Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Sprzęt ochrony dróg oddechowych


Autor / Autorzy: Marta Rozmarynowicz, Janina Horak
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Śląsk"
Rok wydania: 1985

Strony


OCR
» Tablica 71. Wykaz sprzętu ochrony drów oddechowych
; 7 RODZAJE SPRZĘTU OCHRONY DRÓG produkcji krajowej, siosowaneo w. środowisku
ODDECHOWYCH PRODUKCJI KRAJOWEJ zasrone,
kclowa zemi = sym sprzetu
›broia Szm «a modzaj sprzeu -- | PoĘŚTEŚEA
Roboczy -- | oczyszcza= | repira= - | półmaska przeciw | Saturn, PP-2
kompletny | jący eyjny pylowa
lub
ee półmaskca filtropo- chlaniająca *)
sprzęt z fltrom
Jak już wspomnnano w rozdziale 3, od 1997 r. obowiązuje przsrrerścu
w PRL norm i ęprzęt›. y
ochrony dróg powietrze sprzęt z wkładem nym. pochianiającym ?)
Niniejszy rozdział poś y jest
wzorów sprzętu ODO < m, sprzęt z pochiania- | maski i pól<
produkówanych w chwili obecnej w kra]u [31, 32, 33] W tablie czem maski wy tacy 1.1, 1.2 i 7.3 podano symbole sprzętu ODO produkowanego miiey 121 po~
obeenie w kraju, sklasyfikowanego zgodnie z eytowaną wyżej Ę„i,';';”,z;wg
norm. Należy zaznaczyć, że w chwili obecnej niektóre wyroby są oznakowane zgodnie z obówiązującą od niedawna normą zna- sprzet z wiladem >.
kowania PN-77/Z-02005.01, a pozostałe mają symbolikę zwycza- t ftropochianiająjowa: cym ó)
; t sprzęt z fltropo- mask. . pbl~
, z chianiaczem
A z mlz d.
nę * Wi tropochiania«
14. Części twarzowe sprzętu ochrony dróg » cze wg tablioddechowych *sprzęt z urządz AR-i; Az
niem wentylacyjCzęść twarzową sprzętu ochrony dróg oddechowych stanowić nym
może - jak wiadomo - maska, półmaska, ustnik, kaptur powietrzny lub hełm powietrzny. my Maski. W kraju produkuje się obeenie 6 rodzajów masek cz
ich są Fabryka Sprzę- śzotujący : | wężowy t z urządze= - | AZ-zM
1 e h Og 1 e Oa 7 12 i |
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa II, W han- zasysanego powiedla znajdują się następujące typy masek: Maski kapturowe MUA, trra
MK-221 i MG-GP do aparatów tlenowych oraz trzy maski twaz 5 sprzęt z urządze- - | AT-1M
rzowe: MC-1, GSP-M i GS. ” *
Maska kapturowa MUA (rys.7.1) wykonana jest z wy o 1..
sokogatunkowej mieszanki gumowej w kolorze jasnopopielatym tra
i jest w z pr
#. Sprzet ochrony...
M3 113
gasmaskarchiwum.pace
21 £)8
3| 1!8
z) 11*
3] 3[ 3 5*s
PH 5
3: E
3813 z C
3E|3) - 23 04
i(5! 3 P
T|s -8; |3
1% 35 #R
*|*) - 3% z2
3:
z: |#
L. 's$
6**.. 3%
4 R5sSEJ - 52
52822»
#3 *8 £
|8
55 |»
125
:SEź
$ |x i
z z #%
z H
£ zło*:
4 22827
3 74«2!
z
F 1# | 3 11
3 $ 3%
i . ›
& ? &
% 2 3: z
R % 3a R
€ FM i
z egaaś z
z CEEGK 2
« PH 2]
122

gasmaskarchiwum.pace

Ryś) 14. Maska kopturowa MUA

0

wym do ochrony dróg oddechowych w przemyśle, Maska ta wy=
posażona jest w dwie okrągie szybki okularowe, zawór wdechowy i wydechowy, gniazdo z gwintem 40X4 oraz w komorę foniezną umożliwiającą porozumiewanie się w czasie jej użytkowa~
nia. Pochłaniacz lub filtropochłaniacz łączy się z maską bezpośrednio przez gniazdo z gwintem lub przez wąż karbowany,

Dane techniczne:

- opór wdechu przy 30 dmt/min=- 0,024 kPa;

- opór wydechu przy 30 dmi/min - 013 kPa;

- masa maski, w zależności od rozmiaru, 0,88--044 kg.

