ramieniu rurki znajduje się zbiorniczek z zakrętka, a na lewym - końcówka z zakrętką. Na lewą końcówkę nakłada się wąż gumowy.
Manometr może być używany jako manometr cieczowy otwarty, a wtedy jego lewe ramię należy połączyć z ośrodkiem; którym wytwarza się ciśnienie
(podciśnienie). Na prawym ramieniu należy odkręcić
nieco (wykonując dwa obroty w lewo) zakrętkę
zbiorriczka, umożliwiając dopływ powietrza z zewnątrz. Gdy poziom cieczy manometrycznej jest jednakowy w obu ramionach manometru, wtedy ciśnienie wywierane na obie powierzchnie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Jeżeii natomiast ciśnienie
wywierane przez ośrodek wzrośnie, to ciecz w lewym ramieniu opadnie, a w prawym ramieniu pod.
niesie się. Różnica poziomów cieczy jest nadwyżką
ciśnienia atmosferycznego. Manometr może być także używany jako manometr cieczowy zamknięty.
Wtedy należy dokładnie dokręcić zakrętkę zbiorniczka na prawym ramieniu manometru. Nad cieczą
znajduje się powietrze. Podniesienie się cieczy powoduje wzrost ciśnienia powietrza w zamkniętym ramieniu. Między ramionami manometru jest umieszczona ruchoma skała w mm słupa wody (od 0 do
115 w dół i od 0 do 115 w górę). Na skali są-cztery
czerwone kreski; dolna druga oznacza ciśnienie
40*50 mm, a górna 100#30 mm słupa rtęci.

Króciec 4a

Króciec wkręca się w nakrętkę rury łączącej,
podczas sprawdzania szczelności części twarzowej

gasmaskarchiwum.page

maski przeci j fi inej, części
maski przeciwgazowej dla rannego w głowę, zaworów wydechowych oraz w łącznik 4b, podczas

Łącznik dwustronny 45

11. Podczas jeden
koniec łącznika nakręca się na kołnierz pochłaniacza maski przeciwgazowej filtracyjnej, a drugi na
króciec.

Butelka 5

12.W butelce przechowuje się 18 ml cieczy manome
trycznej (alkoholu denaturowanego o c.wł. 0,83).

Ciecz tę wiewa się do ramion manometrów w czasie
przygotowywania przyrządu do pracy.

Dławik 6
13. Dławik ogranicza przepływ powietrza do 3 l/min,
podczas ia - zaworu iśnieni

maski izolacyjnej.

Węże gumowe 7, 25
14. W .przyrządzie są cztery węże gumowe, za pomocą
których łączy się dławik 6, króciec 4a, pompkę 12,
gruszkę gumową 10, końcówką gniazda z mikromanometrem.

Zacisk części twarzowej 8

16. Zacisk części twarzowej służy do zaciskania brzegów
części twarzowej maski przeciwgazowej filtracyjnej
13


z

Ri

]

i części twarzowej maski przeciwgazowej dla rannego
w głowę.

Zacisk składa się z dwóch ramion oraz dźwigni
i uchwytu zamka, które służą do zablokowania ra:
mion. W dolnym ramieniu umiejscowiona jest
wkładka gumowa oraz dwa uchwyty, umożliwiające
naciągnięcie i szczelne zaciśnięcie brzegów badanej
części twarzowej.

Korki (fot. 1)
. W przyrządzie są dwa korki gumowe.
Korek 14 służy do uszczelnienia gniazda zaworów
oraz do ur ienia dźwigni zaworu iśnieni maski izolacyjnej. Korek 9

służy do uszczelnienia pochłaniacza maski przeciwgazowej filtracyjnej.

Gruszka gumowa 10

.Gruszką gumową wytwarza się nadciśnienie po
wietrza, podczas sprawdzania szczelności pochtaniacza j oraz iśnienii i
podczas i i zaworów wydechi
wych iszczelności worka oddechowego (na podciśnienie) w aparacie izolacyjnym.

