Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Instrukcje obsługi


Autor / Autorzy: ---
Wydawnictwo: ---
Rok wydania: ---

Strony


OCR


%EIŚ
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH ”FASER” S.A.
w Tarnowskich Górach, ul. Nakielska 42/44

MASKA TWARZOWA MT 313/3
”ANKA”

Instrukcja użycia nr 609/94
1. PRZEZNACZENIE

1.1. Maska twarzowa MT-318/3 jest przeznaczona do połączenia dróg oddechowych człowieka z aparatem tlenowym. Chroni ponadto drogi oddechowe, oczy i twarz przed bezpośrednim działaniem gazów i substancji
szkodliwych.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne
- rozmiar ML. (średnio - duży) dla wysokości twarzy h > 115mm

d

- zakres temperatur pracy: 0 - +60 *C
- łącznik centralny z gwintem % „”
- opory oddechowe przy przepływie 160 dm'/min
wynoszą: dla wdechu _ 20 Pa (0,2 mbar)
dla wydechu - 20 Pa (0,2 mbar)
- masa (z szybą z tworzywa) - 0,68 * 0,02 kg

2.2. Konstrukcia (rys.1). Maska twarzowa MT-313/3 składa się z gumowej

części twarzowej [1], szyby panoramicznej [2] z wycieraczką [3], komory
oddechowej [4] z półmaską [5], sprzączek [6] oraz nagłowia [7].
Szyba [2] umocowana jest w gumowej części twarzowej [1] za pomocą
obejm [8] łączonych wkrętami. Komora oddechowa [4] umocowana jest
w części twarzowej [1] za pomocą obejmy [9]. Komora posiada łącznik
umożliwiający wkręcenie śruby łącznika centralnego */„” oraz gniazdo
z wkręconą membraną głosową [10].

-+


2.3. _ Działanie maski.

Obieg powietrza w masce w czasie wdechu, następuje poprzez łącznik W celu sprawdzenia szczel-ności maski i jej ;zczelngści przy!egania do

centralny do półmaski [5] i dalej do ust użytkownika. W czasie wydechu twarzy ZFW'W"Y.OMÓ' S'UĘFY do połączepla maski z łącznikiem cen
powietrze z płuc użytkownika dostaje się do półmaski [5] i dalej poprzez tralnym i wykonujemy głęboki wdech. Jeżeli przyleganie do twarzy jest

łącznik centralny wydostaje się do aparatu tlenowego. dokładne, a do jej wnętrza nie przedostaje się powietrze - maskę uważa
3.1. Czynności przed użyciem. się za szczelną.

rs z , . r Następnie łączymy maskę z łącznikiem węży aparatu. Łącznik musi być
5 e rzz naz t Pc rr rr sicze

ęl nelą, najlepiej nasączoną acym szybkę p D ność maski załamując i ściskając rękami węże oddechowe oraz wykonuzaparowaniem. T . 4 . . jąc głęboki wdech. Jeżeli daje się odczuć brak powietrza i część twarzoZaleca się nasączyć wycieraczkę płynem przeciwzaroszeniowym. Jako wa przysysa się do twarzy (zapada się), to maska, a również połączenia
płyn przeciwzaroszeniowy można używać roztworu: 1/3 objętości wody t maski z aparatem tlenowym należy uważać za szczelne.
de;tylowąnej + 1/3 ob]ętośf:l gullceryny czystej wg BN-76(61 98-12 + 1/8 Szczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej osoby.
objętości szamponu”Bambino” dopuszczonego przez MZIOS lub innego W przypadku stwierdzenia nieszczelności, maskę należy poddać naśrodka zaleconego przez producenta maski. prawie. Po usunięciu nieszczelności maskę należy ponownie sprawdzić

. na szczelność.
Następnie sprawdzamy:

- czy powierzchnia gumowa części twarzowej nie ma przedarć, nacięć

i przebić, 1 3.2. Czynności w czasie użycia.

- czy wycieraczka do usuwania pary wodnej z szybki działa prawidłowo, Przed pójściem do akcji należy sprawdzić połączenia maski na szczel
- czy membrana głosowa jest dobrze umocowana w gnieżdzie, ność wg punktu 3.1.,

- czy na połączeniu płetwy uszczelniającej z częścią twarzową nie ma - unlkać›gwahownych ruchów głowy, które mogą spowodować zmiany
przetarć oraz czy powierzchnia pletwy jest czysta ułożenia maski na twarzy, . . NOOAIA

- czy mostek z gwintem %.„” służący do połączenia maski z łącznikiem nie - w przypadku zaparowania szybki maski, szybkę wycierać wycieraczka.
posiada uszkodzeń mechanicznych tj. pęknięć, śladów uderzeń, wgnie
ceń oraz wyłamań na powierzchni dociskowej łącznika aparatu, 8.9. _ Czynności po użyciu.

- czy nagłowie nie posiada nacięć, naderwań i czy sprzączki są Po użyciu maskę odłączyć od aparatu tlenowego i przekazać konserwaw dobrym stanie. torowi.

Maskę należy nałożyć na twarz w taki sposób, aby górny brzeg pletwy

uszczelniającej przylegał do czoła, brzeg dolny dobrze obejmował 4. KONSERWACJA I NAPRAWY
podbródek i nie uciskał krtani.

Środek nagłowia maski powinien znajdować się z tyłu głowy, na potylicy.

Pod płetwę uszczelniającą nie powinny się dostać wlosy, a w miejscu 4.1. Konserwacja.

policzków i skroni musi ona przylegać do twarzy. Należy zwrócić uwagę, Konserwację należy przeprowadzać po każdorazowym użyciu, a w przyaby zbyt mocno nie dociągać maski do twarzy, co może spowodować t padku nieużywania maski przynajmniej raz na trzy miesiące. Konserpieczenie twarzy w miejscach styku z maską. | wacji może dokonywać tylko odpowiednio przeszkolony pracownik.
Każdorazowo przed użyciem należy maskę dopasować pod kontrolą dru- | Konserwacja polega na:

giej osoby. Pełną szczelność maski można uzyskać tylko wtedy, gdy twarz | - oczyszczeniu maski z pylu i brudu,

jest dobrze ogolona - brak zarostu i okularów. - dokładnym wymyciu wodą z detergentem do mycia naczyń dostęp

nym w handlu i posiadającym atest PZH,


- przepłukaniu,

- osuszeniu,

- przetarciu powierzchni wewnętrznych maski mających kontakt ze skórą
(. pletwy wewnętrznej maski, płetwy półmaski, nagłowia) tamponem
zamoczonym w środku dezynfekcyjnym,

- osuszeniu,

- natarciu pasków nagłowia gliceryną

- przetarciu wewnętrznej powierzchni szyby fularem przeciwzaroszenio
wym,

Przy dłuższych okresach nieużywania maski, części gumowe natalko
wać.

Co 30 miesięcy dokonać wymiany O-ringu na wycieraczce.

Dezynfekcję przeprowadzać środkami i metodami uznanymi przez pro
ducenta.

W czasie konserwacji chronić maskę przed przypadkowym uszkodze
niem, a w szczególności:

- membranę foniczną przed przebiciem,

- szybę maski przed porysowaniem.

4.2. Naprawa masek.
Napraw może dokonywać tylko odpowiednio przeszkolony pracownik.
Po każdej naprawie należy maskę sprawdzić na szczelność zgodnie
z pktem 3.1.IU-609/94 oraz na przyrządzie do kontroli szczelności masek (na zestawie pomocniczym do kontroli szczelności masek ZP-2 produkcji „FASER” lub na innym przyrządzie)
Wymianie mogą podlegać tylko elementy oznaczone „X” w wykazie części montażowych. Pozostałe elementy tj. półmaska oraz łącznik kompletny (komora oddechowa) mogą być wymienione tylko w „FASERL-ze”.

5. KONTROLA OKRESOWA

Po każdym użyciu, a w przypadku nieużywania maski przynajmniej raz na
trzy miesiące, należy maskę sprawdzić jak w punkcie 3.1. W ratownictwie
górniczym maskę kontroluje się co 2 tygodnie na przyrządzie do sprawdzania szczelności.

Dopuszczalny spadek podciśnienia w ciagu 60 s nie może przekroczyć 100
Pa przy podciśnieniu początkowym 1000 Pa.

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
| TRANSPORT

6.1. Opakowanie.
Maski wraz z instrukcją użycia, zaświadczeniem fabrycznym i fularem przeciwzaroszeniowym dostarcza się w torbie z przeźroczystej folii,
a następnie po 1 szt. pakuje do pudełka tekturowego.

6.2. _ Przechowywanie.
Maski należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze 0 - 25'C
i wilgotności względnej 65 = 15%, w odległości nie mniejszej niż 1 m od
elementów grzejnych.
Maski należy chronić przed zetknięciem się z rozpuszczalnikami, kwasami, ługami, olejami, smarami oraz przed uderzeniami. Ponadto zaleca się
chronić maski przed promieniowaniem słonecznym i zawilgoceniem.

6.9. Transport.
Maski mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uderzeniami i wpływami atmosterycznymi.

7. WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wykazy części montażowych obejmują części składowe maski z oznaczeniem części zamiennych przy pomocy znaku ,X', części te należy zamawiać
oddzielnie.

Wymianę tych części przeprowadza przeszkolony pracownik w zakresie ustalonym w pkt 4.2.

UWAGA !

Komory foniczne wykonane wg rys. 562L składają się z pięciu elementów (poz.
10, 32, 83, 34, 35 w wykazie części montażowych) Każdy z tych elementów
można wymieniać oddzielnie. Przy czym membranę kompletną (poz.34) należy przy montażu tak ułożyć, żeby znak fabryczny i data produkcji były widoczne od wewnątrz maski.
Do montażu i demontażu komory fonicznej (poz.9) służą specjalne klucze (poz.
36 i 37 w wykazie części montażowych), które użytkownik zamawia oddzielnie, gdyż nie stanowią one części składowych maski.

Po myciu i konserwacji masek należy odkręcić nakrętkę (poz. 35), wyjąć mem- |
branę kompletną (poz. 34), wymyć ją i wysuszyć osobno. Przy tym należy |
zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić znajdującej się między aluminiowymi osłonami estrafolowej foli.

KONIEC

Załączniki:

Zał. Nr 1 do IU-609/94. Rys. 1

Zał. Nr 2 do IU-609/94. Rys. 2. Części montażowe.
Zał. Nr 3 do IU-609/94 Wykaz części montażowych.

Zał. Nr 4 do IU-609/94 KSIĘGA KONTROLI «wzór.

nz ~

MASKA TWARZOWA MT 313/3 Rys. 1
Załącznik nr 1 do IU 609/94

~qx


z0 ©ygoiog zujejdwoj yzobzidę IE

240 ©19001 Okacos jjdezosz

240 mygeio y ©420 »zno

Prowne w IEZATIETI
10 migsro1 lel sszzeweNa go+9DON Sm

250 mygsioj wujojdwoy Kiowcy sulego

2r6 N-O9HBN

z0 mygsio wi
10 ©igsiog Leż] z606ZW Na KoWepyozocen perzczetci

250 migsiog

240 ©1q901 z z z0d ry óopy

NP te]sizzewna PRSZOIK

2-50 mqsi01 3z06 fąfzs rulego

Aujejdwoy wuzoby

250 ©igsioi vofzę

pystwęg

twoziewy 99022

lewze) owenowół - ncso x zosa.zezd

e €/ELE LW
emozrem eyszyy

-8

W
2
$
«
z
z
5
8
$
S

c
ó
>

[i9
o
z
1

-N
«


o


K

3
@
N

[9]

4
=
eo

E
z
«
z

O
N
Z
z
F
o
<
=
Vias nandiox op zoniy

oriomowsz sugos0

nu bs ouczośejsop fouzooj: Kiou0y op amozejuow ozony z Tzos pydnycu op zony
matowu

wujjdwoj euciquey

e uax
(ezlzeocz Yr Na Kobleujezozsn usrogreta

-11

zo sygoroj vrzes sndioy

ry Kmouozsorczwoczid rejma

eleooze WN

goe €/ELE 1W 1090 wsrycnowui u
a ózm Sci UoAmozejuou jo$ózo zeyAM „ . iokowno sami

6z

HVSW

9rVSI

ZWVSI

»avSt+

- s
wuzoj euorowó - nusnoweśc «
tersou is zi01

zoe €/ELE LW
* ©? (pkzaugo dum i

«pugo wonsiowe x

Emozrewy Byszy| oSwrowwrity rkzidg vag


wzóR
Załącznik nr 4 do IU-609/94

KSIĘGA KONTROLI
masek do tlenowych aparatów oddechowych

Zakładowy numer ewidencyjny maski

Typ maski

Data wprowadzenia do ruchu

Data Naprawa-wymiana
kontroii części składowych
Mw«w:«m Mmqu'd z ro

spoprzś
Haoaupytomii npomusora3
HI1-5

Texuuieckoe onucanne
w wncrpykuma no skcnnyaraumu

BHHMAHHE!

B coomnercrmim © rpedowaniiew sakasuiapaaa uo
wenemo coorwowiemie womucerna auiesx sacreń
uo poczaw.

n. 3,2 czenycr wirzao:

3.2. Wuakowka wsoaupyrumnx . nporumorasow : mpousoozrrcń # Repcwamne mui uo 10 wryk. Ha
awo, Gopra w nog Kpuniky sutmka waazereń yiawonowizn uoaonenpominaewow Gywarz

Coorwomemie - Komicera - amienux - wacreli: mo
pocraw n smme caezyomee: nepuwii pocr=2 wrryku

opoii pocr - 5 mryk, rpernii poer - 3 urryku


1. NASNHAJEHHE, COCTAB H TEXHHUECKHE JIANIBIE
H3OJNWPYIONIEFO - TNPOTHBOTA3A

1. i. Maoawpytomni uporusoras HIL5 ssasereń mu
twanturiaa anapińnto-cnacareauinuw cpeacrow w npeanasauen n11 uusona 13 saronymuieńi rexium werogow csoóoznoro
uemiwmia co ekopoerwo g0 1 w/cex wau werogow nocreneu
woro noznewa na nosepxnoer nozu.

IIporinoraa wower Gwn raroke nenoasonaw aa1 samuru
oprato muxams, raas w Ko amia or alo60B speanoś
upiniecu 5 poszyxe nesasucnwo or komiemrpaim # 219 pa60
Tu o yenowwnx wezocramka warcaopona

1. 2, Ipomiworas wossoaner miamomtrm nox noaoń ser
wuie paóoni

1. 3. Kownaekr upomnorasa HIL-5 uxaowaer caenywntce
(1a61. 1)
ToGkwna 1
z - mm
< | Korwwe rozywie treć | 7 Fipruenane
2
1 - | Aumennń waen. IATLM i
2 | Memox puserematwii © xanenou
moówromoto powema w arysia sprc.
nocoGsenus aonownrresnoś nosar
wacnopona i
a - | Tpmcer aonomnatesaoń nonam nac
sopora ABFT 2 - | Inlocrasanorc
4 - | Pereneperimnt narpon PS i orzenato
5 | Karpymum c upośroń i
6 | siesów i
7 | Memók mir sponemu i
9 | cywra 1
© | Tremwa, uesanorenwowsa (10) 2 ro
poóru
10 - | @opuynap a
11 | Temiurecnoe omucamie w Muczpy
uu no skennywroum 1 | ku 10 spowiesne
208


4. Texiweckne xapaxrepncrwku: nporuworasa:

Macca copracemioro : upomunorasa : » rownaerre,

we Gonee z z 52 w
Tabapirmu mporworasa, ysożcenoro w cywiy 1105240100
Tabopirru: narpona 2900107008 um
Nennenie omepiezna : kranana: upa noroke: rosysa

15 a/am, ne Gose 10 mu róx cr

Nenseie soprzmia: Kanono, e wence 10 me rox ci

Comperrawsenne Ksanana noroy: nowyna: 60 /

we Gowe 110 s rox cr

Conporunsemnie - nacpona : PDS : uoroy : rowysa
60 aisum, ne Gowee

15 u nox cr

Compeawseniie puezońnwo: . npomunorase: n : 1e

óo nermusśrom 30. x/sam, ne: Gosee 10 si nó ci

u 200 su nax cr

Npezunoras: neptereń: up. pospezce
Aomycniwoe: nanemie paspezema 6 sa x: er

Tewmeporypa - noweprarócrw : pawrorowiero : nurpora
TS e Goxe 1a9%€

Bpewa pańorw u upornorae onpezeaierca qmsrueexoś
arpyskoń w cocranaser na oxum pereneparusuuń narpon
wa cym

npu cpemień domieckoii warpyske (xox6a, wowrax
wezra neraaci, peryauponka u o6czysomanne wesamawon,
pańora c imaukaroprrawi npu6opawu) - 75 m:

- uupur zerwoń gmańieckoń uarpyske (rexurecwnii oewor
odopyzonamin; iaóatonemie 3a nokasamiswm. upu6opon, npeGranaline # noxoe) - 200 mi;

s. nox

- mju nerkoń qmaneckoli narpyske (upeównamie #
romaemnoń waumie, uepewemiewne ua paóowix wecrax, o
›puanie aroko, punoa a nonepxnocn, nepewememie umaam›
» Gepery) - 80 mi;

- i cocromum omocmreauioro uokow - 120 sm

1. 5. Zlonycniwań rayówia norpyxemia nox sońy w upo
riworase MT-5 a0 7 w.

1. 6. Niporinoras MNS wamexuo pańoraer wa cyme u
wiirepnane rewneparyp or wimyc 40 z0 naroc 50%€ u n noze
u imrepnane rewneparyp or | x0 30%€

1. 7. Samorenamie owkomix crekoa Ges upisienemm nes
worenarowus maemox upw m060ń rewneparype _ wpowesomur
uparrwuecki cpasy nocze nepesona uporunorasa o «Goenoe»
nozoxemie.

Nlpunweneniie nesanorenarwsix naewox n yczomisx n0s0mumeaunnux tewneparyp 1 nox nozoli coxpańaer upospawnocm»
owkow ne wenee 90 sm npu numoaem cpemneń pańoru i
120-180 mmm upm numoniewuu aersoń paóoru.

Ipinienemiie wesanorenaroutix naemok u yczowsx orpuusreminax rewneparyp coxparier npospawiocr› oukow n reuemie 30 x upn uuimoaneni cpeaień pańoru u 10 60 wi
uj pumoauemi nerkoń paóoru.

YCTPOWCTBO W NPHHIHT PAGOTbI
H3OJINPYIONLEFO TIPOTWBOTAJA

2. 1. Maoampyromnit: mporanoras HMT-S, nozrorowienuwi x
moausowamo (pue. 1, cocrow us amienońi waeru 1, masa:
rematoro weuna 3 c sexaow 2, uarpyzika 4 # pererepamin
noro narpona 5.

2. 2. Jimenań vacru WIHI-M (pic. 2) caysrr nas #3029uu opranon auuxamim w spemia Gr owpyscaiomeń cperu, uo
upawzemia miaauxaewońi rasonoń cwec » pereneparawmuń

pom, nozwejemim omusemwoi or yrzewieioro rasa w #0
aaiiux napow w o6oramewnof wiczopotow razonoń cween x
oprawaw muxamin

JIuuenań uacre cocrowr u3 miewa 1 e owkawi, coeamrreamiońi rpy6su 4, nuwrwoi raiiku 5, nozwacounca 6, o6rio
paropa 7 ii cicremua Kpenaemin 9, 10, 11.

Ilaem 1 caymiwr nau wsonsium opranoe auxawus w speuna u wowrawa scex zerameń. OGroparop 7 upezasanen
nan upeporopamewna swxoa rasa i3 cnerewu auxamim o
owpyacatory1o cpemy. Mosacownuw 6 ysiemsnaer npezuróe
upoczpańerwo usiesa u cimakaer sanorebamie crekoa oskon
Chicrewa wpenaeimim caysar naa nonumiema crenewa repwemusasum auuenofi aczi n noznouwx yczowisx u npezorpautekum cpuna ee np wenawruw ws-mog BóR i cocrowr us
xpenaemia 9, pemis 10 :i opaxcex 11. Fodypuposamian coexu
uwrcauian zpyówa 4 caysar naa coeauiemua amenoń sacmu
c nazpowow PI-5 sepes rpyGky, naxoaunyroca myrpu zuxarenuutoro: memxa.

C miieumień cropowu - amuienoii _ sacm oukn saxpenaemu
odwauunuu wcrańawieckiw o6ońwawu 3. C. nyrpemień
©roporna owkon wsielorea upiakiiwinae xoauuta 8 x1a wpiska
mim nesanorenaromix naenox.
Puc. 1. Msosipyiem uprzworas: 7 5:
1 - ameaw: ueen IMMNCM: 2 - wesox: 3
meiok: 4 - warpyzm 5

Zaronomani
pereneprzuuniaii mosjęn PS

3. Zlanareaiańaii wemów (prie. 3) caysrr nesepnyapow
Aam xasareawiofi raaowoń cween. /luxareanuń wenox 1
apejczanitser co6ońi cwxocro Koaunienoii (opurs 113 npopesinenuoit rami. Ha weuice uweioreń ee (aiamteń: rpn uumopor:
nax i zpo mpowiax, B ouboporias (ramax ewowrmposama
na upnemocodaeua - aonoauwremnoi nozaum / wucaopona
3 w hanan wsówrownoro mawzemia 2. B nprwux @ramax
cwowniponamu warwauas raixa 5 i aua karonux minneaa
7. Ilumneaw wawwzyroii raiowm repwemiwro coeamen c oziw
na Kaurosux 1umneae c nowoueno rod›pponamoń zpyóar 6.
upoxsozamncji eknoś zuwsareautuń wenio. Ila iowneń cropo:
nie memka mpukaceńu wocewp mnenos 4. Mireeku czysar
nam sakpenziema zuuxareauoro seuisa ua warpyamike npo1inorasa. C nowomwo nakuaunoń rafikw w wenicy (uepes na
irnityio rańiky) reputeriemo uogcoeamnierca minenaa wner.
6

Komuouwom: minwienaśi - aaxareananuii: wemoś - repsieriumo
coczmmisereń e peremeparininw narpowow. Todpuponamman
mpyóka 6, uwowniponawiaw nympw maxarcanioro - seunca,
caymur xa8 cosziemia aumewoi wcerw e pereneparnouuoi
uarponow

Poc. 2. Dumyecran me (3N
« -- my crayzki; 6 - rzy my
nor nacra
1 -- me; 2 - czekzo ouonoe; 3oGolma owona; 4 - zpyóza: coczae
rucrośia; 5 - rafna nin mcz 0:
mopracowne; ? - oBnopiraj;: # mpiezanowoe kowajo: 0 - xpezncme;
10 - praew 11 - rpezza,

2. 4. Kaanaw - wsówrrowióro - aawaemim - npeznasna>
new nas manycka usówria rasa wa cheremia zuxamia npu pa| Gorena cymie u nox nozoli, a raroke n18 aurowariecxoro ynepzksInIA o miaxaremuow wemike ieo6xoxuworo Am naXamin
| O6uewa rasa npu mo6ow noxoxemuu uporusorasa noa pozońi.

7
Pac 3. Ziusarezun wewość

1 - wemo 2 - waanan woóurorworo nannemiu; 3 - mpranocońnewe
zononiieantoń: nowau ruczopona; 4 -- wiieoka; 5 - rańica: umiagurau;
6 - upyóka. rodypuposamaa; 7 - munem.

Kaanań wsównownoro nasaeus upejcrawaner cośoń xas
an wewópamoro tuna, Bunyck rasa upowexomir upu owpe
nenewwow upesumiemim Aasmemum o chcrese zusami no
omowemio x maszemwo owpyxaiomeń cpezu

2. 5. Npucnocoónenne nonozuwreauwośi nona« kucaopona
(pre. 4) cayxir: ax wanoauemum - awxarenoworo - wemica
wireńopogow n czysze wexnarku rasonoii cwecu wa sa0x 103
womoii. Owo woiupyereń s nunopoow paamie auxsarem
1oro, wemca.

Iipuenoco6neme _ sonomwreaunoh - mogawu _ wacaopow
paGotaer czexyiomnu o6pasow. Npu norpyzewim uporsora
sa nox woży wepes ormepemie » zua@parie 6 soma uxomur
» ee mrympeminoio noaoer. ITpu iawami uaautew na mua>
(pparwy w na smr 8 x0 otwasa omseperie zwadpparwu nepe
Kpianaerca m waanaw yranausacreń, noja wuumwacreń wa
Gpiker 2 u nocaeawwii pasaaracreń. Ilocze cwamux naauua
© miad@parwa waanan uo xelicrowem npyxmna 7 nosspa
imaereń » wexoANo€ nozoxemie. Kucaopon, mszeausumic»
upu pasaomewiu Gpixera, uposoawr sepes (prawtp 1, aenecr
womń wzanau 13 w nocrynaer zwxaremomii. wenioś.

@uavrp 1 upezospańier ausareauinuń wemow or nonaza
wiin n uero memowwoii muzu w ruepaux wponykron, o6pasywo
uuiweń: upu. pasaowemim Gpikera. - „Tenecrkowwi kaanan 13
upejoxpańner Gpirxer or uonanari na iiero napon noxu is
maxaremitoro weuna.

Bpuker - monoawwreamioń - nogasw - wicaopona - (puc. 5)
nocranańereń u naacrwacconow (yrampe, cocromitext is wop>
nyca 2 u raiiii 1 wpacnoro wsera. Pepuerawioe ynaoriemie
wopuyca i raixu oeymecrwamerca c nowomno pesmiowoi
npowaasr

Chemii crakań 3 c Gpikerow 6 wsnaekacreń us qyraspa
u yeranasaunaerca » xopnyc nprenoco6aenim. ZLas upczoxpancii or nepewememia miiypii ewemuoro crakawa Opiser 6
u cersaroń o6euainne 7 saspenaerca npiowiwinaw woantrow 5
u emisy ynopow 4.
Pac. 4. Piprenoco6semie ponosowrenno noza wicsopona:
1 - qunap; 2 - Gprcer nonowumenunoii nonar Kucroposa:3 - nony
na noamana; 4 - nporanaka; 5 - cenio naamana; 6 - mrodyjora: 7 wpyzamo: 6 - mir; 9 - upezowpamrnenanu osnawox e xowtow; 10óio e nemomów; 11 - unok waanana; 12 - xopnye uprznaco6xems
13 - xerecmonuńi nranon

10

2. 6. Pereneparumuwit naxpow PI-5 (puc. 6) upezniasiaweu
Am nomyuemim Kuczopoxa, uo6xoziworo ms muxami, u
uoraoweim yraekucaoro rasa 1 waaru us wsauxaeuofi raso
noń cwecii

Puc. 5. Bpiker porowinnenuofi wogawu wicsopona: AAT
1 - raka; # - kopnyc; 3 - craxań cowik 4-yrop; 5- xonto uprocnmnóe; 6 -- Gpincer: 7 - oGerafia: certaro«

Pereneparnomań narpou cocrowr #a sopnyca 1, suyzpu ko
Toporo pacnonowema cekum, esapaweminae pereueparuuuuw
mponywtow u nyckoso ópier.

NyckonoR Gpiker o6ecnewinaer wwzenemie wicaopona,
ucoówomworo xna Auxamna n neprue wiwyru noausowańmi
nporunorasow u wwrencwd@uimpyer pańory mponykra nyreu
ero pasorpena.

Ilycnowof Gpiwer mpusowwrea » meńcrune c nowowmo
cepuoi Knenorw, umisarowteńca _upu mpowone _ zomuuna
asnyau

Ipowoa amnymu npowstomirea wyckoww yczpończow
(pie. 7)

Jlam npokona ammyaw pusar 6 c nowonwo womua 3 u
naauku 4 uonopawnnaeren wa 180% Hox 2 (pure. 8) npowaznunaer nowuro amnyau 3 c nowiaamwoń 5
Poc. 6. Porowejarnuui : norpo : PS

1- nopiycj 2 -- sarsymnaj 3 - «yna; 4 - nycno«

oe yetpońerwo; 5 - rieszo mmena; 6 - upowienia.
7 -- naouóa.

Ha nepxień Kpumke - pereneparimioro - nazpona
m ana ruesna umieneń 5 c pezmionawa: mpoMa npewa zpawenoprupowanuw w spanemis

prie. 6). wreroi
kannkawu 6

Puc. 7. Tycnonoe yczpoliczno:

1 - Kopnycj 2 -- usacnwacconai rowanos: 3 Kowjo: 4 - naowea; 5 - mowów; 6 - pumr
7 - umrynep.

Pic. 0. Rommyna pesnonas:
1- mamdypaoia: 2 - won 3 - poma
wicaóna; 5 - nosonanka; 6 - romawok

(cu

rmporon srw ruesna sawpurna saraywcawu 2. Barayusku w

wyckonoe yczpońierno 4 naowówpyrorca naowóawu 7 saoxo

wśroromireaa. Ilaowów # sarayuu paspemacrca
romuxo wepea uocraowkoń uarpowa » uporuporas.

cmnwan:

1a


Npu mowroronke wporinorasa w noxsiowatimio sarayisał
miwatoren w w rieszaw upircoerimarorca wimnezm 7 (c
puc. 3) muwareauioro meussa

2. 7. Harpyu (prc. 9) cyci na sauperzemn ysa0n
upomnorasa, a rakae Ai paswememia u saspenemin upo:
riworasa na reme uenoexa. Marpymmx wsroraszunacręń us
upownoń npopesanemoń warepm

B miawnei waczw warpyziika mucercn xapwań 3 aaa pas
wenteia pereneparumoro nazpowa. Marpow sewpenasercs
powemkawi 2 c npowkawu 1. /lam saxpemiemia aumeroś
waczu n noxomnow nogoenuu czyacrr pesent, 4 co urrupew
kitoukoń: rypimkera. K narpyamisy upiwisiannereń npodka
um repurerusanumi: awuenofi: vacru

Pue, 0 v
mpaocza: 2-pemewoś; 3- rapuoa Aa auspowa: 4-pe
nieme jm Kpernemin miienoś na x. uoroywnisy
mpoóka; G-warpyxntc; 7-pestem Gpacou: 9-ne20

zaróa miańtsa; 9 - pewóm; 10 -- posiems nonciwń

B nepuiteń ncm uarpyamtka miecrca Goauoe oruepcriie,
czymautee mas onenamm upomisoraa. Bowpyr Gomuuioro or.
mepcrim pacnomaraioren neemu wamux omepczuii, sepes wo
7opuie npoxopar maenu 4 (cu. pre.3) ausareautóro wemica
Mepea uzeski npozenacren pow komuw. xoroporo nmożareń uepes wpałe orucperim u iownch wacrw warpya:
mmia m sacrerunarogca c nowowso npsacca

Zlau sawpenaemia warpymnika wa reme ueon
cworpenu nonetońi pesem 10 w Gpo

n. npeny»
omiii pewemu 7. Ha

1a

Mai upesawie pesim u ro wp paóóre nox #0

1o sientsa or tonpe
n

?0. powie mreercn nepezikiań naaa

$. e

a (pie. 10) uperna

1. 1o @gopote sennca
miKień vacrw uexoa usiecr po

neu aaa

nox 4 (cu. pre. 3) zus

Pus. 10. Mexos:

# - owa czępsy: 6 - m: emoy
1 -- przepenie mam birkona soszysa 1s asnana;

omegenie maa _ mpoxoaa wiriaóń ” rolu 0
irczwiaro wówka: 1 - ozieperwa zay: kpostę
Miancacii zaaineznwora wema: 4 o cheria na
moczyna u. npremoecóne: zonoawnieńsncj '0.
Ai kuezopośa; 5 -orueperia: no% wiesk na;

Teautoto wewa; 6- 1500 7-nyrowns

o
e n ann axa o i
maenii, O uarorowzeń 13 apopezimeń

ożenamui
czbiich wiewok. Ilocae ykaaaku: ausaremioro

wieme

iesoa sacreriacrcń aawuków 6 wa nyromuy 7 w upuspci:
erea e nosiomwno: me

wenika pewiiew 9 (c. puie. 9) w uarpyaniny

reauoro
Ha uexie mieoreń ana omeperim 4 nas aoctyna x npremocoónemiaw | aonoawircauwoii | nozauw _ wuczopoxa, _ asa
ormeperia 3 xim nposona wmiereńi xusaremoro wema,
omepenie 2 aaa npowoma wakwwwoii raiiu, omeperie 1 zas
burxoga rasa #s upemowpawiiemunoro waanana, wecrnaznar»
wamux omepcruj 5 nau wposona uiaenox / auxarea»oro
siemka

2. 0. Mewox mau xpamemim (pic. 11) upemrasnaneu aa
ynakoniur coópamioro n zposepemoro uporinorasa. O oóce
iemisaer noauyio waoasuumo nogrorowieroro x nosusonamo
uporinorasa or okpymałowień cpemu. Memox 1 wsroropaew
113 peainorkarienoro marepnana. ZIenra 2 o6ccnewnaer naor
106 sawisnamie wewa, Or czysańnoś yropu upu sxennyararumi zewra npimrra w wemi

Puc. 11, Mewox a xpsemć
1 - wemoś; 2 - xema

2. 10. Cymxa (prc. 12) mpeznasnawena x1a nepenocku upo›
rumorasa i samru weunca mas xpawemis or nospezaemniu
Zymka usroranaunacreń 13 pesmiiorkanenoro warepiama W
wiicer xnanau 7 e orseperiw xaa saxpunamia nocae uwia»
numania nporusorasa. Ha xopnyce cysku aas roro wnerorcn
nyromnuu 8. C swyzpewneń croponu aanana npimowr Kapua
5, n Koropuń mwnamunarorca xopoóowia © nesanoresarontmeu
unemcawu: (HN).

7lan nepenocku cywsu wweereń nacuenoi pemem 6 c zoy:
wn nprwccamu 4, nośnoniownwm peryauponar ero nausy, #
nonenoi pewems 2 c npawnoóń 1 w saczexKoń 3.

16

2 11. Niporuworas MH-5 wsoawpyer opramś AuDaM!© 0
owpymaromeń cpeau. Buauxacwań i asonaa cuce» u nporiso
raae oumniaerca or yrzewieaoro rasa ii paaru, oboramace
kircaoponow # chosa uoczynaer nax awsawis. - ixarne
o nporunorase ocymecznaserca mo wasrwikonofi cxewe

Puc. 12. Cymsa

1- upuacka:: 2- pestem, nowchoś: 3-xeroacra;. 4

mprośka: 5 Kapua 0-pewem nuenenoś 7- 110
1a cyk 8-nyromna; 0- Gupra

3. MAPKHPOBAHME, NJIOMGHPOBAWME
H VNAKOBKA

1. Maoaupyromuie uporiporasu HN
umrpoa PH6 nocranamorca paszemuwo

3. 2. Nnakonka wsoawpytowix mporunorasow. upowszowuc
u zepernumue sutniar o 10 wryk. Ha awo, Gopra w #

ppituiky mimika: Kaamerea ymakonowna» somorenpom
Gywara

1. perezeparnoms

Coomiouemie womtueenia ammienix waczeńi mo pocraw i
»iutkax czenytomee: weserniie smara: 15 pocr - 1 2
poer - 7; Ś-ii pocr - 2; uerunie muimkar: 2-i poer - 7; 3 6
poer - 3

3. 3. Mapkupowka sutuwow c ws0xwpytowrwn uporunorasa
vm upowanomirren w coorwerersum c sakas«1apatow

Słukuk naowówpyerea swysm naowóawm OTK wsrorom
reaa,


3. 4. Maprposka wsoaupytoniero nporuworasa. 11a wesae
uporuworasa wweroren czeayiomie o6osnawemin (pre. 13)
ycnosice o6osuawemie wszemus, wecait u roz usroronemin,
inowep napriw, noprakomuń wosep uszemua » napraw

3. 5. Vnakonxa pereneparimrux narpowos _ upowssomurcu
u zepesmiwue smuku no 10 urryk. B suax sacunaeren acóeer
c smamuoczwio we Gonee 3%. Ha swo, Gopra # nox Kpumky
ercn ynaxonouas uaarowenpowniaewas Gymara. Ha
narpowia ramenarorem weurm us nozusznzeronoi naesiu.

3.6. Mapkuposka nuukoe c pereneparwonawu narporawu
upowamoswreń n coorwerersmr e sakas-mapazow.

Siuum naowówpycren anyma naowówwn OTK warorosiream

3. 7. Mapkipowka pereneparwsworo narpona (cw. pic. 13)

Ia Kopnyce nazpona ykasama: o6osnasemie wszenam, secaui
u roz isroronzemia, sowep naprim u wowep nazpona o nap
zm

Pik. 18. Maprampowca cocrawiux waeze wsozwpytoweri
uporworase HI-S:

1--ykassnie pocza ~zmenoB uzemu na xopnyce macu
wacou; 2-waprapowia: mporaworasa; 3-saprpowa e

rerepamionoro_naspona; 4-wapa@owca _ Gpincera_ a0r0a

mirentoB ozar. ruczopona: 5-sapupowa | xopośrr
© Opuweram

i6

3. 8. Vnakonxa Gpukeros zonoawirrenuuoń nowaun npousuozaren # weramawsecnie kopoówa mo 20 urryk o waaczyi
xopoówy

Cuo60nu10e npoczpancrno weszy eremkamu, auow, wpum
koii kopoówu u Opukeramu sanonuero acóecrow © naazocrwo
ue Gonce 3%, Kopoóxa c Gpikerawu naowówpycrea naowóci
OTK usroromureas. Merammiwceue xopo6wi c Gpiserawu
ymakonanatoreń w Aepewainie mutwiu no 4 kopoówi s wax

auuw. Ha xwo, Gopra u nog kpumiky auna xaanerc
xonowan praronenpowuaewan Oywara. B. npocrpaner
ny kopo6kamu sacunacreń acóecr c wiamnocruo ue 603% flmik naowówpyereń asymm naowóam OTK waro
romrreas

3. 9. Mapkponka - auswkos c GpuKeramu - aonoauwrea»
woii nomasu wucaopona npowswomirren n coornercromi c
saxaa-rapaao.

3. 10. Mapkiposka kopoGox c Gpuxerawu u Gpaweron. MIa
kpraue kopoóxu ywasawo (cs. pic. 13) o6omrasemne Gpuera (JUIT), wecam w rom wsrorowaemis, _ nowep napriu
woanaecrno” Gpixeros

Ila pesiwowoń upokaamke amaoro pyrampa c Gpixerow
vkasato: urrawm OTK, wowep umxrw, wecm w roa iarorowtemia

11. Ila Kopnyce amiewoii waeri ykasam pocr mumewo

uacn

3. 12, Macca: n. raGapimuwe paziepu ynakonox cnenyiouure
3u wsoawpytowiero nporisorasa
wacca

ra6apimie. paswepia i

11 pereneparnouoro narpowa
wace
raóapirnue pasuepia 548X510%345 ww
nan Gpukerob monoaimrseauno noxaww wucaopona
wacca 50 x
raapirmnie paswepu 6738882613 sm

4. VKA3AHMSA MEP GESONACHOCTW

4. 1. Desonacwocr» paóorw » upornorase HH-5 no wces
ycaomtax o6ecneumacrca:
erporuw manomennew rpedowanii wacrownreń Hu


19


- xancernemofi noareronkoli uporiorasa # ero cospa
woczoro

- smareaunoii woaroroskośi ziwmoro cocrana x moau30a
uo uporunorasas

1. 2. K pańore » isomupytouix uporrmorasax auumuń co1an nonycnacreń nocne weamumieoro ocouzerezucronamua
upoxo›czemi Kypca o6ywemim i rpemiporow, _ nosysemm
zepaux nantawon n noausosam #a0awpyrowum uporinoraow
u czaun sauera

1. 3. iu skenayarawim usoaupyrowiero uporunorasa ueo6Nozinio co6mionar czeayiomte: wepit. Gesonacwoeri:

ne zonyckaru nolaAamis n perenepariuuii narpou, wa
Gpueru - gomomwreauwoji _ nozaun _ wicaopoma, a raoce
nitytpu coexminreauoit rpy6wu w Ausareaumoro wemia noaje, wacen, romams w apyrix oprańwacenix semecr;
~ ie ćwasianar› meraa i coeaimerm: mo6usw eaaxa

s1 i. wacnawu

- nie akpuuwari saraymawu orpadorawnie perenepari
wuie napowia a0 x womoro oerunama so ws6exawne paspoama;

nie xpańim, nenoavsosamnae nazpowu corwecrio c :
nacmuwm waw co6paminism nporunorasawu.
4. 4. Sanpemacres:
- mnabsonareń ne onnowówposamiusu wsrorowireacu
wau wacznwio orpaGoramnusm pereneparuniuwn na rpowawi
- wasmiar» paóory # npornoraze, ecam nyckonośi Gpiuer
navpone ne cpa6oran;
mpemamar spewa paó0rw n uporinorase czepx vcra
wonemoro aaa aamuux yczowrit;
- worpymtarień nox woty na rayówny Gonee 7 w
mnamoanarw noamozymae paGor, ue. upezycworpernae
Inerpykineń no sxenayaraum w nporpamstóń o6ysemwu
uunoro: coerana;
nonyckam› w paóore u wporinoraae - auumui - cocrań
e upoweumii: oarorowny: u. wezumieoe - oewiaereasenio
wamne

›. NOJNOTOBKA W3OJMPYIONNETO - NPOTWBOTAJA
K. 1OJI63OBAIO

Noarorouka #soa#pytomero uporiworasa x noausowa

jonorreń nóg pyononemow owanampa noxpastcze

w eneraaucna xiwrka : (sisueeoro_mmierpyraopa,. x1

wiccnoro wacrepa), wsieromero aonyck na wpawo cawocroś

reanatoii: uponepiir: wsozupyruniy: wporinorazos

s

20

onyci eneiwaaWcron-xuwitxos - x cawoczowreauofi npo
nepse MMI eoeromo odopwanereń upiuwasow wowawurpa
vacr

5. 2. Mlonrotonka | usosupylowiero nporunorasa x uoauaona:
uo nkzowaer:

- uposepky: kounacmocri:

upoepky wempamłocmi ysion nporuoorasa _ mmemnw
ocmorpow u e nowouwo sanowerpa;

- nogóop. # uposepky repueriuiocmi amesoń vacru;

- e6opky: upominoraśa:

aanoniiemie kaprowr-Gopwyaapa;

- ynakosky npormorasa n wemow xau xpanemiń #
6. cywiy,

: 3. fipu nponepke wowniemiocru uporuworasa neo6xoniwo ycramonirm iwaauwue wcex Kownaekrytomns ys108 corzacno n. 1.3. Texiuueeoro omicamm.

5. 4. lipowepka nenpaniocmu ysaos uporuworasa nposozur=
ca miemimin ocsorpów 1 c rowowinio wartowerpa. Iipu noaroronke x noausonamiwo noswmu uporimorasawu, nocrynimumw
: aanona, uponepky nenpaniocri ysaon c nowoupio wamower=
pa woaeno ne uposoamt. B 570 czynae rapawripyereń nopwaauitas pańora nporinorasa w ero xpanemie o nolickowax
yczomux o co6pamow swge w reewnie ozmoro roza

Nocze Kaxioro enywam wpakruweckoro _ uetomsosawnm
uporunorasa uporswoairres obasareauiii ocmorp zuneno
uaeni na coxpamocr› upikacńiku o6rioparopa x wopnycy u,
n czynae wosnaemiw exuoznoro orseperiia wexay o6moparopow i Kopnyców, amienaa ac wamt mpominoras o neaow
uopaecur sauene.