Maska produkowana jest w pięciu rozmiarach, Producentem
jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa 1I.

Maska kapturowa MK-221 wykonana jest z elastycznej
miekkiej gumy: wyposażona w komórę zaworową z gwintem
RD 40X4, wykonaną z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechanmme Maska może być zastosowana zarówno

ujących, jak i do przez wąż łączący

i mo | przeciwgdzowym.

Dane techniczne:

- opór wdechu przy przepływie 30 dmś/min - 0,049 krę:

- opór wydechu przy przepływie 30 dmt/min - 0,008 kPa;

- masa maski nie więcej niż 0,35 kg (dla wszystkich rozmia

da Produkdwśni jest w czterech rozmiarach przez Fabry-
kę Sprzętu i Lamp Górniczych w T

Maska ka pcur owa MC- 6P - przeznaczona do ochrony
dróg w Prod
kowani je6 w włerecha Tozmiszach: i roeozania goiowej w koż
Torze czarnym, Masa maski wynośi około 0,96 kg dla wszystkich

123


rozmiarów, Producentem - jest Fabryka Sprzętu | Ratunkowego
i Lamp Górniczych w Tarnowskich G

Maska twarzowa MG-1 (rys. 72) wykonana z mieszanki
gumowej w kolorze khaki, wyposażona jest w nagłowie taśmowe,
nie daje więc całkowitej ochrony skóry głowy. Stosować ją można w zakresie temperatur 20+-60%C.

Rys. 12. Maska twarzowa MC-1

iu z ymi stanowi ona
ochronę dróg S

Dane techniczne:

- opór wdechu przy 30 dm%/min - 0,049 kPa:

- opór wydechu przy 30 dm@/min - 0,098 kPa;

- masa maski, w zależności od rozmiaru, 0,32-0,36 kg.

Maska produkowana jest w czterech rozmiarach. Pmducemezn
jest Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”.

Masika Cwazrewa GSP-M (rys. 1. 3) przeznaczona jest do

pr i zalecona” szcze
gólnie dla przemysłu i do w pożarnie

L w p

Rys. 18. Maska twarzowa GSP-M

124

gasmaskarchiwum.pace

twie. Górna granica temperatury stosowalności maski wynosi
+s0%c.

Maska wykonana ]est z mieszanki gumqu] w kolórze czarnym, ma szybę wyś Produkowana jest w jednym rozmiarze. Nadaje s.ę również do aparatów
izolujących wężowych, np. A8-3M „Arcus”.

Dane techniczne:

- opór wdechu przy 30 dm!/min - 0,19©-0,98 kPa;

- opór wydechu przy 30 dm!/min - 0, ,98 kPa;

- masa maski około 045 kg.

Producentem jest Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”.

Półmaski, W kraju produkowanych jest obecnie 6 rodzajów półmasek, Są to półmaski „Saturn” i PP-2, zatrzymu]ch pyly
całą swoją sprzęt z PP-I,
PP-3, PM-3 i PM-4, stanowiące części izolujące sprzęzu Połmas-
ki te przeznaczone są do ws[›ołpracy z wymiennymi wieładkami
w wyprasce gumawe, lub do łączenxa użytkownika z aparatami
izolującymi, Poniżej podana jest charakterystyka niektórych półmasek,

Rys. 14. Pólmaska przeciwpylowa
„Satum”

Pólfnaska „Saturn” (rys.74), wykonana z gumy pian=
kowej w kształc›e my: Py jest do ochrony dróg odzed o wielkości
o nj z jum (np. py!y m węgla, zbóż, tworzyw
ie chroni przed toksycznymi paremi i gazami oraz brakiem tlenu, Nie powinno się iej
więc stosować w i małych zamkniętych. Po nałożeniu na twarz nalezv zwrócić uwagę na jej dobre
dopasowanie do twarzy, a zwłaszeza ukształtowanie” wkładki
z drutu
Jest ona Wypówóona w wentyj wydechowy 1 pudki snine d0
wumocowania jej na gło częśc
d m % tl o e kk o ddlowy, 18 Pokocy ro

125


można tej części maski nadać pożądany kształt, odpowiadający
budowie twarzy.