Zacisk Mohra 11

. Zacisk Mohra służy do zaciskania węża gumowego,

powodując odcinanie przepływu powietrza.

Pompka 12

19. Za pomocą pompki wytwarza się ciśnienie po
14

gasmaskarchiwum.pace

wietrza, podczas sprawdzania szczelności części twarzowej, worka oddechowego oraz zaworu nadciś
nieniowego na opór zamknięcia i otwarcia.

Trójniki

20. W przyrządzie są dwa trójniki. Trójnik z gumowym

korkiem 16 wkłada się w otwór łącznika części twa:
rzowej maski izolacyjnej, podczas sprawdzania
ści : worka oraz ś

zaworu iśnieni maski izolacyjnej. Trójnik z zaślepką 15 umieszcza się (zamiast zaślepki pochłaniacza regeneracyjnego) _ w górnym
jeździ i i podczas

sprawdzania jego szczelności.

Skrzynka

. Skrzynka jest wykonana z blachy stalowej. Wymiary

skrzynki: 520x205x145 mm.


Rozdział III

SPRAWDZANIE MASEK PRZECIWGAZOWYCH
FILTRACYJNYCH

Zasady ogólne

22. Przygotowując przyrząd PKM-66 do pracy należy
ustawić go na poziomej płaszczyźnie, np. na stole,
skrzyni, płycie ułożonej na ziemi itp. Następnie
otworzyć wieko skrzynki i zablokować ]e Ilstwamn

ymi. Po wy iu tych
się zawartość cieczy w manometrach. Jeżeli jest jej
za mało, należy ją uzupełnić.

23. Maski przeciwgazowe sprawdza się w temperaturze
nie niższej niż 0, Do pomiarów należy przystępować po wyrównaniu się temperatury sprawdzanych masek z temperaturą otoczenia, tj. co najmniej
po godzinie.

Mierzenie oporu pochłaniacza

24.Przed zmierzeniem oporu pochtaniacza należy połączyć zespół cylinder-tłok z manometrem pochy:
tytn.
W tym celu należy:
- odkręcić korek 17, zakrętkę 20 i natożyć gu
16

gasmaskarchiwum.pace

mowy wąż 25, połączony z końcówką gniazda gumowego,

- ustawić mikromanometr w położeniu poziomym,
według poziomnicy 18, regulując wkrętem 19,

- sprawdzić czy poziom cieczy.w rurce odpowiada
„0” na skali (w razie potrzeby przesunąć skalę
ewentualnie dolać lub odlać cieczy).

25. Przed przysxąplenlem do mlerzenla oporu pochłaniacza sp się d u cieczowego 1.

W tym celu należy:

- nałożyć na gumowe gniazdo 24 wzorzec oporu 29
(numer na wzorcu powinien być taki sam, jak numer przyrządu),

- podnieść tłok iunieruchomić w górnym położeniu

- za pomocą trzpienia z kołkiem 26,

-- zwolnić tłok przez obrócenie trzpienia 26,

- obserwować przesunięcie się poziomu cieczy manometrycznej w czasie opadania tłoka.

Maksymalne przesunięcie się cieczy powinno odpowie:

dać wielkości oporu podanej na wzorcu.

W wypadku różnicy wyregulować wkrętem 28.

26. W celu sprawdzenia oporu pochłaniacza należy:

- podnieść tłok i unieruchomić w górnym położeniu,

- zdjąć wzorzec oporu 29 i w gumowe gniazdo 24
wcisnąć szyjkę pochłaniacza,

- wyjąć gumowy korek 9 z otworu w dnie pochta:
niacza,

- zwolnić tłok

- obserwować przesunięcie się poziomu cieczy

w mikromanometrze 1.

17


27.

18

Maksvmalne wychylenie cieczy wskazuje na skali
u 23 opór pochtaniacza w mm słupa

wody.

Po wykonaniu pomiaru należy zdjąć gumowy wąż
25 z końcówki króćca 21, wkręcić w końcówkę zakrętkę 20, wkręcić korek 17 oraz nałożyć na gniazdo gumowe 24 wzorzec oporu 23.