5. 5. Bueiumiiw oeworpow uposepnerca uenpammocm ncex
yaaon 1 nerazeli, zocryniiux o0sopy Ges aonoamrrentnoii pas»
Gopran: cymi, wema nas xpaema, austenol uacmu, uexia,
muuxarentoro: meua, iarpyzumica, pereneparuwnoro narpo:
1a, Gpiwera zomozminieaboli nonamu wuczopona

. 6. Ileupiroaaw x nozusonamio usoxupyromne nporino
au, umeiomne czenyiomne ueneupasnocni:

- cymiar - nopanu 1kauu, - aonyckarowne - nonazamie
umiynps ce wacea w ronane, a raróke zonyckaromie sexami
uecnite nospexzienin wewka nax xpalewini; nopunu naeneooro w nomcnoro pewieii u neteau Aau saczerwpamia «pumku
cywiars

- wenika nas xpanewiu - nopuieu im cnosmie norep
rocri rkamu, orpias nau orcyremite aeiru;

amienoń vaeru - upokonu # uopunu mewa, oówopa
ropa ii uoawacowniika, orwaeiika o61oparopa or mewa, 1penumis o crekzax oskób, wempowioe Kpenemie crekoa, iipo

a


wonuu 6 edepmiiwreasiioli 1pyóke, ospian _ pewneń _ enctewia
spenaemiu or upiaunow maewa, uowarrocmn pezuów wsiurznoś
raixu . repsienitaupyroutero uoseka: mmncas;

- wexaa - nopunui rkaim vesaa: oreyrenuie Gwpsn c 35
icoii: wapswposkolt;

- muaxareaiuoro wemia - nponopawnawie - woprycon
upuemocoózesnii - zomomuwremaoi _ nojau - Kiczopona _ 1
mimnereń mo qaanax, nposoau (arauiee, sasyGpum ua
pomienias uwezynax 1 ekocax Gopruxów mimereń, : uu
tocmi: peznów wakWz@tOń rafuci, wemarowuis ce czwramaro
c nummmtoń raiikoń auuenoń wacru, rayGowie uapamum nm
mantepówima ua uosepsnocmi peamionoń mpokaaztka o wakwe
woii rainke, uaauwne noau (nraru) wau uocropoms upeawe
ro8 uympu wewsa (upu oewope uepes memuit - wawmonoń
miinneab wau uepes nprienocońzemus - xo#oauwretnofi - uo
na xuczopoma):

knanana wsGwrownoro - xanacuia - sarpyznewoc»
(neuoswoxaocr) czpanamnamis nozryxa uepes waanauw np
uanowiem musareamuoro weura weckomiinu / miaoxawi
uępez mumen u sarew npu peakow numose r nosowewin aauawa rpysow mms (» nomowewi rpysow wepx conporimaemie wumosy: zoauwo Guxo swasirreaio Goauunx); sasucamie
(pysa » Kpumike Kaanawa, uro ompegeanerca mo ssyky mu
wswenemum nozowemta kaanana, ssm wrsyazino sepes omiep
cnie » Kpumise Kasnana:

- upucnocośnewii zonoamwreauioń nopawu wucaoponauenoswośiiocm» yranauama - xaanana npu waacamiur - na
iiero nazwiew wepes orzepenie n zwadparse wax wenos
miemie Kaanara wa weero nocae oczoGoszem ero;

warpyaunka - enpounoe xpenaemie pewieńi - Gpaconoro, nowchoro, wa Kapwawe mim narpowa, a rawwe caworo
kapuana c narpyziuxow, nowpematemie npsień w rypimkera

- pereneparipuoro nazpowa - orcyrensie naowó na sa
raymxax m nyckonow yezpońcnie, ofcyremiie womta na
nyckonow yepoliczse, czodoziioe mponopawinaune urryuepa
uyckosoro yezpolicrna n ralike u saraywex u ruesnax mm
nens, cknosinue npodomi 11 rayGoras prcanuunia na Kopnyce
u xpumcax;

- Gpukerow - momoawircawioii - ojana - wucaopona uenpowioe saseprunanie nasiaiux raes a dytaspax, cu6o3
inie orsepenia na dyraapax u o pezmiośux nposanakas

- kopoGowka c iesanorenarowumu nacusawu - orc
waie ynaomisiomeń wsonewra na Goxowof nosepxnocm wopoGown (n siecze pamiewa), cxuosmse upotowiu

7 nuottwo: wanowerpa: uponepuor

z

musarenoaśi: wertoś e waawanoś #ówrowioro 13816
na 1a: reperimocn: repueriunoczi coeamnireaunoi rpy6ki w coczumemi

upo6w e narpyówow zmienoi waeri

- cowpomiśaemie w nanaemie si wianana wsów
joro naszeuis.

Tnonepka nporanoaurcń 1 coommercrumi e upraowemiest 1
5. 8. NlomGop u mposepky repiemiumocru mimienoń saemi
wpowanowwr upu woayweńimi nowóro nporinoraa waw sasene
zmnenoń saer

Iipamuawio nogo6pamias amuieszu wacrw moasoa me
ware noswowitocr» numojta us-mox urewa nuztwsaemoś raso
noi cneci n arwocjjepy, upomcaniie - wapyseuoro - noziysa
u oprama musamia npit nose, a rawoe cuanane 6oaei
omymenim ws-sa maszemiw wa warkiie ai aiia w ro
nosu.

5. 9. NNogGop zuiesoń uacrw uporinorasa ocymecznanerca
1o paswepam u cooreercrwm c 116a. 2

Mawepemie nepruwazwnoro o6xbara rozosw mpowanomar
no sawxiryroii amimi, mpowowmeń vepes wakymky, momócpozok u meu.

TaSania 2

« Na Ę Iicoxoxuń. pocr

OM -- -NN”=w*”
z m | uiM

i A0 60 i

2 645- 0a5 2

s 690 u Gosee a

Nepea uazeamiew amiesywo uacn» neoóxoxiso nporeper:
cnapyacń w niłyrpu ramioow. caerwa cwouemitr wogośi, a co
eximirrenunyio rpyóky mponyr. JImienyto waers, Gwswyio w
ynozpeńzeni, o ienax zesumpesiuw uporepers cmiprow nm
2upoweiius pacroopow Gopurazuna

Iiponepra repweruunoeru auiesok wacr ocymecranerc
«na oz0x6»

Zlaa upowepki repweruuwoern muiiesoń sacrw «na waose»
ueo6xonIMO wazer uiaew, naorno npracary munneaw coezuuwresuitoń zpyówu x zaxońu i czesam› rayóowni naox. Ic
upn pzoxe nosnyx e upoxoaur, 10 auienaw vaer repuerwu:

Boaee nanexaaa mponepka repseriunocmn zuiienoi saczn
upowozwreń u nanarke (nowentermu) c xaopmnspuwow. Merozuka posepiar aa w mpuno›xemu 2

5. 10. CGopka npounorasa uxmowaer:

z


- upieoezuniemie pereneparusuoro narpona w zuxarem:
nowy seniky # sakpencnie ero o wapwane narpyawuka:

- wowróronky # jefcmswo upuczocoGa1eni - zonóaw=
remuwoń nogamu wicaopona; W

- yczalonky nesanorenaiomux naenow u ouwomul ysea:

- iipieoemiremie amieofi saczu x zusarezutowy sieurśy

sakpenzemie auienoii nacru a warpyzwwke:

- ykianky nporinorasa n wemow aa1 xpanemia u s cyssy

3. 10. 1. /lam nputcoezumnema : pereneparuwuoro - aazpona
ucoGxouuo

- enam, naowów w uposozowy c sarzywek:

- chwze sarnymiii m npoepir uaawue w wempanocm
posunowux npokaanow # riestow

-- ogowinm› uarpyamik e weniwow a croa capstanow
x ceóe:

bawt narpow o mesymo pyny wyckonuw nprenoco6aeuniew unepx, a wapkipomkóń 1i kózniow nyckooro yczpolcrna «x cee»:

- monepnyt upawoń pykoń ozu 13 wrene# zwsareai›
woro wentka a ueroepru oGopora nporo uaconofi czpeasu
weramir» iumnea» u coornerersyoutee rmesao narpowa 11
nowepiyms mo wacowoii czpeawe x0 ymopa;

uonepiyre wropoń miinnes weita na erneprs obopora
uporuw wacowoii ezpeaku, werawirmt ero wo wropoe riesao
warpowa u nonepryr» wo saconoi czpeaxe x0 ymopa;

- naoum iarpow » kapwau - warpyzimika i sawperw.
pewenicawu;

- upu ipawnauwow npucoexuiemw narpona xomwuo nycwonoro yempolerna Aomakio waxozimecn co croporw nepem:
neń cemar (Kzanawa) kapuana

6. 10. 2. Jlna nogroronkir x nefcrumo upienoco6aemia x0
uoairreakói nozam xucaopota neo6xoxuo:

- nabiewt is nprenoco6neuua upezospamwreaiwi koż
nawox c xomntow:

- omiepitym rańiky c sewsmkow;

- omepiryme raiiky (@yraspa, sym #s dyraspa cweui crasanuiix c Gpuńerow, nponepirze nauwne aeneerkonoro
Kanana x pesurooi npownamiu, uowecru› crawawum« »
ropaommy npuenocoóaemia;

- unonio sasepnym rak
uocoónera;

- mocrasime » nenumX npezowpamiremumui koanawox.

B rakou xe nopazke nogroro 1 zefiermio wropoc pt
enoco6nemie nonoawrenunoń nozaw Krczopona.

5. 10. 3. Nesanorenalone : maemu ncranasore s ovwowii
ysea auiesoń : waer sanorenaromeń cropowoii x crexay u saxpe

y c newumkow na wopnyc npre

z

nawioren wpiskiwwanaw koabitow. Mepex nocranowkoit: uaenos
crexaa oukon uporeper. Kopoówy e ocrammmex wacicawu
xpońmm sawputoń i aaa npemoxpanemis naenox or saar
sieczo coezunemus xpuźku c kopnycow nocze xaxaoro ekpumu9 oówarwnar› wsoaanwownoń: zerrof

Bexpunar› nopoówy 1 sumiwar» Ges waao6nocni nesano
resarowne naeuku: saupewaerca.

5. 10. 4. Jlan upucoemukewia aueol
nosy: weuncy: ueo6xozmwo

- uogozim awitenywo wacru - ia - ausarenbinwik: siewóś
ua0as ero Gomuońi oci owkasi wsepx # naomo samepnyme
womirrnyio radky o naxoranyno raiicy muusaremuutoro: wewka

- ycrailowiir» u orweperie amienoi wacru pesumosyio
npoówy, npanssaunyjo x warpyzuwny, czowarre aunienyo vacre
rak, u100w crekiia oukon Gwim sakpisru: maiewow, sakpemiz
amiewymo sacz» pewenkow c rypimkerow
10. 5. Vnaxoska wsospyromiero : uporanoraza 5 wemox
aaa xpanemin npowsomwres roavko nocze oarozowkn ero w
moausonaumio w nponepkń kowawawpow nompazieremis w si
wiięcekiw : mierpyszopow

Ilponepemiiuii xowanapow uompaszenemia w xusuruce
kui ierpykropow uporinoras czoximt, naoxur» o wemow
an xpawemiu, oGxaro wemow pywaw, wroów nuzanrm› 1o
nero noszys, coópam› orkpuaryo wacz» wewka, naoio sa01sare zewrońi w ymouuw » cywky. Sanoamrm› waprowsy-#opsyaup, oaozirz» ce w cymky w sacrernyro waanaw cyser
Ma Orpne, pacwosowemioń na Gokowoii cropowe cys,
wamicaro wowep wporimorasa, pawiramo w iwuuaau waa:
nemona.

Iomornaz› pewim cyr w samucmwocru or @opwis
onczuta (xuu«s, neriań)

Momrotomneńwidi - rawiw oGpasow - uporinoras woxer
6wrs wenomtaonań aau paóowu wau spawitrecń # uompasze›
je (na o61ekre)

sacrn x zusa

2m

6. NPABHMJIA / NOJD3OBAHHA | H3ONWPYIOMIWM
NPOTHBOTASOM

1. Maoaupyjomsi: mporumoras HTL5 soaer nasozime
. nogowernax: «noxoxN0e», «marorone» w «Goenoe»

B «moxoaxow> nomowemim ow nepenocwrca na aenow 60ky mau sawpenzen o o6wecre wa omenemow secie

B nogowemie «narorone» upomworas wepenozurren rozuso
neńocpenczenwo nepex upeozomemiew nozmw uperpom

D «Goenoe» nozowemie mporaworas uepesomwrca nepea
aaronaeńniew o6wesra, a rakase upu Goanumx xomierrparurax
# o6wewre okaiu w zsyowich yrzepoza.

25


6. 2. Jlan nowrorowkii uporusorasa w wonteriuo # «#0x0%
wow» noxoxemw (pre. 14) weo6xozmo

- wańer wporinoras wepea mpasoe naewo rak, Wroów
cywka naxoznnac» #a Ae9OW Gosy:

-- wozarnar» muy nzewenóro pewiw e nowcuwo neje›
traokaus uprkex rak, «ro6 nepsawit wpaii cyr Gwa ua
vponiie mowenoro pewiw, «awimym» _ wporuserna _ uewitoro
ja302, uroów npa soanóc ow we wewaa amrewo pyśi

uakpemir» uporinoras ua Gowy © nowoltsio uoncnoro

pewia: cys
B noxowow woo›em upormorasu. 1

o6uowra

ko nie

Pc, 11. Npoamoms Puc., 15. Pporuiocaa
ms i zoosowow 105 w nozowemi
mosozcea «narorone»

6. 3. Nlepenoa mpomnorasa # nozoxewie «narorobe› NPS
mobożniccn nepea waraaow zmiakemia - o6weton % noAH0ń
uperpane | W

Azm nepenona upomsorasa » nogowewie - «uarorone

(prie. 15) neo6xoxuxo: |
z- oterernym sacrewny nonenoro pewim cywur, ciaz» ce

© naena, otererwyms nyrowuw wpiamukir cywiar, OTKIT»

26

wpuncy, paznasane aerzy : mieunka na xpawemia, niy 1poranoras #s wemsa:
- aj» mpornoras wepes rozony rak, wro6w xu
romnarańi - memioś _ pacmoaaraacm nowpyr wien, a warpyauuc
axponow u auienoi saczwo wa rpyurs
- naorwo uoxranyr› u saerernym» nouenoń w Gpaco

ui

powin
6. 4. Nepeoa nporikorasa u «Goenoe» nomomenie (oxmowemie n. wporanora) uporawomires wenoepezeruemio nepca
sawaow nupamiwsalia aamaemim n obwesre c saGopruwm u
›auoanems ero nozoń
Jlmu_ nepenoza wponorasa n «Goenoe»
(prte. 16). neo6xoxawo:

paoskemie

Tue.: 16. Tioomoras
HS . «Goenow»
nonoem

erwym» - rypiotker - pemus - wpenacmia - auuenoii

pa
vacmu;
- noranym» sa coeammreauityio rpy6ky o wecze e coe
umieraa co mnewow 0 usuacuenira npoów 1a omeperiia «nenoń wacru;
czenany naox us arwochepu, Guerpo axem auery›o
neto a rogony i czemar» BwĄOX n. upormoras;

z
- nast npanok pykońi xoamuo 8 (ew. pie. ?) wyckonoro
yerpolicrna u woramyw ero «or ceów> mms x0 OrKasa;

-- mponepin› - upawianitocze uxaioemiw myckoworo ycr
poierna. Iipu npaowaetów oimowenuw puar 6 zomxew uo
nepnyruca a 180% 0 ymopa w nrzymep 7, sa@urewporanuc
n Srów monomemm u fox zehcziiem ycuais pysw we 204wen wozpamtarnem n wezomoe mosowemie, a womuo 3 i
waama 4 nomacmua pacnosomumues, xax noxasano na puc. 17;

-- garwinyr› pewim Kpenzemiu auenoń sacm. Iipu pa
Gore u upoworase na cynie waewo@ou wower Gum› waaer,

Pc, 17. TTyckowge yezpończno nocne: nepenosa
węaminacnia MPS » «Gocnoc» nosozcenie.

pewiu wponzemin auuenoń sacmu e sarurynu. Klpi ni
soże a saromaemioro o6uewra urzewopow cminracres;
- yóeaurnca o cpaóaruwamim nyckonoro Gpikera
Tlpnonaras epaóarunamm nyckooro Opusera anaaorca
- Guerpoe sanoamewie wuczopotow musaremeioro weu
ka n rpannemne rasomoi cwecń wepes waanam wsówrownoro
nanaemia:
- warpen wopnyca narpowa wanporus _ pacnomomem
uyckonoro Gpiera (onpeaeasercu omymuananiew);

28

- mpokoz Teńaoro Rostyka i9 wAox ax nownzelte cBe
murrieckoro sanaxa zuareamioii raonoń: eween

Tpomoaxar» pańory u npornorase, n koropow we cpaóóraa_ nyckonoii Gprxer, saupemacrcs.

Nlpu Gwerpow norpyakemu wa rayGwny co spewa j
uyckoworo Gpikera mpaniemie raza wepea kamnaw u36010
noro nawziemia wończi ne naóarowauen, rak 1ax manemiewi
Gpixerow Keaopox nter a pupanumanie zanaems r weju
Ke c okpyaiarowwnu nauacinew. - B sr0w czyae oczownws
upiawaków cpańaruwarim wyckororo Gprvera swamerca na
xune: cnewduiecsoro 329 isarenooń: razonoś cwecn

Norpymemie » nony (sarowaemie o6wekra) npu waawemu
noswożociw wasmiar» 10260 mocae upowepiar wcupawnoro
nehernim uporunorasa u 1evenie 3-5 ms

6. 5. Nloce sarounemu oGnekra o czynae omymemia we
wamii rasowoń cwcem na BA0X pxmtowiri wprenoco6nemie
aonomwreauwoii nozau wcaopona. Zła »roro wco6xomwo

- uwdepnyru mpegospamrenui roaramow c womtow
ws rafcu e newumow:

-- magawiro naoitem wa wrów waanowa m0 yuopa:

ci nameń co urroka Kaanaua # czeńamo ente oawo
ana naxamin na wero

fipuanaxow epaóaruwawim Gprera_ momoswirreaurofi: no
nawn wiezopona wnańerca xapawrepuni suyx. mo
» mi wposoze Kiczopona wepes zeneerwowwi - peawioru
waanan upuenoco6nemim w wamomiewne seca Npmczoco6nemie zonosturrenunoli nozauw ricaopona woscer Gwn m.s
weno roquko u oże.

6. 6. Tlocne nepewona uporinorasa n «Goenoe» noaoxecmie
wenar» mepepiasa o pańore mporinorasa nyrem mararowem
us wero (cnamie amiesoń uacmu, pazuezaniemie owwym
iii mporiworasa) saupemaerca 10 puxoma a mowepsmocr.
nowia waw npeozomemi sapoxewiof sou

6. 7. Ilocze mapaniumamim zanacmis w o6wewre c saóoprunaw. nanaemiew słmax suxożir #s o61exra. Benaunie 5
nawa wa monepxwocm» upowsnomwres „160 3a caer nox0X6
1enuiioń naanyuecru uporiworasa HNI-5 665 saxepkir
womnewa (werogow ceo6oxoro nenauwrim), 1#60 uocreneu
inaw nożnewoów na noseprmocr soxu c weńomsonawiiew. i
upanawowero xomta (rpoca) su swerynarowuw ax nosep›
moczoio: uomia Kowerpyritnii

6. 8. Buńam ua mokepxwocr» womi. sxanam, ic cHws
uporisorasos, nawner x Gepery nam i epezemów czacems

Wasoxneu a nobepsuocru nożys, woscno raiość mukar ri»

s uporworaza nyrew ciiniń amiteoi waeru. Owiaso ›
nenezecoo6paso, tax xax npu 91ow nporanora› HH-Ś repaer
womowurreauwyjo wnanywecm, sampyatam ymepocamie uerone

w


ka a naasy, a narpow saaimaerea uoAoń, sro woxer czenam
mporimoras wenpurowauw maa aamneinweń | swenayaraw
wija nonamarmia menow na narpona » Awsarenowwń wemow
1 n coezunurrenryio zpy6ky

6. 9. Tlpu onpezencui epoxa okowianis pańorw wpormo
rasa na cynie c opimu pereneparuwuww uarpowow czeayer
surunax» npewa, neo6xoxuwoe zas uusona aumoro cocrana
na onacńoń somu waw aas noaysemia sanaewiax pereneparns
uy narpowos u saweima wsm orpa6oraniax nazpowos

Njuranakasu okorsama paGoru pereneparimioro narpowa
usasores

- caa@0e iianoaemie zuxazenoworo wewka.

- iiesoswownocr» - ocymeeruzemia _ nozuoro oaoxa up
miumoanemin paGoru c upexueli mrrencnowocrwo:

usoxóć cawowynernie (rogowiaw 6026, rozosowpy›e
miie, romniora # ap.j.

PaGoram» u nporiworase ao noauońi orpa6oriw perewepa
rusoro narpora we pexowerzycren

6. 10. Sawena orpaóoramioro nazpona a cyme n sapaxewwoii nax nenpurozwoń nax msxamua aruoc@epe zonyckaeren
mlo i nesmiowrrenturx caysas

Zlam cweni uarpowa ueo6xozuwo:

- orerernyo peweunar : kapsrana: warpyzmca:
- cisu» naowów u nponomowy © sarayniex sanacuoro
uarpowa, en» sarayniici:
czenat» waox 1a porusorasa u sazepacaro auxame
orcoczmurm» minnea auxaresoro sema or uenoa›
soramioro nrupoa, norpow ususeub 1s kapwaia narpyaimka
mpreocaumm› w wimneaau wemna saacwoś narpow
nak, r06 komaro wyckomoro yezpońcrsa waxoxraoe «0r
ceów> w urtori wponowatar» zumiar» » uporuporase;
- ujupecri w zeiieroiie nyckonoe yczpolcrno
mocrawirme uwrpon n wapsrań warpyamia :
powenar

Orpadoraniuń uatpow nowecrim 5 creunaauro <
n0e secro, ne saspusam ruesą mimezeń saraymcawu

6. 11. Cimarne usoaupytowtero uporioorasa upowsnozime »
caenytoutew: nopaake

- cniime aunenyło : waeru;

pacererwym uosewoi u Gpacowii pewim i ci
umoras

- mozowum» wporimoras wa croa waw apyrymo noweps
ioc, orcoczymnrto 0r wenika_uarpon;

- uanaes» - i uprenoco6aeniit - nonomuwreautoń - uo
na wuchopoga cwewinie craxanuucu c Gpukerawu, rainu c
nemumkawi npirenocoGnesii naorwo sanepnym;

- sunepnym» wananancy autesyo sacm, swrym» wesano

ac

ruym›

cz

1 io

30

renarontue naewii, wporepers u npocytmirr» austesywo sacn.,
czam orpdóoranuaj - narpow w Opuwenz - aonomiw

zcamnośi mogawu wuciopoaa (Kax wemoasaonawae, tak u we
nenozuzosańe):

uiiecru o dopwyasp zary npuwenemim uporinorasa:

- uoarorosir» nporinoras x nocaenyotewy wenozona

imo n coornercranu c u. 5.10 wacroniero T0 w HB.

6. 12. NNocze pańorw noa mozoB uporusoras weo6xomuso
upocywr» o nowememiiu waw na sosyse » wecre, saumuennow 01 upaworo nonazamua comieumax ayseń.

6.18. Hsomipytomuii uporinoras HIP-5 o6eenewnsaer paGory wa cyme u ycaominx okpyscałowtux reuneparyp o:
wmtyc 40%€ a0 naoe 50%€

Nlomroroua K woasaowano wpomiworasow w nopazow
ucpesona ero us nosowewma «oxoaoe» » nomowiemm «narorone» ii «Goenoe» npowanowwrcn rak xe Kax u u n.n. 6.1.,
6.2., 6. 64., 6.6., 69.

ilpu noxróroske npomnorasa mau paóoru ua cyme upu
rewrieparype miowe wimyc 30%€ nepem nepesoaow uporworasa p mosomemie «warurośe» pacmpamim pykawu exaaxku
a wexze, npizaw ewy, 1o woswosrocni, oGwewyio @opu

Jlan nepenona u «Goenoe» noaozemie ueo6xoxuso:

- nocie wspaeremia mpoóku us orwepcrń auritenoś va
ru mowecrim» auuenymo cr mo arpyzumik sa Gopr sm
ueii oReXAM aaa oforpenamin a npewa e wence 5 mms;

- nocie ororpenańum uswiemt amienyio vacru ws-noń
onewzua, czerar» naox wa axwochepu, wazeru mmienyio
wacr» na rogosy w czenar ux » uporinoras;

- we zenań wioxa #s wpominorasa, orranyru pywas
ainienymo Wa or aiia, ytepacinań ee sa Kpowień utzewa,
czenar» szox w arwochepu, omycziimy mutenyio uacz» ii
czenary wiąox n npomisoras.

Taxiuw o6pasow pumoamrr› 8-10 swaoxor. [Ipu wunoa»
iiemim moczemrero wumoxa upuecmi w jeliewne nyckosoe
yezpoliczno. Wóeawrsca o cpaóaruamur nyczonoro Gpikera
1o nownemno cnem@urseckoro sanaxa muxaremnoś cwecn
Pańory namuram› rozexo nocze nposepku wenparmoro xeicmu uporisorasa » resemie 3-5 n.

Sawena orpańoramioro narpora, cawnie wsomupyromero
uporusorasa upowswowirreń raw x nax m n.m 6.10. u 6.11

Cyura uporiworasa mocze pańozu ua cyue upowsnomi:
ch ro ake ak n. u. 6.12
7. NPOBEPKA TEXNWMECKOrO COCTORHKA

tro opowepnerca. Merosaka. mooneprar

Tesinruecnie: zpeGorawu:

| - Uesacziocn» cywa, seuko ma xpame w masztoce» wpemaejam sere
na -- miem: ocwórpow

Verorowsciwie cpoka: xpanea: upofnarorana: no: Koprowce dopuyany

1 | Kownnernioch. w. nenpawoen. v>

a

0 ppozanoraśa u _ coornercznm _ c
0. 1.3 n panwenow 5 mcroniero 1O
no merozitw, nputezene« » npao
|remux -1 i 2 waczoniiero - 1O
(npu xponemim o nosposienenim

; | Cowpansewoeń. wsowpyrowumx: upo
umorazow: MS. perenepanmina: nar
powow PS u Gprscno» sonowonewe
o gonava Kuenopona, AT u coor
necm c prswenow 5 no werownce,
opurejemno: › nowsówcerw : 3 nae
wosiero: 1O

1 pawesamacw: 1. To mu. 1 w 2
mponepro uporobowereń me proce ow
noro pasa » nejezio, o varoce ueoea
novasow pabor w npu czane na xoane
(ine mo co@pamoro na uenenos
(xmamioro coópamoro_ upornoraza

| 2. No n. 3 uporepra: uporsnowmes
nepex cóopkot : nonoro | mpormorasa
wocne kamnoro weonoorowm_ nroniórase, Nejes 1 rox uocne: xpaneum wekcnownoramnoro - coGpaimoro
|nrormorna

| 3. o n. 4 upowepra: nporsnowne»
1 ga m roń

4. 1lo na 1-3 uporepna: mpowsio
|norcn n nopcasaenewiu no n.. 41
|esznnaw w Ganax

Aorzcina: orcyncznonam . nnoxowa u noprama cys i me
an xpuero : Mewok: na xxme - soszieu : G - msonio
wwoanan : nemoś

Cpox xpasemin - coGpaoo
anoratorasa notoceń : Gim: e
Gosee 1 rosa

Kowniekniocze - posto ce
omercmrowarw n. 1. 3. a wcapar
nocm. - prrweay: 5 waczomiero

S. XAPAKTEPHDIE NEMCHPABNOCTH 1# METO
HX YCTPAHENMA

Houssewonaśmie: wes

mocau, meuince ux mpo
znaenie m

»orourzenie

mie mpirsranie

cupcee

Beponnan uprrano

Merox: yczporema

1. Ckpyustme : coesi«

mrennol

zoyóru - an

osemam : muero: waezi

um

2. Oreyrenyier

moro
ai cpaGarunsum : yc
xotoro Gprcero

3. Hewrama - rasa - a

me
- i cynie
- n nose
4. Pesxoe - vresineie

conprsew

muosy

noche cpararunom_ nyc

xororo - Gremo

Aurae

renanań wemox neperow

nex

5 Sumorerowie - owxo
wióx crexox aenoń sacni

6. 11e
nenene

upurowereń »

upuenocoGne=

ine pomowiwzeniatoń . nonaw: xuczopora

Aumerań: «a0

upucoczamera - x

wemcy: nenpowe=
wo

e nporosora
owyna

Be rozen nyckonońi Gmuser

He poopatornw=
cn parpou

Speziemmoe 06»amne psasarennoo nemra

Tlowran ospa6cr.
xa nampora

Ynemanenne
odznesa rasa » ui
ne up normyze»
e

Bivox raca io»
nox zamienoii na
muy cnaGoro m
zmiana: peień
szensema

Towmuwe: nr
apimiepsawne: sowe
Opana roanana i
Orzrornoro nanse:
mm x cenwy

Hesanozenajone
noema: ompacono
ui ne nocraie=
mu

Taenka nocraw:
sema: nesamorenatoaneń czoponok x
cesy

THte nonana. na
Gprcer wowa

tie rosem Goucer

Groepyse. na nowotoporo uzirirzyto raky, vezarowim : aaeryno ac
» wyssanoe nonowemie
ratky: sareprym›

Gnmeim. nazpow: PS

Tm -- ucoGxoxmochi
zamiaeńeń _ paori : s0
srmm. nerpo

Nipuńecni : w - meścme
mpucnocoGrenie nonos=

remanok: nosa - xacro
ooja
Saranym. - peram - i

mpinecn » xeńcnnie npre
nocońneniie - aorosiue
resuroś: nonaum: 1000
e

Ba muasamie w na
mo pyrówn m : nura<
tewinak: nomoc

6 cayme: nerosowno
c caim, conporine.
me narsiownucń i: npozmoraza

Nocrani. - m: wwe
im» naeme

Noseprryne nva

Aoxam nranau

Gaenm Gprcz


0. NPABWJIA XPAHEII!A

9, 1, Ia exzanax (Gasax) uaoatpytomie upornorasia, 1..
Uolii W Opiweru - monoamizeniunoń - nożami - wiciopojwa
Miiy u amtozekoń ynakonke n cysix ueoranzmsiewux 1:
MerteuwX. Ipormmoraaw, Gwniumie # ynozpednem, xpawmy
vaeaio or nonux

#. 2, B oGnekrax (nozpasaczemiisx) waosupyromine uporw=
0706 kax upawiao, nosakitm wpamnrreca n coópariow une
Kpaliemie uporinorasos o coópamiow me | Rowyckaccs
TOl6ko mocze ux nomrorowku x enoasaowańino t coomercy.
5 uaczonuteńń Hucrpykum u uponepin cneuna.
auierowsirsuow

. 3. IIporiworasu xpawar oznemuto or narponos 1 Gpnse
708 onoaiurreawioń - nozawu ” wiezopona. | Saracune pe.
reńeparumiue - nampowi w Opieru zonózwrteńwol no:
Aaui - Kiczopoma 5 wowpaszesem - (pacsere, - kowanae.
Fpymiie) xpansr u sanoziekoii ynaxowke

iiopyacoii czopowa suitawon Aowaem Gwry - waamicu
Neru RowomwremwoW nogawu iareaopoma». Ha | suympeuci cropowe Kpumisu wsiecreń ynakonowuwii spas, u woro:
DOM ykasańu Wowepa pererepamininx iazpowóś # xarow
ru

Xpalemie upormorasos, narpowos w Gpiweron w oriow
Nowerte c Genamrow, kepocmtow, scmpami, esasosiawi
Mirepranasu w mpyruwu pacmwopircnawn pesinma, a raroć
© nemiecrnawu, masimarowprsm xoppoznio weraanwsiecena je
raneń, saupemacrea,

9. 4. Orpadoramuae pereneparuninae narporu : (nesamcn
wo or upozoaiurreauwocri ux wenoauzosara) w _ Gpiwer
1onomiWrcawIoli - wogasu / wiietopona - wewemnemio - ocać
›wowiańia pańoru r wsoaupyromix npornorasax czaor x
Wirwrowemia. Jlo ymiurowemia momaia | Gurm - wexmowcia
Boso›iocz uonazamia wożu u opramweciux »orawocreń:
ompaóoramiue pereneparuinee nazpoma

#. 5. Jlonycriwie epowi xpawemiim wpu co6monemm rpe
Goramii wacromineń Hnerpystum cenywimie

- Kaoaipyloutero uporiworasa (» samoneroii ynakonke u
6xa pereneparuwnoro narpona PL1-5) - 5 ne
- nereneparusnoro narpowa PI-5 (n sanonesoń ymaxow
we) - 5 aer:

-- Gpikeros zonoaiwremuwoR | nopauu JULT (u sasow.
ckońi ynaxouxe) - 5 aer.

)

Wesamośenaiowux naeoś (HM) - 8 1r;
- pereieparouoro narpowa PI-5 (» c6ope c nporrporajow w ynakowannoro o wemow Ar xpawemaj -- 1 rm

I ac e Na We Heesownonomie porenopozinnie : mopoa, zpa.
umunieca » coOpuziow mpormnorose » resesre ontoro rośa, posyczaerce
npreteru. rosko mia: yseGrux neseń

0. 6. Pereneparumuinie - nazporw - w - Gpixeru - zonoam
reauioń nozau «ncaopona z06 xpamirzeca s orecroliin
nowewemrx, ax kax ou Gruocarca x paspany orueonacnoto uwymecnia. Nowememus momaima Gwre xopowo newru.
pycmie,

Ilpu oreyrersmi oriecrolikux xpamtamn pereneparnwnae

narpowu w Gprkerw | monozmizeawioń nozawx - wieropona
paspemacrcń xpamims w kuprawnew (rawemnux) nau Zepe
usiltax xpawnawiiax c wenpawnoń spiameńi w xopomeń ecrę.
cmeniot nau - wesycersemioś - newruamuień, - Teuneparypa
0 xpamiaumie Aoaa6ita Owre e samie +35%C, a orwośzeń
a naaxiocr» s upezenax 80-90%
9. 7. Porenepariuuisie - narponu # Gpuweru / xoxoamuiezunok nonawi kuczopona A0axm xpamrmsca # oxaow xpa
imanie, no » otnezowux wraóeaux, Paspuu weacay mrace.
ann noawina Gwas we wenee | . fłouci ykamauwarorca 1
Kiraócan upuwikas miepx 10 cemi pamow no sucore u u zo
aiikka mo umupune, upu Srow nepxinie pazya sinatkoś nomsktymu
orcroar» or noromowioro (nam wepmaworo) _ mepewpumni
iie wence nem a | m

Bpocam nau kawtonam» mutuku, nomowrt, cramme ux
kputnasu nuwa waw waóów e paspemiacrcz.

9. 8. Kowanamp uompaszenemiim iecer omercznemocne sa
opramisanio xpawewia u c6epememia wsomipysomn npór:
Orasow u coorSerersum e mpariaawu, wsaoxewiuwn u 1.
upomisorasu, - cooeupewieuo - uposepeniine - criemammcrow:
xiinikow,

10. TPAICHOPTUPOBAHWE

10. 1. Hsomupyroware upornorasu, pereneparismie: narpo
1u 1 Gprweru zonoanwreamioń nona«u xicnopoza zpańcnop›
›Worca, kax upaniao, pasterwto samozckoli ynaxonue
Zonyckacrca rpancnopruposawe usoaupyounx nporuno
10308 u coGpantow ni. I8 Srow caysae ux paziemator ra,

35


#f06w Gwaa wekaloweiia - #oswowitoci - wexauleckoro 1oupewnemiń: npominoraor

10. 2. Sanpemaerca zpawenopruponam› wsozupytomuie uporusorasu, pereeparwwuue nazpoiru u Gpikerw xouoaim
reznmoji nogauu wiczopona cosmeco c ropiowiwm u arpec
ciopsisu pemeczsaw.

Nepenoska Aonyckaerea mio6wxm swnasu 1panenopra.
10. 3. Bec i raGapiriise paswepia ymakoow ykasama n
nikre 3. 12, waczowiero Texunueexoro om

HIPHZIOJKENINE 1

NPOBEPKA HCIHPABHOCTH Y3J10B HSOJNNPYIOWMETO
NIPOTHBOTAJA C TNOMONIbIO MAHOMETPA

1. Iipowepka repuerwuwocmi zwsaremsworo wemka, wiawawa wsówrownoro zanacau, coeamureaumoi _ 1pyówr 1
coezumcmim upoówu c narpyókow amieoii wacru upowseo›
murren © nowolusio wawowerpa
Jlan onpeneieńun cowporinacmam u aanaewim sawpia:
nin xżanana asówrownoro zanaemm (prc. 18) o mnem» Au
xaremsioro weuia scramr pesmionymo upoówy warowerpa
Orwpuur, o6parwii waanau wawowerpa, wswre 6 por wyśtt
urtyk wamowerpa w neckozoiorwii nuzokawi nanożusm» xuxareauinuji meniox x0 1ex nop, moka wostyx ne nasmer niixo
zymo wepes wianań usówrowioro zasneim, Maxcuwamuce
namiemie, peruczpipyewoe o cuereste # stor wowe no wauowerpy, upezcranańer conporinaemie waanana aówrowio
ro panaemas

Saxpus o6parwuńi waaian sanowerpa, upesparmi› nożay
soszyxa w encrewy, naóniogars 1o waltowerpy 3a nawaemie»
u cicrewe n reuemie omuoii wimyma nocae _ upewpamem
monaw.

Kaanaa wsówrownoro nanzemia, wsieomne coupornae
mmie Gozee 110 ww nog. cr. w xawaemie sakpucrum wence 10 ww
nox, cr. u renemie oaroń smiyru nocae npewpamiemis no2ar:
nostyxa w encrewy nenpurozm x senoausonańo. Taraie 112
um nowaear nepecworpy w upr weo6woauwocri sawene
uacreń wau o uenow

3. Nipu uponepke repsieruumocr - muxareasoro - wemka
czewa coeamtemin c wawowerpow mokasana a piic. 18

Orwpismo o6pariwii Kaanań wartowerpa u cosnam o cncre
we paspemeniie 200 ww noz. cr. Sakpuurs o6parń aanan
/uxareasmuii wemok zmaremtwo paempanim pywoń w zan
muztepikny: 1- 2 %11 A0 yczanowaemia . cucrewe parnoncena.
Orwpump o6pariuii waanań u cwosa cosnar » ccrewe paspe›emie 200 ww noz. cr. OGparawii waanaw sakpurme.

Ziwsarenuwń wemiow ceirram» repuenumaw, ecan # rese
imie ozuoń sumyru yposeus. xmawoczn # martowerpe wawemirc ue Gonee sew na 6 ww nog. cr.

ar


o8

z
z
#
3
z
3

18. Ipowepia : repuerienoeru

Pre

z
3
B)
z

Kraniwa: wstrarownoro: nameń

Herepuerwuuue awsarenuinie weusu nenpuroamu x nam.
neucń: skcnayaramu.

4. Ilam upowepkw repwemiunocm coemumrremoń zpyóku i coeamierin upo6ku c nazpyówow amienoń wacru, cxc
wa coezmmemia c upuóopow mokasana na pre. 19.

Pic 10. Iponepia. repueriioemi: cocamarzenoń
1P3GW! u coerumemu upoówa e narpyóków me
105 na

Nposepim, ycranosky upońwu e narpyóow # upoówn wawouerpa » wumnea zmtesoń vacm. Orkpur o6parnuń kaanau
wamowerpa u coznar» n cnerewe paspewemie 200 ww noa. cr
Saxpium o6parmuli waanau w waóaronar» 3a uocasamiew wa:
uowerpa.

Coczienne npoówn c narpy6ków cawracren repweriiuu,
cemi n revenie oznoń sutyru yponem› wiztwoemi » sanower:
pe nswemurca ie Gonee sem wa 6 ww nox. cr. Eeam naómoża
Cren namemie croa6a xuakocni Gonee 6 s 0A. cr. 1o 11eo6xoznso nuym› upoówy us narpyóa u ycrawopim› ce sanowo,
nerannam n rayówmy no orkasa u nowopawnań cnerka noxpyr
ce ocii. Sarew mitomu upowsnecri nposepky. Nocne uponepk
amenoń waeri c mpoówofi xareroprueciu sanpentacrca mjm
siam npońky z0 wowewra nozesonamis.
NIPHZIOXENH

NPOBEPKA TEPMETHMHOCTH JIMINEBOR 4ACTH
6 NIAJATKE (NOMENUEHMH) C XJIOPIWKPHHOW

1. JIiienań wacru A0xxna G6 noz06pańa rak, wroów
G wokmowensa

- nuxoa Bwausaewoil rasowoń cwecw 1o nomoce o6ropawi 5 arwochepy;

- npomkawie napymioro wostyxa » opramu auxatwa
1pu saoxe:

- siańwneatunoe naunemie wa warsiie zkam auia w ro
nomu.

Buxon rasonoi cucen ua-rox amiesoń saemi nasunacr we
xoamky ee na naox i upusozim x npeaciespewewiiowy uuxauoweimmo us nporaworasa. Noacoc wapyxitoro woszysa mpm paGore u zapawemnoi arwochepe wowier upusecm w orpasae
mio, npu pańore xe n noziozinax yeaosisx wo›er upowsoń
iu samunka uporunorasa w nazpowa noRoń ws-sa nporekami
ce wog zmienymo sacre

2. Iiposepka repueruunocra auuesoii vacrw 10x%a mpo
womimucm upu nosysemi wosoro nporisorasa wau sawewe
amienof vacrn.

3. Niponepky repuerwuioeru amiesoii saer wsoawpywome
to uporinorasa u wapax xopmkpmrta npowosar nox neno
cpenememiuw pykowońernow kowanawpa nozpasąenewim. 3a
opramisauno u xascermo nponepku omesaer uasamum s
wiseckoń cayxów vacru. Ipu uponepke obwsareauno noa2x01
upucyreronam› upas (Gexuxuiep) co epezernawm nepuol no
wow

K npotepke - momyckaror - noemtocayautns, - uaysmums
cuońcra xaoprmiwpuia, yezpońicrwo w wpariaa” nosusonamm
nporiworaaow, a raoke nopaziok ero nporepir

4. Jlas uponepi wenoausysor naaarny nax upuenoca61
naror nowemiemie, Tłowentemie z01x10 Gwr repmerisupona
wo, mieru unekycersemoe ai ecrecnemoc ocnememie pac
mońomemie znepeń momxo o6eenesmaru Grerpuńi - xóx
nocmoczyzcanuts.

Namavky (nowenewie) passeprimaor (o6opymywr) a
paczronumu e Gamke 100 w or xarawx nowemewii

5. lponepka repweriwtoeru autieniux umereh wsomupywo
uuix uporimorazow ocynecrnanerca upa sorewrparum napor
xaopiitspima 85 wr/s, Koropań cozaaeren nenapemiew 56 a wizkoro xzopmucpusta na 1 w! nowemeńna upu rewneparype 16%€ u mamie u 9-10 wa upu rewneparype 10-15%C

40

B xoz0A0€ wpewa mam cosnama_ weo6xozmwof womiewzpa
um xaopmiikpuna mpowsuomircń nozorpes wozysa u nowe
utem 20 rewneparypu: 10-15%€

6. Heo6xozuwue wowuewrpartia napos xaopmwpita s 1tarke (nowemiemu) coszarorca c nowowiwo - enewraaworo
pacnwaitreaa, uxoaanero » xownaekr nasarki aax mposepku
nporanorason

Komierrpaum napow xaopniwpuwa rakike sworyr cosa
barocn uenapemiew c nomomiinu, Aam sero weoówońusoe woamieczno xaopuwkpuiia oczopowiio u pasiowepno waneci na
Tkam w mowaxika› nosormutew #0 wenapemia xaopmuxprma

Kareropawecau sampemacrca - nozorpenary - xaoprinpuni
nam ero wenapemim, rak wak npu cwaeiow warpenamim ou
pazaaracrcn c o6pasonamnew (pocrena

7. Iipowepka repweruwnoeru amienus sacreń wsomupywouuix uporikorasow auwim cocranow # nasamke (noweme1n) c xaoprakpuńow, kax npaniao, upowawowires c uenoa›
sonamiew cneutaauno uwtenemiux nporisorasos (us pacuera
Os upornoras na aecar weaonek). Iponepka ocymeczeamerca u cnenyiomew nopszuke.

Nepen uxozow o namarky (nomenemme) nepmuń soemioczymamń nomysaer coGpamuńt c nopoópamwoi _ auueso@
wacrwo upornoras, npomepner upawimtiiocze ero cóoprn u
mepenozurr ero u «Goenoe» nosowemie. Ilocae nposepsn pywo
nozwreacw cpańarunami nyckonoro upuenocoGaemia soemio
cnymamni sxozwr n nanarsy (nowememe)

Bpewa upeównawia u uanarke (nowememuw) 3-5 wmi
Bo ppewa npeównama u namarse /(uowemtermu) - caczuń
moemioczywauwi nomaeń nponeaaru ueckomxo pa naxaowu
# nosoporu rozowoii, a rarae 6-10 npacenamiń. Cmuwam
upomisoras wo npews uponepsn saupemaercu.

Nloce uwsoga na uaaarku (noweniems) uepuuń uoemio
czymaunii nenaer uwaox o zwsarenuinaii memox, orcoeamne
ullienymo uacru upominorasa or pereneparuuoro narpowa u
nepenier uporwsoras Ges muienói waci onepeznowy soenuoczyscanewy.