Dane techniczne:

- sprawność filtracyjna dla standardowego pylu o średniej

średnicy cząstek 3,2 im - 92%;
- opór wdechu maski nie używanej przy szybkości przepływu
30 dm/min - nie więcej niż 0,098 kPa;

- masa maski około 70 g.

Pólmaska „Saturn” nadaje się do regenerowania - w trakcie
pracy przez wytrzepywanie nadmiaru pylu, po pracy przez mycie ciepłą wodą z dodatkiem mydła i wypłukanie w czystej wodzie. Należy ją chronić przed substancjami chemicznymi szkodliwie działającymi na gumę, Półmaska „Saturn” produkowana jest
przez Spółdzielnię Inwalidów „Saturn” w Warszawie.

Rys. 15. Półmaska przeciwpylowa
PP-2

qcej oraz warstwy włókniny
z włókień sztucznych, w którą wyposażona jest wewnętrzna strona półmaski, Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przed
iwym działaniem pylów ni o wielkości cząstek

powyżej 0,2 im, takich jak pyly surowców włókienniczych, drewna, zbóż węgla, krzemu itp. Półmaska PP-2 wyposażona jest
w dwa zawory wdechowe oraz zawór wydechowy, taśmy nagłowia oraz zacisk mosowy. Produkowana jest w trzech rozmia=
rach: 1, 2i 3.

Dane: techniczne:

- sprawność filtracyjna - 99,9%/0;

- opór wdechu przy 30 dm%/min -- nie więcej niż 0,058 kPa;

- opór wydechu przy 30 dmt/min - nie więcej niż 0,039 kPa;

- masa półmaski - 50 g.

Pólmaskę PP-2 produkuje Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa II.

Pólmaska uniwersalna PP-3 stosowana jest wyłącze
nie z:

- pochianiaczani gazów;

P6 lm d s ka. PP-2 (rys. 7.5) wykonana z gąbki poliuretanowej
WISE w a

126

gasmaskarchiwum.pace

-- spazatami z doprowadzeniem powietrza (AS-3M Fezee s p trza (A8-3M, AT-4M,
- stałą instalacją spręzonego powietrza,
Polączenie ze sprzętem następuje według schematu (rys. 7.6).
Pólmaska PP-3 wykonana jest w formie wypraski gumowej
wyposażonej w zawór wdechowy z końcówką gwintowaną, dwa
zawory wydechowe oraz pasek mocujący półmaskę na głowie
użytkownika,

Rys, z u i z
Rys. 16 Schemat połączenia półmaski PP-3 z instalacją sprężonego po

cja portonego powietrza, 2 - mir odotiwiający, 3 - wąż doprowada
d ro z - l sodeshoy Ic; z - NW ”RIR

Dane techniczne:

- opór wdechu półmaski przy przepływie powietrza 30 dm* na

min - nie więcej niż 0,049 kPa;

- opór wydechu przy przepływie powietrza 30 dmt/min - nie

więcej niż 0,098 kPa;

- masa półmaski - ok. 180 g.

Pólmaska produkowana jest w jednym rozmiarze, Producentem półmaski jest Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych.

Kask ochronny dla piaskowników i metalizatorów K-1 - przeznaczony do ochrony dróg oddechowych
przed działaniem pyłów oraz głowy przed odpryskami występującymi przy czyszczeniu blach, odlewów i elewacji metodą piaskowania, śrutowania itp. W część twarzową wbudowana jest
szybka z osłoną z siatki metalowej, końcówka z wężem doprowa
127