Fot. 4. Pomiar oporu poch!aniacza

gasmaskarchiwum.page

28. Przed spr i ści poch

trzeba
przygotować i sprawdzić manometr cieczowy 3 oraz
przygotować pochłaniacz.

W celu przygotowania manometru należy:

- w y

w położeniu pionowym,

- wkręcić zakrętkę z lewego ramienia manometru,

- odkręcić o kilka obrotów w lewo zakrętkę 31
z końcówki zbiornika,

- ustawić skalę 32 manometru tak, aby poziom cieczy znajdował się na wysokości .„0”” podziałki,

- natożyć na lewe ramię manometru (w miejsce odkręconej zakrętki) wąż gumowy,

- wkręcić zakrętkę 31 w końcówkę zbiornika manometru.

. Po przygotowaniu manometru poddaje się go próbie

szczelności.

W tym celu należy:

- założyć ściskacz Mohra 11 na gumowy wąż połączony z iewą końcówką manometru,

- połączyć powyższy wąż z wężem pompki 12 za
pomocą dławika 6,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

-wytworzyć, za pomocą pompki 12, ciśnienie
100©130 mm ›łupa rtęci (ciecz w prawym ramieniu manometru powinna dojść do górnej czerwonej kreski),

-- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2,

Manometr jest szczelny i sprawny wtedy, gdy ciecz

utrzymuje się w ciągu minuty na tym samym pozio
mie.
19


Manometr poddaje się próbie szczelności po spraw
dzeniu 50 masek przeciwgazowych lub przed

każdym następnym sprawdzaniem masek.

30. Przed i i pochłaniacza na:

leży.

-nakręcić na szyjkę pochłaniacza łącznik 4b
z króócem 4a, sprawdzając czy wewnątrz umieszczone są pierścienie uszczelniające,

- uszczelnić otwór w dnie pochłaniacza gumowym
korkiem 9 lub korkiem znajdującym się przy po

chłaniaczu,
-nałożyć na jedną końcówkę króćca 4a wąż gumowy, poł lewą

a na drugą - wąż zściskaczem Mohra 11 ldła-
wikiem, połączony z pompką 12.

31. W celu i należy:
- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

-wytworzyć, za pomocą pompki 12, ciśnienie
100+130 mm słupa rtęci (ciecz w prawym ramieniu manometru powinna dojść do górnej czerwonej kreski podziałki),

-- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2,

Pochłaniacz jest szczelny, jeśli ciecz w ciągu minuty

utrzymuje się na tym samym poziomie.

32. Po spi 345 należy
wyrównać poziom cieczy w manometrze. W tym
celu odkręca się zakrętkę 31 na końcu prawego ramienia manometru. Po wyrównaniu poziomu cieczy
dokręca się zakrętkę 31.

20

gasmaskarchiwum.page

Fot. 6. Sprawdzanie szczelności pochtaniacza

i części j SzM-41M
33. rr'xed sprawdzeniem szczelności części twarzowej naeży:
- i sprawdzić (w kształcie

litery U) zgodnie z pkt 28 i 29,

- włożyć między płatek i krawędź siodełka zaworu wdechowego podkładkę z tektury lub drewna (szczegół „a””), umożliwiając przepływ powietrza przy wytworzonym ciśnieniu,

= połączyć część twarzową z rurą łączącą,

21


- zaślepić gumowym korkiem 14 od strony wewnętrznej gniazdo zaworu - wydechowego,

- rozłożyć brzegi części twarzowej na zacisku 8,

- zacisnąć i zablokować dźwignię zacisku,

Fot. 6. Sprawdzenie szczelności części twarzowej

- wkręcić króciec 4a w gnizdo rury łączącej,

- nałożyć na końcówkę króćca 4a wąż gumowy ze
ściskaczem Mohra 11,

- drugi koniec gumowego węża połączyć z pompką
2,

-za pomocą drugiego węża gumowego połączyć
końcówkę króóca 4a z lewą końcówką manometru.