Onepeznoi uoemiocnysamwii najtesaer cywwy c uporunorazow, upucoenulrner cooro zuitenymo uacz w pereueparunno:
wy narpowy, nenaer naox w sarainaer nuxawie, nanesaer
uizew wa rówosy, nenaer mox # s0206wonaner auxanie, sa
tew zaxozur n naaarky (noweuiemie) c xaopmkpmow

Mlpoweńcynow mpememi or wowewra cusmum uporsorasa
OAM nocloczykauww mo wamenamiiw mpyraw we zomeu
upemumiare ozHońi mustyru,

«1


Pykowowrremt, o6wsau zuuiio yóeric i rou, uro xuxa
reauiiwit sewiox nporinorasa y odepeaioro noemroczysaner o
uoauocrwo pacnpananerca mm owaoxe

8. Zlonyckaerex uposepary repwemiumocr» aimeuwx va
creii o arwochepe mapos xaopmukpina - c - nenoasaonamicw

Pocmc»

nowanuma

nospasnene»
mi

NIPHZIOXEHIE 8

51,. !
›awpenzeiux uporunorasos, ee s1a nponepka nporssomrr- źikx $8
cw menocpeneremto nepex pańorof o usomupyrontew npor- z =Szig@5
norase z 156258;
Boeutocnyzamnie, woropute upu uponepse nowyscrzonaau * 3885 !8
pasapawenić rzas, weepiemo ytaamorcn us nowememis, % | xomożarca » uanerpeniymo cropony w mocze yczpamemim ne z Wi TP
#empamiocmi waw sawema awiesoń uaerm nporswomsr npo |3 25835! CA
nepky nios | . | PEFELEH
Jlinenan nacr eurracren nogo6pamioś, ecan upn upozep © |3 | 2EEE88EE
ke ne omymnaoc› paszpawemia raas. i (3 | 7E88ZIEI
a |* |5]1EI8s:!8
FA ś z | 388EEII©| - - 21
msy z z |- H ag
-- z 8 |© | «5838 I z
z © | siki8! i
Z (£ |PlgłzHi
z |i |; | 158558
2 3 (8 | 282888 Z nR m
< 3 12] m
# |i |£P] Ha
z (= |i ] jilĘB,i
P € |£ | =5£825;
- r z #2355!
z K528018
ź 2EEEEEE - z =. $
z ziłe,6
z X752Ę8!
% „ | I$:$ES
g 2 288E5%
z 5 3
z z z
z 5 z
z 8 E&...
z 5 3588
io z HA
z ź:f: | - 233
2563
-18 25
z ...
u a wy

13
12


NIPHZIOJKEHHE 4

YINHMTOJKEHHE OTPAGOTANNNIX NATPOHOB PM-5
H GPHKETOB LONOJHMTEADHOR OAM
KHCJIOPONA An-T

1. Orpadoranie narpowu n Gpikeru zonoa&wreaunoś nomaun kuczopona nomiewar _ o6wsarenbiowy - ymiurowermo
Viuuroweune ux oopuanerca airow, xoropuii cocrasanereń
komiceneń, nasnasemośi upukasow no sacri, w ymepacanerca
xowanzurpow uacru.

2. Narpowu u Gpikeru - ymiwroxaroren - caeuramte. a
pacznopemitew copepmauxch » wix nemecrs » woze

Zlaa ymiurowewna uekpumie ozpaóoraniue - narponu u
Gpiikeru cxaamisaro: n sapawee mogrorowewnym ssy w 06Kaaunator xsopocrow a cyxiwi, - seako - wakonorusu
aponawu, Zipona u xuopoc nozkurałor. - Tipn ymwrowemu
ieo6xozuwo co6mionar wepu _ upezocropomócmu. - Tocze
nożukuramia caenyer cpasy e oroini s eropony w yxpurmuca
Tak, wro6w oGesonacwr» ceów or zeńcrewa muucokóń rewnepa
Typu, odpasywomeńic npu ropemi, Feausu uozxozsu x wo
crpy, nowa oauoerwwo ie upewparzen ropemie

Tlo okowsami czamairm swy sacenaror sewaeń

3. lm ymiurowemia nentecr, cozepacamixcn u. narpone
u Gpukere, pacznopemiew » noże ux omyekaror u. sozoeu, xoropufi pazpemiewo sarpnswsr. Vimurowemne - narpowów n
noRoenax, oropue ne paspemacreń sarpasuars, xareropuuccku saupewaerca.

Npekpamemie owaenemia myspuków rasa na yusurowacwiux memtecro czwteremucroyer 06 wx noawow pacrsopemm
1. Iipu ymiurowmemim narpowow # Gpixeros wareropuwe
ku sanpemierca noawsonarcs Gersunow, repocmow # apy
ru roprowiisu: zKMAocTAMA.

Beńpumie kopnycoś narpowob i ymiwrowenwie pacznope
miew n noge uemecrs, uaxozamixen 5; narponax # Gpirxerax
enenyer upowsnomim› u samturinax oukax, pesmtowux: nepsar:
kax i samirmiow papryke, rak ax pemtecrna, oópasywowneca
upu ux paszowemin, woryr nowacre o raasa ii 1a woacy w. a>
wecru: cepesime nopamenia.

m

TIPHJIOJKENHE 5

NPOBEPKA COXPANSIEMOCTH KOMNJIEKTA
H3OJIPYIONIETO INPOTWBOTAJA n

1. Ocmorp uporimorasos w perenepamisx narpowow «
um uponawozwres s o6wewe 10% npu nocrynaemu na cicia
au is upowiaaemiocri, npu omipankax co caagon, a raroc
upu. xpańemu

Henpurozinawu x noawsosamuo # zaauuieńnewy xpaneuuio
cmirraroren uporimorasw - HH-5, | pereneparwinae - narpom:
PI1-5 n Gpukeru monoawrreatoń noza«n wuczopona, wsiero
uue nemempawuocrw, ykasame 6 . 56 wacrowneń Haci
pym

2. Pereneparunine narpoia, wsierouine wensie zefekru.
ckoau u woreprocmm wpacki, nosepxnoernyw© u roseunyi
pikanswky, możsepraroren rekymewy _ pewowry u wporecce
ocworpa.

Nlpu noaupacke nax noanoń okpacke ueoóxoxurwo caeam,
ja rew, uroów wpacna ne nonana myrp narpowa. Nowpacka
pereneparupuux narpowos upowanomrres smamio T@1120
POCT 6745-72. Cyuma naxporów nocze nowpaciu upowanoAwren upu rewneparype ne Gomee +80%C. Nlonupacxy nonychaerea upowsnomirts wirsposwaanio 1ILL-182 POCT 6631-74

3. V - Gpikerow - Aonoaiwreauoii - noxa«m - xucaopon.
rieromx - cnanno _ paszyniie : pesmiomae : upowaaakii, : cnyc:
Kacrcn nawiemie. Cmyex zanaemia uponanomwreń upre rewne:
parype ne me +6'€

Cnyckaercn naszeniie c owomero wezniumesoi wraw c
uapyarIM alawerpow 0,7-1,0 ww, nam wero uraoi nenaercn
upokoa » peautonoii upokaaake. Iipu nowropnow cnycke 1artemis wraa ncranamercn w pańee - cienaumoe omeperie »
upownazke Cnyek nawzemitm wvepes omio omiepenie aonyć
wnercn ne Goaee Tpex pas, nocze sero pesiionywo npowaaztky
uco6wonuwo upokaaunar» u apyrow wecre

B orzeaoitux chywanx cnyck zanaemin a dpyraspos Gp
serop wower upowawowirca waemiumaw (neuozmuw) ornej›
riawawnew wakinawoń raiku. Ilocie enycka masaeum uaxra
uan raka cpasy saomiumsaerca 10 orsasa. floanoe oromm
namie wakANoB raiiku npu cnycke nanaemina we perowen
ayerca.

4. Iipu npoweńemin pańor mo oewowpy - pereneparunuus
narpowo w Gpukerow Ronomwremwoi nosau xrczopona

Iieo6xoziwo co6aiogam. caenysouuie wepu Gesonzenocru:
+

45


- wce paóorw upowskozirm» s pesuiobux _ nepsarkax,
upopezmneńniax @aprykax, pesiwosix canorax u sanunius
omiax;

- y wecra upowswońera pańor gomkiiw wocromino wawomnica ipormonowapirste cpenersa (noza, necow, orweryumtreaiuj:

- wecro, rze upowanogwrca paóorw, momaxno Gwm «1enus, cys u wGanau we momacło 6wr roprowix w zerwo
uochaasieumownses : warepnaaoo;

110 oxowiawum paóór nowentewie, rae upowasomnanc
pańori, ruareauto ypars; na nony xparmawnia w n smnca
lie monwIIO ocranaruca sepeu, wycowków w maau perenepauuwmoro upozykra; yGopka paóowix wecr womer upowano
urmcń cysiiw nemików, npaseu nemix nocae yóopka weoóxozo uuwiar› o nome W nuweczi ws xpawiamuta; wycop,
coGpauuli c paóowero wecra, swópacusaerca # weramamue
cwnii umurk, na u xoroporo wamurra soza; auax moaxu na
Kozumicu naaań or xpamwautka # cnemwamuvo oruegemiow
wecze u nomikeń cncrewarwuceu oumutareca or wycopa

B czysae nocnaawenemia wakoro-su6o warepusna, na wo.
Topuń nowaa pereeparuwwwii mpomykr, ueoóxoxiwo o1ar
Saropalim o6wawio samirr& Bomół waw sacumars neckow

9. Zlaa Kowrpomianax wenwrrawuń » saóoparopun or waxA0fi mapru orówpaerca (ws anyx sumixos) 6 upomsoraso,
10 perenepariomuax narpomow w 10 pysaspo c Gpiserawń
Aonomuwreauloń nozaw kuenopoza. OroGparue o6pasuu
uoczie uozpoóworo miewwero ocworpa noaneprawrea na6oparopinaw : uciiscranisnu

Maoaupyrouute uporiworaaw, a rarośe . pereneparunine
apoi w Gpikerw nocae wemirawwń npiwosaren s waae
waumi uopRox w u uoatoń ucupawuocw czaiores w otnea
spanemia

Komrpoaonie uemarana u aaóoparopuu - uposoawrca w
cournereriii c rexmuceńiis yczowiwx a sxeaia

OrzABAENUE

1. Nagronemie, cocrow u zexinieciue pamnie wsosroynomero: upmisorana - .

2. Werpolicmio w mpmmun paóoru: mowpysomero
npozsorasa

. Mapraponame, nsowówponame u. ynoxowsa

Ykastume wep. Geaonacnocni .
Tooronna wsowrpyromero mpornorasa x. nowssoamno
Nipamina: owadnounu: inosupytomrw: upominoriaow
Nposepra resiumiecnoro cocrou a
Napaczepniie wencupomocmn u sieropiu ux. yczponem
Tipona xpane

10. Tparenopruposanie

11 paa o xce n u

1. Nponepsa uenpaiócm ysu wsompytomero: npoamorasa € nowoumiio wanowerpa 7.; z

2 Apoepka : repsieritwocnt : namenoi : waeni: n. mxazko
(uowemteru) : c: xzopnacpunów

3. Kamowa-dopuymap ”

4. Miuwrrojceńie ospaBonninrux nazponow PS u. Gpuce108 nonozimresuuoi nga Kucaopoja: AT

Nrobepka - coxpwuwtesoczu : Kownaekia : mowpytouiero
upiiorasa: HH1-5 : ;


Msou pyrouuni. nporiuworas
HI-5

Teximiucekoe omicamie w merpykima
no skemayszaum

Saxas-napaa


Zołącznik nr z
do WT-PM-s

INSTRUKCJA STOSOWANIA POŁMASKI DWUFILIROWEJ
TYP PM-3

1. Półmoska dwuttrowa typu PM-3 wraz z wkladkami Miltracyjnymi F-13
Tub F-13 B przeznaczona jest do ochrony drów oddechowych użytkownika
odpowiednio przed pyłami drebnymi Tub kololdalnymi występującymi
w jego otoczeniu. *

Wkładko F-13 chroni przed nietoksycznymi pylami mineratów: krzemu,
cementu, metali, barwników w stanie suchym, chemikaliami, metami,
olejów itp. Wisódkę F-I9 stosuje się tam, wdzie występują prły o wy=
miarach nie mniejszych niż 08 mikctona.

Wkładka F-15 B chroni przedć pylem drobnym, pylemi kololdalnymi
o wielkości czastek powyżej 0 microna, pytami metali, pylem azbestowsm, pylem pochodzącym z mączki Thomasa.

Uwaga: Półmaska dwufiltrowa PW-3 wraz z wkadkami F-1 lub P-15 B
nie chroni przed mieszaniną pylów z gazami oraz parami szkodliwymi.

2. Pólmaska PM-3 składa się z 5 podstawowych części
- umowej części twarzowej,
- nagłowia,
- zaworów wydechowych,
- zaworów wdechowych,
- opraw. titrów.

3. Przed nalożeniem półmaski na twarz należy sprawdzić:
a) czy widadki znajdują się w oprawach,

). czy nie są uszkodzone (wkdadka nie powinna mieć otworów, rozerwań,
zadrapań),

©) czy ułożenie wkladek jest wiaściwe (wktadka powinna być ulożono
współosiowo do denka Nitru),

3) czy pokrywy Mltrów są zamknięte (zaeiśnięte sprętynami)

4. Sposób użytkowania
Przed przystąpieniem do pracy w półmasce PM-3 należy zwrócić uwawę.
ażeby:
a) półmaska dobrze przylegała do twarzy, lecz nie uciskała,
1) nagłowie opieralo się na tylnej części mtowy,
) „fartuszek” półmaski opiernk się o podbródek,
) część nosowa byla dociągnięta jak najwyżej ku nasadzie nosa


4.

.. Półmaski dwufiltrowe PM-3 powinny być przechowywane w pomiesz=

czeniach przewiewnych w temperaturze od 0-25%© i wilgotności względnej powietrza w granicach 05 2:15%

Półmaski PM-3 nie wolno przecnowywać w magazynach zagrzybionych
wigotnych, w których przechowuje się substancje chemiczne, takie jak:
zozpuszezalniki, kipsy, amoniak, benzyne itp.

Konserwacja: ;

Pólmaskę PM-3 należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia pylowe zewnętrzne i wewnętrzne usuwoć po wyjęciu fitrów z pólmaski,
najlepiej suchym pędzelkiem lub stramieniem czystej wody.

Zawory należy przepłukiwać wodą z mydiem, a następnie czystą woda.
Należy zapobiegać tworzeniu się fo!d 1 zgląć w półmasce Pólmaski
należy przechowywać w specjalnej szatie lub zakrytym regue

Dezyntekcja.

W przypadku gdy zmienia się osoba użytkująca półmaskę lub gdy
zalstniało podejszenie o skażenie półmaski drobnoustrojam chorobotwórczymi, należy poddać ą dezyntekcj.

Pólmaski, po wyjęciu flfrów, zaleca się dezynfekować w komorach
lub szatach parowo-formalinowych przy temperaturze maksymalnej 60'.
W razie braku tej możliwości, należy dezyntekować w temperaturze
pokojowej #% tormaliną (8 formalinę przygotowuje się z formaliny
handlowej 35-3%% przez rozeieńczenie 1 cześci 8 częściami wody) przez
kilkalerotny (2-3 oprysk drobnokraplisty lub kilkakrotne (2-3) przetar=
cię szmatką zwilżoną tym rostworom w odstępoch 30-10 minutowych
W pół modziny po zakończeniu dezyniekcji należy resztki formaliny na
półmasce zobojętnić 5'% roztworem amonlaku przez oprysk lub przetarcie,
n następnie wywietrzyć ją i wysuszyć

Przy pojowianiu się białych nalotów urotropiny (polączenia formaliny
z amonialkiem) należy powierzchnie z nalotem przetrzeć wilgotna, nie
skażoną szmatkca.

Dezyntekcje, jak też wymiana zaworów i okresowa kontrola pólmaski
powinny być dokonywane jedynie przez uprawniony i przeszkolony do
tego celu personei. *

WSK Warszawa 1I
ul. Gzochowska 3067310

Druk. „iryt” rasgowa €, z, m, n. 2000


Tylko czysta, nie uszkodzona i praw'dłowo włośona wkładka filiracyjna w
puszce półmaski PM-1 gwarantuje bezpieczną pracę.
wsk
Warszawa - 1I

WYTWÓRNIA
SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
WARSZAWA 11
ul. Grochowska 306/310

INSTRUKCJA
STOSOWANIA WKŁADEK F-14
p/pylom koloidalnym

Zakres stosowańia.

Wkładkę filtracyjną F-14 stosować w
półmasce jednofiitrowej typu PM-1
z przeznaczeniem do ochrony drów oddechowych użytkownika.

Wikładka filtracyjna F-14 chroni przed:
a) pylem drobnym i koloidalnym o wielkości cząsteczek powyżej 0,2 u jak:

1). pylem krzemowym występującym:
w _ zakładach | ceramicznych |i
szklarskich, szlifierniach, kamieniołomach, - zakładach _ cemento


wych, | oczyszczalniach . odlewów
metodą piaskowania i w kopalniach węgla,

pylem metali występujących w
zakładach farb, odlewniach metali, cynkowniach, zakładach hut
2

niczych itp.,

3) pylem azbestowym w zakladach
obróbki asbestu, w.

4) pylem pochodzącym z | mączki

Thomasa: w młynach, przy pracy z mączką Thomasa, w mi
scach przeładunkowych nawozów
mineralnych.

Sprawność filtracyjna wkładki wynosi

nie mniej niż 99,9%.

Uwaga: Wkładka filtracyjna W-14 nie
chroni przed mieszaniną pyłów z gazami oraz parami szkodliwymi.
Wktudkę filtracyjną F-14 należy wymienić, gdy nastąpi znaczny wzrost
oporu wdechu, tzn. gdy całkow'ta powierzchnia filtra zostanie pokryta pyłem.

Zalecane okresy stosowania przy pracy
średnio ciężkiej (45 U/min. przepływu
powietrza).
a) małe stężenie zanieczyszczeń
(20 mg/m*) - 6 godz.
b) średnie stężenie zanieczyszczeń
(60 mg/m3 - 2 godz.
c) duże stężenie zanieczyszczeń
(120 mg/m8) - 1 godz.

Przy pracach bardzo ciężkich (90 I/min.)
skrócić czasy używania do 50%.

Przy pracach lekkich przedłużyć czas
używania o 100%.

Przy pracach bardzo ciężkich i ciężkich zaleca się stosowani› większej ilości przerw na odpoczynek, 2-6 w ciągu dnia roboczego.

Sposób umieszczenia.
sprężynkę.

2. Zdjąć wieczko z puszki
3. Wyjąć bardzo ostrożnie z pudełka
wkładkę F-14 i włożyć co puszki.

4. Założyć wieczko puszki.
5. Docisnąć wieczko sprężynkami.


W K#1/ 1 1

( i
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POLMASKI Ml›' JAR-ALY

Producent; Wytwórnia Sprzętu| Komunikacyjnego „PZL WArszyła 119 Zakiuć

w. Złochowicach 42-15 Waleńczów. )..19 i «'„ (#i. LIOP- 1195
Symbo! handlowy SUPON: OP-1%* OP-121* Śyrjłal ŚWW: 1974-502
PRZEZNACZENIE | 1

Pólmaska przeznaczona jest do oehrony dróg oddechowych dopiero po skomple:
iowaniu z dwoma elementami oczyszczającymi (iltry przegłwpyłowe, wklady: pochla
niające lub wiełady filtropochłaniające), które powisiny zostać umieszczone w łączni:
kach puszkowych. Do kompie@@wanii mocą być ne wyłącznie elementy
mozyszczejące dostosowane wymierowo do łuczników i zatwierdzone przez Centraln,
Instytur Ogtrony Pracy, Zaleśniałod rodznju użytyłh elementów oczyszczającycj

skompletowana z nimi półmaska Stanowić może &przęt przeerwpyłowy. sprze pu
chłoniający lub sprzęt filtrująco-pówlaniający. /
BUDOWA
Półmaska składa się z następujkcych podstuwowych części:
4 korpus gumowy - dwa zawory wydechowe
- nagłowie - dya lączniki puszkowe z zawórami: wdechowymi

Półmaska jest produkowana w (rzech różmiarich ożnączonych na zewnętrznej
powierzebni korpusu liczbą 1,2 lub i

Rozmiar półmaski powinień być dobrany do wysokości twarzy użytkównika, okre.
ślanej jako mierzona w pionie odległość między wglębieniem nosowym a podbród
kiem, Rozmiar 1 przeznaczony jest dla użytkownika o wysokości twarzy do 109 mm
rozmiar 2 od 109 do 119 mm a rozmiar 3 powyżej 119 mm

;


SPOSOB UŻYTKOWANIA

Czynności,przed użyciem | '

- zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski i elementów oczyszczających
przeznaczonych do kompletowania z półmaską

- sprawdzić ston techniczny pólmaski jej kompletność i datę ważności,

- sprawdzić szczelność pólmaski, Po jej założeniu na twarz i dociśnięciu taśm
nagłowia należy szczelnie zakryć otwory wlotowe łączników i wykonać wdech.
Jeżeli w przestrzeni między półmaską 'a twarzą utrzymuje się podciśnienie

? świadczy to o szczelności przylegdnia pólnaski do twarzy, szczelności zaworów
wydethowych i szczelności połączeń. W przypadku stwierdzenia nieszczelności
należy ustalić jej przyczynę i usugąć ją

- skompletować półmskę z odpowietinimi elementami oczyszczającymi.

Podczas użytkowania
W trakcie użytkowania pólmaski skompletowanęj nie trzeba wykonywać żadnych
czynności obsługowych. i
| Po użyciu

- wyjąć z półmaoski elementy oczyszezające.

- przemyć półmuskę wodą mydlaną lub płynem dezyntekujjcym (spirytus lup
chinozol), osuszyć i po ponownyłm skompletowaniu przechowywać w warunkach
wykluczających zabrudzenie i kontakt z substancjami szkodliwie działającymi
na materiały z których wykonana jest półmaska. *

*- niepotrzebne skreślić: ozb. AL-dla łącznika puszkoweśo” z. &łuminiun,
"'Smmmm!'o,

OP-120-dla półmaski z łącznikiem puszkowym alumin.
GH m ifcom: poszkowym 3 rworzywa

~sztucznego,__
PZG OfRadomsko 578 175.000 szt. 0688 "
: przechowuje się substancje chez rozpuszczalnik,
, benzynę itp. 4

WYTWÓRNIA SPRZĘTU
KOMUNIKACYJNEGO
Warszawa II
l. Grochowska 306/310

INSTRUKCJA STOSOWANIA
POLMASKI TYPU PM-1
(tymczasowa)

1. Półmaska › typu: / PM-1 _wraz -z
wkła©kami filtracyjnymi F-14 przezgoczonia de jest do ochróny dróg oddechowych użytkownika przed pyłami | Rolokdalnymi. występującymi

w jegrv otoczeniu.

bzia, 14 .. tze: |A _ Sprawność wktadki 14. w. półnia
< 4 P.

65 ngn powumy być dokonywane i Uwaga. Półmaśkaj PM-A rrax zwk!adf

| ) 5 n'ej przez sk wpmwmm- ›kami F-14 * eg tegneei persone i « mieszaniną pyłów z gazami

% $ T Sył y ! oraz parami szkodliwymi, jak

też nie powinna być stosowana przy pracy z pylami tokSycznynx) i powodującymi podrażnien'a skóry,
Półmaska PM-1 skłasa się z S-ctu
podstawowych częś
1 -- gumowej części twarzowej,

W&Ęx

2


- nagłowia,
- zaworów wydechowych,
- oprawy filtra,

pokrywy filtra.

a) czy wkładka znajduje się w denku filtra,

b) czy nie jest uszkodzona (wkładka nie powinna posiadać dziur,
rozerwań, zadrapań),

©) czy ułożenie wkładki jest wła
ściwe - (wkladka powinna być
ułożona współostowo do denka
filtza), *

d) czy pokrywa wkładki jest zam=
knięta : (zaeiśnięta _ sprężynkami).

. Sposób użytkowania.
Przed przystapieniem do pracy w
półmasce PM-1 należy sprawdzić
szczelność przylegania poprzez nasiępującą prób
Po nałożeniu półmeski na twarz
i dociągnięciu taśm nagłowia wykonać wdech zasłaniając _ rękoma
wylot _ zaworków _ wydechowych i
spowodować następnie wydech. W
przypadku wyraźnego zaobserwo

i

Wzia 0 kr ooć , odłicó da h gh *
fartuszkiem półmaski a (warzą, ”do
ciągnąć taśmę nagłowia
kn.ma Szczelności, Przed

była | docjągnięta
ku nasadzie nosa.

Uwaga: W celu uniknięcia ewentualnego odparzenia skóry, przed
nałożeniem maski twarz, w
miejscu . styku z - częścią
uszczelniającą . należy _ pokryć
cienką warstwą kremu.

5. Pólmaski PM-1 powinny być przechowywane _ w _ pomieszczeniach
przewiewnych gwarantujących utrzymanie wilgotności względnej powietrza w granicach 65215%, i temp.
od 0 do :i 20'C. Półmaski PM-1 nie
wolno przechowywać w magazynach
zagrzybionych, wilgotnych, w któ


Fabryka Sprzętu Ratunkowego
; ź i Lamp Górniczych
Tarnowskie Góry

INSTRUKCJA UŻYCIA

MASKA PRZEMYSŁOWA GSP-M

IU-16-8-0/2
1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa typ GSP-M przeznaczona jest
do użytku z pochłaniaczem małym lub pochłaniaczem
dużym oraz z aparatem do oddychania czystym powietrzem.

Szczególnie nadaje się do zastosowania w przemyśle
chemicznym i pożarnietwie. Maski GSP-M nie należy
stosować przy temperaturze przekraczającej -|- 50'€

2. DANE TECHNICZNE

Maski GSP-M produkuje się w jednej wielkości.
Opory maski przy pulsującym przepływie powietrza
30 l/min wynoszą:

dla wdechu (od 2 do 10 mm H20) od 20 do 100 Pa

dla wydechu (od 4 do 10 mm HO) od 40 do 100 Pa
Opory maski przy stałym przepływie powietrza 30
l/min wynoszą:

dla wdechu (od 2 do 10 mm HO) od 20 do 100 Pa
dla wydechu (od 3 do 10 mm H20) od 30 do 100 Pa

Przestrzeń martwa maski wynosi około 620 cm@.
Masa maski wynosi około 0,45 kg.


3. KONSTRUKCJA

Części składowe

4. Ramka szybki
1. Część twarzowa ! 3
2. Łącznik z zaworem 5. Wycieraczka szybki
wdechowym 6. Nagłowie
3. Szybka 7. Zawór wydechowy

i jest z gumy

ć iwarzowa maski wykonana jes )

z Sazv?lsulkanizowaną przekładką z tkaniny. Obrzeże
uszczelniające wykonane jest ze skóry zamszowej,

przyszytej do części twarzowej. Miejsca zszycia usz
czelniane są

specjalnym klejem.

Łącznik z zaworem wdechowym służy do połączenia części twarzowej maski z pochłaniaczem lub wężem łączącym. Łącznik właściwy wykonany jest z me
talu lekkiego

i zaopatrzony z jednej strony w gniazdo

ze znormalizowanym gwiniem okrągłym Rd 404
PN-70/Z-02000 do połączenia z pochłaniaczem, z dru
giej strony w

czop do osadzenia cienkiej płytki gumo
wej zaworu wdechowego.

Szybka maski wykonana jest z dwóch płytek szklanych przedzielonych warstwą kleju przeźroczystego
i elastycznego chroniącego w razie uszkodzenia szybki przed nieszczelnością.

Ramka szybki profilowana wykonana jest dwudzielnie i ściągana celem uszczelnienia szybki dwoma

wkrętami.

Wycieraczka służy do wycierania skraplającej się na
szybie pary wodnej pogarszającej widoczność.

Nagłowie składa się z systemu taśm służących do
podtrzymania i uszczelniania maski na twarzy. Naciąg
taśm regulowany jest indywidualnie przez użytko
wników.

Zawór wydechowy umożliwia upuszczanie zużytego
powietrza na zewnątrz, gwarantując jednocześnie dostateczną szczelność przed dostaniem się zatrutego powietrza przez zawór wydechowy w obieg powietrza

oddechowego.


4. UZYTKOWANIE

4.a. Czynności przed użyciem.

Przed nałożeniem maski na twarz należy wyregulować długość taśm nagłowia.
Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy szczeł
ność przylegania maski do twarzy zatykając ręką
otwór łącznika i wykonując głęboki wdech, celem
wywołania podciśnienia wewnątrz maski.
Przyleganie maski do twarzy jest dokładne, jeżeli do
jej wnętrza po wykonaniu wdechu nie przedostaje
się powieirze.

4.b. Czynności podczas użycia.

W czasie użytkowania maski w wypadku zamglenia
szybki, należy przekręcić wycieraczką, celem uzyskania dobrej widoczności.

4.c. Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą
mydlaną lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus lub
chinozol) wypłukać wodą i wysuszyć.

Dezynfekcję można przeprowadzić również w szafie
do odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

4.d. Naprawy.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienie wyszczególnione
w wykazie części montażowych i oznaczone przez „xS
elementy wymienne.

M)

N

Wymianę części wymiennych wykonywać powinien
przeszkolony mechanik sprzętu ratunkowego.
Wymianę taśm nagłowia wykonuje zakład produkcyjny.

4.e. Przechowywanie.

Maskę należy przechowywać w zaciemnionych magazynach o temperaturze otoczenia -+|- 5! do -|- 25%C
przy wilgotności względnej powietrza 65 +15% i nie
w bezpośrednim sąsiedztwie ze smarami, tłuszczami,
naftą i rozpuszczalnikami.

Maski powinny być przechowywane w odległości co
Pajmniej 1 m od grzejników i przewodów grzejnych.

5. KONTROLA OKRESOWA

Kontrolę maski wykonywać powinien przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski.

Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczelności maski.

Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić
przy pomocy przyrządu kontrolnego.

Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:

a) szybka maski nie jest pęknięta,

b) wycieraczka należycie wyciera szybkę,

c) część gumowa nie jest uszkodzona,

d) obrzeże części gumowej jest prawidłowo osadzone

w ramce szybki ,
NB i dzć

e) skórzane obrzeże uszczelniające nie jest uszkodz
ne,

£) taśmy nagłowia sa W dobrym st
elastyczne,

g) uszczelka znaj

h) zawory maski 5

Wyniki kontroli powinny y

nilZa sprzętu ratunkowego
anie i dostatecznie

ajduje się W łączniku,
są kompletne..
6 notowane przez mecha
... gl@ N I 8 C

Wykaz części montażowych

Maska przemysłowa typ GSP-M

Gzęści II. S?l. | II sztuk | - Rodzaj
po 2, |dostartz. Maa kzk Ę:br›śsot;r:yu Cszvćnłi›og WHM w opako. opakowania Uwasi
L W. | waniu (rozmiar)
FASER wyrobie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Część twarzowa 18-5-8K 1
z nagłowiem 16-9-0
z X OŚ z łapką 16-5-20K
16-5-21 1 5 torebka 01-z
16-5-24
3 X Uszczelka - 16-5-25 1 20 torebka 01-z
4 X Szybka 16-5-12/2 1 5 torebka 01-z
5 X Uszcz :lka 16-5-25 1 20 torebka 01-z
6 X Pokr: (ka 16-5-26/1 1 10 torebka 01-z
7 X Kapturek 16-5-27 1 10 torebka 01-z
8 X | Sprężyna 16-5-28/3 1 10 torebka (01-z
9 X Nakrętka - 16-5-29 1 10 torebka 01-z
10 X Ramka kompletna 16-5-15K/1 2 4 torebka 03-z
11 X Wkręt M4 X 30 16-5-16 2 10 © | torebka 01-z
12 X Nakrętka 16-5-17 2 10 torebka (01-z
13 Łącznik z czopem 16-8-53/2 1
16-8-54/1
14 X Płytka - 16-8-56 1 20 torebka 01-z
15 X Uszczelka 16-8-57 1 20 torebka 01-z
16 Wiązanie 1
17 Opaska 16-5-11/2 1
18 Gniazda 16-15-24K/1 1
19 Nakrętka 16-15-32 1
20 X Płytka 161 C3 1 20 torebka 01-z
21 X Sprężyna 16-15-28/4 1 10 torebka 01-z
22 Pokrywa 16-15-31K 1
23 Zawór wydechowy 16-15-20K/2 1 5 torebka 01-z
Ę 5 i Lamp Górniczych
S5SePP Tarnowskie Góry

Fabryka Sprzętu Ratunkowego
ulica PPR nr 42/44

- IRRSEA PRZEYSŁOWA |

Datz'x prod. Znak kont. tech.
15 W; B
”- MADE IN POLAND
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
W _Ś I LAMP GÓRNICZYCH Fabryka Sprzętu Ratunkowego
w Tarnowskich Górach ; bemi
i Lamp Górniczych
wPPR 4204 ĘEE[H Tarnowskie Góry

1- INSTRUKCJA UŻYCIA
Data prod. Znak kont. tech. )

1060 .. MADE IN POLAND MASKA PRZEMYSŁOWA GSP-M

Opol KK 775:97 10.000

TU-16-0-0 2
1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa typ GSP-M przeznaczona jest
| do użytku z pochłaniaczem małym lub pochłaniaczem
dużym oraz z aparatem do oddychania czy stym po| wietrzem.

Szczególnie nadaje się do zastosowania w przemyśle chemicznym i pożarnietwie. Maski GSP-M nie
należy stosować przy temperaturze przekraczającej
323 k (4+-50%C) €

24 qANE TECHNICZNE

W Maski GSP- M produkuje się w jednej wielkości.

Opory maski przy, pulsującym przepływie powie*trza 30 I/min. wynoszą:
dla wdechu od 20 do 100 Pa (2 do 10 mm H*O), |
dla„wydeęhu od 40 do 100 Pa (4 do 10 mm H:0) |

1! 0 ry maski przy stałym przepływie powietrza

30 1. . wynoszą: + |
~dla wdecłlu od 20 do 100 Pa (2 do 10 mm H20) |
dla wydechu od 30 do 100 Pa. (3 do 10 mm H20) |
Przestrzeń martwa maski wynosi około 620 dm*.

_Masa maski wynosi około (0,45 kg./ u

_--m1


3. KONSTRUKCJA

e ofuslubonj I

częścx gxm&%

1/ Część twarzówa” ©) ©) 0V!

( 01 ) 59
2. Lącznik z zaworem

wdechowym 4

3. SLybl(a

('aęćc twmow& maskx WWyhoan›.j
z wan

uszczelniające wykonane jest ze xskoxm zamszo

są specj

zaworem wdu'br)wy"ń służy do połączepochłanlac7e›.1 lur* wę

ły Rd ao,@, PN=70/Z-02000 do połączŚ-
niaczem, z drugiej strony zaś w otwór
dzenia płytki zaworu wdechowego.

ki wykonana jest z dwóch płytek szklalonych warstwą kleju przeźroczystego
ego chroniącego w razie uszkodzenia szybzed nieszczelnością.

Ramka szybki profilowana wyl
ielni gana celem uszczelni

nana jest dwuenia szybki dwor

wkrętami,

Wycieraczka służy do wycierania skrapiającej
na szybie pary wodnej pogarszającej widoczno

Nagłowie składa się z systemu taśm służących do
podtrzymania i uszczelniania maski na twarzy. Naciąg taśm regulowany jest indywidualnie przez użytkowników.
_ Zawór wydechowy umożliwia upuszczanie zużytego
powietrza na zewnątrz, gwarantując jednocześnie
dostateczną szczelność przed dostaniem się zatrutego
powietrza przez zawór wydechowy w obieg powietrza oddechowego.

-----rl
4. UŻYTKOWANIE

4.a. Czynności przed użyciem.

Przed nałoż
lować długi

niem maski na (warz należy v
taśm nagłowia,

Bezpośrednio przed użyciem
szczelność przylegania m:
ręką otwór łącznika i
le

sprawdzić

ki do twar

ykonując glęł

n wywołania podciśnienia
Przyleganie maski do twarzy jest dokładne,

do jej wnętrza po wykonaniu wdechu nie prze

się powietrze.

oki w

4.b. Czynno

podczas uż

W czasie użytkowania maski w wypadku zamglenia szybki, należy przekręcić wycieraczką, celem
uzyskania dobrej widoczności,

4.€. Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą
mydlaną lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus lub
chinozol) wypłukać wodą i wysuszyć,

Dezynfekcję można przeprowadzić również w szafie do odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

4,d. Naprawy,

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienie wyszczególnione
w. wykazie części montażowych i oznaczone przez „X”
elementy wymienne,

ych wykonywać powinanik sprzętu ratunkowego.
m nagłowia wykonuje zakład produk

gazynach o temperaturze otoczenia -- 2
Ści nej powietrza 65 + 15% i
sgsiedztwie ze smarami, tłusz
Inikami.

chowywane w odle
co najmniej 1 m od grzejników i przewodów grze
nych,

5. KONTROLA OKRESOWA

Kontrolę maski wykonywać powinien przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski,

Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczelności maski,

Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić przy pomocy przyrządu kontrolnego.

Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:

a) szybka maski nie jest pęknięta,

b) wycieraczka należycie wyciera szybkę,

c) część gumowa nie jest uszkodzona,

d) obrzeże części gumowej jest prawidłowo osadzone w ramce szybki,


B. ... ss
6) skórzane obrzeże uszczelniające nie jest uszko=
dzuno,
1) Jowia są w dobrym stanie i dostatecznie
eIastycĘ
# uszczelka znajduje się w łączniku,
h) zawory maski są kompletne
Wyniki kontroli powinny być notowane przez mechanika sprzętu ratunkowego. ók

A -KONIEC- 1

L Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i i Łamp Górniczych.

Nazwa części

1 Tysunku
lub normy

ka właściwa l-mmpl 1&-5 -6K

Nagłowie
Os kamp)etxaa

Lap
›”Pwrścxeń dystansowy
Ścier

PN-70/M-82952
16-5-25
18-5-12/2
18-5-25

16-5-26/1

16-5-27

o j j jkj k je o e r 1 G 1 jj e e ee e


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO

I LAMP GÓRNICZYCH
Tarnowskie Góry
ul. Oświęcimska 42/44
tel. 85-30-21

INSTRUKCJA UŻYCIA

Maska przemysłowa GSP-M
_Jeśu.
zgkó4 1

. zam. 666 PWH/KE/CWD _
żario 20.000 broszur a 4 karty

1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa typ GSP-M przeznaczona jest
do użytku z pochłaniaczem małym lub pochłaniaczem
dużym oraz aparatem do oddychania czystym powietrzem. i

Szczególnie nadaje się do zastosowania w przemyśle chemicznym i pożarnictwie. Maski GSP-M nie
należy stosować przy temperaturze przekraczającej
+50%€,

2, DANE TECHNICZNE

Przewiduje się produkcję masek GSP-M w trzech
wielkościach - 1 małej, % średniej i 3 dużej.

Opory maski przy pulsującym przepływie powietrza
30 1/min wynoszą:

dla wdechu od 2 do 10 mm H,0
dla wydechu od 4 do 10 mm H,0

Opory maski przy stałym przepływie powietrza
30 I/min wynoszą:

dla wdechu od 2 do 10 mm H,O
dla wydechu od 3 do 10 mm H,O

Przestrzeń martwa maski wynosi około 620 cm@
Ciężar maski wynosi około 0,45 kg.


3. KONSTRUKCJA

Maska przemysłowa GSP-M
Części składowe:

1. Część twarzowa
. Łącznik z zaworem
wdechowym

3, Szybka

4. Ramka szybki

3. Wycieraczka szybki
6. Nagłowie

7. Zawór wydechowy

to

4

Część twarzowa maski wykonana jest z gumy z zawulkanizowaną przekładką z tkaniny. Obrzeże uszczelniające wykonane jest ze skóry zamszowej, przyszytej do części twarzowej. Miejsca zszycia uszczelnione

'są specjalnym klejem.

Łącznik z zaworem wdechowym służy do połączenia części twarzowej maski z pochłaniaczem lub wężem łączącym. Łącznik właściwy wykonany jest z metalu lekkiego i zaopatrzony z jednej strony w gniazdo ze znormalizowanym gwintem okrągłym 40 X 4
GOST 280-41 do połączenia z pochłaniaczem, z drugle] strony w czop do osadzenia cienkiej płytki gumowej zaworu wdechowego.

Szybka maski wykonana jest z dwóch płytek szklanych przedzielonych warstwą kleju przeźroczystego
i elastycznego chroniącego w razie uszkodzenia szybki
przed nieszczelnością.

Ramka szybki profilowana wykonana jest dwudzielnie i ściągana celem uszczelmema szybki dwoma
wkrętami.

Wycieraczka służy do wycierania skraplającej się
na szybie pary wodnej pogarszającej widoczność,

Nagłowie składa się z systemu taśm służących do
podtrzymania i uszczelniania maski na twarzy. Naciąg
taśm regulowany jest indywidualnie przez użytkowników.

Zawór wydechowy umożliwia upuszczanie zużytego
powietrza na zewnątrz, gwarantując jednocześnie dostateczną szczelność przed dostaniem się zatrutego powietrza przez zawór wydechowy w obieg powietrza
oddechowego.

- 4. UŻYTKOWANIE

4.8, Czynności przed użyciem.

Przed nałożeniem maski na twarz należy wyregulować długość taśm nagłowia. )

Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy
szczelność przylegania maski do twarzy zatykając
ręką otwór łącznika i wykonując głęboki wdech, celem

5
. %
wywołania podciśnienia wewnątrz maski. Przyleganie
maski do twarzy jest dokładne, jeźelg do jej wnętrza
po wykonaniu wdechu nie przedostaje się powietrze.

4.b. Czynności podczas użycia.

W czasie użytkowania maski w wypadku zamglenia szybki, należy przekręcić wycieraczkę, celem uzyskania dobrej widoczności.

4.6. Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą mydlaną lub płynem dczynfekcyjnym (spirytus lub chinozoł) wypłukać wodą i wysuszyć. Dezynfekcję można
przeprowadzić również w szafie do odkażania po
uprzednim spłukaniu maski wodą.

4.d. Naprawy.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienie niżej wyszczególnione
elementy wymienne:

NI ;
tp Nazwa części W oia Uwagi
1 Szybka 16-5-12/2 i
26. * 11 cześi
2 | Wycieraczka kompl. 16-5-08/1| z uszczelkami _

3 | Uszczelka wycieraczki 16-5-25

£ (na kompi, 2 ««.

”Nakrętka (do ramki)

z płytką
7 | zawór wdechowy i

Płytka zaworu wdechow.

0]
9 | Uszczelka

10 | Płytka zaworu wydechow.) 16-15-25

do zaworu
| wydechow.
11 | Sprężyna | 16-15-20/4 | rys. 16-15-20 K/i

a

WN..................0000

Wymianę części wymiennych wykonyviać powinien
przeszkolony mechanik sprzętu ratunkowego.

M Wymianę taśm nagłowia wyKonu)e zakład produkcyjny,
- 4.e. Przechowywanie.

Maskę należy przechowywać w zaciemnionych magazynach o temperaturze otoczenia +5% do +25%€
przy wilgotności względnej powietrza 65 --15% i nie
w bezpośrednim sąsiedztwie ,ze smarami, tłuszczami,
naftą i rozpuszczalnikami,

Maski powinny być przechowywane w odległości
? co naJmme] 1 m od grzejników i przewodów grzej$ . nych.

5. KONTROLA OKRESOWA

Kontrólę maski wykonywać powinien przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski.

. Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczel# ności maski.

Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić przy pomocy przyrządu kontrolnego.

Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:

a) szybka maski nie jest pęknięta,

b) wycieraczka należycie wyciera szybkę,

c) część gumowa nie jest uszkodzona,

d) obrzeże części gumowej jest prawidłowo osadzo
ne w ramce szybki, .
e) skórzane obrzeże uszczelniające nie jest uszko
a ozczo ng

dzpne,
f) taśmy nagłowia są w dobrym stanie i dostatecznie elastyczne,
g) uszczelka znajduje się w łączniku,
h) zawory maski są kompletne.
Wyniki kontroli powinny być notowane przez meś chanika sprzętu ratunkowego.

n - ” agg 3


Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

ul. Polskiej Partii Robotniczej 42/4

MASKA PRZEMYSŁOWA
[ Typ GSP-M

Data produkcji

#

»
GCR z. 566 1o 000


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GÓRNICZYCH
w Tarnowskich Górach

MASKA KAPTUROWA MK221.php'>MK-221

INSTRUKCJA UŻYCIA Nr 417/76
- 1. PRZEZNACZENIE

Maska kapturowa MK221.php'>MK-221 przeznaczona jest przede |
ku w przemyśle chemicznym.
w połączeniu z odpowiednim pochłaniaczem lub
rmym stanowi ochronę erg oddechowych, twarzy i gło
mem szkodllwych gazów i par.