dzającym powietrze oraz zawór wydechowy. We wrętrzu kasku
znajduje się skórzane nagłowie z paskiem podbródkowym, Kask
połączony jest szczelnie z kamizelką z tkaniny powlekanej guną.
Zasada działania. Kask 7ostal przystosowany do współpracy
z jednym z aparatów izolujący lu powietrza (AT-AM, AS-3M, AJ-3M). Powietrze przedostaje się
przewodem łączącym pod kask, gdzie skierowane jest na powierze
chnię szybki w części. twar ce
jej pocenia, Wytworzone pod kaskiem me oecie zasok g
pr się powietrza pod kask. Nadmiar powietrza uchodzi na zewnątrz przez wentyl wydechowy,
po wytworzeniu się określonego ciśnienia.
Dane techniczne: a
- ilość dopmwudzanego pod kask powietrza - nie mniej niż
90 dmt/m
z ee Noprowadzinego powietre - 009 %
- ciśnienie powodujące otwarcie zaworu wydsthowego? 0,196 #0,098 kPa;
-- masa kasku - 215 kg.

Radio-M

nsku jes Pracy Elekt
chamka w Częstochowie, ul Zawddlkxcgc 1/3.

12. Części łączące

sprzęcie ODO są węże
oddechowe eż a rosyć
W kraju produkuje się obecnie trzy rodzaje węży łączących:
wąż oddechowy łączący ŁW-21, wąż oddechowy łączący ŁW-22
oraz wąż karbowany WK (rys. 7.1). Węże te służą do łączema
i filtr z częściami twa

Rys, 12. Waż oddechowy nczący
wx

Dane techniczne: węża ŁW-21 i ŁW-22:
- średnica wewnętrzna - 22 mm;

- średnica zewnętrzna - 38 mm;

- długość - ok. 510 mm.

128

gasmaskarchiwum.page |

Wąż karbo wany LW-22 wypostżony jest w karabmczyk
aska

jes
e węży są La(›patrztme w końcówki gwmtuwe
Przed użyciem wąż należy przepłukać ciepłą wodą i wysuszyć.
cże p należy w suchych w temperaturze 0©-280C i wilgotności względnej 65 #15% z dala od
źródeł ciepła i substancji szkodliwie działających na gumę.

Producentem jest Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”,

Wąż karbowany WK, zakończony łącznikiem o znormalizowanym gwincie okrągłym 40%4; wykonany jest z mieszanki
gumowej odpornej na działanie substancji toksycznych. Jego konstrukcja zapewnia elastyczność i trwałość połączeń.

Dane techniczne:

- długość - około 525 mmm;

- masa - około 200 g.

Producentem węża WK jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa 1.

Oprócz tego Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„FASER” produkuje węże gumowe z przekładkami skaningowymi do aparatów izolujących tłoczonego lub spręzonego powietrza,

Dane techniczne:

- średnica wewnęuzna - 9 i 19 mm;

- długość - 10 i 20 m

- ciśnienie robocze - u a mtPa,

Z puszek łączących należy wymienić obudowę filtropochłaniacza graz puszki aluminiowe dla wieładów filtracyjnych, montowane w półmaskach.

7.3. Elementy: oczyszczające

7.31. - Pochłaniacze i filtropochłaniacze par i gazów

W krajowym asortymencie rozróżnia się 6. rodzajów pochła

niaczy i f Są to małe typu „M”,
duże typu „D”, pochlamacze P-22/1-W i P-21/4- w oraz dwa fil.
P-213/1-1V/W

oraz FPR-1 (rys. 75) zawierające, oprócz warsŁWy . u, wy=
sokosprawny filtr kartonowy. Producentami pochianiaczy i filtropochianiaczy w kraju są dwie fabryki: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych , I-AŚER” oraz Wytwórnia Sprzętu

jnego PZL Wa gólowy wykaz pochla

# Sprzet ochrony... 129
Rys. 18. Schemat fitropochianiacza FPR-1

» - obudowa: Muropochioniacza z oworzypa : pzrucznego, z - wzezstka
Kumośie 1 Wkld pochlioicjący, 1 - Mir Karsorośy, 3 - przedniić
N n

niaczy i filtropochłaniaczy, ich symbole i zakresy ochronnego
działania przedstawiono w tablicy .3, a schematy ich budowy na rysunkach 3.14 i 3.15 w rozdz. 3 oraz na rys. 7