22
gasmaskarchiwum.pace

34. W celu sprawdzenia szczelności części twarzowej
(fot. 6) należy:

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11 i za pomocą pompki
12 wytworzyć ciśnienie 40-50 mm słupa rtęci
(ciecz w prawym ramieniu manometru powinna
dojść do dolnej drugiej czerwonej kreski),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11 i uruchomić zegar
piaskowy 2.

Część twarzowa jest szczęlna, jeśli ciecz w ciągu mi
nuty utrzymuje się na tym samym poziomie.

36. Część twarzową maski dla rannego w głowę sprawdza się podobnie jak część twarzową maski przeciwgazowej filtracyjnej SzM-41M. Przed zamknięciem
wzacisku 8 część twarzową maski dla rannego
w głowę należy złożyć symetrycznie, skracając linie
uszczelnienia o połowę wzdłuż kołnierza uszczelniającego. Podczas wytwarzania ciśnienia w części
twarzowej maski dla rannego w głowę powietrze
może być nierównomiernie rozprowadzone (fałdy
powstałe w wyniku złożenia). W związku z tym, po
uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia (ściskacz Mohra
zamknięty), należy palcami lewej ręki zacisnąć wąż
przy końcówce manometru, a prawą ręką nacisnąć
kilka razy część twarzową. W razie spadku ciśnienia
należy dopompować powietrze.

i zaworu

36. Przed przystąpieniem do sprawdzania szczelności zaworu wydechowego należy:
- przygotować isprawdzić manometr (w kształcie
litery U) zgodnie z pkt 28 i 29,

23


24

-włożyć między płatek a krawędź siodełka zaworu wdechowego podkładkę z tektury lub
drewna (szczegół „a””),

- połączyć część twarzową z rurą łączącą,

- rozłożyć brzegi części twarzowej na zacisku 8,

- zacisnąć i zablokować zacisk,

- wkręcić króciec 4a w nakrętkę rury łączącej,

- nałożyć na końcówkę króóca 4a wąż gumowy ze
ściskaczem Mohra 11,

- połączyć drugi koniec tego węża z gumową gruszką 10,

- połączyć za pomocą drugiego węża gumowego
końcówkę króćca 4a z lewa końcówką manometru.

. W. celu i i zaworu wydech

wego (fot. 7) należy:

- odkręcić nieco zakrętkę końcówki zbiorniczka
manometru 31,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- wytworzyć za pomocą gruszki 10 podciśnienie
120 mm słupa wody (poziom cieczy w lewym ra=
mieniu manometru podnosi się, a w prawym
opada; różnica poziomów powinna wynosić
120 mm),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

Zawór wydechowy jest szczelny, jeśli w ciągu mi

nuty podciśnienie nie zmniejszy się więcej niż

o 36 mm słupa wody.

38. Zawór wydechowy części twarzowej maski

przeciwgazowej dla rannego w głowę sprawdza się

gasmaskarchiwum.pace

w podobny sposób, jak zawór maski przeciwgazowej
filtracyjnej SzM41M.

Fot.7. i i zaworu

25


Rozdział IV 6
SPRAWDZANIE MASEK IZOLACYJNYCH

i worka
na nadciśnienie

Fot.8. i i worka
na nadciśnienie

26

gasmaskarchiwum.pace

39. Przed i worka
należy przygotować, maskę izolacyjną. W tym celu:
-włożyć trójnik z korkiem 16 w otwór górnego
łącznika części twarzowej (po zdjęciu ustnika ,
- nałożyć na jedno ramię trójnika gumowy wąż ze
ściskaczem Mohra 11; drugi koniec tego węża połączyć z pompką 12,

połączy z workiem ym,
rurą łączącą i częścią twarzową,

- nałożyć łącznik 4b na kadłub zaworu nadciśnieniowego (przy worku oddechowym), aby przy naciskaniu główki zawór nie opierał się o aluminiowy szkielet maski. (Podczas sprawdzania masek
izolacyjnych IP-46M _ z ulepszonym _ zaworem
wyjściowym należy pod ramię dźwigni zaworu
włożyć gumowy korek 14 unieruchamiający za
)

wór.
40. W celu i ści worka

na nadeiśnienie należy:

- przygotować isprawdzić manometr (w kształcie
litery U) zgodnie z pkt 28 i 29,

- połączy wężem g v
ramieniem trójnika,

- odkręcić nieco w lewo zakrętkę końcówki zbiornika 31 prawego ramienia manometru,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- wytworzyć pompką 12 ciśnienie 200 mm słupa
wody (poziom cieczy w prawym ramieniu manometru podnosi się, a w lewym opada; różnica poziomów powinna wynosić 200 mm),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

z drugim

27


»

Worek oddechowy jest szczelny, jeśli w cięgu minuty
nie zmieni się poziom checzy w obu ramionach manometru.

i worka
na podciśnienie
1.W celu sprawdzenia worka oddechowego na pod:
ciśnienie należy:
- prlygamwać maskę uzolacy]ną zgodnie z pkt 39,
(w kształcie

hterv U) zgodnle z pkt 28 i 29,

Fot.9. i i worka
na podciśnienie

26

gasmaskarchiwum.page

o wężem z ramie
nlem trolmka z korkiem 16,

- nałożyć ściskacz Mohra 11 na drugi wąż, którym
połączyć ramię trójnika 16 z gumowa gruszką 10,

- odkręcić nieco w tewo zakrętkę końcówki zbiorniczka 31 prawego ramienia manometru,

-- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- wytworzyć gumową gruszką 10 podciśnienie
200 mm słupa wody (różnica poziomów cieczy
w ramionach _ manometru _ powinna _ wynosić
200 mm),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

Worek oddechowy jest szczelny, jeśli w ciągu minuty

nie zmieni się poziom cieczy w obu ramionach ma
nometru.
ie zaworu i
na opór zamknięcia i otwarcia

.W celu sprawdzenia zaworu nadciśnieniowego na

općr zamknięcia nalezy

(w kształcie
htgrv U), zgodnle z pkt 28 i 29,

- połączyć lewą e
mowym z ramieniem trójnika 16,

- odkręcić nieco w lewo zakrętkę końcówki zbiorniczka 31,

- wyjąć z torby szkielet aluminiowy z workiem oddechowym (pochłaniacz, rura łącząca i część twarzowa są odłączone od worka),

-wcisnąć trójnik z korkiem 16 w otwór łącznika
worka oddechowego,

wężem gu
29
Fot. 10, Sprawdzenie zaworu nadciśnieniowego
na opór zamknięcia

- nałożyć koniec gumowego węża ze ściskaczem
Mohra, połączonego z dławikiem 6, na drugie ramię trójnika z korkiem 16,

- nałożyć na drugi koniec dławika 6 wąż gumowy,
połączony z pompką 12,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- napompować powietrze do worka oddechowego,

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

Zawór wyjściowy jest sprawny na opór zamknięcia,

jeśli w ciągu minuty ciśnienie jest większe niż 10 mm

słupa wody (różnica poziomów cieczy w ramionach

manometru jest większa niż 10 mm). Oznacza to, że

gasmaskarchiwum.pacge

zawór zamknął się przy ciśnieniu większym niż
10 mm słupa wody.

43. W celu
opór otwarcia należy:

zaworu iśnieni na

Fot. 11. Sprawdzenie zaworu nadciśnieniowego na opór
otwarcia

> ” z

litery U), zgodnie z pkt 28 i 29, ssk

- połączy Iewą ń u wężem gumowym z ramieniem trójnika, z korkiem 16,

- of!kręcić nieco w lewo zakrętkę końcówki zbiornlc?kn 31 prawego ramienia manometru,

- wyjąć z torby szkielet aluminiowy z workiem od

31


dechowym (pochtaniacz, rura łącząca i część twa:
rzowa są odłączone od worka),

-wcisnąć trójnik z korkiem 16 wotwór łącznika
worka oddechowego,

- nałożyć koniec węża,gumowego połączonego
z dławikiem 6, na drugie ramię trójnika z korkiem
16 (bez ściskacza Mohra),

- nałożyć na drugi koniec dławika 6 wąż gumowy,
połączony z pompką 12,

-pompować powietrze powoli i zaobserwować
maksymalne podniesienie się poziomu cieczy
w manometrze.