2. OPIS TECHNICZNY

£1

| | < $ ” Bardzo duza # nr 47
_* oporg oddechowe maski przy stałym przepływie

kH v

1 'a - (80 mm HO) przy 250 dem'/min
b) dla wydechu:

-- 100 Pa - (10 mm H:O) przy 30 dem3/min
800 Pa - (80 mm H20) przy 250 dem'/min
Przestrzen martwa maski wynosi około 400 cma
Masa maski - max 0,35 kg.

2,.2. Konstrukcja (rys. Maska kapturowa MK221.php'>MK-221 częśu
A zał. nr 2.) j
@ t Część twarzową maski (1) wykonano z rmękhe i elas

i

wysokość oczu osadzone są dwie szybki (2) w metalov
W gardzieli części twarzowej jest umieszczony korpus k
(5) z wysokoudarowego tworzywa, z zaworem wdecho
(6) i wydechowym (płytka zaworu wydechowego (8
w. korpusxe komory zaworoweJ z gwintem okrągły


PN-70/Z-02000, z wklejoną uszczelką gumową (7), służy do szczelnego połączenia maski z pochłaniaczem, lub poprzez wąż fałdowany - z pochłaniaczem, aparatem powietrznym lub aparatem wężowym. Komora zaworu
wydechowego przysłonięta jest siatką (9) dociśniętą do korpusu pokrywą
(10). 5

3. SPOSÓB UŻZYTKOWANIA

3.1. Czynności przed użyciem

Maski powinny być dobierane przez użytkowników indywidualnie.
Każdy użytkownik ze względu na higienę i bezpieczeństwo pracy powinien
posiadać właściwie dopasowaną swoją maskę.

Dobranie odpowiedniego rozmiaru maski do wielkości głowy użytkownika

powinno być przeprowadzone pod nadzorem odpowiednio przeszl'«_mlonego-

personeiu.

3.1.2.

W tym celu należy:

- nałożyć część twarzową z wkręconym pochłaniaczem lub wężem oddechowym na głowę,

- zatkać otwór w dnie pochianiacza lub załamać i zacisnąć w dłoniach
wąż oddechowy,

- wykonać głęboki wdech.

Jeżeli daje się odczuć brak powietrza oddechowego i część twarzowa zosta
je przyssana do twarzy (zapada się) świadczy to o szczelności maski. Jeżeli

natomiast powietrze przedostaje się pod część twarzową, należy przepro
wadzić dokładny przegląd maski.

Szczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej osoby.

Sprawdzenie szczelności maski.

3.1.3. Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem.

Wytrzeć na sucho szybki od strony wewnętrznej maski, potrzeć wytartą
stronę szybki ołówkiem przeciwpotnym i palcem rozetrzeć substancję
ołówka na całej powierzchni szybki. +

3.2. Czynności w czasie użycia

Po sprawdzeniu i połączeniu maski z pochłaniaczem lub aparatem powietrznym nałożyć maskę na twarz.

3.3. Czynności po użyciu

Po użyciu maskę należy odłączyć od pochłaniacza lub węża oddechowego,
po czym wywrócić stronę wewnętrzną na zewnątrz i przetrzeć czystą

4

szmatką albo wysuszyć. Zabrania się suszenia przy ogniu lub w słońcu.
W przypadku zabrudzenia maski należy ją przemyć wodą z mydłem. Dla
dezynfekcji maskę można także wytrzeć szmatką zwilżoną płynem dezynfekcyjnym (skażony spirytus, chinozol lub 2% roztwór formaliny) i następnie wywietrzyć przez 5-10 minut. Dezynfekcję można przeprowadzić
również w szafie do odkażania produkcji „Faser”.

4. KONSERWACJA I NAPRAWY

4.1. Konserwacja

W przypadku dłuższego przechowywania części gumowe należy posypać
talkiem, co zabezpiecza je przed sklejaniem się.

4.2. Naprawy

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub dziury do (0)
3 mm, należy usunąć przez naklejenie łatek gumowych. Zabrudzone zawory gumowe należy wyjąć z komory i ostrożnie przemyć wodą, a w przypadku uszkodzenia wymienić na nowe. Ponadto użytkownik może we własnym zakresie wymienić uszkodzoną siatkę i pokrywę osłaniającą zawór
wydechowy i uszczelkę gumową w gnieżdzie gwintowym korpusu komory
zaworowej.

5. KONTROLA OKRESOWA

Po każdym użyciu, a w przypadku nieużywania maski - przynajmniej
raz w roku, należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń wpływających
na jej prawidłowe działanie lub użytkowanie, np. przekłuć lub pęknięć
części twarzowej i komory zaworowej, uszkodzeń gwintu, zaworów i uszczelki w gniażdzie gwintowym korpusu komory, pęknięć szybek okularowych itp. »

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

6.1. Opakowanie

Maska wraz z ołówkiem przeciwpotnym do szkieł okularowych, instrukcją
użycia i etykietą dostarczona jest w torbie z przeźroczystej folii z tworzyw
sztucznych.


6.2. Przechowywanie

Maski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia od 5 do 25%€ i względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej
25%, w odległości nie mniejszej niż 1 metr od elementów grzejnych. Maski
należy chronić przed uderzeniami, gwałtłownymi wstrząsami oraz zabezpieczyć przed zetknięciem się z rozpuszczalnikami (benzyną, naftą, tri itp.
kwasami, ługami, olejami, smarami).

6.3. Transport

Maski mogą być przewożone dowolnymi środkami lokomocji w warun
kach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi.

7. WYKAŻ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzące w skład wyrobu, z oznaczeniem części zamiennych znakiem „x”. Wymianę tych części przeprowadza
użytkownik.

Części oznaczone znakiem „x” zamawiać należy oddzielnie.

x NK- 29

Cząści morieżowo

Tys. 417

U w a g i

Rodzaj
opakowania
(rozmiar)

WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wyrób Maska kapfurowa MK221.php'>MK-221 rys. 417

%
.DU
ZN

30
z ., = « 1 | % | z l2 «a
= 4
- -/5 js i=|* | 5 / 5!5 57 |s is - 8
z 5 RA |» « 1'* | 3 [Ę9ŚI < | < o
z 2 < |x co | o | < ń | - ap <
Ę.O 5 |gla! . | 2 | = hs | 5 | z (5”| a a 8 | »
© | - | - r
w'5 3 1515 ) 5 | S IN NK - |s 1 | * 23 P0m
- CJI, = |
z 5 5 |
o
] k2
€ »
«
-- 16 -«
5 z g | ń H | „JS$
$ u z z g i $ 52
3 z | 8 5 | 8 (g@ # . 8 | % 15 8
z 2 (3 3 kz 155 . |5> # | 3,25
z z | z 5 | 8 127 z 5 z 8
3 ó | g £7 Rs! 8 IR E « | $ | # |<.«
# d Z g 1 £ 15 | = | z (231 $ |z 5] „ | £1 $ | z |ś
» | «| 5 z | 3 (£5 8 (5 $ =| 3 ]
» z, 45 4 | Z | - | 8 |:3
z 2 | z - £ £ 2 8 |£ = | 2 | 2 | 5 Sz
$ | £ |3 3 | 3 jag| 3 |» r. = | $ | z | # 3%
6.| 3 |z v | u Ks D K B| z | k | z | 5 (68
«HUSVA” - ”
zozid | | | 104 1 | C 1 4 £ 11 1%

4s0p 195520

zfoszog

Torebka 01-Z
Torebka 01-Z
Pudło tekturowe
Sz-2 nr rys. 393P1
Torebka 01-Z
Torebka 01-Z
Torebka 03-Z

10
10
10
10

zi
11
12
13

5510

6
MASKK KAPTUROWA MK=221

Instrukcja użycia Ny 417/76
.....*=

1U-417/76

1., PRZEŻNACZENIE

Maska kap MK=221 pa jest przede uszystkim
do użytku w przemyśle chemicznym. -- | - z
Kaska w połączeniu z odpowiednim pochłaniaczem lub dparatem
powi stanowi mwmw&m
mdmmauwm:m.

2. OPIS szoENICZINY

2,1. Danę techniczne
Haski kap HK~ 221 pr są w wielkościach:
- 1/ mała - nr 1
2/ średnia zr 2
3/ duża zr 5

a/ dla wiechu:
50R- (5 mm H,0)przy 30 dom /mim
t/ dla wydechu:

- (00 P - (10 mm H,0) przy 30 Gon'/min

800 - [60 um H,0)przy, 250 acn'/min
Przestrzeń mertwa maski wmosi około 400 cm»
Masa maskł - max 0,55 kg.

g._m/m.-__m_mu-_-
żowe zał. nr 2,/

awmwl#m:wxw-.'

Ha wysokości oczu osad są dwie szybki /2/ w ustalowych
oprawkach /4/. 5 #

W gerdzieli części twarzowej jest umieszczony korpus konory
zeworowej /5/ z wysokoudarowego tworzywa, z zoworen wiechowym
/p2ytka /6/ 1 wyżdech /płytka zaworu wydechowego 6/.
Gniazdo zwintowe w korpusie komory j s Ewintem okrągłym
RA 40x4 wg PN-70/2-02000, z wklejeną uszczelką gumową /7/, służy
tem powietrznym nałożyć moskó na twarz.

;4
do szczelnego połączenia maski z pochłaniaczem, lub poprzez wąż
fałdowany - z pochłeniuczem, aparoten powietrznym lub operatem
wężowym. Komora zaworu wydechowego przysłonięto jest siatką /o9/
dociśniętą do korpusu pokrywą /10/.

3. SPOSDB UŻYTKOWANIA
C

Maski powinny być dobierane przez użytkowników indywidualnie.
Każdy użytkownik ze względu na higienę i bezpieczeństwo pracy
powinien posiadać właściwe dopasowaną swoją maskę,
Dobranc odpowiedniego rozmiaru maski do wielkości. złowy użytkow=
mika powinno być przeprowadz pod nadzorem odpowiednio prze=
szkoloncgo personelu.

S z W tym celu należy:
- nałożyć część twarzową z wkręconym pochłaniaczem lub wężem
oddechowym na głowę,
- zatkać otwór w dnie pochłaniacza lub załamać i zacisnąć w dło=
niach wąż oddechowy, +
- wykonać głęboki wdech,
Jeżeli daje się odczuć brak powietrze oddechowego i część twarzo=|
wa zostaje przyssana do twarzy /zapada się/ Świadczy to o szczel=|
ności maski, Jeżeli natomiast powietrze przedostaje się pod część!
twarzową, należy przeprowadzić 'dokładny przegląd maski .
Szczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej osoby.
z. przed zapotnieniem
przeprowadzać fularem przeci iowym dnie z zał ą
instrukcją użycia fulara. ,

&awxmmzmmwmlubam-.46 KONSERWACJA I NAPRAWY

431. 'Ęmmg;*g !

W przypadku dłuższego przechowywania ]c:qń::. gumowe należy
posypać talkiem, co zabezpiecza je przed sklejanien się,

4,2, Naprawy S 3

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub
dziury do @ 3 mn, należy usunąć przez naklejenie łatek gumowych.
z-bmmłmysmulozywnąćzkmorylostrom
przemyć wodą, a w przypadku uszkodzenia wymienić na nowe.
MWanhsay_nwęmmćuszmzo-
ną siatkę i pokrywę osłaniającą zawór wydechowy i uszczelkę
gumową w gnieździe gwintowym korpusu komory zaworowej.

5. KONIROLA OSKRESOWA

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Maska wraz z fularem pr do szybek okularowych, instrukcją użycia i etykietą | jest w torebkę
zwubmghu.tzurq_um.

A g. 4
~7
| YWL] _ _T21] - HM ] % 9L U |__ 135M bJ@$ T 0 N 93 - df 1M juezsoozm|>9zud 10|n3 x ”# +
7 9 G -|- -- - tablourds uorgyg |--=
# 5506 =
140 tG - W I V IR d % j 1
. FII uy 7 HTW WIHY | - r 3Ą
FTZIKĘĘI 7 ”HRN | - NrpÓw nawor nyky | -» 7
7 THFry ur -x I
7 FIEMWCKO - | włrwoyropu mowetr yy T <[ -4
7 HT _ ONOIENUU IUWIJĄ | -- - ny
7 Wr -- fromy treny | -= 3
z - IWEF uywnidy | -- 7
: ? 25 55 5 ujpogóy -- F
H J„_JSSSQI bgąfry | -- 7
[ WT WWW[ 5łry -- | jpran „kWIo - | syrnogde m | gón | -- noża £SKĄĘ pysto eazeg - | ozd Ke

L SRI

518 mT

n i e 6

. „.„,
M $ Eś$
+ -£5
«4 ] Wdh
1. pl3 . 1338
Q © bzK |
MĘ i i. # . i
t W.J 1
i '
%

ri

” 7. WYKA2 CZĘSCI MONTAŻOWYCEH
Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzęce w skład wyrobu,

z

, gwałtownymi wstrząsami orez zabezpieczyć przed

zetknięciem się z Pozpuszczalnikami /benzyną, naftą, tri itp./

kusseni, ługam, olejami, smorami ,
Nr partii .
Deta
Symbol..
Znak KT . .

Mamwmbyćm-hplkodkamlwaivm-
2- Kysunek ”Części montażowe”
R ..:m)
A cena Oś%, wyrobu . . . . |
l V@ ›
LI

Naski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabez=
pieczonych przed bezpóśrednim dzisłaniem promieni słonecznych,

1- Wykaz części montażowych - arkusz 1

w tenporoturze otoczenia od 5 do 25%€ i względnej wilgotności

powietrza nie przekreczającej 75 %, w odległości nie mniejszej
Części oznoczone znakiem ”x” zamowieć należy oddzielnte.

miż 1 metr od elementów grzejnych, Maski należy chronić przed

wpływani atnosferycznymi.
przeprowodza użytkownik.

IIB - HH omoimydo oAmozojuow Sk
GE-NW omomidoy oysoy .„.„.| 4 zoj F%Śłl&!n-nw

Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

MASKA KAPTUROWA MK-212/1

INSTRUKCJA UŻYCIA NR 417/76
MASKA KAPTUROWA
MK-212/1

1. PRZEZNACZENIE

Maska kapturowa MK-212/1 przeznaczona jest przede wszystkim do użytku
w przemyśle chemicznym.

Maska w połączeniu z odpowiednim pochlaniaczem lub aparatem powietrznym
stanowi ochronę dróg oddechowych, twarzy i głowy przed działaniem szkodliwych
gazów i par.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne
Maski kapturowe MK-212/1 produkowane są w czterech wielkościach:

1) mała nr1
2) średnia nr2
3) duża nr3

4) bardzoduża nr4
Maksymalne opory oddechowe maski przy stałym przepływie powietrzawynoszą:
a) dlawdechu:
50 Pa - (5 mm H,O) przy 30 dm/min.
800 Pa - (80 mm H,O) przy 250 dm?/min.
b) dlawydechu:
100 Pa - (10 mm H,O) przy 30 dm&/min.
800 Pa - (80 mm H,0) przy 250 dm?/min.
Przestrzeń martwa maski wynosi około 400 cm*
Masa maski - max 0,35 kg.

2.2. Konstrukcja (rys. Maska kapturowa MK-212/1 części montażowe zał. nr 2).
Częśćiwarzową maski (1) wykonano z miękkiej i elastycznej gumy. Na wysokości
oczu osadzone są dwie szybki (2) w metalowych oprawkach (4).

W gardzieli części twarzowej jest umieszczony korpus komory zaworowej (5) z
wysokoudarowego tworzywa, z zaworem wdechowym (płytka zaworu 6) i wydechowym (płytka zaworu wydechowego 8). Gniazdo gwintowe w korpusie
komory zaworowej z gwintem okrągłym Rd 40x4 wg PN-70/Z-02000, z wklejoną
uszczelką gumową (7), służy do szczelnego połączenia maski z pochlaniaczem,
lub poprzez wąż faldowany - z pochłaniaczem, aparatem powietrznym lub
aparatem wężowym. Komora zaworu wydechowego przysłonięta jest siatką (9)
dociśniętą do korpusu pokrywą (10).
MASKA KAPTUROWA
MK-212/1

3.SPOSÓB UŻYTKOWANIA

3.1 Czynności przed użyciem

Maski powinny być dobierane przez użytkowników indywidualnie. Każdy
użytkownik ze względu na higienę i bezpieczeństwo pracy powinien posiadać
właściwie dopasowaną swoją maskę.

Dobranie odpowiedniego rozmiaru maski dowielkości głowy użytkownika powinno
być przeprowadzone pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego personelu.

3.1.2. Sprawdzenie szczelności maski

W tym celu należy:

- - nałożyć część twarzową z wkręconym pochlaniaczem lub wężem oddechowym na głowę,

- _ zatkać otwór w dnie pochłaniacza lub załamać i zacisnąć w dloniach wąż oddechowy,

- _ wykonać głęboki wdech.

Jeżeli daje się odczuć brak powietrza oddechowego i część twarzowa zostaje

przyssana do twarzy (zapada się) świadczy to o szczelności maski. Jeżeli nato
miast powietrze przedostaje się pod część twarzową, należy przeprawadzić

dokładny przegląd maski. Szczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej

osoby.

3.1.3. Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem przeprowadzać fularem przeciwzaroszeniowym zgodnie z załączoną instrukcją użycia
fulara.

3.2. Czynności w czasie użycia
Po sprawdzeniu i połączeniu maski z pochłaniaczem lub aparatem powietrznym
nałożyć maskę na twarz.

3.3. Czynności po użyciu

Po użyciu maskę należy odłączyć od pochłaniacza lub węża oddechowego, po czym
wywrócić stronę wewnętrzną na zewnątrz i przetrzeć czystą szmatką albo wysuszyć.
Zabrania się suszenia przy ogniu lub w słońcu. W przypadku zabrudzenia maski należy
ją przemyć wodą z mydłem. Dla dezynfekcji maskę można także wytrzeć szmatką
zwilżoną płynem dezynfekcyjnym (skażony spirytus, chinozol lub 2% roztwórformaliny)
inastępniewywietrzyćprzez5-10 minut. Dezynfekcję można przeprowadzić również
w szafie do odkażania produkcji”Faser”.

MASKA KAPTUROWA
MK-212/1

4. KONSERWACJA I NAPRAWY

4.1 Konserwacja
W przypadku dłuższego przechowywania części gumowe należy posypaćtalkiem,
co zabezpiecza je przed sklejaniem się.

4.2 Naprawy

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub dziury do #3 mm należy
usunąć przez naklejenie latek gumowych. Zabrudzone zawory gumowe należy
wyjąć z komory i ostrożnie przemyć wodą, a w przypadku uszkodzenia wymienić
na nowe. Ponadto użytkownik może we własnym zakresie wymienić uszkodzoną
siatkę i pokrywę oslaniającą zawór wydechowy i uszczelkę gumową w gnieździe
gwintowym korpusu komory zaworowej.

5. KONTROLA OKRESOWA

Po każdym użyciu, a w przypadku nie używania maski - przynajmniej raz w roku,
należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń wpływających na jej prawidłowe
działanie lub użytkowanie, np. przekłuć lub pęknięć części twarzowej i komory
zaworowej, uszkodzeń gwintu, zaworów i uszczelki w gnieździe gwintowym
korpusu komory, pęknięć szybek okularowych itp.

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

6.1 Opakowanie
Maska wraz z fularem przeciwzaroszeniowym do szybek okularowych, instrukcją
użycia i etykietą pakowana jestw torebkę z przezroczystej folii z tworzywa sztucznego.

6.2 Przechowywanie

Maski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia
od 5 do 25%C i względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%, w
odległości nie mniejszej niż 1 metr od elementów grzejnych. Maski należy chronić
przed uderzeniami, gwaltownymi wstrząsami oraz zabezpieczyć przed
zetknięciem się z rozpuszczalnikami (benzyna, naftątri, itp.) kwasami, lugami,
olejami, smarami.

6.3 Transport
Maski mogą być przewożone dowolnymi środkami lokomocji w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

5
z 0€ V ZIZ Velogield ( tl
z-g0 yqolo|. cz 1 Ob- 3LM Awojuezsorezwoszid zejng X €1
1 1 O GS€ uobfeujds wtuge i. z zi
D ”WWS+06 'łp ©ypepfeNy r LL
z- Q ByqoJo1. 0l D ZVV ZIZ tMnJod X 01
z- j 0 jqouo . 01 3 » e vzlz ”Jdwoy wypePM X 6
e 7 01 1 x-s00-s0-WO oBemoycepAm ruomez wfAłd X 8
z- 0 jqel0 | 01 3 1/9! gziz wjjozozsy, X £
z- 10 ©ygelo]. 08 W +e v zlZ Sz ) ”Voepm niomez ojejg x g
D MEI vziz mojowez wiowOY 2 01-S
0 Wr V ziz Alowox sndioy » ]
2 1/01-€-91 wymeidQ - p
z 1/6-€-91 ©XpepfeN z €
z ZOOOZ-+9 Www emorejmjo wyqózs - z
D WW ZI umozrem| 99820 - 1
(Demn -_.A___m_n.m_mw„o =_”.~xn„_-vh.=: um_n alszo oqu/s Auuuou gn nyunski zN 09820 ewzey M_s_.e..„„mwmu„w% efoAzog

ZV SA |/ZLZ-MW emoim;dey eysejy

U9Amozejuow josózo zeyńA m | ... k=rmeśeru . .

56

MASKA KAPTUROWA

MK-212/1

7. WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzące w skład wyrobu, z oznaczeniem
części zamiennych znakiem ”X”. Wymianę tych części przeprowadza użytkownik.

Części oznaczone znakiem ”X” zamawiać należy oddzielnie.

-G

.

W #)

MK-212/4. rys. 417
Części montażowe
Errete do Inetrukcji Użycie nr 212

pkt.5. Kontrolea okresowa

'Po keżdym użyciu , e w przypedku nie
używenie maski - przynejmniej rez w rok@ ,
nsleży rprexdzic , czy moeke Die me uszkoczeń
wpływejących na jej prewidłowe dziełanie lub
użytkowenie , np. przekłuć lub pęknięć części
trerzowej i komory zeworowej , Uszkodzeń
grintu , zeworów , nkg?cwis , sprzączki
i uszczelki w gnieździe gwintowanym korpusu
korory , pęknięć czybek okulsrowych itp.

pkt.6.3. Trensport

Keski mogą byc przewożone dowolnymi
środkaui lokorocji w wvsrunkech zebezpieczejących je przed uszkodzenisui i wpływsni
etnorferycznymi.

Fabryka
Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

Żł;f J #) «23

z Fabryka
5 Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
S w Tarnowskich Górach
240 W uska K ~@ A3 | 4

Nr vy6 WUAY i
Ilość szt. A WKJ l
Data prod. .......(2.12 49 Fua- 04 '

Made in Poland

Nr I'IIIŚ + I; B
Tok zd „_ 6.. ...
Data prod. z V. Ó/ PLI rłć ~

Made in Poland

Errete do Inetrukcji Użycie nr 212

pkt.5. Kontrole okresows

”Po keżdym użyciu , s w przypedku mie
używenie maski - przynejmniej rez w roku ,
neleży rprexdzic , czy moske pie me uszkodzeń
wpływających na jej prowidłowe dziełanie lub
użytkowenie , np. przekłuć lub pęknięć części
trerzcwej i komory zeworowej , Uszkodzeń
gwintu , *zsworów , nł›g?cuia , Sprzączki
i uezczelki w gnieżdzie gwintowanym korpusu
komory , pęknięć rzybek okulsrowych itp.

pkt.6.3, Treneport

leeki mogą być przewożone dowolnymi
frodkaui lokorocji w wsrunkech zebezpieczejących je przed uszkodzernisui i wpływsmi
etrorferycznymi.


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO

z ” I LAMP GÓRNICZYCH
# 4 Tornowskie Góry
ul. Oświęcimska 42/48

Instrukcja użycia

maski przemysłowej Ma.i


1. PRZEZNACZENIE

Maska przemysłowa Ma-1 jest stosowana do ochrony
części twarzowej i dróg oddechowych przed drażniącym działaniem gazów przemysłowych.

Maska, łącznie z pochłaniaczami lub aparatami wężowymi jest stosowana do oddychania czystym powietrzem za wyjątkiem aparatów tlenowych.

Maską Ma-1 odznacza się prostotą konstrukcji, doskonałą szczelnością, stosunkowo małym ciężarem
i estetyką wykonania.

Maska Ma-1 umożliwia pracę w temperaturze do
+ 500€, p.

2. DANE TECHNICZNE

Maski produkowane są w trzech wielkościach - małej, średniej i dużej, oznaczonych kolejno symbolem
M,S iD lub numerem 1, 2 i 3.

Opory maski przy pulsującym przepływie powletrza
30 I/min. wynoszą:

dla wdechu około 28 mm słupa wody
dla wydechu około 9 mm słupa wody

3

Opory (maski przy stałym przepływie powietrza
3) I/min. wynoszą:

~dla wdechu około 3,5 mm słupd wody
dla wydechu około 8,5 mm słupa wody
Przestrzeń martwa maski wynosi około 450 cm*.
Ciężar maski wynosi 0,33 kG
3, KONSTRUKCJA

Części składowe

. Część twarzowa maski
. Szybka

y Bomorla sterująca

3a. Zawór wdechowy

3b. Zawór wydechowy

. Gniazdo gwintowe

. Nagłowie

«r
(o 1o ›

F2

<

' Część twarzowa maski (1) wykonana jest z gumy bez

szwu, Co pozwala na uniknięcie możliwości powstania nieszczelności. Miękkie obrzeże uszczelniające
charakteryzuje się dobrym przyleganiem do każdego
profilu twarzy, tworząc stosunkowo małą przestrzeń szkodliwą. Okrągłe, szybki (2) mocowane są
na części twarzowej w metalowych oprawach i posiadają duże pole widzenia. Komora sterująca maski

4


17

(3),'#8opatrzona jest w zawory sydechowy (3a) i wyl„deębóWy (36) kierując w ten sposób tylko strumień
: powietrza wdychanego przez stosowany równocześ',@':!e z maską pochłaniacz.
_'?Gniazdo gwintowe (4) o znormalizowanym , gwincie
,fł' okrągłym'itło » 4 GOST 289-41 służy do uchwycenia
/ odpowiedniego pochłaniacza lub połączenie z W€#) iem łączącym.
Elastyczne nagłowie (5) pozwala na ustalenie maski
na twarzy i może być regulowane W zależności od
wielkości głowy.

4. UŻYTKOWANIE

4a., Czynności przed użyciem.

Maski powinny być dobierane przez użytkowni=

ków indywidualnie.

Każdy użytkownik ze względu na higienę i bez=

pieczeństwo pracy winien posiadać swoją maskę,

którą przez wyregulowanie pasków nagłowia do
stosowuje do wielkości głowy. i
1., Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy
| szczelność przylegania maski do twarzy zatyka| jąc ręką otwór wdechowego (gniazdo gwintowe)
1RM i wykonując głęboki wdech celem wywołania
') podciśnienia wewnątrz maski. Przyleganie maski
41 7 do twarzy jest dokładne, jeżeli do jej wnętrza
po wykonaniu wdechu nie przedostaje się powietrze.

5


1
Aby uniknąć pokrywania się szybek maski parą
zawartą w powietrzuj wydychanym, należy przed

' użyciem maski pokryć szybkę od strony wewnę
46.

4e,

trznej cieńką warstwą mydęłka. przecipotowego,
rysując mydełkiem trzy kreseczki aĄnastępnie
przez chuchnięcie zwilżyć mydełko i dobrze rozetrzeć na całej powierzchni gumką. Mydelłko

oraz gumka znajdują się w tubce i należą do7

wyposażenia każdej maski.

W przypadku stosowania krążków przeciwrosowych (dostarczanych na zamówienie) czynności
z tym związane podaje opis użycia dołączony do
krążków przeciwr: sowych.

Tak przygbtowaną i sprawdzoną maskę można
połączyć z pochłaniaczem lub wężem łączącym,
zważając na to by w gnieżdzie gwintowym znajdowała się uszczelka. ?

Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą
mydlaną lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus
lub chinozol) wypłukać wodą i wysuszyć.
Dezynfekcję można przeprowadzić również w
szafie do odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

Naprawy,

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górni

czych dostarcza na osobne zamówienia niżej wy
szczególnione elementy wymienne:

Lp. Nazwa części Nr rysunku | Uwagi
1 | Uszczelka 16-3-25
| 2 | Płytka zaworu wdechow. | WT-203/60
3 | Zawór wydechowy WT-203/60
£ | z gumką
4 | Tubka kompl. 16-3-41K i Wydctkienm
Wymianę taśm nagłowia, komorę zaworową
kompl. i okular kompl, wykpnuje zakład produkcyjny,
4d. Przechowywanie.

Maski należy przechowywać w zaciemnionych
magazynach o temperaturze -- 5 do + 25 0C
przy wilgotności względnej powietrza 65 -- 15%
i nie w bezpośrednim sąsiedztwie ze smarami,
tłuszczem, nafłą i rozpuszczalnikami.

Maski powinny być przechowywane w odległości
conajmniej 1 m od grzejników, pieców i przewódów grzejnych.
U W A G A

Niniejsza instrukcja opracowana dla maski Ma- 1, spełnia
również swoje zadanie w odniesieniu do zmodernizowanej maski
Ma - 1M.

Modernizacja dotyczy w szczególności:

- zmiany konstrukcji nagłowia, jako elementu wymiennego przez
użytkownika rys. 16-3-47 K (pkt. 4c)

- zunifikowania zaworów, co pociągnęło za sobą zmianę oporów
oddechowych :

dla wdechu 2 4+ 10 mm H,0

dla wydechu 2 «4 10 mm H,0

(przy przepływie stałym 30 l/min) (pkt. 2)
- zmiany zakresu temperatur otoczenia:
- 20 do 60 *C (pkt. 1)

NZ N ”
Fabryka Sprzętu Ratunkow$2d
. i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

ul. Oświęcimska 42/44

Data produkcji Kon."›;:dg Tec
* 5 L IT 1970 2

Jedn. zam, 13] PWĘDA Ke , Szg s-© zam, 82? 2, 69. 50.000 .
Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
Tarnowskie Góry
|

ul. OŚwięcimska 42/44

| Maska Przemysłowa

% typ Ma-IM
i
|
! Instrukcja uży
A
i
|
L I 608 ©en :: oronoO RPP - 000 7 - PP 1ORO
Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
Tarnowskie Góry
ul. Oświęcimska 42/44

Maska Przemysłowa
typ Ma-IM

Instrukcja użycia nr 16/3
jedn. zam. 10.00 PWHDA K-ce
szg s-e 150 31 C-08 80.000 zeszyt. a A%k.

INSTRUKCJA UŻYCIA

M A S K A P R Z E M Y S Ł 0 W A
typ Ma-1M

1, Przeznaczenie

Maska przemysłowa Ma-1M jest stosowana do
ochrony części twarzowej i dróg oddechowych
przed draźniącym działaniem gazów przemysłowych.

Maska, łącznie z pochłaniaczami lub aparatami
wężowymi jest stosowana do oddychania czystym powietrzem za wyjątkiem aparatów tlenowych.

Maska Ma-1M odznacza się prostotą konstrukcji, doskonałą szczelnością, stosunkowo małym
ciężarem i estetyką wykonania,

Maska Ma-1M umożliwia pracę w zakresie
temperatur otoczenia -20% do +60%€C.

2. Dane techniczne

Maski produkowane są w trzech wielkościach
- małej, średniej i dużej oznaczonych kolejno
numerem 1, 2.i 3.

Opory maski przy stałym przepływie powietrza
30 l/min. wynoszą:

dla wdechu od 2 do 10 mm H20,

dla wydechu od 2 do 10 mm H0.

Przestrzeń martwa maski wynosi około 450 cm*,
Ciężar maski wynosi 0,33 kG.
3. Konstrukcja

Części składowe

1. Część twarzowa maski
2. Szybka

3. Komora zaworowa

3a. Zawór wdechowy

3b. Zawór wydechowy

4. Gniazdo gwintowane
5. Nagłowie

Część twarzowa maski (1) wykonana jest z gumy bez szwu, co pozwala na uniknięcie możliwości powstania nieszczelności. Miękkie obrzeże
uszczelniające charakteryzuje się dobrym przystosunkowo małą przestrzeń szkodliwą.
Okrągłe szybki (2) mocowane są na części twarzowej w metalowych oprawach i posiadają
duże pole widzenia.

Komora zaworowa maski (3) posiada zawór
wdechowy (3a) i zawór wydechowy (36), które
zapewniają jednokierunkowy ruch powietrza
oddechowego.

Gniazdo gwintowane (4) o znormalizowanym
gwincie okrągłym 40X4 GOST 8762/58 służy
do stabilnego i szczelnego połączenia maski
z pochłaniaczem lub wężem łączącym.

ą

«22-=
Elastyczne nagłowie (5) pozwala na ustalenie
przylegania maski do twarzy. Taśmy nagłowia
pozwalają na regulację ich długości w zależności od wielkości głowy.

4. Użytkowanie

4.a. Czynności przed użyciem

Każdy użytkownik ze względu na higienę i bezpieczeństwo pracy powinien posiadać swoją
dobraną odpowiedniej wielkości maskę. Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy szczelność przylegania maski do twarzy zatykając
dłonią otwór wdechowy (gniazdo gwintowe)
i wykonując głębok: wdech, celem wywołania
podciśnienia wewnątrz maski. Przyleganie maski do twarzy jest dokładne, jeżeli do jej wnętrza po wykonaniu wdechu nie przedostaje się
powietrze.

Aby uniknąć pokrywania się szybek maski parą
zawartą w powietrzu wydychanym, należy
przed użyciem maski pokryć szybkę od strony
wewnętrznej cienką warstwą mydełka przeciwpotnego, rysując mydełkiem trzy kreseczki,
a następnie przez chuchnięcie zwilżyć mydełko

i rozetrzeć je równomiernie na całej powierz
chni palcem. Mydełko znajduje się w oprawce
i należy do wyposażenia każdej maski. Jeżeli
szybki po powtórnym chuchnięciu nie potnieją,
świadczy to o ich właściwym pokryciu mydełkiem.
W przeciwnym razie czynności powyższe należy powtórzyć, aż do otrzymania dobrego wyniku.

5
Tak przygotowaną i sprawdzoną maskę można
połączyć z pochłaniaczem lub wężem łączącym,
zważając na to by w gnieździe gwintowym
znajdowała się uszczelka. g
4.b. Czynności po użyciu

Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą
mydlaną lub płynem dezynfekującym (spiry
tus lub chinozol) wypłukać wodą i wysuszyć,
Dezynfekcję - można przeprowadzić | również E
w szafie do odkażania po uprzednim spłukaniu
maski wodą. l

Szybki należy przetrzeć szmatką, aż do osiągnięcia całkowitej przeźroczystości,

4.c. Naprawy

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych dostarcza na osobne zamówienia niżej
wyszczególnione elementy wymienne

-- -- > ©-- 2n

L. p. i Nazwa części ! Nr. rysunku | Uwagi
1 | Uszczelka [ 16-3-25 › W
: 5 5*-- !_ WT-208/60 - i
i | RCo - rzww | j
W2 57 | -- K
5 | Nagłowie kompletne | 16-3-47K |

Wymianę komory zaworowej kompletnej i szy=
bek wykonuje zakład produkcy jny.

6

4.d. Przechowywanie
(zgodnie z PN-68/C-94099)

Maski należy przechowywać w zaciemnionych '
magazynach o temperaturze 0 do +20%€ przy
wilgotności względnej powietrza 65+ 15%/s i nie
w bezpośrednim sąsiedztwie ze smarami, tłuszczem, naftą i rozpuszczalnikami.

Maski powinny być przechowywane w odległości conajmniej 1 m od grzejników, pieców
i przewodów. grzejnych. ź

5. Kontrola okresowa

Kontrolę maski wykonywać powinien przeszkolony mechanik sprzętu ratunkpwego. raz
na kwartał oraz każdorazowo przed i po użyciu
maski.

Kontrola maski polega na sprawdzeniu stanu
szybek, gumowej części twarzowej i .nag_łowła
oraz sprawdzeniu czy uszczelka znajduje się
w gnieżdzie gwintowym i zawory w konlnorze
zaworowej. Wyniki końtroli powinny być notowane przez mechanika sprzętu ratunkowego.


imośferze - szkodiiwej...dla wlrumkn pr
odpowiednim pochlaniuczem daje gw@tancję: do rejc
sowana jest przeciw gazom trującym, pylom i dymom. _

O P I S
-- Maska przemysłowa produkowane w dwóch wielkościach::
a) rozmiar średni .-. , . . znok „S”
” b) rozmier duży: - . . ;-. . zask „D”
wykonana z miękkiej gumy, charakteryzuje się dobrym uszczelnieniem na twArz
„ tworząc stosunkowo mełą przestrzeń murtwą i dobre pole widzenia. Komora
maski posieda jeden zswór wdechowy i jeden zawór wydechowy, umożliwisjące
ddech dwukierunkówy. Maska zopatrzóna jest w gniardo gwintowe o znor©m@r ”
lizowanym gwincie, umożliwiającym łączenie z pochłaniaczemi lub wężem. Do

| mocowenia maski na twarzy służy uaglowie, nieuciskające, pewne i łatwo
- | nadawne na wszystkie rozmiary głów. u g.

SPOSÓB UŻYCIA

Ważdy użytkownik, ze w
minien «woją meskę, którą prze
do wielkości swojej głowy

lędu na bigienę i zegmaraetowanie szczelności,

wyregulowanie pasków nagłowia dostosowuje
Przed każdorezowym użyciem moski uależu ja spram:
dzić na szczelność przez zstkanie ręką otworu wdechowego i wykonanie głębokiego wdechu. Maska jest szczelne, jeźeli do jej wnętrza ni przechodzi powietrze
z zewnatrz.

Aby uniknąć pokrywania się #z k moski porą zamarią w powietrzu wpdychanym, szybki przed użyciem ma o ; pokryć cienką warstwa mydełka
przeciwpotnego rysając na szjbce mydeHkiem trzy kreski, przez chuchnięcie
zwilżyć mydełko i dobrze rozetrzeć na całej powierzchni czystą szmatką lub
czystym palcem.

Przed użyciem maski należy wkręcić do niej odpowiedni pochłaniacz sprawdzając, czy w gmieżdzie gwintowanym znajduje się uszczelka.

KONSERW ACJA

Po użyciu należy maskę gruntownie wyczyścić przez przepłukanie jej Tetolą /
wodą. Co pewien okres nal:ż; wsskę dezynfekować przez pocieranie jej szmatką
flanelową, zwilżoną roztworem dezynfekującym.

Prawidłowe używanie i czyste przechow:wanie maski przedłuża jej żywotność,
Śnowi gu›afanć]ę peu›xie) ochrony.


Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych i
w Tarnowskich Górach
<1..=4 R ul. Polskiej Partii Robotniczej 42/44

MASKA PRZECIWGAZOWA TVP MC-1

; INSTRUKCJA UŻYCIA Nr 212
4
|

1
1. PRZEZNACZENIE

Maska przeciwgazowa MC-1, w połączeniu z pochłaniaczem
przemysłowym lub z aparatem odd wym (oprócz aparatów oddechowych z obiegiem zamkniętym), służy do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy przed dział substancji szkodliwych.
Maska MC-1 umożliwia pracę w za esie temperatur otoczenia
-20 do +60%C.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne.

Maski MC-1 Wykonywane są w czterech rozmiarach: 1, 213.

Współczynnik zassania: max. 0,001%.
Maksymalne opory oddechowe maski przy stałym przepływie powietrza wynoszą: (
a) dla wdechu:
- 50 Pa (5mm HO) przy 30 l/min. ;
- 800 Pa (80 mm HO) przy 250 l/min.

b) dla wydechu:
- 100 Pa (10 mm HO) przy 30 l/min.
- 800 Pa (80 mm H20) przy 250 l/min.

Masa maski ~ 0,35 kg.

2.2. Konstrukcja (patrz rys. 1, maska przeciwgazowa MC-l.
Części montażowe, stanowiący załącznik 1).

Część twarzową maski (1) wykonano z uformowanej gumy. Na
wysokości oczu osadzone są dwie szybki (2) w metalowych oprawkach (4). W gardzieli części twarzowej jest umieszczony korpus komory zaworowej (6) z wysokoudarowego tworzywa, z zaworem
wdechowym (płytka zaworu 9) i wydechowym (płytka zaworu wydechowego 10).


%

- Gniazdo gwintowe w korpusie komory zaworowej z gwintem
wągłym wg PN-70/Z-02000, z wklejoną uszczelką gumową (8), służy

o szczelnego połączenia maski z pochłaniaczem przemysłowym
ałym lub - poprzez wąż fałdowany - z pochłaniaczem przemysło
m dużym albo z aparatem oddechowym.

-' Komora zaworu wydechowego przysłonięta jest siatką (11), dośniętą do korpusu pokrywą (12).

- Do zaczepów części twarzowej przy pomocy sprzączek (15) przy›ocowane jest nagłowie (16) umożliwiające regulację naciągu taśm.

zeznaczone ono jest do podtrzymania i zapewnienia szczelnego

rzylegania maski do twarzy użytkownika.

3. SPOSÓB UŻYTKOWANIA

3.1. nności przed użyciem.
6 3.1.1 ar twarzy. Dla dobrania odpowiedniego rozmiaru
maski dokonać pomiaru twarzy, a mianowicie zmierzyć od
ległość od wgłębienia nosowego pomiędzy Tukami brwiowymi do naj
niższego punktu podbródka (rys. 2).

4
F' Rys. 2. Wymiar wysokości twarzy

i

SM

Rozmiary masek odpo nd; ryÓ
1 . - 557 wyshośem

S 7

Wysokość twarzy w mm ł
97-105- ” WW
106-115 %
116-126 6
127-138 fł
3 lv k

ni
Lz WSWI

3 a seieś 7
3.1.2. Dopasowanie części (twarzowej. Jeżeli a t
1 ej. Jeżeli mas!
Wal']l.Śl należy ją przed dopasowaniem (i przed użycie:s-&m:.(m
opasowanie polega na doborze właściwego rozmiaru maski

Rys. 3. Prawidłowe dopasowanie maski

- po jej założeniu na twarz - na umi i rówi
1 ej z e miarkowanym i róvw
dociągnięciu taśm nagłowia. 7 ©

Prawidłowe dopasowanie: górny brzeg prz
owłoąxema, tłrzeg dolny obejśmjeygładkgoppo›al;ś;dgg› i nie
rtani, obrzeża boczne nie dotykają uszu, oczy znajduj
wie wysokości szybek okularowych (rys. 3). Maskę do
przy wkręconym pochłaniaczu lub wężu oddechowyr


„ #,1.3. Sprawdzenie szczelności maski./ W tym celu należy:

bg* nalożyć część twarzową z wkręconym pochłaniaczem lub wężem
oddechowym,
zatkać otwór w dnie pochłaniacza lub załamać i ścisnąć w dłoniach
- wąż oddechowy,

wykonać głęboki wdech.
_ Jeżeli daje się odczuć brak powietrza oddechowego i część twaa zostaje przyssana do twarzy (zapada się), świadczy to
wzczelności maski. Jeżeli natomiast powietrze przedostaje się pod
©66 twarzową, należy przeprowadzić dokładny przegląd maski.
zczelność maski należy sprawdzić pod kontrolą drugiej osoby.

3.1.4. Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem.

Wytrzeć na sucho szybki od strony wewnętrznej maski, potrzeć
ytartą stronę szybki ołówkiem przeciwpotnym i palcem rozetrzeć
substncję ołówka na powierzchni szybki.

3.2. Czynności w czasie użycia.

Po sprawdzeniu i połączeniu maski z pochłaniaczem lub aparatem oddechowym nałożyć maskę.na twarz, poprawić jej ułożenie
i wyprostować ewentualne skręcenia taśm nagłowia. Unikać gwałtownych ruchów głową. ;

3,3. - Czynności po użyciu.

Po użyciu maskę należy odłączyć od pochłaniacza lub węża oddechowego, po czym wywrócić stronę wewnętrzną na zewnątrz i przetrzeć czystą szmatką albo wysuszyć. Zabrania się suszenia przy ogniu
lub na słońcu. W przypadku zabrudzienia maski należy ją przemyć
wodą z mydłem. Dla dezynfekcji maskę można także wytrzeć szmatką
zwilżoną płynem dezynfekcyjnym (skażony spirytus chinozol lub 2%
roztwór formaliny) i następnie wywietrzyć przez 5-10 minut.
Dezynfekcję maski można przeprowadzić również w szafie do odkażania produkcji „Faser”.

4. KONSERWACJA I NAPRAWY
4.1. Konserwacja.

W przypadku dłuższego przechowywania części gumowe należy
posypać talkiem, co zabezpiecza przed ich sklejaniem się.

4.2. Naprawy.

Drobne uszkodzenia części twarzowej, jak przekłucia lub dziury
do @ 3 mm należy usunąć przez naklejenie łatek gumowych.

4
%
i

~przekłuć lub pęknięć części twarzowej i komory zawol

Zabrudzone zawory gumo eży wyjąć z komory
przemyć wodą, a w przy uszkodzenia wymien
Ponadto użytkownik może we | nym zakresie v
ną siatkę i pokrywę osłaniajacą zawór wydechowy, .
głowie, sprzączki i uszczelkę gumową w gnieżdzie
pusu komory zaworowej.

5. KONTROLA OKRESOWA Po każdym użyciu, a w przypadku nie uzywa.nżmlkl - p

najmniej raz w roku należy sprawdzić, czy maska 1
wpływających na jej prawidłowe działanie lub uż

dzeń gwintu, zaworów, nagłowia, sprzączki i uszczelki
gwintowym korpusu komory, pęknięć szybek okularowych

6. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPO
6.1. Opakowanie.

Maska wraz z ołówkiem przeciwpotnym do szkieł oki
i instrukcją użycia dostarczana jest w torbie z przeźrocz;
z tworzyw sztucznych.

6.2. Przechowywanie.

Maski należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zab.
pieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słoneczny
w temperaturze otoczenia od 5 do 25%C i względnej wilgotności
powietrza nie przekraczającej 75%, w odległości nie mniejszej niż |
1 m od elementów grzejnych. Maski należy chronić przed ude: e- niami, gwałtownymi wstrząsami oraz zabezpieczyć przed zetknię.
się z rozpuszczalnikami (benzyną, naftą, tri itp.), kwasami, lug
olejami i smarami.

3,

6.3. Transport.

1Mar%lszi mogą być przewożone dowolnymi środkami lokomo
w war@nkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i wpływa!
atmosferycznymi.

7. WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Wykaz obejmuje wszystkie części wchodzące w skład
z oznaczeniem części zamiennych przy pomocy znaku „X'
może zakupić użytkownik maski. Wymianę tych części prze
użytkownik w zakresie określonym w pkt. 4,2. ninijeszej
Wykaz części montażowych oraz
g” Maska przeciwgazowa
(#
Części 4 ź
dostarczane z Nr rysunku
przez Nazwa części lub normy
FASER !
2 | 2 4
Część twarzowa, rozmiar 0 212A9/1
.. Część twarzowa, rozmiar 1 212A10/1
Część twarzowa, rozmiar 2 ZI2A1!
_Część twarzowa, rozmiar 3 ZI2A12
t 8
-- Szybka 2A
_64-2.0.0.07
42 Nakładka dł. 225310 mm ł «- Oprawka l 16-3-10/1
5 - Komora zaworowa ZI2A13K
6 | ak Korpas komory l 212A14
7 - Czopik I 212A15
8 X Uszczelka l 16-3-25/1
|
9 X | Płytka zaworu wdechowego ( 24 mm/ OM-H2W-27-X
i
10 X Płytka zaworu wydechowego OM-H2W-17-X/B
11 X Siatka 212A22
12 X Pokrywa 212A17
13 - Nakładka dł 30 £ 5 mm 14 - Opaska 212A19
15 % Sprzączka kompletna 212A23K
| _ 118
16 X Nagłowie 212A26K
Ołówek przeciwpotny do szkieł
17 X okularowych 178A4K/1

ro -- m

K
typ MC-1 W
ip' ia części
z Ilość szt. x sunku lub
Symbol Ilość szt. % rory d /
%ZG w wyrobie wvę::.%? rodzaj opakowania
5 6 7 8
1
(jedn. z NW P.
7 wyszczeg. :
rozmiarów) i
2+ 2 H- ©. 2 ©r. ko
- 2 £ „
sły 1 14 ©m
6. 1 M io
z6 1 „ca 1-»
1 100 20-13-0/1 (Format A5)
rulonik zaworków
1 250-300 | zawinięty w papier
1 300-400 | karton dostawczy
1 100 20-13-0/1 (Format A5)
1 100

3()-13-0/ 1 (Format A5)
ś

*+*

20-13-0/1 (Format

wiązki zawini
p: 10 szt. | W papier
| 1 100 20-13-0/
«- z
Rys. 1. Maska przeciwgazowa MC-1
Części montażowe

1” #

MASKA PRZECIWGAZOWA MC-i

Nr partii

Data produkcji

Symbol i cena detal. wyrobu 1 0 20000988

by
£.

10
| *

INSTRUKCJA
do maski przeciwgazowej?filtracyjuei MC-1 + MS-4

1. Przeznaczenie. Maska chroni przed środkami trującymi, promieniotwór«
czymi i biologicznymi.

2. Części skladowe maski (rys. 1)1

- część twarzowa MC-l,
- pochłaniacz MS-4,
- torba nośna,

-- fular przeciwzaroszeniowy.

3. Dopasowanie części twarzowej:

- dobrać rozmiar maski według

wymiaru wys. twarzy (rys.) 2),

Wys. twarzy Rozmiar
mm naski Rys. 1. Maska ułożona w torbie
_W- '-0-'_- 1 - gumowa część twąrzowa
106 - 115 1 2 - plastikowa komora zawor.
116 - 126 2 3 - pochłaniacz
127 - 138 3 4 - torba (z otwartą klapą)

5 - kieszeń na indywidualny pakiet

. az rzeciwchemiczn
- sprawdzić, czy maska nie jest p - Y i
6 - fular przeciwzraszeniowy

uszkodzona, 2
7 - taśma nośna

- wkręcić pochłaniacz, 8 - taśma biodrowa

- nałożyć maskę na twarz,

- umiarkowanie dociągnąć taśmy
nagłowia (górny brzeg maski
ma przylegać do czoła poniżej
owlosienia, boki.nie mogą dotykać uszu, dolny brzeg ma
szczelnie obejmować podbródek i nie uciskać krtani): Rys. 2. Wymiar wysokości twarzy

4. Sprawdzenie szczelności maski (po nałożeniu według punktu 3, pod kontrolą drugiej osoby):
- zatkać korkiem lub dłonią otwór w dnie pochłaniacza,
- wykonać głęboki wdech.
Szczelna maska zostaje przyssana do twarzy (zapada się).
7

10.

11

12,

13

Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotuieniem:
- przeprowadzić fularem przeciwzaroszeniowym zgodnie z załączoną instrukcją użycia fulara.

Noszenie maski w torbie. Torbę z maską złożoną jak na rys. 1 nosi się
na lewym boku, nieco z tyłu, taśma nośna przełożona przez prawe ramię,
zamknięta klapa torby na zewnątrz.

Pogotowie użycia maski:

-- przesunąć torbę z maską do przodu i odpiąć klapę torby,

- przepasać i zapiąć taśmę biodrową,

- wyjąć z torby część twarzową i pochłaniacz,

- zdjąć z pochłaniacza korki końcówki i dna, korki włożyć do torby,

- wkręcić pochłaniacz do części twarzowej,

- zmontowaną maskę włożyć do torby, nagłowiem na wierzchu, torbę
pozostawić otwartą. 5

Nakładanie maski:

- zamknąć oczy, wstrzymać oddech, zdjąć nakrycie głowy,

- wyjąć maskę z torby,

- rozchylić dłońmi taśmy nagłowia, wysunąć podbródek, nasunąć maskę
najpierw jak najgiębiej na podbródek, po czym naciągnąć na głowę
taśmy nagłowia,

- poprawić ułożenie maski tak, aby szybki okularowe były na wysokości
oczu,

-- wykonać głęboki wydech, otworzyć oczy i oddychać normalnie.

Uwaga: W razie zaskoczenia trzeba w jak najkrótezym czasie wykonać
czynności według punktów 7 i 8, dlatego zaleca się ich wyćwiczenie.

Czas noszenia maski na (warzy, bez odczuwania nadmiernych ucisków,
1,5 do 2 godzin. Maska może być użyta wielokrotnie.

Zdejmowanie maski. Uchwycić za komorę zaworową, odciągnąć maskę
nieco w dół, po czym ku przodowi i zdjąć maskę ku górze.

Czyszczenie maski. Erudną maskę myć wodą z mydłem, wycierać czystą
szmatką lub suszyć, lecz nie przy ogniu lub na słońcu. Dezynfekować
spirytusem, chinozolem lub 2% roztworem formaliny i wietrzyć. Zabrania
się konserwacji smarami. Wnętrzie pochłaniacza chronić przed zawilgoceniem.

Przechowywanie maski - w stanie złożonym jak na rys. 1 w zamkniętej
torbie. Otwory pochłaniacza zatykać korkami. Chronić przed wysoką temperatura, wilgocią i uszkodzenierń.

Przeglądy kontrolne. Po każdym użyciu, a w przypadku nieużywania maski przynajmniej raz w roku, należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń wpływających na jej dzia!anąe lub żywotność. Uszkodzenie naprawić.

Zakład nr 172

SIW TO i 64398 500086 AW |AW
s %
W
i 7
! i
% W
3 19 i
u L HLW 20240 .01 0 0. 2720 4 W. #
»
Productioń date . V. u. .. . 2. 2 , %
! Pado zark and 1
luct prfeet. ... . .. WL 2 . | 9
3 Rnspeekich sigg › . . , . . z . , : › . W
1 # *
* :
i
* i
i i
+ 4 i
1
< i
+ ) |
| 3 |
2.1.

trnetsy

ul oubstenńces. I% is used witA In

dzatue cxcept closed bzeat=

k enables o work at.ant
fzom =20 :o +60%6.

i temp

Teclinicał data

The #9-1 zae-mack 1s manufacyured in four sizes desi;
0, 4y]2 aa 3.

dy

um 0.001%.
frakory resictances at » cometant air f1ox

t/ foB espiration
- 100 Pa /10 mo of Water head/ at 30 dm)/ain
- £09 Pa /00 ma of water head/ at 250 dm//rin

The weighi of ga
sg Mez?? 1w-212
W,
Txo glass windows /2/ are claped in notal frames /4/ at a sk gorrecponding wlth face helghto are
neight of eyes. The casing of tae valve chasber /6/ 1s sade of : bolow.
high-impact plastic. 1% is provided with inepiration vclvc
plate /6/,expiration valve plate /10/, aud round interna] thea~
ded seat /aoe. to PI~70/2802000/ with rubler ring gaskct /s/ Face height Gae-naek
cemented thereto. 4 / btre 2
4
97 - 195 o
The laster is used to conncet łightly tho gagemask with eLther
a small industrial canister or larce industzfal canicter oF i 106 - 115 1
bresthing apparatus. The large canister 501 breathina appora= 116 - 126 2
tug dre conected with gas-mas« through w corrWmated hose. 427 - 138 3
Th6 expiration valve chamber is covered #1th sereen /11/ Which *
is prezced against the casing włtb cOv@F /12/. the uu-mrk_i 321.2. Nalchinz the !acia' part w

also equipped with adjuntable rubbor hcad&tal1 /16] ont
buskles /15/ which are used to match tAghVNy the faelal part

T£ the gas-mask is powdered with talc, it zhall be oleaneś
to the user's faoe.

before matehing or normal use. Its na:
leciing
i i t headstnll straj=. If 1t is properly zatched then:
3. I5SZEUOZIOWS FOR USE '

- upper edge snall adhere to a forehead just below t ir

g consists in sene propeź size, and uniform and wodczate pull!

fng the

3.1. ActHYLY prior ute

- lower edze sholl entrace szoot! uly a cbin vi›thmn pressing

agninet lerynx, i
3.1.1. Face censurezent gainet laryn: W
ru « de edges skoll not touch ears, and

The propez size of pan=mask shall bę selectęd by ~postrine tte M” [ .

dietance between naoal ooneayLty A68 the lowcnt ,os-v of tne ©yes głall be in the middle helght of zlass windows

chin /sce F1g. 2/ |
h w ą
] 7 x

% %

o o

«

z

wsor r #
wsae Ke a

Yj

NENYTTWIE

su 16 £ 1616-5
The gas-mask shall be za
are fixed in place.

tchęd wien canister or breathing hose

3.1.3. ęhecking the gas-mzask tigntness

P To check the gas=zask tizbtness/ proceed as follows:

- close an opening ŚBWIM canister bottom or squeeze z
breataiWg noce Ix hands, and

- zake a deep,breath. %

1f,the facia! part is sucked tightly agalnst face and no
flow can be percepted, 11 proves the pas=mask f6 tigh+.

atr

W vhen air i6 sucked under the facial part, the gas=naek shall

be carefully inspected, The gas-mask tightnens shall be coń= *
trolled by another person. ( t

3.1.4. Protection of glass windows agalnst mist

1o protect tne glassewindows againał mist, one g›.a! rxue
internał ggę-nasc sides with a dry eleth, apply antl-mist
spread 1t over

zareriał *v!m: a szecia]
the wBole głase surface.

pencil thereon, and

3.2.

Activi5les during use

mister or bresthing apparatus, | ne cań pull it om
rect 1ts pósitlon and strałghteń. any turns of he
if necessa

avośded. 3

er use

keMvities a

After use, the gas=mask shall be disconnected from canister
or breathing howe, then tużned ówer and wiped with a dry and
clean cloth, or drięd on ałz.

Open fire of
1£ tne i

dlre6t gun=light zas: not be used for drylne.
1o dlrty, 1t shall be $horoughly washed with

1t can ba ulso wiped with a cłotłowetted in

obnpy witery

sa to i 3666 tewo

dieinfecting 1iguda such ms ne 16, zhi sbadt ge
2% fo: 5 &o 10 minutes. Tne gas-masz ' infected in tze
special disinfection umit zanufńciu daser. 0 ,:

4. MATNKEAKCE axD ASPAIA i
Naintenance 9 «

period of tine, its
zo avoid stłokinz.

I£ tne gas-zask iu stored for a 1o
rubber parts shall

nę powdered witn

Repair i : 8
-- 1 V

Small defects in tne faclal part of the gas=mask such ms pln=

4 holes or holes of up to 3 mm in dla, shall be repalred by
adhering the rubber patches. Dirty rubber valves stall te
nmv&d fron the czańbęr and carefully rlnsed with wa
11f damaged, they sbould be replaced.

The user nay also replace a torn screen.ard mvłr;w protectine

the expiration valwe, dazaged beadetall, bmt y zmd rubter
zasket in internal threaded seat.

6 proper operation or use,
;xnrolen or deep cracks in tne faciał
„fallures in thread and valves, dazages of hemdstall, buckte,
rubter rlng gasket, breaks in glass wlndiows, etc.

i.e.
part ard valve charter,

PLCKAGING, SZORAGa &XD TAMNSPORY

Packacing

Fhe gas-masę ineluding anti-mist peneil and instruetlon
nual is delivered in a transporent polyetbylene bar.

ma

t t z 3614-33 3o00
0 „ JU- 1t

złosure ?

zw
WV
v/ow
+/6 v

”»
z % u.*..

;--- - -- ee 1, -- y - -z e gl - j eee - -- - - + - - -- z - 9
= - v - Lm o ostóA - a
#2 - D = +/ i = ci

t

- = z - - - c
- - z - |rotototz=ro -z

d in dzy coi

o

- ć
z u
6 5
5 F
a

a z
f C

ce not less than 1

uther condit

n

3
» o
2 8
2]

z
M
a
Tr
i
5
&

1 Be ordered

21

a1 a t
user as specifled undem 4.2.

ę0 hym

5
«

of thPJ dnstruct

1
o
&
8
2

K

«i

&

IV - 212 Liet o£ component
- -- ]

-- -[-]


Fabryka Sprzętu Ratunkowego
3 i Lamp Górniczych
EE@E] _ w Tarnowskich Górach

|

i Aparat
do oddychania sprężonym powietrzem
AS-3M

INSTRUKCJA UŻYCIA Nr 86,1

$


1. PRZEZNACZENIE

Aparat do oddychania sprężonym powietrzem typ AS-3M przeznaczony
jest do ochrony dróg oddechowych użytkownika podczas pracy w pomiesz
czeniach zapylonych lub w atmosferze zatrutej substancjarmi o dz_1ałan1u
loksycznym. Aparat nadaje się przede wszystkim do długolrwalej pracy
w almosferze szkodliwej, przy stałym stanowisku pracy, do którego do:
prowadzona jest instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu 3+8 atn., np.:
y zakładach chemicznych, przy wannach do trawienia i mycia części, przy
natryskiwaniu, czyszczeniu odlewów, lakierowaniu. itp.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne
Fródło zasilania: instalacja sprężonego powietrza
ciśnienie od (3 do 8 atn) 0,3+0,8 MPa
Wąż ciśnieniowy: średnica wewnętrzna 9 mm
* zewnętrzną 21 mm
długość węża 10 m
Przepływ powietrza przy (4,5 atn) 0,45 MPa 40 1/min-przy zamkniętym
ź zaworze
200 1/min-przy całkowicie
otwartym zaworze

3. KONSTRUKCJA

- Filtr przeciwolejowy

- Wąż doprowadzający sprężone powietrze
- Zawór regulacyjny

Pas główny kompletny

- Linka sygnalizacyjna

wm›&›um..›
i

©2 --*---- 21

Powietrze pobrane z sieci sprężonego powietrza ulega w filtrze (1) oczyszczeniu a następnie jako zdalne do oddychania dostaje się przez wąż
doprowadzający (2) do zaworu regulacyjnego (3), który znajduje się na
pasie (4). W zaworze regulacyjnym następuje obniżenie ciśmenia i powieirze przez wąż fałdowany dopływa do maski lub półmaski.

Przepływ powietrza do maski może być regulowany przez uzytkownika

Regulacja odbywa się przez pokręcenie pokrętła zaworu regulacyjnego (3).
przy wężu doprowadzającym, zaś regulacja przepływu powietrza do urządzenia lakierniczego-przez pokręcenie pokrętła zaworu przy wężu dopro=
wadzającym powietrze do tego urządzenia.

W zależności od potrzeb, użytkownik może zamawiać aparaty AS-3M
z maskami lub półmaskami podanymi w wykazie masek i półmesek
czałącznik nr 1)

4. UŻYTKOWANIE

4.1. Czynności przed użyciem

a. Wyjąć wąż doprowadzający i rozwinąć na całą długość, sprawdzić czy
nie posiada uszkodzeń zewnętrznych i przebić. Przed pierwszym użyciem wąż należy przepłukać letnią wodą i wysuszyć.

b. Połączyć wąż doprowadzający z zaworem regulacyjnym zamocowanym
na pasie oraz wąż fałdowany z maską i zaworem regulacyjnym.

©. Filtr przeciwolejowy przyłączyć do sieci w ten sposób, by strzałka na
korpusie filtra wskazywała kierunek przepływu powietrza.

3


d. Dopasować maskę lub półmaskę do rozmiarów głowy, wyregulować
długość taśm nagłowia.
Maska lub półmaska powinna przylegać szczelnie do twarzy.

e. Przymocować do pasa linkę sygnalizacyjną.

f. W tak przygotowanym aparacie pod nadzorem pr.
można udać się na stanowisko pracy, zwracając uwagę
działanie aparatu.

na prawidłowc

4,2. Czynności w czasie użytkowania

W czasie pracy w przysiadzie lub klęcząc, należy zwrócić uwage na wąż
doprowadzający powietrze, żeby nie dopuścić do jego załamania.

4.3. Czynności po użyciu
Po każdym użyciu aparatu maskę lub półmaskę należy przemyć wodą
imydlaną, lub płynem dezynfekującym (spirytus lub chinozol), wypłukać
wodą i wysuszyć.
Kozkręcić i oczyścić połączenia gwintowe węża doprowadzającego powieirzc i węża faldowanego. Następnie przetrzeć szmatką nasycong płynem
odkażającym (chinozol).
Oczyszczone elementy aparatu należy ponownie zmontować.
Po około 200 godz. pracy, należy przeprowadzić regenerację filira, przez
rozkręcenie i wymianę węgla aktywnego i wkładki filcowcj.
Regenerację filtra należy przeprowadzić również wtedy, gdy w otworze
końcówki wylotowej występują ślady zawilgocenia lub zaoliwienia.
Regeneracji dokonuje odpłalnie producent.

5. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

5.1. Przechowywanie

Aparaty AS-3M należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze
6-25%C, o wilgotności względnej powietrza 60*15% Aparaty nie mogą
być przechowywane w tych samych pomieszczeniach, w których znajdują
się smary, nafta, benzyna i inne rozpuszczalniki.

Dezynfekcja i kontrola okresowa aparatu powinna być dokonywana jedynie przez uprawniony i przeszkolony do tego celu personel.

5.2. Transport

Aparaty powinny być transportowane dowolnymi środkam: transportu po
zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi.

K 0 N I E c
4

olorej osoby :

WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

Aparat do oddychania sprężonym powietrzem AS-3M rys. 86/1

Wyrób:

188M[

o < i
35 M;s IMĘ
-=s= z « « |« « |s |« «
z d « L-OSJE- OB PSI IĘA M „ <4 „ 34 PA
3:% $83:5583%s8 3:53: |(2787:5 (3%
9 5 $8 po 9 5 22 o |g . 2-18-|2- #o z R |..„l-._.›~0-' [-»=-18-$=) x3 8Z/=2 RS
g 4 5 9 «'8 87 ls « 8=16 5=)8-|8 5]
$8 jSz©€© 6 P 5 £ 5 '£ H [2]
21 | i
) 5 1=b 1 i
5 | &_| i i
'O'Ę% ' 5 i
73
375 |z |g |s |* s | a a | * | a €
a % z (
z
] | NN
65* | |
35B - - WA F | u | m | e › | ca | e | ca | 6u | ca
3 9 z | |
| |
- «» co e co - k « - co
Z g H - | 9 | 5 5 | = 5 | 5 | 4 5
25
55 |g |s ks )- = (z z | z f= z
zN 6 o © o 6 6 o 6 © <
79 c» | co | c» | eo to | «o co | c» | co e
[ ca c ca a ] ca 1] ca PS
©3 co Po en co 25 B- c» c» P.
z - . z
» co so | 29 | 5 4
z S8jS > .1 - A M | m
€ E vHINH |H | a 4 #/|s |8 | 5 | * | - 1- | z | - | M
z 8 «-8 | g |3 | - ź Tó be
z 2 S 45 4 | < | M | 4 z | 5 * | 3
[6 MA| g | m | e | < rz < o
**'g i6 2 $ |8 |3 | 8 | - | - | 8 PS 5
z= €$ © |£ 3 E 3 | o <
i - - l
£A 8 14 4 3. l |
o | 8 j 4 i © i
z | £ | ź 3 5 i
g S 3 | :./) z 5 | w
K 8 z 2 92 | « N E
$ 'd 5 | * : » | 5
S 31z £R | 2 s | R18 |3 | £
5 |$|$15[2]; 5 515 $ 2
« 5 | 8 | 3 | 3 | 6 3 | « | = 13142 2
z 4071 245 5 | R | g | - | 3
i3 ©) o o & < (j o
z :« - o 1 i 5 I « =
z - 5 5 6 & 24
z = 1% | $ z #:] 3* | 7 1 7 | #1 *
# £3 8|8 | 2 i z | 5 1 213 | z 8 ! 5 | 5 o
a | » | u | B a | 8 z 15 % A Sl% % « 1] « « z » |; z 0Ą 6 |; :0
& | Ś | f | Ś | u |8 |8 |8 | R | * | D | & [ | *
ż
zP
$ Sgk
- N
z 5 R 8 % z 0 6 1 -0 N ] | x 40] x4 1 11x | ] .
~UJHQ&
o d P
N «> a
[8]
K
* «a
s2 -- ca | c9 | 66 | « mlcp x-hw'o› ol--« c co
£ 7 I i « H H, 5
z | | l


owozojuow 199627
1/99 19P 3W

-- m g
jk 3 ©zap I 88 100 €z€ W 96 Eujejduroy erudziyg X 32
©3 Z-6I W
€sqo104 I I 8€ TOI SzG €/a Sz €u(/o@zpEu©/© exurq X €z
Ta ee *6 | ; - z Fogś
63M 339] opora I 10 O€Ł €Z ILI Z-Oda fejommozsd zymg X zz
m R m„:›Nwaw I I I8 100 €z€ O 98 Aok[ezpemordop zkm X 1z
z-10 T; ”=---+<
mxnw„„o,w 0 z 0Z 100 €z € 0 98 ZX0I/ŁI 5 exqezozsq X 0z
I €ŁEEO-IN/89-Nd) SXPIN Amoxyspop głrym - 61
? LESZS-W/PL-Nd ZIXPN J5IHM «- 81
? 800ZS-WN/S9-Nd| TP ejsXzbads +xpepypog ©> PM
I gd 98 EMAEId EuIQ5 eufogqQ - 91
I T/pG 98 suro€ €wufeqo -- 61
Z-10 3 £
esqoroq 6I z 61 100 Sze z/8 V 98 GIN Czo €sgBI58N X rI
~U ”
ź (Tepuzoa) yedo 2 | zAA m * „ToSBĄ”
R | eruemoxedo mązs zs =r9z0 Awaou qny zezrd vfo
B | * .nmN?w_m „www„- %w„- Toquióg nauns£a 1N PS SMNTTN euozoep | -/zog7 FABHYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCGH
T&E TARNOWSKIE GÓRY

ul. Polskiej Partii Robotniczej 42/44

Wykaz zawartości

aparatu do_oddychania sprężonym powietrzem

typ AS-3MArcus

1) Pas główny z zaworem regulacyjnym 1 szł.
2) Wąż doprowadzający komplełny 1 szt.
3) Wąż fałdowany kompletny 1 szt.
4) Fillr przeciwolejowy 4 szt.
5) Maska MG-1 luk-GSP - 1 ;szł.
6) Linka sygnalizacyjna 1 szt.
7) Ktocz-jetnostrenny~27 1 szt.
8) Instrukcja użycia i 1 szt.
9) Skrzynka kompielna i 1+szt

siw.tg z 125-78 1,000 A5


»

FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GORNICZYCH „FASER”
Tarnowskie Góry

ul. PPR 42/44

ZĄŚWIADCZENIE FABRYCZNE Nr .............................

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamb Górniczych „Faser” w oparciu o pozy~
tywne wyniki odbioru technicznego dokonanego wg obowiązującej dokumentacji

technicznej i warunków dopuszczenia

rys. nr 86/1 i IO0-64/052

udziela 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży-produkcji

(Monitor Polski 36/73 poz. 218) na 7

... Aparat _ d0 oddychani. a. _ spręśonym _ powietrzem

typ AS-';M . Nr fabryczny / g ; partia seria

data produkcji ......................... wykonany(a) (e) zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przeź
GIOP Warszawa | z dnia . 20.08.1985

'ej. 430

W przypadku ujawnieniag w okresie gwarancji usterek lub wad wyrobu powstałych nie z winy użytkownika, Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„FASER” zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisargi dokonać bezpłatnie
naprawy, względnie wymiany towaru, o ile słuszność reklamacji zostanie potwierdzona przez Dział Kontroli Jakości fabryki.

sawe:
Dopuszczalna ilość napraw gwarancyjnych .........

W przypadku zgłoszenia ewentualnej reklamacji prosimy powołać się na datę
wystawienia oraz numer zaświadczenia fabrycznego.

Tarnowskie Góry, dnia

Zdający:
2z kik
Lp.| Data zgłoszenia - Krótki opis Naprawy dokonano I
do naprawy uszkodzenia data | nazwisko | podpis

»

SIW TG z. 814-52 80000 A5


6 W A R A N C ] A r
PRZEDGIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO :
„MASKPOL ” - KOWIECEKI, 42-146 PAMKI

UDZIELA GWARANCJI NA CZAS WAŻNOŚCI WYR©BU.

Druk Broci Kamińskich w Radomsku, ul, N 20

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
„M A $ K P 0 L”
KONIECZKI 42-140 PANKI
Tel.: Centr. 2421; 24-22 Kłobuck Nr rej. OAOP : D-07-127
Fax: 21-31 Kłobuck
Telex: 037580

FILTROPOCHŁANIACZ
FP 203/1 - IV/W

Symbol SWW:1374-55
Symbol handlowy OP-104

INSTRUKCJA UŻZYTKOWANIA


ZALECENIA OGÓLNE

Filtropochłaniacz par i gazów FP 203/1-1V/W stanowi
wymienną część sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechowych przeznaczoną do oczyszczania wdychanego powietrza z toksycznych par i gazów wymienionych w zołączonej tablicy.

Filtropochłaniacz nie stanowi samoistnej ochrony, musi
być używany z jedną z następujących części twarzowych
sprzętu:

- półmaska typ PM-4 typ PP-3.

- módska typ MUA, MC-I, MP-6, MP-9, GSP-M

Oodatkowym wyposażeniem filtropochłaniacza jest wą?

karbowany typu WK.

Filtropochłaniacze można ć tylko wtedy, gdy:
- zawartość tlenu w powietrzu jest nie maiejsza nlż

17% (objętościowo),

- zowartość substancji toksycznych w powietrzu nie przekracza maksymalnej wartości stężenia podawanego dls
tej substancji w załączonej tablicy.

Sq to podstawowe warunki dlo prawidlowej eksplootacj!

Riltropochłaniaczy. .

Filtropochłaniacz FP 203/1-IV/W stosuje się podcza:
krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i napraw,
w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicz
nch, w przypadku awarii, przy ewakuacji załogi z zagro:
ionej atmosfery. Zabronione jest stosowanie filtropochła niaczo przy pracach w kotłach, zbiornikach, kanałach.
studzienkach nieprzewi ych pomieszczeniach i wszędzie
tłom, gdzie zawartość tlenu w pówietrzu jest mniejszo mii
17% (objętościowo).

Filtropochłaniacz użyty do ochrony dróg oddechowych
przed substancją toksyczną musi być do końca eksploołacji przeznaczony tylko dla tej jednej substancji.

Filtropochłaniacz zabezpiecza przed wymienionymi w teblicy substancjami toksycznymi występującymi pojedyńczo
wie sprawdzone sq własności ochronne filtropochlaniaczy
dla mieszanin tych substancji.

Ko g e

SPOSÓB U2YTKOWANIA

Przed użyci filtropochiani noleży wyk 6 nastę
pujące ozynneści:

a) wyjąć z torby nośnej część twarzową sprzętu (maskę
lub połmaskę) oraz wąż karkowany, .

b) sprawdzić czy w gniazdach części tworzowej | wężo
karbowanego znajdują się uszczelki,

c) wkręcić do oporu końcówkę węża do gniazda części
twarzowej,

d) wyjąć z torby filtrop p :
- termin wożności filtropochłaniacza (zabranie słę

używania filtropochłani przetermi go)
-- banderoię ochronną (musi być nienaruszona):
w przypadku braku lub rozerwania banderoli, co
przyp i że | filtropochłani b
otwierany lub używany, należy taki egzepiarz wyeliminować z eksploatacji,

e) zerwać banderolę z gwintowanej końcówki filtropechłaniacza i otworzyć zabezpieczającą nakrętkę.

1) wkręcić filtropochłaniacz w gniazdo węża karb g

g) nałożyć maskę lub półmaskę na twarz i docisnąć p@

. nagłowia,

h nie wyjmując korka z otworu wiotowego znajdującego
się w dnie filtropochłani prowdzić dność
układu przez wykonanie głębokiego wdechw; zopadnięcie się części twarzowej eruz brek, powietrze do
oddychania świadczy o dobrym przyleganiu ezęści twarzowej i prawidłowości wszystkieh pelączeń; w przeiwnym przypadku należy qi m olności .i po:
wtórnie przeprowadzić monteż,

i) wynik pozytywnej drugiej próby zezwala na otwarcis
korka w ©tworze włotowym | u@anie sis do stroty
109 robonej,

Błani M Asia.
przy stosów ; filtropochłaniaczy połżądana jest znajomość orientacyjnej wartości stężenia substancji tok
sycznej v str6fie zagrożenia; użytkownik zna wówczas
czas ochronnego działania filtropochłoniacza (potrz

tablica).

podczas procy wskazane jest kontrolowanie czasu użytkowania opochleniecza oraz ewentualnych zmias
stężeń substoncji toksycznej w powietrzu,

w przypodku stwierdzenic większego stężenia niż po
daone w tubiicy należy wycofać się z zanieczyszczonej
atmosfery i zamłast filtropochłaniaczo zastosować sprzet
izolujący,

po użyciu fillropochłaniacza należy otwór wlotowy i wylotowy dokładnie zamknąć,

)filtropochłaniocz stanowi zabezpieczenie przed pylami

toksycznymi | nietoksycznymi o rozdrobnieniu makre
i koloidalnym, występującymi w powietrzu równocześnie
z porami i gazami toksycznymi,

) filtropochłamiacz nie może być używany dłużej niż pół

roku od daty pierwszego otworzenia, przy czym zowsze
należy go przechowywać w stanie zamkniętym i w sw
chym miejscu

ZAKRES STOSOWANIA EILTROPOCHŁANIACZA

FP 203/1V/W
Stężani
NAZWA SUBSTANCJ ";.b"""":i' 1 S
Lp. TOKSYCZNEJ ak «. | ochronar |
_ | dniełania |
1 I z z
1 ACETON :

2 AKROLEWNA

3 - ALDEHYD
MRÓWKOWY

4 - ALKOHOL
ALULOWY

5 _ ALKOHOL
n-AMYL@WY

6 _ ALKOH©L
IZOAMYLOWY

7 _ ALKOKOL

n-BUTYLOWY

8 - ALKOM@L ETYLOWY

7rlu $
4 4 2 3 4 8 i a 2 3 4 3
:; $ + - | 3 ”1a |[@3/|-_ #..
9 - ALKOHOL METYL@WY | 0,5 )- 87 23 ' 19 - GHL@R - 95/7[- 147 1.,. 7
” 6,25 | 74 | 168
10 - ALK@H@L £3 3+ +
* - 9,5 |-12,5- 1- 93 20 -- GHL©REK ETYLENU 79,8 | 20,6 |---51
n-PROPYLOWY da | 235 j68 t ;[ * ”*”*2” ;-*]
11. ALK@H@L -1j<>t | i
6,5”| 12,5 | ~ W 4 21 - CHLOREK ETYLU
i IZGPROPYLOWY z | 2 1 2 '
18 - AMONIAK ©a6 535r 1 7 1#- ~ 5 22 - CHL@REK METYLENU
:, 0,25 1,75 30
13 - ARSENG@GW@DOR 65 154 23 - GHLOREK METYLU
1,0- | 324 33 @ :. (W 6
14 - BENZEN 65 1162 |-- M - | 24 - GHL@REK SULFURYLU 35
0,25 8,1 140 i 3
1 k kornAkcyma - 25 - GHL@ROBENZEN -- | 687 3i |8
* ,# 3 1,0 - | 25,6 21
16 - BENZYNA LAK@WA ”26 - CHLOROCYJAN 0,5 | 12,8 41
z 0,25 | . 6,4 85
17 - BR@M 68 | 92 |- # | | - 27 - GHLOROFORM |
18 BR@MOWODOR 68 | 186 7126 i 26 - CHL@OROPIKARYNA
29 CHLOR@W©DOR

30© - CYJAN@W@DÓR

3i CYKL@HESANON

32 CZTEROCHLOREK
WĘGLA

33 DWUSIARCZEK
WĘGLA

34 DWUTLENEK SIARKI

35 ETER OWUETYLOWY

36 F@SGEN

37 J9D

38 J©DOW@DOR

39 - KSYLEN

40 - KWAS 7 zGTOWY

41 - KWAS MRÓWKOWY

44 NITROBGNZEN

t£1

OGTAN a-BWTYLU
2

59 - CHLOREK WINYLU

65 - ETYL@BENZEN

61 KUMEN
(Izopropylobenzen)

62 - MRÓWCZAN ETYLU

63

CZTEROCHLOROETYLEN

49 PIRYDYNA

50 SlMKOWO;;R

51 SOLWENT NAFTA

52 - TLENEK ETYLENU

53 TOLUEN

54 TRÓJCHL@RO
ETYLEN

35 CIECZ ETYLOWA

36 1,1-DWUCHL@ROETAN

57 BROMEK METYLW

BRONEK BTYLU

-- 1ą :*

ci 2 a
me

GWARANCJ 1, .

SYTWÓRNIA SPRZĘNI WORUXIkACY * '
_Udl!'e]u Gwatancji ne: cz W:BGG „PI&-Wówg g=
Wyrób

~źnóŚCI wyroby,
-:O~«nY bóclegą

wddiwiś wyą
3. Gycrancą

€G cbię'e uszko- .
V. Wyriku niewleścj».

”Chia, sposoóbu +._

j »
1r meienetrowrrnzowniamośm..........2
z (C ziraceee===

| ” HILTROPOCHŁANIACZ

Ihstrukcja użytkowania:
« - #3 £ %

_ TYP FP-2131-IV-W -
wych, prz

$*
_ Filtropochłaniacz par i

wymienną część sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechoOW

ZAŁECENIA OGÓLNE
gazów typu FP-2131-1V-W stanowi

do oc. wietrza

- półmaską

- mask,ą

›»

z toksycznych par i gazów,
_ Filtropochłaniacz nie stanowi
używany z jedną z następujących części, nakładanych na twarz:

a y
wymienionych dalej w tablicy. :
samoistnej ochrony i musi być

typu PM-4,
typu PP-3,
typu MUA,
typu MC-1,
typu MP-6,
typu MP-9,
typu GSP-M.

bowany typu
Prawidłowa

Dodatkowe wyp

ie filtro stanowi wąż kar
wK. |
ksploatacja filtropoch! mi

-- zawartość
- zawartość

w tablicy.

Wema - 40 00 +- 25 egz. - 140/71-z/F
Druk. ZW CZSR Inowroeław 4322
75

substancjami,

Filtropochłaniacz typu FP-2131-1VStosowania podczas krótkotrwałych prac
remontów i napraw przy zakłóceniach w przemysłowych procesach technologicznych, w przypadkach awarii
acji załogi z zagrożonej almosfery. Wzbronione jest stosowanie
filtropochłaniaczy przy
Jach, studzienkach, niepr
~tam, gdzie zawartość tlen
: (objętościowo).
Filtropochłaniacz użyty do ochrony dróg oddechowych przed
jedną z toksycznych substancji musi być do końca eksploatacji
przeznaczony tylko dla tej jednej substancji. 5 z
Filtropochłaniacz zabezpiecza

jego własności

y wymaga

podstawowego wymagania jego użytkowania, polegającego na
Stosowaniu filtropochłaniaczy wiedy,

i tylko wtedy, gdy:

tlenu w powietrzu jest nie mniejsza niż 17%

(objętościowo),

substancji toksycznych w powietrzu nie przekracza

maksymalnej wartości stężenia podanego dla danej substancji

W jest przeznaczony do
Jaboratoryjnych,

oraz przy ewakupracach w ko!lac_h, zbior_nikach, kane_x
eniach i wszę
u w powietrzu jest mniejsza niż 17%

przed wymienianymi w tablicy
występującymi pojedynczó. Nie są sprawdzone
ochronne dla mieszanin tych substancji.
- d) wyjąć z torby filtropochłaniacz i sprawdzić:

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Przed użyciem filtropochłaniacza należy wykonać następujące

. czynności: 5

półmaskę) oraz wąż karbowany,

b) sprawdzić, czy w gniazdac
nego znajdują się uszczelki,

ści twarzowej i węża karbowa

©) wkręcić do oporu końcówkę węża do gniazda cz

ci twarzowej, %

D

- termin ważności filtropochłaniacza (zabrania się używania
filtropochłaniacza przeterminowanego), 6i
- banderolę ochronną (musi być nienaruszona): w przy3 padku braku lub rozerwania banderoli (co nasuwa przypuszczenie, że fillropochłaniacz był jotwierany lub używany) należy taki egzemplarz wycliminować z eksploatacji,

©) zerwać banderolę z gwintowanej końcówki fil'trgpochłania-
cza i otworzyć zabezpieczającą m”crętkę,
£) wkręcić filtropochłaniacz w gniazdo węża karbowanego,

g) nałożyć maskę lub półmaskę na twarz i docisnąć pasy |

nagłowia,

h) nie wyjmując korka z otworu wlotowego (w dnie filtropochłaniacza) sprawdzić szczelność układu przez wykonanie
słębokiego wdechu. - Zapadnięcie się części twarzowej craz
brak _ powietrza _ do oddychania świadczy o dobrym

_ przyleganiu części twarzowej i prawidłowości wszystkich

połączeń. W przeciwnym przypadku należy_ usunąć nie- .

szczelności i powtórnie przeprowadzić montaż.

po stwierdzeniu wyniku pozytywnego drugiej próby można

otworzyć korek w otworze wlotowym i udać się do strefy

zagrożonej, z

j) przed użyciem filtropochlaniacza należy stwierdzić orientacyjnie wartość stężenia substancji toksycznej w strefie
zagrożenia i wybrać z tablicy odpowiedni czas użytkowania filtropochłaniacza,

k) podf%as_ pracy należy kontrol ć czas użytk ia.filtrołaniacza oraz zmiany w stężeniu sub.
stancji toksycznej w powietrzu, 3 y ) % z

D w przypadku stwierdzenia większegó stężenia subsfancji_
toksyc;nej od Qodanego w tablicy należy wycofać się
z zanieczyszczonej atmosfery i zamiast filtropochłaniacza
zastosować sprzęt izolujący,

I) po użyciu filtropochłaniacza należy otwory wlotowe i wylo
towe dokładnie zamknąć.
!-'ilt- ochłan stanowi. zabezpi ie przed pyłami toksycznymi i nietoksycznymi 9 rozdrobnieniu makro- i koloida!
nym, występują_cymi w powietrzu równocześnie z parami i gazami toksycznymi, < € »

Filtropochłaniacz nie nadaje się do 'pow(órnego' użycia.,

1, ź
ZAKRES STOSOWANIA FLTROPOCHŁANIACJ
TYPU FP-2131-1V-W 1A

| Stężenie
+ 3 substecii ~Gwarantowany)
6. Nazwa substancji toksycznej czas Joksycznej w powietrzu › ochconnego
działania
(ms] zJdm3y (min.)

4

Orajważ

1 | ACETON - | ax Taza l

5
73
AKROLEINA
ALDEHYD - 31 mRÓwKOWY 03 | 62 w
ALKOHOL - *
i ALLILŁOWY 05 12,1
ALKOROL 5 | n-AMYLOWY 0,5 |183 82
- Og25 | 9,2 156
ALKOHOL 6 | 1zZOAMYŁOWY 05 | 183 90
0,25 | 92 132
ALKOHOL - 7 | n-BUTYLOWY 05 | 154 78

ALKOHOL ETYLOWY

ALKOHOL B
› | METYLOóWY 95 52 Tc | 25 38
ALKOHOL - z
19 | n~PROPYLOWY 153412 3
6,257] 623 138
z 1,0 ] 25 47

ALKOHNOL >z
!! | rzóPROPYLOWY 05% 1185 4
0,25 | 6,25 164
12] AMONIAK 05 | 3,5 18
0,25 | 1,75 30

13 | ARSENOWODOR
1,0 | 324 33
14 | BENZEN 65 | 162 84

25 | 8,1 140
„ | BENZYNA 5
15 | EKSTRAKCYJNA 95 [182 56
16] BENZYNA LAKOWA | 0,5 | 19,7 ss
17 | BROM 0,5 |33.2 97
18 | BROMOWODÓR 03 |168 126

1,0 | 29,4 27
19 ! CHLOR 0,5 | 147 43
5 925 | 74 103

1 z 3 4 5
CHLOREK
©| ETYLENU 05 (204 531
21 | CHLOREK ETYLU 05 |134 42
1,00 | 354 57
|| CHLOREK
2 2015 z 0s |177 83
0,25 | 8,85| _ 159
_(23] CHLOREK METYLU || 0,5 |10,23 15
CHLOREK
2 | SuLFULYRU 05 ;[ 2*! *
25 | CHLOROBENZEN 65 |24 35
32

CZYEROCHLOREK
WĘGLA

CHLOROCYJAN » 05 1 128 41

0,25 | 6,4 85

27 | CHLOROFORM 0,5 | 24,8 72
28 | CHLOROPIKRYNA 0,5- | 34,2 80
29 | CHLOROWODÓR 0,5 7,6 111
£O | 112 41

30 | CYJANOWODÓR 0,5 5,6 89
0,25 | 2;8 164

CYKLOHEKSANON

DWUSIARCZEK z 155 o
2 IO 0,5
1,0 26,6 17
DWUTLENEK - [; 30
34 | SIARKI 65113
0,25 6,7 59
35| ETER DWUETYLOWY | 05 | 154 53
36 | FOSGEN 0,5. | 20,6 58
1 2 3 4 5

38 | JODOWODÓR 1 0,5- |26,6 85

39 | KSYLEN 65 | 221 93

7

401 KWAS Azorowy 0,5 | 13,1 130

41 | KWAS MRÓWKOWY | 0,5 | 9,6 263
<) 42 | KwAs ocrowY 05 |12,5 169

METYLOETYLO- s

uj MTP 0,5 | 15 88

12

44 | NITROBENZEN
0,07 | 3,58 | - : 720
45 | OCTAN n-AMYLU @5 3] 3n1 76
0,25 | 13,5 118
46 | OCTAN n-BUTYLU 0,5 - |24,1 78
i
47 | OCTAN ETYLU 0,5 |18,3 60
48 | OCTAN METYLU 0,5 |15,4 60
1,0- | 32,8 54
49 | PIRYDYNA 0,5 | 16,4 78
0,25] #2 180
1

50 | SIARKOWODÓR 651 74 175
51 | SOLWENT NAFTA 0,5 | 24 66
52 | TLENEK ETYLENU | 05 | 92 32
53 | TOLUEN 05 |192 %6
34 ĘEĘŚROETYLEN 05 |273 68
55 | CIECZ ETYLOWA 0,24 | 24,57 55

14
«l

£ 4 wez. 1999

„Druk; Drukarnia „Beta II”
42-100 Kłobuck ul.Kolejowa 30, tel./fax (034)317 35 38

Producent: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

MASKPO©L'sa.