W chwili otwarcia się zaworu nadciśnieniowego na:

stępuje szybkl spadek ciśnienia i różnica poziomów

cieczy w / ramionach manometru szybko maleje (ciś. nienie może spaść do 10 mm słupa wody).

Zawór nadciśnieniowy jest sprawny na opór otwar:

cia, jeśli maksymalne podniesienie się poziomu cie

czy manometryczm], po którym gwał townie maleje

różnica cieczy w i

nie przekracza ciśnienia 36 mm słupa wody, czyll

otwarcie zaworu następuje przy ciśnieniu nie prze›

kraczającym 35 mm.

44, Przed i i htani regeneracyjnego maski izolacyjnej należy wykonać na:
sxępujqa czynności:

(w kształcie

litery U) zgudme z pkt 28 i 20,

32
gasmaskarchiwum.pace

Fot. 12. Sprawdzenie szczelności pochtaniacza
regeneracyjnego

„' :'k'n!;ić ttó]mk;"zdaślznkq 15w miejsce zaślepki poaniacza; sprawdzić czy jest zaślepka

- chłaniacza * W ,

_ - natożyć na jedno z ramion trójnika gumowy waż

- gruszki 10 ze ściskaczem Mohra 11,

_ = nałożyć na drugie ramię trójnika 15 gumowy wąż
połączony z końcówką lewego ramienia mano
metru,

nieco w lewo zakrętkę końcówki zbior
lewego ramienia manometru.

celu - spi i i

11) należy:


-rozewrzeć ściskacz Mohra 11 iwytworzyć gumową gruszką 10 ciśnienie 200 mm słupa wody,

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2. - 6

Pochłaniacz regeneracyjny jest szczelny, jeśli w ciągu

minuty nie zmieni się poziom cieczy w ramionach

manometru. Rozdział V

EKSPLOATACJA | KONSERWACJA PRZYRZĄDU
PKM-66

46. W czasie postugiwania się przyrządem należy:
-- chronić go przed deszczem,
- ustawić w położeniu poziomym,
- sprawdzić czy numer fabryczny wzorca oporu jest
taki sam, jak numer przyrządu.
47. Po zakończeniu pracy-należy:
-- sprawdzić skompletowanie przyrządu,

A - właściwie ułożyć poszczególne części w skrzynce,
zwracając szczególną uwagę na części wykonane
ze szkła (manometr 3 w kształcie litery U, mikromanometr cieczowy 1 i zegar piaskowy 2),

- sprawdzić czy we wkrętkach znajdujących się na
końcach ramion manometru 3 i mikromanometru
1 są uszczelki i jaki jest ich stan,

- dbać o czystość przyrządu,

-- uzupełnić ciecz w manometrach,

- przemyć części gumowe wodą z mydłem lub alkoholem denaturowanym, a następnie przesypać talkiem,

34 36

gasmaskarchiwum.pace


- posmarować skórzany tłoczek pompki oraz stalowy tłok cylindra smarem LMP-PN-63/96151;
48, W czasie żeni należy i
go przed silnymi wstrząsami, uderzenia i itp.
49.Przyrząd przechowuje się w zamkniętym, suchym

p G T i w po:
mieszczeniu powinne wynosić 4-25”C, a wilgotność
względna powietrza 66+15%.

Zabrania się przechowywać przyrząd razem z ma:
teriałami pędnymi, rozpuszczalnikami, tłuszczami,
kwasami iinnymi substancjami szkodliwie działającymi na powłokę ochronną, gumę itp.

Uwaga: W czasie eksploatacji przyrządu tłok i gładź
cylindra powinny być samrowane raz na
kwartał smarem LMP.

36
gasmaskarchiwum.pageStrona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/