KONIECZKI 42-140 PANKI POLSKA
tel. centr. (+48 34) 317 98 21; (+48 34) 317 98 22
Fax (+48 34) 317 98 31 TIx 0374580 MASK PL

i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POCHŁANIACZ

P-22/1-W

Nr rejestru CIOP-D-07-34
Symbol handlowy - OP-87

Symbol SWW=- 0657-214


PRZEZNACZENIE

Pochłaniacz par i gazów P22/1-W stanowi wymienną część
sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechowych,
przeznaczoną do oczyszczenia wdychanego powietrza
toksycznych par i gazów, wymienionych w załączonej tablicy.

Pochłaniacz nie stanowi samoistnej ochrony i musi być
używany z łącznikiem gwintowym Rd 40x4.

Producent zaleca kompletowanie pochłaniacza z:
- półmaską MP 21/1
- maską MK 212/1

Dodatkowe wyposażenie pochłaniacza stanowi:
- wąż oddechowy łączący ŁW 2/3.

Prawidłowa eksploatacja pochłaniaczy wiąże się ze spełnieniem podstawowego wymagania użytkowania tego sprzętu,
które czyni dozwolonym stosowanie pochłaniaczy wtedy i
tylko wtedy gdy:

- zawartość tlenu w powietrzu jest nie mniejsza niż
17% (objętościowo),

- zawartość substancji toksycznych w powietrzu nie
przekracza maksymalnej wartości stężenia podanego
dla tej substancji w załączonej tablicy.

Pochłaniacz P 22/1-W przeznaczony jest do stosowania
podczas krótkotrwałych prac laboratoryjnych, remontów i
napraw w czasie zakłóceń przemysłowych procesów technologicznych, w przypadku awarii, przy ewakuacji ludzi
z zagrożonej atmosfery. Wzbronione jest stosowanie pochłaniaczy przy pracach w kotłach, zbiornikach, kanałach, studzienkach, nieprzewiewnych pomieszczeniach i wszędzie tam,

dzie zawartość tlenu w powietrzu jest mniejsza niż 17%
%ob]ętościowo).

Pochłaniacz użyty do ochrony dróg oddechowych przed
jedną z toksycznych substancji musi być do końca eksploatacji
przeznaczony dla tej tylko substancji.

Pochłaniacz zabezpiecza przed wymieni W labeli substancjami występującymi pojedyńczo, spra! © 8ą własnodel ochronne dla mieszaniny akrylanu metylu | aktylo nitrylu.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Przed użyciem pochłaniacza należy wykonać następujące

czynności:

a) wyjąć z torby nośnej część twarzową sprzętu (maskę lub
półmaskę) oraz wąż oddechowy łączący ŁW 2/3,,

b

sprawdzić czy w gniazdach części twarzowej i węża znajdują się uszczelki gumowe,

c) wkręcić do oporu końcówkę węża w gniazda czśści
twarzowej,

d) - wyjąć z torby pochłaniacz i sprawdzić:

- termin ważności pochłaniacza (zabrania się używania
pochłaniacza przeterminowanego),

- banderolę ochronną (musi być nienaruszona) w
przypadku braku_ lqb rozerwania banderoli (co nasuvya
przypuszczenie, że pochłaniacz był otwierany lub używany) należy taki egzemplarz wyeliminować z eksploatacji,

e) zerwać p,anderolę z gwintowanej końcówki pochłaniacza
i odkręcić zabezpieczającą nakrętkę,

1) - wyciągnąć korek zabezpieczający,

g) - wkręcić pochłaniacz w gniazdo węża oddech NSZ g ę echowego łączą

h) nałożyć maskę lub półmaskę na twarz i doci. 5
! ę i dociągnąć pasy

i) przez zastawienie wlotu pochłaniacza sprawdzić szczelność układu przez wykonanie głębokiego wdechu, zapadmęqe się części twarzowej oraz brak dopływu powietrza świadczy o dobrym przyleganiu części twarzowej i
prawidłowości połączeń
W przeciwnym przypadku należy usunąć nieszczelności
i powtórnie przeprowadzić montaż,
Wynik pozytywny drugiej próby upoważnia do udania się w

strefę zagrożenia.

)

k)

m.

n)

przy stosowaniu pochłaniaczy pożądana jest znajomość
orientacyjnej wartości stężenia substancji toksycznej w
strefie zagrożenia w celu ustalenia czasu użytkowania,

podczas pracy wskazane jest kontrolowanie czasu
użytkowania pochłaniacza oraz ewentualnych zmian
stężenia substancji toksycznej w powietrzu,

w przypadku stwierdzenia większego stężenia niż podane
w tablicy, należy wycofać się z zanieczyszczonej atmosfery i zamiast pochłaniacza zastosować sprzęt izolujący,
np. aparat powietrzny,

po użyciu pochłaniacza należy otwory wlotowy i wylotowy dokładnie zamknąć,

pochłaniacz nie stanowi zabezpieczenia przed pyłami,
mgłą i dymem występującymi w powietrzu, równocześnie
z parami i gazami toksycznymi,

pochłaniacz nie może być używany dłużej niż pół roku od
daty pierwszego otworzenia, przy czym zawsze należy go
przechowywać w stanie zamkniętym i suchym miejscu.

UWAGA: Czas użytkowania w praktyce określa próg
zapachowy tj. stężenia substancji nie przekraczającej wartości
NDS.

GWARANCJA

Przedsięborstwo Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S.A.
udziela 4-letniej gwarancji na zachowanie parametrów
ochronnych pod warunkiem zgodnego z zaleconym sposobem magazynowania w nienar ych opak jach
fabrycznych.

M

TABELA Nr 1 %
CZASY OCHRONNECGO DZIAŁANIA PAR I GAZÓW
Stężenie. Gwarant.
Lp. Nazwa substancji f:kbssytca;%] och,cś"a:ego
toksycznej w powietrzu działania
% obj. mg/dm w.
1 2 3 4 K:
1 : ACETON ~o8 | Tzi 2 - AKROLEINA 65 117 7ą
ó 3 - ALDEHYD
MRÓWKOWY 02. 52.......89
* 4 - ALKOHOL
ALLILOWY 92..|... 381..... 12
0,25 9,2 132
6 ALKOHOL
0,5 18,3 90
IZOAMYLOWY 6,25 95 133
7 - ALKOHOL
n-BUTYLOWY 92 ... 385 |... 78
8 - ALKOHOL ETYLOWY ~G8 96 z1
ALKOHOL

METYLOWY 95 67 23
10 - ALKOHOL * -- T$|- -Z
0,5 | 19,5 63
n:PROPYLOWY 696 | 698 | j66
11 ALKOHOL (6 | 2284 €
0,8 | 19,5 87
IZOPROPYLOWY 696 | 698 | 164
12 - AMONIAK 65 35 18
0,25 1,75 30
13 - ARSENOWODÓR 0,8 | 162 | 184
1,0 | 324 30
14 - BENZEN 0,8 | 165 84
0,25 8,1 | 140

15 - BENZYNA
EKSTRAKCYJNA 92 187 86

16 - BENZYNA
LAKOWA 25 187 86
17 BROM 0,8 | 83,2 97
18 BROMOWODÓR 65 | T68 | 196

CHLOR
0,25 | 74 108

20 - CHLOREK
S 0,5 20,6 51

21 - CHLOREK
=- 65 18,4 | 42
1,0 | 354 57
0,25 | 8,85 | 159

23 - CHLOREK
SS 0,5 10,99! 15

24 - CHLOREK
SULFURYLU 98 291 »
25 - CHLOROBENZEN 65 554 35
1,0 25,6 21
26 - CHLOROCYJAN 65 19,8 41
0,25 | 64 85
27 - CHLOROFORM 55 548 75
28 - CHLOROPIKRYNA 55 343 80
2

29 - CHLOROWODÓR Sz # t z 39 - KSYLEN | # 1* ” 1,0 11,2 41
30 - CYJANOWODÓR 66 | 66 | 88 ( -- ~o8 | Tar | 1wo
6,25 | 2,8 | 164
31 - CYKLOHEKSANON 41 - KWAS
05 | 204 | %% OW OW 0,5 | 9,6 | 268
1,0 64 | 30
32 - CZTEROCHLOREK « 42 - KWAS
WEGLA 0,5 52 | zi o o OWYy 05 | 12,8 | 166
38 - DWUSIARCZEK 48 - METYLOETYLOWEGLĄ 0,5 | 18,8 | 66 : 65 |_is 66
T | RL |
34 - DWUTLENEK a 1 z 44 - NITROBENZEN 0 | zsr |
SIARKI
0,25 67 | 65
35 - ETER 45 - OCTAN
05 | 154 | 45 W 0,5 271 76
DWUETYLOWY n-AMYLU d | 15 | 35
36 - FOSGEN 46 - OCTAN
65 | 366 | 88 o wiu 05 3141 | %
37 - JOD 47 - OCTAN
0,5 | 5697 | 85 EMU 05 | 18,3 | 60
38 - JODOWODÓR 68 | zez | ws | 48 , OCTN 6,5 | 15,4 | 60

METYLU
PIRYDYNA

59

CHLOREK

0,5 13,0 25

WINYŁU > 75 5
1,0 44,2 37

60 - ETYLOBENZEN 0s 291 35
0,25 | 11,0 | 159

# Ethj)rrĘgylobenzen) 05 259 56
0,25 | 12,5 | 144

% 1,0 30,8 38

62 ';:Ś'TFĘ(OLUWCZAN 05 | 184 57
0,25 77 105

0,5 34,8 58

S e N99; 0,26 | 174 | 188
01 7,09 360

1,0 42,5 22

64 - AKRYLAN METYLU 6'6 255 57
0,8 12,6 | 196

1,0 23,3 34

65 - AKRYLONITRYL 65 116 56
0,25 5,8 | 158

gę MIESZANINA 23,5 41
93% akrylonitrylu 9,5 102

4,8 | 198

7% akrylanu,metylu

0,5 16,4 78
0,25 8,2 | 180
50 - SIARKOWODÓR 55 zi 14
51 - SOLWENT
NAETA 0,5 24 66
52 - TLENEK ETYLENU 65 33 56
58 - TOLUEN ~G8 ~
19,2
54 - TRÓJCHLOROP NYLEN 0,5 273 68
55 CIECZ
EWLOWA 0,24 | 24,57 55
Wi 1,0 41,2 36
IL_,F»;ĘWUCHLOROv 68 206 S
0,25 | 10,3 127
W . BRO 1,0 39,5 12
Wi 0,8 167 | aą
0,25 9,8 35
1,0 45,3 32
58 BROMEK 0s 256 1

ETYLU


C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
61437 |

Zgodność Pochłaniacz tlenku węgla
E%I;ZĘ;FM Gospodarki P 23/1 "C O

Dz.U.Nr 259 poz. 211.1

Pochlaniacz tlenku węgla P 23/1-CO jest i li j sprzętu ochrony układu oddechowego,

kompletowanym z częścią twarzową maski ( MT 213/2), półmaski (MP 2171 /) lub z ustnikiem, przy użyciu węża oddechowego ŁW

23,, dających łącznik z gwi Rd 40x1/7”'( PN-EN 148-1:2002/4p1:2003).

Uwaga!

W przypadku uży ia ustnika bez zaworó dechowych, przed przystąp do kompl ia sprzętu, należy usunąć

płatek zaworu wdechowego, jdujący się gtrz k ika gwi ›go pochłani €CO.

PRZEZNACZENIE

Pochłaniacz / 23//-CO jest przeznaczony do ochrony dróg oddeclmwych użytkownika przed sz.kudllwym działaniem

bezwonnego (lenku węgla i zal są do ia w oraz pod k awarii w

zakładach przemysłowych. ”

Pochłaniacze tlenku węgla chr&ną przed: t]enk:em węgla, spotykanym głównie w gazach wielkopi h-i-koksowniczych w

lyrn rówmc? w. przypadku rńwnoczcensge występowania takich gazów jak: evaffowodór tlenkl siarki, mieszaniny gazu
, wodno-czadowego, owego w zakresie stężeń dopuszczalnych fizjologicznie.

Uwaga:

Pochłaniacze tlenku węgla można stosować tylko wówczas, gdy stężenie tlenku węgla w powietrzu mieści się w zakresie do 2,0
% a objętościowa zawartość tlenu w powietrzu jest wyższa niż 17%.

Poziom siężenia tlenku węgła można określić za pomocą miermika gazów toksycznych lub rurek
zabarwienie pod wpływem tlenku węgla.

Jeśli pomiary wykażą przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenku węgla lub spadek zawartości tlenu w powietrzu, wówczas
należy zastosować sprzęt izolujący, zapewniający doprowadzenie czystego powietrza lub aparat tlenowy.

ZNAKOWANIE

Znakowanie naniesione na banderoli naklejonej na powierzchni bocznej pochłaniacza zawiera:

* : identyfikację producenta: „PSO „MASKPOL” S.A.- Konieczki oraz adres i numery telefonu i fax,

#- identyfikację typu: „Pochlaniacz tlenku węgla”,

* : symbo! identyfikujący wyrób: „P 23/1-C0”,

« barwę wyróżniającą: białą,

u a n

wych,

«- datę r ji oraz: ważności (r siąc),

* symbol PKWiU,

* _ informację: „Stos ć zgodnie zii kcją użytk ,

uwagę: „Pochłaniacz CO ć, gdy 'j i stężenie tlenu w powlelrzu jest wyższe niż 17 % a tlenku węgla nie
przekracza 2,0 %, Przyrost masy nie powinien przekroczyć wartości granicznej 70 g a cms pracy być dluBzy niż S godnn
Każdorazowo odnotuj przyrost masy i czas pracy pochłani Dopusz się w y P

(aż do pełnego zużycia) tylko w przypadku, gdy przyrost masy nie przekroczył wartości g'mnmme_p,

Zabrania się używania pochlaniacza CO, w którym przyrost masy przekroczył dopuszczalną wartość.”

* znak CE,

# : znak kontrolny: KJ.

Pełna informacja odnośnie pochłaniacza tlenku węgla P 23/1-CO zawarta jest w instrukcji użytkowania.

DZIAŁANIE

Pochlaniacz tlenku węgla zapewnia wielokrotne jego użycie (mogą wystąpić przerwy), ograniczeniem jest przyrost masy, który
nie może przekroczyć 70 g a łączny czas użytkowania 5 godzin.

Każdorazowe użycie powinno być odnotowane w karcie ewidencyjnej pochlaniacza.

Istnieje możliwość używania pochlaniecza-CO w czasie dluższym niż 5 godzin, jednak tylko wćwen;, gdy łg&m_;' przyros' masy
pochłaniacza nie przekroczył jeszcze wartości grani 70 g stanowiącego kres uży a, po którym p staje się
nieprzydatny.

Czas działania pochłaniacza i przyrost masy związane są z poziomem wilgotności powietrza.

Im jestmniejsza wilgotność powietrza tym dłuższy czas pracy pochłaniacza.

Orientacyjny przyrost masy pochłaniacza wynosi dla:

* : 80% wilgotności względnej - do 2,5 g/10 minut,

* : 50% wilgotności względnej - do 1,5 g/10 minut. _

Największy przyrost masy występuje przy małych iach tlenku węgla (do 0,5%).

Przy wyższych stężeniach tlenku węgla (0,5 - 2,0%) przyrost masy, pomimo dużej wilgotności maleje.

W przypadku nadmiernej koncentracji tlenku węglła w powietrzu lub przy długotrwałym używaniu pochłaniacza (bez prz›erw)
wdychane powietrze może nagrzewać się do temperatury utrudniającej oddychanie.

W takim przypadku użytkownik powinien wycofać się z zagrożonej strefy a q użycie pochłani powi apić
d(›pir,ro po icg(› osludzeniu.

a

takie jak przebicie lub i ie puszki, naruszające układ ętrzny, są p
7Icgo działania pochłamacu] powinny być wyeliminowane, gdyż mogą być przyczyną zatrucia użytkownika.
Pochlaniacze (lenku węgla wymagają systematycznej i wnikliwej kontroli zarówno pod względem stopnia zużycia (czas i
przyrost masy), jak też ich stanu technicznego.


Uwaga! Grzanie się pochłaniacza świadczy o jego prawidłowym działaniu.

Konserwację powinna pvqwrowadmc Izba Kontroli i Konserwacji Sprzętu Ochronnego lub wytypowany i przeszkolony

pracownik w zakresie obsługi i konserwacji. Czas wielokrotnie użytkowanego pochlaniacza tlenku węgla od chwili pierwszego

otwarcia nic powinień przekraczać 6 miesięcy.

OBSŁUGA

W celu prawidłowej obsługi pochłaniacza tlenku węgla, należy:

a) ić czy pochłaniacz nie jest przeterminowany (data ważności) a w przypadku , gdy pochłaniacz był już używany sprawdzić datę otwarcia pochłaniacza i przyrost masy,

b) - wyjąć pochlaniacz z opakowania oraz usunąć nakrętkę i korek,

©) - używi ustnika bez zaworów wydechowych, należy przed skompletowaniem, usunąć płatek zaworu wdechowego z
pochlani:

d) - sprawd «Iność skompletowanego sprzętu, głównie w miejscach łączenia części twarzowej lub ustnika z wężem oraz
pochlaniacza z wężem. W tym celu należy zalożyć maskę lub półmaskę albo włożyć w usta ustnik i wykonać wdech, W
przypadku wystąpienia nieszczelności, należy ją usunąć poprzez dociągnięcie nagłowia lub dobór rozmiaru maski lub
półmaski. Próbę należy przeprowadzić przy zamkniętym wlocie za pomocą korka, w dolnej części pochluniacza,

e) - dokonać rozpoznanie poziomu stężenia tlenku węgla i innych i rczeń przed wejściem w strefę zagrożenia, jeżeli
wcześniej taka ocena nie została przeprowadzona, *

f) jeżeli układ jest szczelny, należy wyjąć korek z pochlaniacza i oddychając przez pochłaniacz zbliżyć się do strefy
zagrożenia,

g) podczas użytkowania należy okresowo dotykiem ręki kontrolować temperaturę pochłaniacza a w przypadku jego nadmiermego nagrzewania, wycófać się ze strefy zagrożonej, ponicważ zachodzi obawa,-że-koncentracja tleńku węgla
przekroczyła 2%, co może prowadzić do obniżenia ołąęu›śc›owm zawartości tlenu w powietrzu do wartości poniżej 17 %,

h) p«w mk(› niu pracy sprzęt powmlen być ny, zakonserwowany i zdezynfekowany, zgodnie z instrukcjami

.xdnwydv aj Inie zabezpieczony korkiem,

i) - odnotować: datę, czas i masę pochłaniacza oraz stężenie tlenku węgla i innych gazów tuwarzyuących

Uwaga!

Kompletowanie pochlaniacza z wężem i częścią skladową należy przeprowadzić poza strefą powietrza skażonego.

* polencjalni użytkownicy powinni przejść szkolenie (eoretyczne i praktyczne w zakresie prawidłowego użytkowania

pochlaniacza.

# : dobór pochlaniacza oraz części twarzowej powinien zostać dokonany na podstawie znajomości stężenia CO.

* pochlaniacz skompletowany z częścią twarzową powinien być noszony w torbie lub leżeć w pobliżu stacjonarnego

stanowiska pracy, w taki sposób, aby nie został zablokowany wlot powietrza oraz aby masa pochłaniacza nie obciążała w
żaden sposób łącznika części twarzowej.

* . zaleca się aby pochlaniacz był użytkowany przez tę samą osobę do wyczerpania.

Nagrzewanie się pochłaniacza świadczy o jego prawidłowym działaniu.

KONSERWACJA

Pochłaniacze znajdujące się w fabrycznych opakowaniach producenta nie podlegają konserwacji, natomiast przeznaczone do

dalszego użytku, po odłączeniu od części twarzowej należy oczyścić i szczelnie zamknąć wlot korkicm u wylot za pomocą

nakrętki nakręcanej na Jącznik gwintowy i umieścić w woreczku foliowym.

PRZECHOWYWANIE

Pochłaniacze w fabrycznych npakowanmch pmduocnla nalezy przechowywać w zakrwe temperatur od - 5%C do + 30%C przy

wilgotności względnej p(›wmlrza nie k j 90%. hłani należy chronić przed zamoczeniem, uszkodzeniami

mechanicznymi oraz, przed działani agresywnych środkó chenucmvch Dopuszczalny czas przechowywania pochłaniaczy w
nie otwartych opakowaniach producenta wynosi 2 lata od daty produkcji.
GWARANCJA
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. udziela gwarancji na zacł ie p użytkowych poch
CO w okresie dwóch at od daty produkcji.
Gwarancją nie są objęte pochłani CO, posiadaj kodzenia powstałe w wyniku niewlaściwego transportu,
przechowywania lub niezgodnego z instrukcją sp yt i
Czas ą-›Stęmic tlenku Masa pochłaniacza Gazy Uwagi
Ip. używania przed użyciem - po użyciu _ | towarzyszące dodatkowe
- p i -w i (@) lenkowi węgla ;
1 ;--- |==+ k
3
4
5
6 »
7
|8
| 5

Miejsce używania pochłaniacza....................

Producent:
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO

MASIPOI S.A. KONIECZKI 42-140 Plnki, POLSKA

Tel. (+4834) 310-93-00, 310-94-16
Fax (+4834) 317-98-31

Jednostka notyfikowana:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-701 WARSZAWA ul. Czerniakowska 16


7 Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych
w Tarnowskich Górach

/

Filtr przeciwolejowy
typ FPOJ3

Jnstrukeja użycia Hr 1711


1. PRZEZNACZENIE

Filtr przec:wolejowy przeznaczony jest do Oczyszczania z par oleju, wilgoci i innych zanieczyszczeń sprężonego powietrza służącego do oddychania.

2, OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne. ..

Długość , 297 mm
Średnica 100 mm
Średnica wewnętrzna węża zasil. @ 10 mm
Maksymalne ciśnienie pracy 0,8 MPa
Max. spadek ciśnienia przy przepływie 5

V = 300 I/min 50 kPa
Masa 2,12 kG

2.2, Konstrukcja.

Do korpusu od wewnętrznej strony wkręcony jest
grzybek, który służy do zawirowania strumienia powietrza na wlocie i wytrącenia par oleju.
Podstawowyni elementem filtra jest wkład filtracyjny. %

Do korpusu filtra przykręcono śrubami mocu]ącymx
pokrywę filtra, którą uszczelniono pierścieniem uszczelniającym.

Konstrukcja filtra umożliwia połączenie filtra z przewodem elastycznym lub bezpośrednio do instalacji
stałej po uprzednim wykręceniu końcówki wlotu.
Filtr nie powinien pracować w pozycji pionowej wlotem od góry ze względu na znajdującą się za wlotem
komorę wstępnego odolejenia.

Opróżnianie komory wstępnego odolejenia przeprowadza się przez odkręcenie korka na korpusie filtra.
Kapturki zabezpieczają końcówki filtra przed zanieczyszczeniami.

3. SPOSÓB UZYTKOWANIA

3.1. Czynności przed użyciem.

Przed użyciem filtra należy się zapoznać z instrukcją
użycia. Z końcówek filtra zdjąć kapturki, a następnie
zgodnie z kierunkiem strzałki na korpusie półączyć
filtr do przewodu sprężonego powietrza. Przewód
sprężonego powietrza powinien być zaopatrzony w zawór zamykający powietrze. Wskazane jest pionowe
ułożenie filtra (strzałką na korpusie skieromhą
w górę).

3.2, Czynności po użyciu.

Po każdym użyciu filtra należy sprawdzić jego przydatność do dalszej pracy. Filtr przebity posiada na
wylocie ślady zaoliwienia lub zawilgocenia.

W przypadku przebicia filtra nalśźy wymienić wkład
przeciwolejowy kompl. na nowy a olej zebrany w komorze wstępnego odolejenia dokładnie oczyścić.

4. KONSERWACJA I NAPRAWY

Filtry posiadające kilkudniowe przerwy w pracy powinny być odłączone od sieci i zabezpieczone kapturkami. Naprawa filtra polega na dokładnym oczyszczeniu w mim kanałów przepływu powietrza z zanieczyszczeń, wymianie zużytych części, oraz wymianie
wkładu przeciwolejowego.

5. PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

5.1. Pakowanie. ,


tx:ansportu powinny mieć opakowanie fabryczne.


5.2. Przechowywanie.

Pudełka z filtrami należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze 273- 298 K
(0 -- 25%€) przy wilgotności względnej powietrza
65+15% w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzejnych.

5.3. Transport.

Filtry można przewozić dowolnymi środkami transportu po zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.

* KONIEC

Załączniki: 1. Wykaz części montażowych arkuszy 2
2. Rysunki „części montażowe” arkuszy i

k
i
jSzmą €s z
isż
ByAI+
G'J 2
(aepuzoa) * kg 3 z
epuemoxedo 1822k $ # I |
fezpow Slęg EJ £
£SEE - £ 2
niem
~oxedQ m IKG] o

xn3zs 99011

oIgOrAm m


»n3zs 95011 aj 7
arozo
joqurAs
z z
xR |
S€ | usk m. v. 3908
<7ę - Y ©
* ©3* z i 5*:$
~e EEg 5 8. m Z
Py « * z
z= 2]
ym z
w szz 3
€ 5532 $
% zz8 z
8 z« :Ę + 4 m
$ - z* 4 Śx z 3
g 28 z < 3 $ 3.
z ::;„-c; $ 25 - 94
5 2585 2 SZ R 56
C) Bxz> < s9 R «z 5622 3 5] 24 cA
Ś&E $ g De o .z8
„I0SE g”
zozad
ouczorejs | 1x % -x | I
-~op. 199920
efo£zog ir e» ©rs6
możojuoW 195927
nn sku

-8

€)0d3 AMODHOMIIZUd 81!J

9V 000 P £8/ETET 'z MAIS

wwoy nod
# mN.S Aormo;8
a0 r ,
xnl $ @ m ejqeq expozozsA) - X 0z
z z= z 1 + zerow -- 6r
L86Ę (ska sommdzy a1
7
#gosóg, z
LSGĘ 'S&x »śls ©QDIN8N M
ss z-10 k
siqoroL | 52
1L86Ę 'sAx t£ ezbm ©xm90u05 s
2-10
ZXOLŁI Q szm
€xqorog, o 2 z
1,56$ 's8x * ouoy exrozozen cr
2-10
©a” ©x18]S 1I
- z M8 ~pesO usosroja z1
t - z'ę tysóz
-dads ©xperqpoa 11
- -4 » 1I-8'€-08 » STM
eqnag or
28%# ś5z w M
= | $8 IŚ . | © 5zż9| 7
3 358 |#98 | 3% | 83 #35$%] $
3 #3< &z | 3g | #E #83% 3
#8 22 | ££ togózo emzeg |* Sp| *
$


FPABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GÓRNICZYCH „FASER”
-X E Tarnowskie Góry
ul. PPA 42/4

ZAŚWIADCZENIE FABRYCZNE N: „Z%2..

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” w oparciu o pozy›
tywne wyniki odbioru technicznego dokonanego wg obowiązującej dokumentacji

technicznej i warunków dopuszczenia

udziela

portia seria
Mdny a) (e) zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez
m re 1054
:m rej, 51

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek lub wad wyrobu powstałych
nie z winy użytkownika, Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”
zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonać bezpłatnie naprawy,
względnie wymiany towaru, o ile słuszność reklamacji zostanie potwierdzona przez
Dział Kontroli Jakości fabryki.

Dopuszczalna ilość napraw gwarancyjnych ...

W przypadku zgłoszenia ewentualnej reklamacji prosimy powołać się na datę wysta›

wienia oraz numer zaświadczenia fabrycznego.
Tarnowskie Góry, dnia

Zdający:

Data zgłoszenia Krótki opis

te. do naprawy uszkodzenia ui

nazwisko | podpis

Opot KIE 28507100 000
MASKA KAPTUROWA UNIWERSALNA
Typ OM-14

Instrukcja użytkowania

DOPASOWANIE ROZMIARU MASKI

Maska powinna być prawidłowo dopasowana do wymiarów
głowy użytkownika, a więc po założeniu musi szczelnie przylegać,
Dobranie odpowiedniej wielkości maski jest możliwe dzięki produ
kowaniu masek w pięciu rozmiarach.

Aby sprawdzić, czy maska została właściwie dopasowana, należy
założyć ją na głowę i wykonać szybki wydech. Jeśli w czasie wyde«
chu powietrze nie przedostaje się spod maski wzdłuż obrzeża, dobór
jest prawidłowy. W razie stwierdzenia nieszczelności należy dobrać
maskę o innym rozmiarze

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ MASKĄ
Po wyjęciu maski z torebki należy usunąć z niej talk, a następnie
wytrzeć maskę czystym tamponem zwilżonym w wodzie. Należy
sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń mechanicznych, a także
Zwrocić uwagę na zawory wydechowe - czy są równo umieszczone
w swoich gniazdach. Po sprawdzeniu należy połączyć maskę bezpośrednio lub za pomocą węża karbowanego ze źródłem czystego powiętrza, albo ur iem o i ; Nastę

R


m.

sprawdzić szczelność połączeń. W tym celu należy zatkać korkiem
lub zasłonić ręką otwór wlotowy powietrza w urządzeniu oczyszcza
jącym i wykonać szybki wdech Układ jest szczelny, jeżeli powietrze
nie przedostaje się pod mas!

Tak sprawdzoną maskę można eksploatować.

W przypadku stosowania maski w trudnych warunkach, w których
możliwe jest „pocenie się!' szybek okularowych, należy używać szy
bek przeciwpotnych.

KONSERWACJA 1 PRZECHOWYWANIE

Po każdym użyciu maskę należy oczyścić wewnątrz i na zewnątrz
suchym tamponem, a następnie tamponem zwilżonym w spirytu«
sie. Nie można zanurzać maski w wodzie. Zawory należy wyjąć
z gniazd iprzemyć. Komorę głosową sprawdzić, czy nie została
uszkodzona. Po umyciu całość przetrzeć tamponem nasyconym talkiem kosmetycznym.

Umytą i zakonserwowaną maskę przechowuje się w torebte z polietylenu.

Maskę należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozpuszczalnikami,

Nie wolno używać uszkodzonych masek.

Maska jest indywidualnym środkiem ochronvl nie należy jej wypożyczać innym osobom.

GWARANCJA

Wytwórnia Sprzętu Komunik W!
udziela gwarancji na okres 24 mlesuęcy od daty produkc]u wyrobu.
”Wady i uszkodzenia wyrobu ujawnione w czasie okresu gwarancyjnego będą usuwane przez producenta,

W razie dwukrotnego uszkodzenia tej samej maski - maska podlega wymiani

Gwaranqą me są objęte uszkodzema wyrobu powstaie w wyniku:
niewła na oraz sposobu użytko

. we ,Qumodnego z lnstruquę,

W 000+-25 - 66/82/F-100/82

+


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GÓRNICZYCH
Tarnowskie Góry

ul. Oświęcimska 42/44

Instrukcja użycia
maski przemysłowej kapturowej

MP-6

Autor: FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP
GÓRNICZYCH FASER
Digitalizacja: Geiger 21


1. PRZEZNACZENIE
Maska przemysłowa kapturowa MP-6 przeznaczona jest przede
wszystkim do użytku w przemyśle chemicznym.

Maska w połączeniu z odpowiednim pochłaniaczem lub
aparatem powietrznym stanowi ochronę osobistą dróg
oddechowych, części twarzowej i głowy przed działaniem
szkodliwych gazów lub par.

Do najważniejszych zalet tego nowego typu maski należy
zaliczyć: niskie opory przepływu powietrza,

doskonała szczelność, łatwość w zakładaniu, (szczególnie w
razie potrzeby szybkiej ucieczki z zagrożonego miejsca), mały
ciężar i duża estetyka wykonania.

2. DANE TECHNICZNE
Maski MP-6 produkowane są w czterech wielkościach
oznaczonych kolejno numerami:
1) mała nr 1,
2) średnia nr 2,
3) duża nr 3,
4) bardzo duża nr 4.
Opory maski przy stałym przepływie powietrza 30 l/min
wynoszą:
dla wdechu od 2 do 10 mm słupa wody,
dla wydechu od 2 do 10 mm słupa wody.


Przestrzeń martwa maski wynosi około 400 cm*.

Czas pracy w masce uzależniony jest od czasu ochronnego
działania współpracującej ochrony dróg oddechowych.

Ciężar maski wynosi nie więcej niż 0,35 kg dla wszystkich
numeracji.

3. KONSTRUKCJA

Maska MP-6 składa się z następujących zespołów:

1) części twarzowej kompletnej,

2) komory zaworowej kompletnej,

3) wiązania,

4) opaski.
W skład kompletnej części twarzowej wchodzą:
część gumowa maski wykonana z miękkiej i elastycznej gumy
oraz okulary zamocowane na stałe w części gumowej,
zabezpieczone krążkiem przeciwrosowym. Do każdej maski
dodaje się 10 krążków przeciwrosowych.
Komora zaworowa kompletna składa się z zaworu wdechowego,
zaworu wydechowego i gniazda gwintowego. W zaworze
wdechowym, na siodle, od strony wewnętrznej maski,
umieszczona jest płytka gumowa.
Do wydechania zużytego powietrza na zewnątrz służy zawór
wydechowy.
Gniazdo gwintowe o znormalizowanym gwincie okrągłym
Rd 40x4 PN-70/Z-02000 służy do połączenia węża łączącego
maskę z pochłaniaczem albo aparatem oddechowym
(powietrznym).


Wiązanie, w postaci żyłki steelonowej lub sznura kordelowego,
służy do mocnego i szczelnego połączenia komory zaworowej
kompletnej z częścią twarzową maski.

Wiązanie chronione jest opaską gumową.

4. UŻYTKOWANIE
4.a. Czynności przed użyciem

Maski powinny być dobierane przez użytkowników
indywidualnie.
Każdy użytkownik ze względu na higienę i
bezpieczeństwo pracy powinien posiadać swoją dobraną
maskę.
Dobranie odpowiedniego rozmiaru maski do wielkości
głowy użytkownika powinno być przeprowadzone pod
nadzorem odpowiednio przeszkolonego personelu.
Bezpośrednio przed użyciem sprawdzić należy
szczelność przylegania maski do twarzy: zatykając dłonią
gniazdo gwintowe i wykonując głęboki wdech celem
wywołania podciśnienia wewnątrz maski.
Przyleganie maski do twarzy jest dokładne jeżeli do jej
wnętrza po wykonaniu wdechu nie przedostaje się
powietrze.
Przed zmianą krążków przeciwrosowych na nowe
należy z okularów wyciągnąć pierścienie dociskowe i
zużyte krążki.
Następnie należy uchwycić krążek za brzegi i
chuchnąć na jedną i drugą stronę krążka.


Krążek stroną nawilgoconą rosą należy przełożyć do szybki i
przycisnąć pierścieniem dociskowym tak, aby płaszczyzna
uchwytu pierścienia znajdowała się w górnym położeniu
okularu.

4.b. Czynności po użyciu
Po każdym użyciu należy maskę przemyć wodą z mydłem
lub płynem dezynfekcyjnym (spirytus lub chinozol),
wypłukać wodą i wysuszyć.
Dezynfekcję można również przeprowadzać w szafie do
odkażania po uprzednim spłukaniu maski wodą.

4.c. Naprawy
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
dostarcza na osobne zamówienia niżej wyszczególnione
elementy wymienne:

Nazwa części Nr rysunku
Uszczelka 16-3-25
Zawór wdechowy płytkowy B WT-203/60
Zawór wydechowy płytkowy A WT-203/60

Krążek przeciwrosowy 16-3-13

Wymiany części wymiennych powinien dokonywać
przeszkolony mechanik sprzętu ratunkowego.


Wymiany komory zaworowej kompl. i okularów dokonuje
zakład produkcyjny.

4.d. Przechowywanie
Maski należy przechowywać w zaciemnionych magazynach
o temperaturze +5 do +25'C przy wilgotności względnej
powietrza 65 + 15% i nie w bezpośrednim sąsiedztwie
smarów, tłuszczów, nafty i rozpuszczalników.
Maski powinny być przechowywane w odległości co
najmniej Tm od grzejników, pieców i przewodów grzejnych.

5. KONTROLA OKRESOWA
Kontrolę maski powinien przeprowadzać przeszkolony
mechanik sprzętu ratunkowego raz na kwartał oraz
każdorazowo przed i po użyciu maski.
Kontrola kwartalna polega na sprawdzeniu szczelności maski i
zaworu wydechowego. Sprawdzenie szczelności maski i zaworu
wydechowego należy przeprowadzić przy pomocy przyrządów
kontrolnych.
Kontrola maski przed i po użyciu polega na sprawdzeniu czy:
a) szybki maski nie są pęknięte,
b) krążki przeciwrosowe znajdują się w okularach,
c) część gumowa nie jest uszkodzona,
d) uszczelka znajduje się w gnieżździe gwintowym,
e) zawory w komorze są kompletne,

Wyniki kontroli powinny być przez mechanika sprzętu
ratunkowego notowane.


6. OPAKOWANIE
Maski pakuje się do torebek z folii polietylenowej, do których
należy włożyć instrukcję użycia, etykietę oraz 10 szt. krążków
przeciwrosowych w pudełku.

7. TRANSPORT
Maski z torebkami transportuje się w skrzyniach dowolnymi
środkami transportowymi, zabezpieczając je przed opadami
atmosferycznymi.


Urager

Drager X-plore 5500

EN
de ęeśrauchsanwe›sung
m I;sguctwons for Use
t l:ogce d'utilisation
c Instrucciones de uso

E 11

da Brugsanvisning

g 28
m K&yttóohje
€ 26
Bruksanyisning
220 z 20
Sy Żruk;anVIsnlng
Npasnna nonesosanus
fUN g 356
6( - OGnyiec xphonc
© 38
Kullanma talimatlari
tr _
© 41
NIOSH

Instructions for Use
enUS =,4

Mode d'emploi
f 247
Instrucciones de uso
€80) z 50


Drager X-plore© 5500
Full-.Face Mask

For your safety

Observe the Instructions for Use

Any use of the fulHtace mask requires ful understanding and strict observation of these instruction

The ful$ace mask may be used oniy for the purpose speczfied here.

Maintenance

The device must be inspected and serviced by trained serice personnel at
regular intervals

Repairs tothe device may onty be carried out by trained serice personnel
We recommend that you enter into a serice agreement with Dróger Saety
and that ll ropairs be carried out by Drger Safety.

Onty authentic Drger spare paris may be used for maintenance

Note the instructions inthe section entiled ”Maintenance intervals”

Accessories
Use onty accessories shown in the Order List

Description/Intended Use

Fulltace masks protect the face and the eyes from aggrossive media. They
may onty be used with certfied respiratory fiters from the X.plore series.
These include nonenclosed partcle fiters, gas filters or combined fiters”)
The ful(ace masks are suitable for operating temperatures

trom -0 C to 60 *C

For persons who wear głasses, maskspectacie frames can be fited
Period of use dopends, among other factors, on the nature and the concentrafion ofthe contaminants as woll as the type of respiratory fiter used

Approvals

The above mentioned fulktace masks are approved to EN 136 CL 2 and
are marked with the CE symbol

For Australia and New Zealand AS/NZS 1716:1994 applies

What is What?

1 Fiterconnector - 6 Glamping frame 9 Clip
2 Checkuake 6 Staps 10 : Protective cap
3 : Inner mask 7 : Softbody 11 : Front strap
4 - Lens 8 : Faceblank

Model identification

These Instructions for Use apply to fuldace masks with the folowing type
identty marking
Drager X.plore 5500
Drager X-plore 55001

R 55 270

R 56 655

Explanation of symbols
y

Two respiratory fiters from the same packaging must always
bo used

1) Folow he sopanie intructonw torsc o in product

Conditions for use

- Orygen content of the ambient ai
minimum of 17 vol. % in Europe exceps in the Netherlande, Belgium, UK
minimum of 19 vol. % inthe Netherlands, Belgium, Australia,
New Zealand, UK
minimum of 19,5 vol.% inthe US.
For other countries observe the nalional regulations!

~ The type of contaminant must be knowni select respiratory fiter
accordingty!)

Do not enter unventilted rooms, shafts, sewers ete., when wearing fiter
apparatus sets.

Filer apparatus sets may onty be used # the ambient air is not ife-hreatening or hazardous to health

Use

Before use

The employer/user must ensure the following prior to frst use

(8ee European Directve 89/656/EEC)

~ it must it corectiyto ensure e.g. proper sealing,

~ the personal protective equipment must be compatible with any other
personal protectiwe equipment wom at the same time (e.g. protectiwe
jacket),

~ the personal protective equipment must be suitabie for the respective
workplace condtons,

~ the personal protective equipment must mateh the ergonomie requirements and health requirements ofthe wearer ofthe respiratory protection
equipment

Inserting the respiratory filters

NOTICE

The following description applies to nonenclosed particle fiters, particie
fiters, gas fiters and combined fiters. Details on the other fiters in the
Xplore series can be found in the corresponding Instructione for Use.

6 A, B Position the rospiratory fiter(1) - the line markings must line up!
~ and insert them unti they lock into place (2) by screwing cach fiter
dowrwards unti a stop is felt line marking of the respiratory filter
above the end of the arrowi)

The respiratory fitors are removed by carrying out this sequence in
roverse

The bayonet catch must not be fited on one side oniy! The respiratory
fiter must bo straight when locking into posiion!


Putting on the fulface mask
NOTICE

The sealing line between head and fultace mask must be fre trom hairs
and foreign objects, as these can cause leaks. Wearers of spectacies
skould use a spectacie kt.

6 Fitspectacie kt it required!)
& Open the head hamess as far a it wil go

NOTICE

M estremely low temperatures the wcarer should be holding his/her
breath briefy when putting on the mask. This wil prevent the fulttace
mask from steaming up

& Loosen fulsface mask from the ready posilion.
& Spread the hamess and place
your chin in the chin trough
© Pullthe head hamess ovorthe

head and pul backwards
© Adjust the fulktace mask to 1t
# Uniformy tighten the nock har.
ness,then the temple harness
and, finaly the front strap

Testing for leaks

NOTICE

When using pad particie fiters carry out the positve pressure test only
as the pad cap doos not provide an aiight seal forthe gas fiter and/or
the pad plate.

Negative pressure test

© Seal o both respiratory fiters
using your hands or a suitabie
object (0.9. a faiyven piece of
cardboard) and breatke in to
achieve a nogativo vacuum.Hold
your breath for a moment.
The negative pressure should be
maintalned. I this is not the
case, tighton the straps

Posilive pressure test

© Seal o the edhalation vav of
the fultace mask and breathe
outfuly. The fulktace mask must
notIit o the face. I breathing
air fows out via the face sesl,
tighten the harness

Only enter the contaminated area i the ful face mask is tree from lcaks
and the appropriate rospiratory fiters aro ftted.

I the function of the mask is roduced by effects speczkic to the contaminated area, loave the contaminated aróa immediate.

Extreme operating conditions

At low temperatures: Protect lens from the inside with antimisting gel
”karpilot?.

At high temperatures: I the lens is damaged, leave the hazardous
enwironment immediately.

In areas prone to explosion: Treat fulface mask and respiratory ter wihh
antostatic spray.

1) Nejete assonbyiesructone
2) Folow he sopanie nutustonatoruse o tboprodut

6

After use

© Remove both respiratoryfiters and discard”.

# Remove the fuliface mask:Place
the indexfingers behind the
shackes of the neck straps,
push the clamping buckles for.
ward with the thumbs and at the
same time pulithe ful face mask
away from the tace ovorthe
head. Do not pullatthe breatking
connection during this procedure

Cleaning, Disinfection and Drying
Clean and disinfect the fulkface mask after every use.

4 CAUTION

Excessive dosage and prolonged exposure maj cause damage to the
fulktace mask.

Do not use sobvenis such as acetone, alohol, etc. for cleaning. Onty use
the approved cleaning and dsinfecting agents spechied below.

& Glean the fulktace mask with water contalning the ali purpose detergent
Sekusept Gleaner?(0.5-1.0 % solution) and a cloth,the cleaner must be
rinsed off completely with running water mmediately after cleaning

# Place the fulktace maskin a disintectant bath for 18 min. using Incidur?)
disinfectant (2% solution),the disinfectant must be rinsed o completely
with running water immediately after disinfecting.

# Dry fuly in drying cabinet or air dry. Temperature max. 60 ©C. Do not
expose the mask to diroct sunlight

Mechanical cleaning and disinfection with Etra” in accordance with
Instructions for Use 90 21 380.

Leak tests

The fultace mask must be tested whenever it has been used and afterany
maintenance or repai work

Test equipment and accessories: Drger Testor 2100,

2 x bayonet catches (AG 02 460), erhalation valve plug (R 53 349).

(1) Testing for leaks

© Moisten face seal and exhalation value with water.

# Fittihe fulkface mask to the test head.

& Mak sure that the face seal is in ful contact with the test head. Infate
test head i required

& Seal connectors with bayonet plugs and generate 10 mbar negative
pressuro

The fulface mask is considerod to bo airtight i the pressure does not

drop by more than 1 mbar/min. I the fulktace mask is not airtight, proceed

with step (2)

(2) Testing with sealed exhalation vatve

# Romove the exhalation valve disc

& Insertthe test plug of the exhalation valve untl it engages.

& Generate a negative prossure of 10 mbar.

& ii the pressure drops by less than 1 mbar/min, remove e«halation valve
test plug and insert now valve disc

& Repeatthe leak test (1)I/the fulktace mask is not airtight proceed wih
step (3)

(3) Leak test under water «

& Imerse test head including ful/face mask with exhalation valve test plug
into water

6 Generate an excess pressure of approx. 10 mbar.

& Rotate the test head słowiy below the water surface, Escaping air
bubbles wil indicate the source of the leak.

& Remove the test head with ful/face mask from the water, ropair fultace
mask and replace leaking components

© Remove exhalation valve test plug and instal e«halation valve.

© Ropent the leak test (1)

Atter testing

& Remove bayonet catches

& Remove fulface mask from the test head and dry # requirod
# Replace protectiwe cap and ensure that it engages


Special Maintenance

Replacing the lens

© Masks with motal lens frame: Unscrowthe screws, steadying the heragon
nuis.

© Masks with plastic lens frame: Remove the screws. Prise lens frame apart
atthe connecting points using a screwdriver,then pul it of tothe top and
bottom

# Ii required, remove connector clamp as welias sliding ring and support
ing plate

# Detach the old lens from its rubber frame.

& Insert the new lens first in the upper and then inthe lower part of the
rubber frame
Centre marks on lens must line up with seam in faceblank

© Pullthe rubber frame over the edge ofthe lens on the right and left.

© Moisten the outside of the rubberframe and the inside ofthe lens frame
wih soap solution.

& Press first the upper clamping frame and then the lower clamping frame
into place

& Fitthe sliding ring and new connector clamp i required. Hook in the
hook in such a way that the connector clamp sits as tight as possible

# Ii required, slide the support plate between the connector cłamp and the
sliding ring, ciamp to the bottom lens frame and align=

e Masks with metl lens frame: Screw the scrows into the hexagonal nus
and tighten unti the gap between the tightening cams is 3 to 0.5 mm.

© Masks wih plastie lens frame: Insert screws and tighten

Replacing the valve discs at the control valves of the nose cup
6 Pull out the old valve discs towards the inside.
# Insert the studs of the new discs into the hole from the inside, and pul
them towards the lens untl the undercut of the stud is vsible.
The valve discs should make even contact wil the inside surtace.

Replacing the screw ring with integrated speech diaphragm

& Pulithe inner mask out of the
groove of the sorew ring with
integrated speech diaphragm

© Unscrowthe sorewring withintegrated speech diaphragm using
pin wrench R 26 817

6 Remove the Oring trom the
mask connection using seal

extractor 402.
© Examine the Oring and replace
it necessary

© Moisten the now Oring with soapy water and insert it
# Scrow in the screw ring wil integrated speech diaphragm and tighten i
into place with pin wrench R 26 817.

NOTICE

Ensure that the edge of the inner mask is fuly inserted in the groove of
the screw ring wib integrated speech diaphragm and that t encloses the
screw ring and speech diaphragm completely. The centro marks on the
mask connector and inner mask must be lined up.

Replacing the exhalation valve disc
© Remove protective cap from mask connector.
6 Pullvale disc out.
Valve disc and seat must be clean and undamaged, otherwise clean or
replace.
© Moisten valve disc with water and insert.
© Replace protective cap and ensure that it engages.

Replacing the Inhalation Valve Disc

& Puli the inhalation valve out byits tab.

& Remove old vale disc, attach new valve disc

& Pross the inhalation valve into the mask connector untl t makes contact
allaround. The valve disc must not be squeezed, the disc points inwards,
the ridges point to the outside.

Storage
& Loosen the straps as far as they wil go.
& Wipe lens with an antistatie cloth
& Pack fulkface mask in its bag or mask box
& Siore undistorted, dry and dustśree.
Storage temperature: -15 *C to 25 *C,
Keop out of direct sunlight and heat.
Observe 1S0 2280 ”Rubber Products - Guidelines for Storage” and
national regulatione for storage, maintenance and cleaning of rubbor
producis.

Maintenance intervals
The folowing detais are recommendations giren in the BGR 190 regulations wbich apply to Germany. Observe the nationa! regulations

Work to be carried out Marimum intervels
z
261
z
3 14 £ i i
; © | a | « | 6
rT z| t[ f
3 | 5 | z z 3
£ | i | £ | £ | 3
Inspection by wearer of device x

Gleaning and Disinfection x x9

Visual inspection, function and x |x@
Ieak tests

Replacing the eshalation valve disć x

Replacing the speech diaphragm %

Replacing the Oring of the x
spoech diaphragm

1) Fublace maska n artg packaging.oarwic ys monta
2) Fublico nask i artą pacłagng ry 2 ro

Order list

Name and Description Part no.
Driger Xplore 5600 R 66 270
Drager Xplore 5600 L R 56 665
Mask spectacie frame (spoctacie tame and retine) - | R 51 648
Mabox mask box (arge) R 63 660
MaboxI mask box (smal) R 64 610
Wikov V mask box R 51 010
Lens cover (etof 25) R 25 366
DAISYquick (cleaning clet, set o 10) R 64 184
”klarilot” gel (artmisting gl foriene) R 52 560
Sekusept Gleaner 70 04 071
Incidur 70 04 072
Drager Testor 2100 R 58 400


Manufacturer:

Dróger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1

D-23560 Liibeck

Germany

Phone +49 451 8 82 - 0

Fax - +49 4518 82 - 20 80
www.draeger.com

Distributor in the USA:
Draeger Safety Inc.

101 Technology Drive
Pittoburgh, PA 15275-1057
USA

Phone +1 412 7 87-88 88
Fax - +1 412 7 87-22 07
www.draeger.com

<€ 0158

5

H

H

2

« Australian

% Standard

3 AS/NZS 1716 : 2008
Lic No 1846

SA! Global

90 21 499 - GA 1412.860 MUL112
© Drager Safety AG & Co. KGaA
6th edition - November 2007
Subject to alteration


Drager

Lange Lebensdauer

von Gummiwaren wird erreicht, wenn sie nicht iber den notwendigen Gebrauch
hinaus Sonne und Hitze ausgesetzt werden - Gummiwaren khl und vor UV-Strahlung geschiitzt lagern.

Drager-Gummiwaren sind mit einem Mittel gegen vorzeltiges Altern geschiitzt, das
in einigen Fllen als grauweiBer Belag sichtbar wird. Dieser Belag kann mit Seifenwasser und Bórste abgewaschen werden.

Long service life

Rubber products will have a long service life if they are not exposed outside the
course of normal use to sunlight and heat. Furthermore, rubber products should
be kept cool and stored such that they are protected against UV radiation.

Drager rubber products are protected against premature ageing. This protective
agent sometimes becomes visible in the form of a greyish white coating. If this is
the case, the coating can be washed off using soapy water and a brush.


Beschrijving ter wille van de gebruikers van het gasmasker Englebert

E. 2.- 339 Actief.

BEWARING

Het masker, in zijn metalen gesloten bus, zal bewaard worden in een
droge en frissche plaats, de twce openingen 7an de filter-patroon zijnde gcheel
gesloten door de bepaalde afsluitingstoppen.

NA GEBRUIK

Na gebruik, het masker laten drogen. Te dien.einde zal men hem-ge= heel omkeeren om de binnenkant bloot te stellen. Nadat men hem afgedroog@ heeft
(uitgezonderd de binnenkant van de ooggaten) zal men hem in deze positie gedurende verschillende uren, beyrijdt van de zon en het stof, overlaten.

Men zal de twee afeluitingstoppen van de filter-patroon op hun
plaats aanbrengen.

GEBRUIK

Het plaatsen van het masker moct met zorg geschieden, zonder
overhaasting, maar nochtans met de gewenschte spoed.

19) Om te beginnen, de stop afeluitende den ingang van de lucht aan
het onderste gedeelte van de filter-patroon afnemen en het deksel van den hals losschroeven.

29) De filter-patroon in het verbindingetuk van de ruspenslang
schroeven. ”-*” _ ”r
39%) Het steunriempje van het borststuk rondom den hals overtrekken.

4%) De filter- patroon in de mand van het borststuk insteken, hem

daarin vasthouden en de twee drukknoppen vastmaken.

Het masker staande voor het gelaat, maar niet geplaatst, moet

men vooreerst de achterhoofdsche plaat van de hoofdband achter

het toppunt van de schedel zetten, zoo in stand houden met de
linkerhand, gedurende hetwelk men met de rechterhand de teugels
van de hoofdband zal trekken totdat de kinband van het masker

de kin kan ontvangen. Gedurende deze verrichting het hoofd een

weinig achteruit houden.

69) Waken dat de kin volkomen ingebracht is in de kinband; dan de
definitieve drukking verwezenlijken door het trekken op de
twee teugels waarvan de uiteinden zich onder de ooren bevinden.
Men moet de volmaakte aankleving van de gehcele omtrek van het
masker op bet gelaat nazien en in_het bijzonder zich vergewissen
dat geen enkel punt van de rand van het gelaatetuk niet van binnen omgekcerd is.

7%) Nadat men het steunriempje naar zijn gestalte geregeld heeft, zal
de drager van het masker het ”geheel” vastleggen, door het
sluiten van den band van het borststuk met het inbrengen van den
ring in de musket-drager.

50

N.B.- Bij het in het bezit nemen van het masker, zal de gebruiker naar zijn gestalte regelen, de voorhoof@steugel en de twee bovenste zijdelingsche teugels
zoodanig dat de achterhoof@deche-plaat van de hoofdband zich achter het toppunt
van de schedel kan plaatsen.

De rubberuitsteeksels waarvan de teugels zijn voorzien op de plaats waar zij
zich verbinden, op het toppunt van het gelaat, zijn aangebracht opdat de individueele regeling bij het gebruik zich niet verandert.


#
Notice & |'intention des usagers du masque Englebert E..„2.- 330 Actif.

CONSERVATION

conseryć dans un
iltrante ótant par
Le masque, dans son 6tui mótallique fermó
endroit sec et frais, les deux ouvertures de la cartou
faitement fermóee par les bouchons obturateurs respecti

APRES USAGE

Aprbs usage, laisser sócher masque..A cet: effet, pendant plusieurs heures, A l'abri du soleil et de la poussikre.

On remettra en place les deux bouchons obtugśtgurs de la cartouche

filtrante, &

UTILISATION

La mise en place du masque doit se faire avec soin, sans prócipitation, mais cependant avec toute la cólórit6 possible.

19) Tout d'abord, enlever le bouchon obturant l'entróe d'air A la
base de la cartouche filtrante et dówisser le chapeau du goulot.
29) Visser la cartouche filtrante dang le raccord-dwu tuyau che
Rille. £y*
my -- 7330 ]-PHEEUF#UUOUF _ GU 0OU TA UFIIE de EUPpUr 1 d torsetety

40] Introduire la cartouche filtrante dans le panier du corselet
et l'y maintenir en attachant les deux boutons pression.

5%) Le masque ótant tenu face au visage, mais sans ótre placć,
mettre d'abord la plaque occipitale du serre-tóte & l'arribre
du somnet du cróne; l'y maintenir avec 1a main gauche, ce
pendant qu'avec la main droite on tirera sur les brides du
serre-tóte jusqu'A ce que la mentonnibre du masque puisse recevoir le menton. Tenir pendant cette opóration, la tóte 16głrement en arribre.

6%) Veiller A ce que le menton soit parfaitement insórć dańs la
mentonnibre; róaliser alors le serrage dśfinitif en tirant
sur les deux brides dont les extrómitós se trouvent en
dessous des oreilles.

Vśrifier la parfaite adhórence de tout le pourtour du masque
sur le_visage en s'assurant notamment qu'en aucun point le
rebord du couvre-face n'est retournó en dedans.

7©) Apr&s avoir rógl6 la bride de support A sa taille, le porteur
du masque fixera l'ensemble, en fermant la ceinture du corselet, par l'introduction de l'anneau dans le porte-mousqueton.
N.B. - En prenant poseession de son masque, l'usager reglera & sa taflle, la

bride frontale et les deux brides latórales supórieures de fagon que la plaque
occipitale du serre-tóte se place A l'arribre du sommet du cróne.
Les aspóritós de caoutchouc dont sont pourvues les brides A l'endroit o@ elles
se raccordent, au sommet du visage, sont próvues pour que le reglage individuel ne se modifie pas A 1'usage.


Fabryka
Sprzętu Ratunkowego
i Lamp: Górniczych

@SEHP w Tarmowskich Górach

4

APARAT TŁOCZONEGO POWIETRZA
typ AT-4M

Instrukcja użycia nr 87


1. PRZEZNACZENIE

Aparat tłoczonego powietrza typ AT-4MMedius” przeznaczony
jest do dostarczenia czystego powietrza podczas pracy w pomieszczeniach zapylonych lub w almosferze zatrutej substancjami o działaniu
toksycznym.

Aparat może być stosowany przy wykonywaniu różnorodnych prac
w atmosferze skażonej, niepowodującej toksycznego działania na skórę użytkownika.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane techniczne

Napęd elektryczny
silnik SIK 125 - 330W i 12000 obr/min

wydajność aparatu
- przy długości węża 4 X 10 m - 108 1/min
- przy długości węża 2 % 10 m - 167 I/min
Napęd ręczny
Wydajność aparatu:
- przy długości węża 4 10 m - 35 I/min
- przy długości węża 2 X 10 m - 41 I/min
Ciężar kompletnego aparatu - 43 kg

2.2, Konstrukcja
- Części skladowe
.: Wentylator
. Skrzynia
. Przewód powietrzny
. Pas główny kompletny
. Łącznik gwintowany
. Linka sygnalizacyjna

o e wter
Aparat posiada dwa napędy: elektryczny i ręczny.
Napęd elektryczny przeznaczony jest do napędzania wentylatora
toczonego powietrza do dróg oddechowych użytkownika,
Rx
R 3x
443
E'Ś'&Ę?x
s$g*
5 :
z 1%
5 a3
+ ©$
% 48
3 35
% 15
8

1cs8

to

Napęd ręczny służy do tłoczenia powietrza użytkownikowi w razie
awarii sieci elektrycznej, umożliwia bezpieczne wycofanie się użytkownika aparatu z miejsca zagrożonego.
Aparat AT-4M jest nowoczesną konstrukcją wśród aparatów do oddychania czystym powietrzem.

W zależności od potrzeb użytkownik może zamawiać aparaty AT-4M

z maskami lub półmaskami podanymi w wykazie masek i półmasek
(zał, nr 1 do IU-75/1).

WYKAZ _ MASEK

-)

zr 2 GSP-M - DD-3
20 g z e MOI

. A28

* k, g

Zatacznik nr 1


2.3. Działanie

Działanie aparatu polega na zasysaniu i tłoczeniu przez Wenty]a#ox'
(1) czystego powietrza, które przez przewód powietrzny (3) i wąż fałdowany, tłoczone jest do dróg oddechowych u;yxkoxynlka, przebywa~
jącego w pomieszczeniu o atmosferze nie nada]ącely się do› nddychanxę.
Wentylator musi znajdować się w miejscu w którym powietrze nadaje
się do oddychania.

3. UŻYTKOWANIE
3.1. Czynności przed użyciem

a) Wyjąć wentylator (1) ze skrzyni (2) wraz z przewodem powiet
rznym (3), wężem faldowanym, pasem (4) oraz maską lub pół

maską. Skrzynię należy ustawić jak pokazano na rys. 1, w miej~
scu w którym znajduje się (w promieniu 7 m) gmazdyko sieci
elektrycznej jednofazowej o napięciu 220 V. Zamontować wenty
lator na skrzyni przy pomocy trzech śrub. ) i

Korbę do napędu ręcznego (awaryjnego) należy zamocować na osi

wentylatora. 141

Rozwinąć wąż doprowadzający powietrze (4 odcinki po 10 m_).

Przed pierwszym użyciem węże należy przepłukać czystą Jetnią

wodą i wysuszyć. 7 1

Połączyć wąż z końcówką wentylatora z jednej a końcówką pasa

z drugiej strony. « u

Zależnie od odległości miejsca pracy od miejsca ustaw-_xenła apa
ratu, korzysta się z jednego do czterech odcinków węża.

c) Dopasować maskę lub półmaskę do rozmiarów głowy iłwyregulo'-
wać długość taśm nagłowia. Maska lub pólmaska powinna przy›
legać szczelnie do twarzy. s 1 a

d) Połączyć aparat za pomocą wtyczki wyposażune]_ w. tulejkę uziemiającą z siecią elektryczną jednofazową o napięciu 220V. 5
W razie braku gniazdka z uziemieniem należy aparat uziemić
niezależnym przewodem w miejscu pokazanym na rys. 1.
Takiego uziemienia może dokonać wyłącznie pracownik przeszko=
lony.

e) Wyznaczyć 1 osobę przeszkoloną do obsługi i kontroli działania
aparatu.

f) Uruchomić aparat za pomocą wyłącznika umieszczonego na podstawie aparatu i przy stałym nadzorowaniu aparatu przez osobę
asekurującą udać się na stanowisko pracy.

b

Uwaga:
Na pyły grube stosować wkładkę filtracyjną typu WA wg warunków technicznego odbioru - WT/025, Na pyly drobne stosować

wkładkę filtracyjną według warunków technicznego odbioru WT-513.
4

Zdolność filtracyjna filtra przeciw pytowego wynosi 06-99%.
Wkładki filtracyjne przeciwpyłowe należy wymieniać po 50 godz.
pracy.

3.2, Czynności w czasie użytkowania

a) W czasie pracy aparatu osoba obsługująca aparat powinna zwracać uwagę na pracę silnika.

W wypadku awarii napędu elektrycznego należy natychmiast uru=
chomić napęd ręczny. Uruchomienie napędu ręcznego odbywa się
za pomocą wodzika który umieszczony jest w przedniej części
aparatu w miejscu zamocowania tabliczek „napęd elektryczny,
napęd ręczny”.

Przesuwając wodzik należy równocześnie powoli obracać korbą,
co pozwoli na łagodne przełączanie napędu.

b) Podczas wykonywanej pracy przez użytkownika aparatu należy
stosować środki ubezpieczające. Takie jak linka sygnalizacyjna,
która służy do przekazywania umówionych sygnałów pomiędzy
użytkownikiem a osobą asekurującą.

c) Zaleca się ostrożność przy stosowaniu aparatu w temperaturze
poniżej 0* C.

d) Czas pracy aparatu wynosi 1 godzinę. Po każdej przepracowanej
godzinie należy stosować półgodzinną przerwę.

3.3. Czynności po użyciu

Po każdym użyciu aparatu maskę lub półmaskę należy przemyć
wodą mydlaną lub płynem dezynfekującym (spirytus lub chinozol),
wyplukać wodą i wysuszyć, Rozkręcić i wyczyścić połączenia gwintowe, węża doprowadzającego powietrze i węża fałdowanego.

Węże doprowadzające powietrze przepłukać czystą ciepłą wodą
i wysuszyć względnie poddać całkowitemu odkażaniu wszystkie części
przez dezynfekcję w „urządzeniu do odkażania” produkcji „FASER”

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie

Aparat należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, o względnej wilgotności powietrza 60 # 15% i temperaturze otoczenia 0-25% C
przy czym zaleca się stosowanie temperatury poniżej 15% C, ponadto
należy zabezpieczyć go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Pomieszczenia do przechowywania wyrobów powinny być kryte,
odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nie
powinny zawierać wyrobów i urządzeń wydzielających substancje

5


szkodliwie działające na aparat np. ozon, benzyna, nafta, tri itp. kwa«
sy, lugi, oleje i smary.

Dezynfekcja i kontrola okresowa aparatu powinna być dokonywana
jedynie przez uprawniony i przeszkolony do tego celu personel.

4.2, Transport

Aparaty można transportować dowolnymi środkami lokomocji, po
zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi.

K 0 N I E C

Załączniki

1) Załącznik nr. 1 do IU 75/1
2) Rysunki montażowe
-- wykazy części montażowych.
WK.

Aparat (łoczony powietrza typ AT

Wykaz części montażowych 4M nr rys. 87
x. ĘE Iość Rodzaj
z ź
i 1S Zg% Nazwa części Nr rysunku | ZR | 3 2 | sztuk W| opskowania Uwagi
3 (3888 lub normy EQ | z 2 | opako- y
3 |885E 23 | 3 z | waniu
% |5€9* 39 | 3;
X - | Wentylator €TAJ1 i 1 _ |Pudło wielkość
14 nr rys. 303 P1
X | Podstawa kompletna 8T A S2K/1 i 3 _ (Pudło wielkość
11 nrrys.808P
X - | Skrzynia s7 B1 i - | bez opakow.
X | Przewód powietrzny 14 B 2 1 4 67 B1
X _ |Pas główny kompletny 1 cji 1 10 | Pudło rys.
303 P i
wielkość 9
X _ |Linka sygnalizacyjna 15 D/s i Torebka 15 z
wg dok. 398 T


Wykaz części montażowych

Wentylator rys. 87 A/I

x z
i 8 23 | llość ;
a 188 : - 25 Rodzaj
# |* Rxk 9 m Nr rysunku I | I R | sztuk w 7 ;
r |388$ Nazwa części o y .Ś z | 2 z | Ztako” | opakowania Uwasi
8 |88 zS ES | 32 | waniu (rozmiar)
& |3 92 39 |£;
1 ~Korpus 87 A 1/3 1
2 Kołek walcowy 5N 6 x 15 PN-G6/M-85021 2
3 % _ | Łożysko kulkowe nr 6000 |Katalog łożysk i
tłocznych
4 | - X | Uszczelka 67 A 62/1 1 100 - | Torebka 01-z
| wg. dok. 393 T
5 | Nakładka | sz A 61 z
6 Wkręt M3x6 |PN-60/M-62219 6
7 Łożysko ślizgowe | sz A saja 1
s Łożysko ślizgowe | sz A 6071 2
o Tulejka dystansowa 6z A 10/1 i
10 Zabezpieczenie łożyska sT A 51/1 i |
1u Wkręt M3 x 12 PN-60/M-82219 4 |
12 Uszczelka. filcowa | 87 A 58/1 1
13 X - | Wałek 67 A 46/2 i 20 - | Torebka 15 z
wg dok. 393 T
1a X - | Wpust | wr A 8071 1 100 - | Torebka 01-z
wg. dok, 303 T
15 X | Koło zębate 67 A 45/1 1 20 | Torebka 01 z
| wg dok. 393 T
16 Pierścień osadczy spręż. 10z PN-16/M-85111 2
17 Pierścień osadczy spręż 12z PN-76/M-85111 1 |
. 6.. z
Wentylator rys. 87 A/Bz z-| -- ] .
. 35 rśż K a
a 1£8 ; zc 55 Rodzej
3 |32,% 6. Nz rysunku | gR” E # | sztuk w ”
7 |2858 Nazwa części o opakow ania Uwagi
- [ĘĘE: lub normy | €Q$) 28 | OP@%0- | _ (zozmiar) 5 |£38E 2SĘ 2E | waniu
& |3%” * d BR
16 X - |Wałek zębaty 87 A 48/2 1
19 | -X - |Wpust 67 A 50/1 1 20 | Torebka 01 z
| | wg dok. 393 P
20 % | Koło zębate sT A 49/1 1 40 - | Torebka 15 z
| wg dok. 393 T
21 | % | wałek ST A 112 1 50 - | Torebka 15 z
wg dok. 393 T
22 X - | Wpust 87 A 13/2 1 | Torebka 01 z
wg dok. 303 T
23 X | Sprężyna stożkowa 67 A 91/1 i 20 - | Torebka 15 z
wg dok. 393 T
24 X - | Wodzik gz A 25K i 40 - | Torebka 01 z
| wg. dok, 2930
25 X _ | Koło zębate sprzęgłowe 87 A 43/2 z | Torebka 15 z
wg dok. 393 T
26 Sworzeń wodzika 67 A 20/3 i
27 Kulka 1/32 Katalog łożysk i Torebka 01 z
tłocznych wg dok, 393 'T
za X | Sprężynka 67 A 30/1 1 100- | Torebka 01 z
p

wg. dok. 393 T


01

1I

Wentylator rys. 87 A/E

x2
. <8 $ 8 73 | 1lość ą
©& ; - 32 Rodzaj u
z. |28 z. Nr rysunku | Zga | # 2 | sztuk w | opakowania uwa
z (zig$ Nazwa części lub normy | $6G |:3 Z | P&K0 | - rozmiar)
8 |858$ 28 | $ 2 | waniu
& |0%8&9 a0 | 5
i |PN-G6/M-82278 i Torebka 15 z
29 X Wkręt: dociskowy / wa dok. 903 T
30 Podktadka 87 A 80 1
i 133 A 60 K i 10 Torebka 01 z
31 X -- | Wirnik -=z*5”
32 Podkładka dociskowa 61 A 90 1
33 Podkładka spręż. 8,2 |pN-77/M-82008 1
24 Nakrętka koronkowa |PN-74/M-82216 1
|
35 Zawieczka PNN-76/M-82002 i
36 Pokrywa o7 m d/i 1
37 Łożysko ślizgowe 67 A 85 i
Wientylator rys. 87 A/1
z #i| m
z 188 : P 53 « Rodzaj
$ |*&.% » ysunki 3 | HR 1.
z (ZSg$ Nazwa części Ny Ty #2 | 25 daiak,” | opakowania Uwasi
3 |$85£ ER | 3 F | (a | - (rozmian)
£ |$$5* 30 | 3:
30 X -- | Silnik ST 125 K2-0126 1 opakowanie | fabryczne
40 X _ | Wałek sprzęgłowy 67 w 3/3 i 20 Torebka 15 z
wg dok, 398 T
I Kołek walcowy jPN-66/M-85021 1
42 Podkładka spręż. 5,1 PN-11/M-82008 2
43 Śruba MS x 15 PN-14/M-82105 2
a Kondensator 01 u F x 2x - 1
2500 pF Typ K P pz - 015
45 | Koszulka elektrofzolacyj- _ PN-61/E-20002 5
| na 4 W
a6 X | Osłona silnika 61 E 5/1 i 5 Torebka 15 z
I wg dok. 3937
by Wkręt M3 x 6 |PN-14/M-82206 2
48 | Podkładka spręż. 41 PN-74 M82008 1
49 Wkręt M4 x 16 PN-60/M-82227 1
50 Podkłacka zabezpieczająca) 87 A 55 1
51 Dyfuzor or A 4/1 1
52 Wicręt M3 x 10 PN-14/M-82009 6
53 X _ | Podkiadka dociskowa 67 A a 1 100 - | Torebka 01 z
wg dok. 303 T
54 X | Siatka 81 A 9 2 100 - | Torebka 15 z
wg dok. 3037


Wentylator 87 A/P

3 - (38 '; 75 Ę% - Rodzaj
5 (S5g$ Nazwa części sym %"Ś $$ s,fpś'mfv ozpkosnjć Uwasi
z $ 38Ę 39 |8» | ”
55 X Siatka kanwowa 26-5-6/1 1 100 3;?6;:(; gśazT
56 Pokrywa filtra 87 A 7 1
5i Wkręt M$ x 6 PN-74/M-82205 6
58 Wkręt M4 x 6 PN-74/M-82210 2
50 Końcówka 87 A 93 1
60 Tabliczka 67 A 60/1 1
61 Nit 2 x 4 PN-10/M-82952 z
62 X Korbka kompletna 67 A G3K 1 10 Torebka 15 z
wg dok. 303 7
63 Nakrętka 74 pr/z i
i
D
prawa ć zo ee syc z z ”” % ” acjysyś wsicz
Wykaz części montażowych Podstawa kompletna rys. 87 A 32 K/1
a 148 % z ku | z8 Ę% - Rodzaj
? (Z53$ Nazwa cześci hfb'f„';';n *[ 52 :: ) :ku*_*' opakowania Uwasi
E Ś, % E_: # 25 Ę ż -- (rozmiar)
1 x Podstawa 67 A 33 1 5 Pudło wielkość
11 nr rys. 803 PI
z Przewód OW 1 x 3 PN-54/E-00104
3 Gniazdko na tynk dwu- ! d
bieg. 10 A
4 Wkręt do drewna 4 x 20 (PN-12/M-82505 2
5 Przewód trzyżyłowy w - PN-54/E-00104 1 1 - | Torebka 15 z
gumie OW 1 x 3 wg dok. 393 T
6 Uchwyt przewodu g1 A 38/1 2
7 Wkręt do drewna 2x 10 |PN-72/M-82505 8
s Łącznik na tynk jedno- | z- i
bieg. 10 A
10 Przewód OW 1 x 3 (PN-53/E-90104 1
11 Tulejka kabla B-1-68a 1
12 | Tabliczka znamionowa 61 B 19 1
13 Wkręt do drewna 2 x 6 (PN-12/M-82505 8
1a Tabliczka - (Wtyczka) 67 A 40 1
15 Tabliczka - (dącznik) 6T A 4 1
16 Śruba . 87 A 34K 3
z 17 Podkładka ckr. 8,5 ocynk. IPNA7B, | 3 i


%27

+1

Podstawa kompletna rys. 87 A 32 K/1

Py

Ta26v ig Mu nujajduoy: owajspog

P
15; 23 | Ilość A
a |£8 .: z 5$ Rodza
2 z |$% i
7 (28 EE Nazwa części 175 susk« | 22 5 & | sztuk W| opakowania | Uwegi
3 ub normy | €8 | 7 | opako- » i
8 (338 £A | 3? | waem (rozmiar) - |
& |8%** G9 | 3r i
16 Nakrętka 1a1 A 13 9
19 Podkładka stożkowa 18 67 A 23 a i
20 Wikręt dokładny M10 x 35 PN-#4/M-8221) a |
a Podkładka 10,5 PN-78/M-82005 4
22 Blaszka uziemienia 138 A 89/1 1
23 Nakrętka M 10 PN-56/M-82154 4
|
2 na e syr ć zae ee

1

4

Pr

R
[

NS
1
+
1

|

|w W k@

» ›„.X,›.


n pat
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
1I ŁAMP GORNICZYCH „FASER”
Tarnowskie Góry

ul. PPR 42/ W

ZAŚWIADCZENIE FABRYCZNE Nr -35&.-..

Fabryka Sprzętu Ratunko..wo i Lamp Górniczych „Faser” w oparełu o pozy=
tywne wyniki odbioru technicznego dokonanego wg obowiązującej dokumentacji

technicznej i warunków dopugzczenia ......

T -t----Ty8e- NA 81-1-10-64/066------. ... (.

udziela 42 ........ miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży-produkcji (Monitor

Polski 26/62 poź, 235) n& .......-------...... 3 ]
3 15 t

i 6

o zc 2 0 W g o data predukcji: ~8 wykonany(ą) (E)›Z%lo'dnleuw:ćrm.._ntwlerdzommm

AEOETPNOE t ; w
W przypadku ujewnienia w okresie Ewaraucji usterek lub wad wyrobu powstałych
nie z winy użytkownika, Fabryka Sprzętu Ratunkowero i Lamp Górniczych „FASER”
zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonać bezpłatnie naprawy,
wzślędnie wymiany towazu, o ile słusznóść reklamacji zostanie potwierdzona przez
Dział Kontróli Jakości fabryki. _ WoJ

Dópuszczalna 1lość napraw ;;wan'anwinych

„W przypadku zgłoszenia ćwentualnej reklamacji prosimy powołać się ;xa datę
wystawienia ›oraz numer zaświadczenia fabrycznego.

Zdający:

Krótki onis
uszkodzenia

Data zgłoszenia
do naprawy

! Prodryn RZA ,56-200.000 Iv/sa
1 , Wg o óW o 20P W 0000000009 A


FABHYKA SPRZETU

FASZR R&TUNKOWEGO I LAMP GOSNICZYCH

Nr fabr.

W TARNOWSKICH GÓRACH

APARAT TŁOGZONSGO POWIETRZA
AT-4M MSDIUS

Data prid.
Z 4 W A R ? o 8 8
Apdźów WPOW Zobek o ee o e o ee ee sa ę 22 OR8 ,
Wąż gumowy z łącznikami dł,2x20% WWV)W © szt.
Pas z wężem fałdowanym ,.......,....+. szt,
Maska ŁO-1 /odelkość 2/ &....6 66666666 szt.
Linka cygnalizacyjna dług. 35 n )«xk szt.
Klucz jednostronny 41 ................ szt.

Komplet uszczelek ,.....

szt.
URZĄDZZIE WykOWE £PM g0 SULTDYNZA

Instzukcja użycia 441/80

Gprowdził: J. zalca


- -- i aiarni | -- t,

4. FRZEZIACZENIE

Urządzenie wężowe sprężonego powietrze UWS2/40 w połączeniu
z odpowiednią częścią twarzową przezneczone jest do ochrony śróg
ośdechowych użytkownika w czasie wykonywania prac w atnosferze
zapylonej, lub zatrutej substencjeni toksycznymi.
Samo urządzenie służy do doprowadzenia czystego powietrza oddechowego w odpowiedniej 1lości pod część twarzową.

2, OFIS TEGHICZN

2.1. Pene techniczne
Kasa urządzenia z opakowaniem nie większa niż - 12 kg.
Masa części urzędzenie noszonych przez użytkownika nie wlększa niż - 1,5 kg.
CiŚniente zasilonia - 0,340,8 KFa.
Wydatek z końcówki zasilejęcej pistolet lakierniczy - 200850daf/nin przy ciśnieniu zasilania 0,4 KFa.
Wydatek z końcówki do podżączenia węża łączącego:
grzy otwortym zaworze -- 3005 %n%/nin.
przy zemkniętym zaworze - 4080ds/mtn.

s
Wydatek z końcówki do podłączenia Klinatyzatora - mo_;@"'/›:uł.

Długość węże zasilającego - 10 m.

2.2, Konstrukcja

Urządzenie Wężowe Sprężonego powietrza UWS2/10 składa się
z następujących głównych zespołów /mumeracja wg schenatu nr 1 /4
1/ Piltr przeciwolejowy - służy do oczyszczania powietrza z

zawiestny olejowej i innych zanteczy=

2/ Frzewód zasiłażący -- strony zakończony k

xa do

wodu z ftrex, z drugiej

Tu-ic7 / zo

ełącznikien.

ielcza z końców«

węza pistoletu lakierniczezo, fa2Co
wanego wgża oddechoweco, klzatyzatora.

4/ Fas nośny - pas zocujący elenenty urzączenia do
użytkownika.

5/ Walizka.

3. sroscB użYTKOW

TA

zozą być tylko pracownicy
przeszkoleni w zakresie użytkowania tych urzędzeń.

3.2. Przystosownie urzędzenia
Urządzenie WWS2/10 przystosowane jest do współpracy z:
a/ kapturen powietrznyś sz/q z klinatyzatoren

t/ hełneń powietrznym 1X210/4 lub bez

©/ naskami twerzewyni KC-1, OSF-NM

bez klizatyzatora
1 kapturowymi KK-221, KUA

c1 przed użycies

a/ Zapoznać się z miniejszą IV, z IU-171, IV-446 oroz z instrukcjami odrowiednich części twarzowych wysienionych

w punkcie 3.2.

b/ Znontować urządzenie w od

ednin zestawientu /np. z Kli
natyzatorem i kapturen, lub bezpośrednio z kapturen, czy


_____'____J_*-M'P-_____-----»'*

Przez podżączenia urządzenia rozunie się tw doprowadzenie
sprężonego powietrza do wiotu fIltra przeciwolejowego za

pomocą odpowiednio wytrzynażego, gŁĘWkie£o lub sztywnego

przewodu. Frzy czym Krednica wewnętrzna przewodu nie noże
być mniejsza niż 10 mm. W przypadku zastosowanie przewodu
o średnicy wemiętrznej 10412 mm długość przewodu nie zoże
być większa niż 2 m, /urządzenie WIS2/Ą0 nie jest wyposó
żone w taki przewóć/.

a/ Podżączyć filtr przeciwolejowy z przełącznikiem za pozocą
10 m węża zasilającego. Szybkozłącze na końcu węża zastle=
jącego umośliwia szybkie połączenie jak i rozłączenie wężaj
z przełącznikien.

/ Podłączyć pistolet lakierniczy do urządzenie poprzez wkrtcente nokrętki zanocowenej na końcu węża pistoletu 1ekier=|
niczego, na końcówkę przełącznika.

Nakrętka wrez z koścówką węża wchodzi w skład wyposażenia
urządzenia, Przed przystąpieniem do pracy w urządzeniu
należy nakrętkę wraz z końcówką węża zanontować do wsża

pistoletu lskierniczego»

£/ Przynocować do pasa Mnkę sygnalizacyjną«
W tak przygotowanym urządzeniu i odpowiednio nałożonej
części twarzowej, pod nadzorem przeszkolonej osoby nożna

udać się na stanowisko pracy.

3,8. Czmności w czasię użycia

Fodczas pracy w urzędzeniu, /oprócz repulovania tenpera=

fury Kizatyzatorem, olbo rezulaeji zaworem przełącznika Alości

dopływajncego powietrze do oddychanie/ urządzenie nie wyseca

innej obszuci.

Wskazane gest, by co 1/2

, eingłej lekkiej procy w urzędze

niu robić 20 zin. odrce

eracyjny na świeżyz powiet

zu-t&7/80

W przypadku wy

z

ienia nostępujących zakłóceń w pracy urządzenta:

- zanik dopływu, lub niewystarczający dopływ powietrza

oddechowego
- uszkodzenie części twarzowej /kaptura, maski/

lub złego saropoczucia należy natychniast wycofać się z zegrożonej strefy pracy.

Do ponownej pracy w sprzęcie izolujęcym z urządzeniem wężowym
nożna przystapić po usunięciu awarii.

Czynności_po clu

Po użyciu urządzenie poddać kontroli i konserwacji.
4, KOWSEAWACJA 1 NATRAWY

&.1. Konserwacje przeprowadzać w następującej kolegności:

o/ Zdezontować i oczyścić z zewnątrz podstawowe /wymienione
w pit. 2.2./ główne zespoły urządzenia.

b/ Przeprowadzić konservację klizatyzatora wg 1U-446.

c/ Przeprowadzić konservację używanej części twarzowej /kaptura,
naski/ wg odpowiedniej instrukcji.

d/ Znontować urządzenie i zapnkować do skrzyni.

.2. Naprawy

Naprawy urządzenia powinien dokonywać przeszkolony zechanik.
Naprawa powinne polegać na wymienie zużytych lub zepsutych e1ementów /części/, zespołów /oprócz filtra przeciwolejowego/ na
fabrycznie nowe.

Prowadzić obszugę 1 naprawę:

- £1ltra przeciwolejowego wg IU-171


1u-47/80

- ilinatyzatora wg IU-446
- części twarzowych wszóżpracujących z urządzenien według

odpowiednich instrukcji.

ONIE 1 IRANSFORT

5. TRZEGE

z.1. Przectowywanie

Urządzenie UWS2/10 przechowywać w pomieszczeniach czystych,
pozbawionych szkodlwych par i gazów, w tenperaturze 543026
1 wilgotności względnej 65 Ż 157%. Urządzeń nie przechowywać w

odległości poniżej 1 n o@ urządzeń grzejnych.

2.2, rort

nie UWS2/10 możne przewozić dowolnymi środkani trans

zo

fortu rod werunkiem zabezpieczenia ich przed wpływeni atnosfery

cznymi.

k 0 1 I c

f Schczat nr 1
2 Rysunki aksplozujne - sz. 2
3 Wykozy części montażowych sz. 3

JU-%1/17

Schemat nr!

Urządzenie wężowe
Spręźonego _ powietrza UWS2/!0

28 .9
ST8
Zlg2
Sz/*s
S=lst
+ ”RR

do pistojetu
Iakierniczego

Litisa: sugnalzocyjna _
i | Tobtol Dołeiedaskw 33 > - TW u Śrządzenio: wężowe %
ĘZEJI Fuhry:-iLĘ:;:ęćuńS:;:;:@ WYKAZ CZĘŚ-C:I"IA.'.ONAY«A-L Li - lifpręzn?ćego pngfsczł/ryf)a 447 -:;:I Noxzwo czę£c! E ! 1› .„- i u..„:m-1 -- -- * 2 | 55 rcj
Przełącznik -- | WI 3: z R- 1-+.
Klimatyzato 1 T› 446 - 11 ,L'"E?.”'_L"ł >.
-|Pas: główny - 7681K[3 £ | - ”” Was koolicyjnyctyknu kamik: - 17589002 1- - ... | 1.. | _ 1- . ( ARRWEIEZA - 2 ias konlicyjny przedni kompl.__|_ 75812 KI3 _ - 4 -x ;:;:*:_I;:k;e | - x -- (n merirokejom PŁ 1 . L.. .. | ... ..... 1.1 1.. L _ A ro RL1 ...
1.. x __ł gż doprowadzający kompl. | __ 426 8 - | -]-1 L £. L WSIKI |x _ __ | Walizka # | - -j 1L -|-i1.-L.---|x Przesuwka - iA _ _ ] 1 1 torebka 0rZ j
-- __|uinka_ sugnatrzacyjna Ki | -- _ | 4 1____|forebka 207Z |
#11 [Waż oddech. łączący ŁW-21 77AJ2- *_ > 1 1 ęorebka 202

e t 2 319533 2060

m | Zoklod Doświodczolny
I Xź ____.| Fobryki Sprzeja Raturkowego
zur] i Lomp Górniczych

Pemcje - | ” ŚI Nazwo części ! Tz #ą |(*m| x |
-- -- | * | Korous .. -- ł_k!›m Koricówka ______ _| MWTAZ t_'_
Orzesuwka I 647 A3 174
łącznik -- .| WM | - £. ] *
| Końcówka We; 1M44<-| -- i
..... | Nakrętka, - . 426AW - | ; 3
___ i Koncówka_____ 426A1I ” 1- I
| i > u
____ | Tuiejka --4 47GAT2 | -j | -1
| Toczek .. |... MM# | -- 1 i
-j-< | Zgrzka _ -- | __ 1#B | 1 | «g- - 1- =f u ?
Tłoczek | _ #26A | - l_ 1
| Troczok | _ 4IGA2 -- 1
| Tuiejka . !
____ | Sprężyno 2
We l Toe | Kjk '
3 krmo. _ _ 1181 do | *


; Urządzenie wczowe
WYCHI sprężonego pow:ctrza 447
” | _ Uws2/1

'wersnen uszczeiający 5 z
~E/m:/gn uszczętniojący 03x24 IW GHIM 96961 |
”ierścień uszczelniojący 193824 DW-S0/N-0696!

i
i 4
_ Wawloczka_Ms L6x1__. _ MHIE[N-F4NI
- |wkręt_M&x8__ 4.8 - T Ms___1W-M/M-82227
i i z
-- 'Nakręłha Tz 426A28 - |
|Końcówka _________ _ . ł 1O6A20 - |
-1 .,__,__Ę 2z e 160 i
-1 ==---- -4.2*-=|---=1-- -- #- i
-- _.i, - -- - z mm

”- y - ST zo
-[LES HT ---[

ww g» 319542

02
sz0
PRZEŁĄCZNIK _ nr dot. 474

Cząści montatone


FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO
I LAMP GÓRNICZYCH „FASER”
; ź Tarnowskie Góry
ul. PPR 42844

ZAŚWIADCZENIE FABRYCZNE Nr Ś 7>...

Pobryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faset” w oparciu o pozytywne wyniki odbioru technicznego dokonanego wg obowiązującej dokumentacji

technicznej i warunków

miesięcznej gwaran

udziela

Polski 26/82 poz. 235) na.

2.A. pomia .................. narię ;
konany(a) (e) zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez

da o - NYS OR ,

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek lub wad w

yrobu powstałych
nie z winy użytkownika,

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lómp Górniczych „FASER”
zobowiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami

dokonać bezpłatnie naprawy,
względnie wymiany

towaru, o ile słuszność reklamacji zostanie potwierdzona przez
Dział Kontroli Jakości fabryki.

Dopuszczalna ilość napraw gwarancyjnych ...

W przypadku zgłoszenia ewentualnej reklamacji prosimy powołać się na datę wysta»

wienia oraz numer zaświadczenia fabrycznego.

Tarnowskie Góry, dnia

Zdający:

///:7

Naprawy dokonano
i Data zgłoszenia Krótki opis ”g
P. do naprawy uszkodzenia

data nazwisko

ł

podpis

Opot KK 2957 100000
KLINATYZATOR

ly L1

Instrukcja użycia me 446

Zatwierdzizik.Dabrowski)

pracował: H,Suoboda
o

dnia .2.'?.”;2 .78. 1..

dnia . . 6 « + + + +


107446 - 1

. 4. PRZEEWOZEIIE

Klinetyzetor przezneczony jest do podgrzewania lub chłodzenia
powiętrce odóechowezo w ochronach Gróg oddechowych zasilonych
z inotalncji opręzoncgo powietrzn»

lo&no zo otosować w etmosferze gamów foksycznyck, duszących,

Gzeźnincych, Gużego zopyłenia pyzazi tokopomnyni i inyci,

w atzosferze o obniżonej koneentracji tlenu lub jeso broku.

Ziizetyzotor aoże popółprecować, bądź otenowić wyposoŻcnie
aporetu wężowego VWG 2/30%

2, O?I5 TOGENIGŁIA

2.1. [ one_technść snę

Dopuczorelne ciśnienie zaodlania - 0,25-0,6 MPs /2,5€6 ko/en/
Loca WAmatyze tore - 0,28 « 0,36 kz

Gabaryty

135 x 90 x 40 mm
wydetek euzczyczny powietrza
przy ohónieniu zosólania 0,4 ZPs - 340 » 420 da/min

Zaksynelnu długość przewodu do

prowedzejącego powietrze z kl
matysotore do dróz oddechowych - - 1000 mm

alocja wydetku powietzne po

otronie *ożepkej” 4 ”aAmnej”

praj chónieniu 044 - 60 + 290 62)/sin

Aegulnejo temperatuzy powietrze

oólenie 0,4 Że

Antem S8 40x%, :

okopróle 6o podz

pór kompietny /6/. o przeciunej

zoskuję to dyszą /2/. Odpowiednio skons

zuowony Zocznik /4/

Gociska dyssę do czoła zury, jednocześnie dociskajse guz

pierścień /3/ do śeian konory i dyszy. Do łącznika /4/ wkżeda
efę tzomik hołosu /5/, zabczpieczony przed wypudoięciem no
krotką dooiekową /6/. Do konory włutowaug króciac, na któ

zym znajduje się nakrętka /13/ płarócień zachokowy /18/ i pier=
ścięś uszczelniający /15/+

2.3. Dziszania

Powietrze sprędone, poprzez krócięc zrzedostaja się do K

4 rowkszi lub otworoni wpływa stycznie do średnicy u

ruzy, Zesnę trzoe werstwa pozu sych
Woiępłaj” etronie e wewnętrzno część
/2/ po ”ziunej” stronie. W eelu ko

wkzade się krócięc wlstowy do speojelneco %

niego opar
/13/. Rezukacje
oeco /el + Pzeq mzialaniwy halasu hroni tzrik/5).

dotku i temprzoś

wozu Gło

3. KOJFISO


- o e z e . e mh

- późnaskę

- ksptaren

- hełnes

- utrosiem źarochronnym
- konbinezozen

- naską tworzową z zaworem nodośśnieniowym.

«

przypadku obniżonej koncentrecji 02 w otoczeniu, występowania
syżów, merosoli, gasów nie draśniących drogi oddechowe i oczy,
klizatyzator można Zgozyć z półnoską.

Jężeli dodatkowo zachodzi konieczność isolowania od otoczenia
głowy lub cełego cieła, klinetysator mokna łgczyć z kopturem,
hełaem lub kombineztnem orez ubreniem żarochronnym.
występowanie w otoczeniu gazów tokaycznych, aeromoli i pyłów
wysaga otosowenia maski twurzowej z zoworcm nadośśnieniowym.

Maske twarzowe może być tekże kompletowano z konbinezonem.

3.2, Instolowanie

Klinstyzetor może być zasilany z instelacji spręźonego powiętrze
której oiśnienie wsha 6ię w granicach 0,25 e 0,6 Pa /2,5 r 6
kG/en/. Wie zochośzi w tym przypodku konieczność stosowania
zeduktora ciśniecia, ag
Powietrze można także dostarczać do klimatyzatore z”butli

o pojemności 27 e 40 u'. Wówczas należy stosować reduktor
oiśnienia o moksymalnym wydatku około 600 dm'/min.

Poniędzy klisntyzetorem a źródłem spryźonego powietrze zależy
zowcze uaiedcić £1ltr powietrze np. F20-2.

Dle zwiększcnia bezpieczeńctwo w szczególnie trudnych werunkoch

neleży stosować opozot powietrzny (MS4M,

3.3. Czynności przed cism.

Przed użychem klizatysatora noleży sprowózió:

- czy kzócłce dolotowy da klizatyzatorg 3702 plerdciań

uszozelniejący są w :alez;żvy: stazia,
- czy Zgcznik /4/ i nakrętka /6/ są należycie dokręcone,
- czy zowór /6/ podczas pokręcania nie wychodui na uwną-tn
zuzy /1/,
- czy pod dqazzikiew /4!/ znajduje #1e uszczelka /10/,
- czy Rąosnik /11/ jest należycie dokręcony nakrytką /12/
W celu korzystanie z ogrzezego powietrze noleży do Zącznike
/4/ wzożyć tłunik /5/ 1 nakręgić na Zącznik zakzętkę dociskową
/6/. Następnie należy odkręcić zewór doprowadzający do klimetyza$ore oprędone powietrze. Ręką sprawdzić czy wychodzące
przez Zącznik /11/ powietrze się ogrzewa, Potem połączyć
Zgoznik /11/ z wężem oddechowym lub odpowiednim oprzętem
ochronny«
W celu korzystanie z powietrca ochłodzoneco zależy po oprew=
dzaniu ryką czy powietrze się ochłodza, zakręcić zawów doprowadzający opręźone powietrze, odkryeńć nakrętkę dociokową /6/,
do żęcznika /11/ włośyć tzumik i nakręcić nakiętkę dociskową
/6/, Połączyć łgcznik /4/ z wyżem oddechowym.

3.4. Czymności w czasię użycia

W czesię pracy, ilość powietrza dostarozenego do ochrony dróg
oddechowych jest egulowana za pozocą zBworu. Pokzętło zoworu
wystaje nad powierzchnię boczną kińnatyzatora. Ke pokrętle /6/
znajduje się czerwony znak. Ustawienie pokzętza w teki sposóby
ż6 1inia ozerwone wskozuje kierunek przepzywu powietrze unośliwła uzyskonię makoyzalnej temperetury, Odchylenie pokrętła o6
kierunku przepływa opnśże tempezetury«

stmizca 3
rzavędha się od 60 + 290 z 30 &n'/ain.

Wydatek pów
46
4. KONSZMIACJA I IAPRAWY

4.4. Klinetymotor nie wymago żadnych zabiegów konserwacyjnych»
okie olementy jak gumowe piezdcienie uszczelniające na króócu
doprowadzającym, na dyszy orez zaworze kompletnym należy wy=
mienieć po 12 miesiącach, miezgleżnie od 1lości godzin procy.
Po każdym użyciu, klimetyzator noleży wyczyścić np. Sznatką
fionelową i poprewnie złożyć»

5. KOWIROLA OKRESOWA

Kontrolę eprawności dziazania klinatyzatora należy przeprowa~

dzi6 przed każdym użyciem.

Kontrole powinns obejaować:

- sprowdzenie czy połączenie lutowane s4 we właściwym stanie

- eprowdzenie czy piezócienie uszczelniające 68 we włościwym
stenie

- sprawdzenie czy dysze posiada głodką powierzchnię uszczelnie~
jącą ozez czy szczelnie przylego do ruzy

- sprewdzenie cny zawór Zatwo ię obrace ozez czy nie możne go
wyjąć z klimetyzetoro.

6. PRZEGIOWYWANIE I TANSPORT

6.1. Przechowywanie.
Klinstyzotow należy przechowywać w ozystych pomieszczeniach,
pozbawionych szkodliwych paz i cezów.

622» Trensport.
Klimatyzetor możne przewosić dowolnymi środkomi trenoportu.

17-%6

Mrzz ©ZOSOZOSIONOOIOONOSRWNWOSOWINOIWIE|

7. UWAGI DODATKOTE

Zebryka Sprzętu Hatunkowego i Lamp Górniczych ”FASER”
w Tarnowskich Górach prowadsi szkolenie pracowników w zakresie |
eksploatacji, remontu i konsexwacji sprzętu zatunkowego,
Informacje © terminach 1 wsrunkach uczestnictwa w kursach
udziels Dział Szkolenia telefon 850-663.
Uwoga: W instrukcji nie są uwzględnione zafany zachodzące
w toku produkcji, m jące na celu podniestenie jakości
wyzobu.

Sposób zamaziania.

W zamówieniech m klisatysator mależy podać żądaną 1lość:

- Klisotyzatorów typ KL-1 - nr. dok.A46

Za osobną zapłotę producent wysyła części zamienne ozmiezone
w wykazie części montażowych znakiem ”X”.

- 6. WYPOSAŻENIE

Do wyposażenia klimtyzatora mależą:

2 komplety pierócieni uszczelniających / 8 sztuk / ,
tGłumik bałosu / włóknina / / 4 sztuki /;
zaświadczenie fabryczne,

instrukcja użycia .

x 0 x I # 6

Załączniki:
nz 1 zysunek eksplodujący
nr 2 wykaz części sontażonych

no-853.
so

Wykaz części montażowych mfifmafyzałar y

nva irma ck rm my || gl | o
17 1. - -1 Nesdon_ -- _ . | - WA -- -- ] 1 L. -- £..
3. - | Jysza -- WM |.._-- __| t . i Tcu
-- 3- | - -x - | Pibrduikd. uszczeln. 203124 - | PW-BOfW-0600 | -- SP _ | Torebka 0f-g |...
4 | - -<|łamk. ... | - WW ]_-<-__ 1 1.. -|.. S je £o L--x.j WWain :.. ... :) - MM 5 1.. |Torebka 03-9 |
6 | .. x _ .|. Naktętka daciskowa 31-21 2. _ | Tortbka 09-4
©< [-- Rura -- 446 49
-_8 1- -- .. | fomie kompl. ... ... 446AtOK
9 | Kgtownik - 446 A% |
10 - |. _ | Pierścień uszczeln. (0312% - | PV-GOJM-06%1
#1 - , kągnik -- (46M . |
11 - | Nolergbitw MOx1-MS-T - | PW-MPM-80088
# z- Nakrętka 446 MI6
_ | -- | Piłrścień_rociskowy _ 44611

”___ W.Swoboda____ ir 18 l«'wź-ź,l *--____ InM


©-- ooo 22s -- z. Str. 2
I ĘOIĘZSZ < | Wykoz części montażowych | Klimatyzator ru mu

Nerea asi yzsy | | I [ l
Pibrścik ni uszczeln. 5,92 2.4 - | PW-SOJN-069€1 | = 1- |;._.3 Torebka O1-g |... _'
| Piłrścieńń usaczeln. 43 x 844 -.| PN-S0JM-06981| -- _ 1. 4... _ ... | m ą
| rykoe : _ MRO1 3- : -- EW”Jnstrykcja użycia _ | W: 445 so
Zaświodczenie fdbryczne .. , 7-10-3.5 z -- < a s - |Torebka z foli tg 3037 -- 1. -- | «

- TRorwisto _ xl _ | rk [reezie _
-- W Swoboda __ 1 18 ( - 1.Poliga

zm 148603 1000

Wr dok 446
Części montażowe


Chem. 365/66

298

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZYRZĄDU PKM-66
DO KONTROLI MASEK PRZECIWGAZOWYCH

#

Wa rsz a w a - 1979

gasmaskarchiwum.page


Errata: 298
Przy korzystaniu z zacisku Mohra poz. 11 pokazanego na
fot. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 należy wąż gumowy załamać jak
na szkicu.

Chem. 365/66

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZYRZĄDU PKM-66
ł› DO KONTROLI MASEK PRZECIWGAZOWYCH

wr

26

Wa rsz a w a - 1979

gasmaskarchiwum.pacge ś


ZAKŁAD WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNY
Poz. 414. Nakt. 1800 + 10 egz.

gasmaskarchiwum.page

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

PRZEZNACZENIE | DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE PRZYRZĄDU PKM-66

Przeznaczenie przyrządu . . . . . . + . + + + +
Dane taktyczno-techniczne przyrządu . . . - - -

Rozdział II
BUDOWA PRZYRZĄDU PKM-66 . . . . . . . .

Zestaw do mierzenia oporu pochłaniacza . . . . .
Zegar piaskowy Manometr cieczowy
Krócłes . . ,. ; . »
Łącznik dwustronny
Butelka . . .. . .
Dławik . ... ...
Węże gumowe . . . .
Zacisk części twarzowej. .
Koriu. .; : .. z.
Gruszka gumowa
Zacisk Mohra
Pompka .
Trójniki
Skrzynka

o a


R,o2dzia? III

SPRAWDZANIE MASEK PRZECIWGAZOWYCH
PIUTRACYJNYCH 4] 20 .1.02 .2. 7110

Spr
Sprawdzanle slczelnoscl części twarzowej
ści zaworu

Rozdział IV
SPRAWDZANIE MASEK IZOLACYJNYCH

na
nadciśnienie 4.
Spraw na
podcknienie :; .. .. . ... 4 1.1 141 ..
zaworu na opór

regeneracyjnego

Rozdział V

EKSPLOATACJA | KONSERWACJA PRZYRZĄDUPKMAKE „6 .. 20020020 .

ą

gasmaskarchiwum.pace

35

Rozdział |
PRZEZNACZENIE

I DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE PRZYRZĄDU

1.

n

PKM-66

Przeznaczenie przyrządu
P

Przyrząd (fot. 1) służy do kontroli sprawności technicznej masek przeciwgazowych filtracyjnych i izolacyjnych oraz masek przeciwgazowych dla rannych
w głowę.

. Za pomocą przyrządu można sprawdzić: w masce

filtracyjnej

- opór pochłaniacza,

-szczelność pochłaniacza, części twarzowej i zaworów wydechowych w masce lzolacwnel,

worka re:
generacyjnego,
- opór zamknięcia i otwarcia zaworu nadciśnienio
wsgo,

w masce dla rannego w głowę

- opór pochłaniacza,

- szczelność pochłaniacza i części twarzowej: zaworów wydechowych.


3. Części maski przeciwgazowej dla rannego w gło- Rozdział II

wę sprawdza się tak samo, jak części maski przeciw- BUDOWA PRZYRZĄDU PKM-66
gazowej filtracyjnej.

Dane taktyczno-techniczne przyrządu

4. Na przygotowanie przyrządu do pracy potrzeba 6. Przyrząd składa się z następujących części:
około 5 minut. Sprawność techniczną maski - zestawu do mierzenia oporu pochłaniacza 1,13,
- przeciwgazowej filtracyjnej sprawdza się około 15 - zegara piaskowego 2,
minut, a maski izolacyjnej około 20 minut. Przyrząd - manometru cieczowego 3,
jest umieszczony w metalowej skrzynce o wymiarach - króóca 4a,
620x205x145 mm. Można się nim postugiwać w za- - łącznika 4b,
kresie temperatur od 0*C do +30*C. - butelki 5,
Clęzar przyrządu wynosi 9,3 kg. - dławika 6,
. wskazań - mi przy po- 4 - węży gumowych 7,
miarze oporu pochłaniacza wynosi +10%. - zacisku części twarzowej 8,

- dwóch korków 9, 14,

- gruszki gumowej 10.

-- zacisku Mohra 11

- pompki 12,

- dwóch trójników 15, 16,
- skrzynki.

6

gasmaskarchiwum.pace
htawe] Jednvm z naczyń jest widoczna przez szybkę

rurka do poziomu pod kątem 4 *; drugie naczynle w kształcie
zbiornika ustawione lest pionowo.

20

Fot. 2. Mikromanometr cieczowy

Fot. 1. Przyrząd PKM-66

”Zespół ten wypełniany jest częściowo cieczą manometryczną (alkoholem denaturowanym o c.wł. 0,83).
Poziom cieczy, będący miarą ciśnienia w mm słupa
wody (od 0 do 30), odczytuje się na skali 23. Zakończenia zespału pcmlamwego są wyposażone w korek 17
' # z króóca 21 (dostosowaną do przyłączenia przewodu ciśnieniowego).
Mikromanometr zaopatrzony |est w poziomnice 18 oraz

- wieszaki jące łatwe i

›„wama za pomocą wkrętu 19.

Zestaw do mierzenia oporu pochłaniacza

7. W skład zestawu do mlarzema oporu pochłania
cza maski pr z
- mikromanometr cieczowy (fot. 2),
- zespół podstawy (fot. 3).

- Mikromanometr cieczowy (fot. 2), jest to zespół po
miarowy, wyknnany zdwoch połączonycn naczyń
o różnych ś ie bako

8

gasmaskarchiwum.pace


Skala 13 przesuwana za pomocą gałki korekcyme] 22,

ia doktadne ie zera.
służy do pomiaru oporu pochłaniacza maski przeciwga:
zowej filtracyjnej. W czasie sprawdzania oporu pochłaniacza i sprawności mikromanometru odkręca się korek
17 i zakrętkę 20, a na koncowkę króćca 21 naktada
koniec węża z gumowym.

Fot. 3. Zespół podstawy

Zespół cylindertłok 27 służy do pr
wietrza przez pochtaniacz maski przeciwgazowej filtracyjnej, podczas sprawdzania oporu pochłaniacza. Cylinder wykonany jest ze stopu aluminium. W podstawie
cylindra umiej iony jest zawór wy y. Tłok za«
opatrzony jest także w zawór wdechowy, umożliwiający
napełnianie cylindra powietrzem podczas podnoszenia
tłoka. Tłok podnosi się za pomocą trzpienia 26.

10

gasmaskarchiwum.pace

Na końcówce cylindra, 30 znajduje się wkręt 28 umożliwiający regulację ciśnienia (szybkość przepływu) powietrza.

Gniazdo gumowe 24 jest na stałe połączone z zespołem
cylindra 27, a ponadto wąż gumowy łączy je z mikromanometrem clecmwym 1 (fot. 1). W gnnezdzle umieszcza
się maski przeci jnej szyjką
gwintowanego kołnierza. Podczas sprawdzania oporu,
powietrze przechodzi z cylindra do gniazda gumowego
i pochłaniacza. Opór stawiany przez pochłaniacz przechodzącemu powietrzu wskazuje mikromanometr cieczowy.

Wzorzec oporu 29 jest to metalowa pokrywka z otworem, którą nakłada się na gniazdo gumowe. Na wzorcu
jest podany opór sprawnego manometru oraz numer
przyrządu. Za pomocą wzorca sprawdza się wskazania
mikromanometru cieczowego.

Zegar piaskowy 2

8. Zegar piaskowy jest wykonany ze szklanej rurki
z odpowiednim zwężeniem, które pozwala na przesypywanie się piasku w ciągu minuty. Za pomocą
zegara mierzy się czas podczas sprawdzania posz
czególnych części masek przeciwgazowych. filtracyjnych, izolacyjnych i dla rannych w głowę.

Manometr cieczowy 3 (fot. 1)

9. Manometr cieczowy jest to szklana rurka, wygięta
w kształcie litery U. Dolna część rurki lest napełniona cieczą yczną |


10.

12

wanym o c.wł. 0,83). Rurka jest przymocowana do
deski. Na prawym ramieniu rurki znajduje się zbiorniczek z zakrętka, a na lewym - końcówka z zakrętką. Na lewą końcówkę nakłada się wąż gumowy.
Manometr może być używany jako manometr cieczowy otwarty, a wtedy jego lewe ramię należy połączyć z ośrodkiem; którym wytwarza się ciśnienie
(podciśnienie). Na prawym ramieniu należy odkręcić
nieco (wykonując dwa obroty w lewo) zakrętkę
zbiorriczka, umożliwiając dopływ powietrza z zewnątrz. Gdy poziom cieczy manometrycznej jest jednakowy w obu ramionach manometru, wtedy ciśnienie wywierane na obie powierzchnie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Jeżeii natomiast ciśnienie
wywierane przez ośrodek wzrośnie, to ciecz w lewym ramieniu opadnie, a w prawym ramieniu pod.
niesie się. Różnica poziomów cieczy jest nadwyżką
ciśnienia atmosferycznego. Manometr może być także używany jako manometr cieczowy zamknięty.
Wtedy należy dokładnie dokręcić zakrętkę zbiorniczka na prawym ramieniu manometru. Nad cieczą
znajduje się powietrze. Podniesienie się cieczy powoduje wzrost ciśnienia powietrza w zamkniętym ramieniu. Między ramionami manometru jest umieszczona ruchoma skała w mm słupa wody (od 0 do
115 w dół i od 0 do 115 w górę). Na skali są-cztery
czerwone kreski; dolna druga oznacza ciśnienie
40*50 mm, a górna 100#30 mm słupa rtęci.

Króciec 4a

Króciec wkręca się w nakrętkę rury łączącej,
podczas sprawdzania szczelności części twarzowej

gasmaskarchiwum.page

maski przeci j fi inej, części
maski przeciwgazowej dla rannego w głowę, zaworów wydechowych oraz w łącznik 4b, podczas

Łącznik dwustronny 45

11. Podczas jeden
koniec łącznika nakręca się na kołnierz pochłaniacza maski przeciwgazowej filtracyjnej, a drugi na
króciec.

Butelka 5

12.W butelce przechowuje się 18 ml cieczy manome
trycznej (alkoholu denaturowanego o c.wł. 0,83).

Ciecz tę wiewa się do ramion manometrów w czasie
przygotowywania przyrządu do pracy.

Dławik 6
13. Dławik ogranicza przepływ powietrza do 3 l/min,
podczas ia - zaworu iśnieni

maski izolacyjnej.

Węże gumowe 7, 25
14. W .przyrządzie są cztery węże gumowe, za pomocą
których łączy się dławik 6, króciec 4a, pompkę 12,
gruszkę gumową 10, końcówką gniazda z mikromanometrem.

Zacisk części twarzowej 8

16. Zacisk części twarzowej służy do zaciskania brzegów
części twarzowej maski przeciwgazowej filtracyjnej
13


z

Ri

]

i części twarzowej maski przeciwgazowej dla rannego
w głowę.

Zacisk składa się z dwóch ramion oraz dźwigni
i uchwytu zamka, które służą do zablokowania ra:
mion. W dolnym ramieniu umiejscowiona jest
wkładka gumowa oraz dwa uchwyty, umożliwiające
naciągnięcie i szczelne zaciśnięcie brzegów badanej
części twarzowej.

Korki (fot. 1)
. W przyrządzie są dwa korki gumowe.
Korek 14 służy do uszczelnienia gniazda zaworów
oraz do ur ienia dźwigni zaworu iśnieni maski izolacyjnej. Korek 9

służy do uszczelnienia pochłaniacza maski przeciwgazowej filtracyjnej.

Gruszka gumowa 10

.Gruszką gumową wytwarza się nadciśnienie po
wietrza, podczas sprawdzania szczelności pochtaniacza j oraz iśnienii i
podczas i i zaworów wydechi
wych iszczelności worka oddechowego (na podciśnienie) w aparacie izolacyjnym.

Zacisk Mohra 11

. Zacisk Mohra służy do zaciskania węża gumowego,

powodując odcinanie przepływu powietrza.

Pompka 12

19. Za pomocą pompki wytwarza się ciśnienie po
14

gasmaskarchiwum.pace

wietrza, podczas sprawdzania szczelności części twarzowej, worka oddechowego oraz zaworu nadciś
nieniowego na opór zamknięcia i otwarcia.

Trójniki

20. W przyrządzie są dwa trójniki. Trójnik z gumowym

korkiem 16 wkłada się w otwór łącznika części twa:
rzowej maski izolacyjnej, podczas sprawdzania
ści : worka oraz ś

zaworu iśnieni maski izolacyjnej. Trójnik z zaślepką 15 umieszcza się (zamiast zaślepki pochłaniacza regeneracyjnego) _ w górnym
jeździ i i podczas

sprawdzania jego szczelności.

Skrzynka

. Skrzynka jest wykonana z blachy stalowej. Wymiary

skrzynki: 520x205x145 mm.


Rozdział III

SPRAWDZANIE MASEK PRZECIWGAZOWYCH
FILTRACYJNYCH

Zasady ogólne

22. Przygotowując przyrząd PKM-66 do pracy należy
ustawić go na poziomej płaszczyźnie, np. na stole,
skrzyni, płycie ułożonej na ziemi itp. Następnie
otworzyć wieko skrzynki i zablokować ]e Ilstwamn

ymi. Po wy iu tych
się zawartość cieczy w manometrach. Jeżeli jest jej
za mało, należy ją uzupełnić.

23. Maski przeciwgazowe sprawdza się w temperaturze
nie niższej niż 0, Do pomiarów należy przystępować po wyrównaniu się temperatury sprawdzanych masek z temperaturą otoczenia, tj. co najmniej
po godzinie.

Mierzenie oporu pochłaniacza

24.Przed zmierzeniem oporu pochtaniacza należy połączyć zespół cylinder-tłok z manometrem pochy:
tytn.
W tym celu należy:
- odkręcić korek 17, zakrętkę 20 i natożyć gu
16

gasmaskarchiwum.pace

mowy wąż 25, połączony z końcówką gniazda gumowego,

- ustawić mikromanometr w położeniu poziomym,
według poziomnicy 18, regulując wkrętem 19,

- sprawdzić czy poziom cieczy.w rurce odpowiada
„0” na skali (w razie potrzeby przesunąć skalę
ewentualnie dolać lub odlać cieczy).

25. Przed przysxąplenlem do mlerzenla oporu pochłaniacza sp się d u cieczowego 1.

W tym celu należy:

- nałożyć na gumowe gniazdo 24 wzorzec oporu 29
(numer na wzorcu powinien być taki sam, jak numer przyrządu),

- podnieść tłok iunieruchomić w górnym położeniu

- za pomocą trzpienia z kołkiem 26,

-- zwolnić tłok przez obrócenie trzpienia 26,

- obserwować przesunięcie się poziomu cieczy manometrycznej w czasie opadania tłoka.

Maksymalne przesunięcie się cieczy powinno odpowie:

dać wielkości oporu podanej na wzorcu.

W wypadku różnicy wyregulować wkrętem 28.

26. W celu sprawdzenia oporu pochłaniacza należy:

- podnieść tłok i unieruchomić w górnym położeniu,

- zdjąć wzorzec oporu 29 i w gumowe gniazdo 24
wcisnąć szyjkę pochłaniacza,

- wyjąć gumowy korek 9 z otworu w dnie pochta:
niacza,

- zwolnić tłok

- obserwować przesunięcie się poziomu cieczy

w mikromanometrze 1.

17


27.

18

Maksvmalne wychylenie cieczy wskazuje na skali
u 23 opór pochtaniacza w mm słupa

wody.

Po wykonaniu pomiaru należy zdjąć gumowy wąż
25 z końcówki króćca 21, wkręcić w końcówkę zakrętkę 20, wkręcić korek 17 oraz nałożyć na gniazdo gumowe 24 wzorzec oporu 23.

Fot. 4. Pomiar oporu poch!aniacza

gasmaskarchiwum.page

28. Przed spr i ści poch

trzeba
przygotować i sprawdzić manometr cieczowy 3 oraz
przygotować pochłaniacz.

W celu przygotowania manometru należy:

- w y

w położeniu pionowym,

- wkręcić zakrętkę z lewego ramienia manometru,

- odkręcić o kilka obrotów w lewo zakrętkę 31
z końcówki zbiornika,

- ustawić skalę 32 manometru tak, aby poziom cieczy znajdował się na wysokości .„0”” podziałki,

- natożyć na lewe ramię manometru (w miejsce odkręconej zakrętki) wąż gumowy,

- wkręcić zakrętkę 31 w końcówkę zbiornika manometru.

. Po przygotowaniu manometru poddaje się go próbie

szczelności.

W tym celu należy:

- założyć ściskacz Mohra 11 na gumowy wąż połączony z iewą końcówką manometru,

- połączyć powyższy wąż z wężem pompki 12 za
pomocą dławika 6,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

-wytworzyć, za pomocą pompki 12, ciśnienie
100©130 mm ›łupa rtęci (ciecz w prawym ramieniu manometru powinna dojść do górnej czerwonej kreski),

-- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2,

Manometr jest szczelny i sprawny wtedy, gdy ciecz

utrzymuje się w ciągu minuty na tym samym pozio
mie.
19


Manometr poddaje się próbie szczelności po spraw
dzeniu 50 masek przeciwgazowych lub przed

każdym następnym sprawdzaniem masek.

30. Przed i i pochłaniacza na:

leży.

-nakręcić na szyjkę pochłaniacza łącznik 4b
z króócem 4a, sprawdzając czy wewnątrz umieszczone są pierścienie uszczelniające,

- uszczelnić otwór w dnie pochłaniacza gumowym
korkiem 9 lub korkiem znajdującym się przy po

chłaniaczu,
-nałożyć na jedną końcówkę króćca 4a wąż gumowy, poł lewą

a na drugą - wąż zściskaczem Mohra 11 ldła-
wikiem, połączony z pompką 12.

31. W celu i należy:
- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

-wytworzyć, za pomocą pompki 12, ciśnienie
100+130 mm słupa rtęci (ciecz w prawym ramieniu manometru powinna dojść do górnej czerwonej kreski podziałki),

-- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2,

Pochłaniacz jest szczelny, jeśli ciecz w ciągu minuty

utrzymuje się na tym samym poziomie.

32. Po spi 345 należy
wyrównać poziom cieczy w manometrze. W tym
celu odkręca się zakrętkę 31 na końcu prawego ramienia manometru. Po wyrównaniu poziomu cieczy
dokręca się zakrętkę 31.

20

gasmaskarchiwum.page

Fot. 6. Sprawdzanie szczelności pochtaniacza

i części j SzM-41M
33. rr'xed sprawdzeniem szczelności części twarzowej naeży:
- i sprawdzić (w kształcie

litery U) zgodnie z pkt 28 i 29,

- włożyć między płatek i krawędź siodełka zaworu wdechowego podkładkę z tektury lub drewna (szczegół „a””), umożliwiając przepływ powietrza przy wytworzonym ciśnieniu,

= połączyć część twarzową z rurą łączącą,

21


- zaślepić gumowym korkiem 14 od strony wewnętrznej gniazdo zaworu - wydechowego,

- rozłożyć brzegi części twarzowej na zacisku 8,

- zacisnąć i zablokować dźwignię zacisku,

Fot. 6. Sprawdzenie szczelności części twarzowej

- wkręcić króciec 4a w gnizdo rury łączącej,

- nałożyć na końcówkę króćca 4a wąż gumowy ze
ściskaczem Mohra 11,

- drugi koniec gumowego węża połączyć z pompką
2,

-za pomocą drugiego węża gumowego połączyć
końcówkę króóca 4a z lewą końcówką manometru.

22
gasmaskarchiwum.pace

34. W celu sprawdzenia szczelności części twarzowej
(fot. 6) należy:

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11 i za pomocą pompki
12 wytworzyć ciśnienie 40-50 mm słupa rtęci
(ciecz w prawym ramieniu manometru powinna
dojść do dolnej drugiej czerwonej kreski),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11 i uruchomić zegar
piaskowy 2.

Część twarzowa jest szczęlna, jeśli ciecz w ciągu mi
nuty utrzymuje się na tym samym poziomie.

36. Część twarzową maski dla rannego w głowę sprawdza się podobnie jak część twarzową maski przeciwgazowej filtracyjnej SzM-41M. Przed zamknięciem
wzacisku 8 część twarzową maski dla rannego
w głowę należy złożyć symetrycznie, skracając linie
uszczelnienia o połowę wzdłuż kołnierza uszczelniającego. Podczas wytwarzania ciśnienia w części
twarzowej maski dla rannego w głowę powietrze
może być nierównomiernie rozprowadzone (fałdy
powstałe w wyniku złożenia). W związku z tym, po
uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia (ściskacz Mohra
zamknięty), należy palcami lewej ręki zacisnąć wąż
przy końcówce manometru, a prawą ręką nacisnąć
kilka razy część twarzową. W razie spadku ciśnienia
należy dopompować powietrze.

i zaworu

36. Przed przystąpieniem do sprawdzania szczelności zaworu wydechowego należy:
- przygotować isprawdzić manometr (w kształcie
litery U) zgodnie z pkt 28 i 29,

23


24

-włożyć między płatek a krawędź siodełka zaworu wdechowego podkładkę z tektury lub
drewna (szczegół „a””),

- połączyć część twarzową z rurą łączącą,

- rozłożyć brzegi części twarzowej na zacisku 8,

- zacisnąć i zablokować zacisk,

- wkręcić króciec 4a w nakrętkę rury łączącej,

- nałożyć na końcówkę króóca 4a wąż gumowy ze
ściskaczem Mohra 11,

- połączyć drugi koniec tego węża z gumową gruszką 10,

- połączyć za pomocą drugiego węża gumowego
końcówkę króćca 4a z lewa końcówką manometru.

. W. celu i i zaworu wydech

wego (fot. 7) należy:

- odkręcić nieco zakrętkę końcówki zbiorniczka
manometru 31,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- wytworzyć za pomocą gruszki 10 podciśnienie
120 mm słupa wody (poziom cieczy w lewym ra=
mieniu manometru podnosi się, a w prawym
opada; różnica poziomów powinna wynosić
120 mm),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

Zawór wydechowy jest szczelny, jeśli w ciągu mi

nuty podciśnienie nie zmniejszy się więcej niż

o 36 mm słupa wody.

38. Zawór wydechowy części twarzowej maski

przeciwgazowej dla rannego w głowę sprawdza się

gasmaskarchiwum.pace

w podobny sposób, jak zawór maski przeciwgazowej
filtracyjnej SzM41M.

Fot.7. i i zaworu

25


Rozdział IV 6
SPRAWDZANIE MASEK IZOLACYJNYCH

i worka
na nadciśnienie

Fot.8. i i worka
na nadciśnienie

26

gasmaskarchiwum.pace

39. Przed i worka
należy przygotować, maskę izolacyjną. W tym celu:
-włożyć trójnik z korkiem 16 w otwór górnego
łącznika części twarzowej (po zdjęciu ustnika ,
- nałożyć na jedno ramię trójnika gumowy wąż ze
ściskaczem Mohra 11; drugi koniec tego węża połączyć z pompką 12,

połączy z workiem ym,
rurą łączącą i częścią twarzową,

- nałożyć łącznik 4b na kadłub zaworu nadciśnieniowego (przy worku oddechowym), aby przy naciskaniu główki zawór nie opierał się o aluminiowy szkielet maski. (Podczas sprawdzania masek
izolacyjnych IP-46M _ z ulepszonym _ zaworem
wyjściowym należy pod ramię dźwigni zaworu
włożyć gumowy korek 14 unieruchamiający za
)

wór.
40. W celu i ści worka

na nadeiśnienie należy:

- przygotować isprawdzić manometr (w kształcie
litery U) zgodnie z pkt 28 i 29,

- połączy wężem g v
ramieniem trójnika,

- odkręcić nieco w lewo zakrętkę końcówki zbiornika 31 prawego ramienia manometru,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- wytworzyć pompką 12 ciśnienie 200 mm słupa
wody (poziom cieczy w prawym ramieniu manometru podnosi się, a w lewym opada; różnica poziomów powinna wynosić 200 mm),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

z drugim

27


»

Worek oddechowy jest szczelny, jeśli w cięgu minuty
nie zmieni się poziom checzy w obu ramionach manometru.

i worka
na podciśnienie
1.W celu sprawdzenia worka oddechowego na pod:
ciśnienie należy:
- prlygamwać maskę uzolacy]ną zgodnie z pkt 39,
(w kształcie

hterv U) zgodnle z pkt 28 i 29,

Fot.9. i i worka
na podciśnienie

26

gasmaskarchiwum.page

o wężem z ramie
nlem trolmka z korkiem 16,

- nałożyć ściskacz Mohra 11 na drugi wąż, którym
połączyć ramię trójnika 16 z gumowa gruszką 10,

- odkręcić nieco w tewo zakrętkę końcówki zbiorniczka 31 prawego ramienia manometru,

-- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- wytworzyć gumową gruszką 10 podciśnienie
200 mm słupa wody (różnica poziomów cieczy
w ramionach _ manometru _ powinna _ wynosić
200 mm),

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

Worek oddechowy jest szczelny, jeśli w ciągu minuty

nie zmieni się poziom cieczy w obu ramionach ma
nometru.
ie zaworu i
na opór zamknięcia i otwarcia

.W celu sprawdzenia zaworu nadciśnieniowego na

općr zamknięcia nalezy

(w kształcie
htgrv U), zgodnle z pkt 28 i 29,

- połączyć lewą e
mowym z ramieniem trójnika 16,

- odkręcić nieco w lewo zakrętkę końcówki zbiorniczka 31,

- wyjąć z torby szkielet aluminiowy z workiem oddechowym (pochłaniacz, rura łącząca i część twarzowa są odłączone od worka),

-wcisnąć trójnik z korkiem 16 w otwór łącznika
worka oddechowego,

wężem gu
29
Fot. 10, Sprawdzenie zaworu nadciśnieniowego
na opór zamknięcia

- nałożyć koniec gumowego węża ze ściskaczem
Mohra, połączonego z dławikiem 6, na drugie ramię trójnika z korkiem 16,

- nałożyć na drugi koniec dławika 6 wąż gumowy,
połączony z pompką 12,

- rozewrzeć ściskacz Mohra 11,

- napompować powietrze do worka oddechowego,

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2.

Zawór wyjściowy jest sprawny na opór zamknięcia,

jeśli w ciągu minuty ciśnienie jest większe niż 10 mm

słupa wody (różnica poziomów cieczy w ramionach

manometru jest większa niż 10 mm). Oznacza to, że

gasmaskarchiwum.pacge

zawór zamknął się przy ciśnieniu większym niż
10 mm słupa wody.

43. W celu
opór otwarcia należy:

zaworu iśnieni na

Fot. 11. Sprawdzenie zaworu nadciśnieniowego na opór
otwarcia

> ” z

litery U), zgodnie z pkt 28 i 29, ssk

- połączy Iewą ń u wężem gumowym z ramieniem trójnika, z korkiem 16,

- of!kręcić nieco w lewo zakrętkę końcówki zbiornlc?kn 31 prawego ramienia manometru,

- wyjąć z torby szkielet aluminiowy z workiem od

31


dechowym (pochtaniacz, rura łącząca i część twa:
rzowa są odłączone od worka),

-wcisnąć trójnik z korkiem 16 wotwór łącznika
worka oddechowego,

- nałożyć koniec węża,gumowego połączonego
z dławikiem 6, na drugie ramię trójnika z korkiem
16 (bez ściskacza Mohra),

- nałożyć na drugi koniec dławika 6 wąż gumowy,
połączony z pompką 12,

-pompować powietrze powoli i zaobserwować
maksymalne podniesienie się poziomu cieczy
w manometrze.

W chwili otwarcia się zaworu nadciśnieniowego na:

stępuje szybkl spadek ciśnienia i różnica poziomów

cieczy w / ramionach manometru szybko maleje (ciś. nienie może spaść do 10 mm słupa wody).

Zawór nadciśnieniowy jest sprawny na opór otwar:

cia, jeśli maksymalne podniesienie się poziomu cie

czy manometryczm], po którym gwał townie maleje

różnica cieczy w i

nie przekracza ciśnienia 36 mm słupa wody, czyll

otwarcie zaworu następuje przy ciśnieniu nie prze›

kraczającym 35 mm.

44, Przed i i htani regeneracyjnego maski izolacyjnej należy wykonać na:
sxępujqa czynności:

(w kształcie

litery U) zgudme z pkt 28 i 20,

32
gasmaskarchiwum.pace

Fot. 12. Sprawdzenie szczelności pochtaniacza
regeneracyjnego

„' :'k'n!;ić ttó]mk;"zdaślznkq 15w miejsce zaślepki poaniacza; sprawdzić czy jest zaślepka

- chłaniacza * W ,

_ - natożyć na jedno z ramion trójnika gumowy waż

- gruszki 10 ze ściskaczem Mohra 11,

_ = nałożyć na drugie ramię trójnika 15 gumowy wąż
połączony z końcówką lewego ramienia mano
metru,

nieco w lewo zakrętkę końcówki zbior
lewego ramienia manometru.

celu - spi i i

11) należy:


-rozewrzeć ściskacz Mohra 11 iwytworzyć gumową gruszką 10 ciśnienie 200 mm słupa wody,

- zacisnąć ściskacz Mohra 11,

- uruchomić zegar piaskowy 2. - 6

Pochłaniacz regeneracyjny jest szczelny, jeśli w ciągu

minuty nie zmieni się poziom cieczy w ramionach

manometru. Rozdział V

EKSPLOATACJA | KONSERWACJA PRZYRZĄDU
PKM-66

46. W czasie postugiwania się przyrządem należy:
-- chronić go przed deszczem,
- ustawić w położeniu poziomym,
- sprawdzić czy numer fabryczny wzorca oporu jest
taki sam, jak numer przyrządu.
47. Po zakończeniu pracy-należy:
-- sprawdzić skompletowanie przyrządu,

A - właściwie ułożyć poszczególne części w skrzynce,
zwracając szczególną uwagę na części wykonane
ze szkła (manometr 3 w kształcie litery U, mikromanometr cieczowy 1 i zegar piaskowy 2),

- sprawdzić czy we wkrętkach znajdujących się na
końcach ramion manometru 3 i mikromanometru
1 są uszczelki i jaki jest ich stan,

- dbać o czystość przyrządu,

-- uzupełnić ciecz w manometrach,

- przemyć części gumowe wodą z mydłem lub alkoholem denaturowanym, a następnie przesypać talkiem,

34 36

gasmaskarchiwum.pace


- posmarować skórzany tłoczek pompki oraz stalowy tłok cylindra smarem LMP-PN-63/96151;
48, W czasie żeni należy i
go przed silnymi wstrząsami, uderzenia i itp.
49.Przyrząd przechowuje się w zamkniętym, suchym

p G T i w po:
mieszczeniu powinne wynosić 4-25”C, a wilgotność
względna powietrza 66+15%.

Zabrania się przechowywać przyrząd razem z ma:
teriałami pędnymi, rozpuszczalnikami, tłuszczami,
kwasami iinnymi substancjami szkodliwie działającymi na powłokę ochronną, gumę itp.

Uwaga: W czasie eksploatacji przyrządu tłok i gładź
cylindra powinny być samrowane raz na
kwartał smarem LMP.

36
gasmaskarchiwum.pageStrona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/