Asortyment pochłaniaczy krajowych obejmuje 10 rodzajów poEtdaninczy wólniących się między sobą rozoiaromi, a także rodzajem zakresem pochłania~
m ng Oę t seowa (potrz rozdział 3). Z podnianioczy
trzy mają charakter selektywny, to znaczy przeznaczone są
ochrony przed jedną ścióle określoną substancją, pozostałe 2
miast mają charakter wielogazowy, tzn, mają rozszerzony zakres
działania, obejmujący 260 par i gazów. Jeden pochłznxacz chroni przed tr trujących w powietrzu, Ogółem pochinniacze produjcji krajowaj en
drogi około 60 subsŁanLJx toksycznych występu]ących w powietrznym środowisku
pra

zo oosincze typu M (patrz rozdz. 3, rys. 3.14) są to cylindrycz~
ne puszki metalowe o średnicy 106 mm i wysokości 95 mm, wypełnione masą ehłonną o objętości około450 emt. Pochłaniacze
typu D (patrz rozdz 3, rys. 3.15) mają kształt spłaszczonych cylindrów o przekrou eliptycznym o wymiarach: krótka oś eli
65 mm, długa oś elipsy 130 mm i całkowita wysokość poe
niacza 200 mm.

Objętość masy wypełniającej wynosi około 1000 cm

Pochłaniacze wielogazowe P-22/1-W mają wymiary 5
X160 mm, a ilość masy chłonnej wynosi w nich około 650 cm*

Wymiary nnropncmamacza FP-213/-1V/W i pochłaniacz „P-2”
wynoszą 65% 185%120 mi

3 Kiropochianiaczu FP-213/1-1V/W znajduje się około 650 cmt

130

gasmaskarchiwum.pace

masy chłonnej. Opór przy przepływie powietrza równym 30 dm*
na min wynosi:

- pochianiacz „M” - max. 0,15 kPa,

- pochłaniacz „D” - max. 0,20 kPa,

- pochianiaez „P-23/1-W” - max. 0,15 kPa,

- pochłaniacz „P-2” - max. 023 kPa,

- filtropochłaniacz FP-213/1-1V/W - max, 0,23 kPa:

ć filtracji i FP-213/1-1V/W wynosi
nie mniej niż 99,99%.

Każdy pochłaniacz i filtropochłaniacz ma nazwę, symbol i znak
producenta, datę produkcji i datę ważności umieszczoną na papierowej banderoli, Do pochłaniaczy dołączona jest dodatkowo
instrukcja użytkowania, w której podane są następujące dane:

1) przeznaczenie pochłaniacza,

2) opis techniczny,

3) sposób przygołowania pochłaniacza do użycia,

4) maksymalne stężenie gazu, przy którym pochlaniacz może

być użytkowany,

5) czas ochronnego działania przy stężeniu maksymalnym,

6) okres gwarancyjny i warunki pr %

1) ograniczenia w stosunku do pochłaniacza

Poznieniecze pależy | przechuwywac w pomieszejsach suchych

60 +10%.
w pomxeszczenxach tvch T n Sy e o sioznieć
ków, dymiących kwasów i innych substanc]n które mogą powo

dować powłoki j i korozję y
części pochłaniaczy,
g jny - pr ia wynosi
2 lata od daty produkcji
czasie i należy ścióle przestrzegać instrukcji użyt

kowania oraz stosować pochianiacze wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, W przypadku gdy gazy i pary występują razem
z dymem, mgłą lub pylem należy używać filtropochłaniaczy.
Krajowe pochłaniacze i filtropochłaniacze FP-213/1-1V/W produkowane są w formie niemzbmanmj Jedynym rozbieralnym
jest filtr 1 (FPR-1). Pochłaniacz ten opracowany został głównie dla pracownxkr›w zajmujących s rolni
d m n k ochrony roślin występującymi w postaci rozpylonych roztworów i zawiesin opaz pyłów
Filtropochłaniacz PPR-1 (rys. 1.9) składa się z rozbieralnej
) obudowy i wy cych. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, Górna jej
część ma gwintowany króciec, służący do łatwego i szczelnego
połączenia z częścią twarzową lub łączącym wężem oddechowym.

181


Oczyszczanie powietrza z trujących substancji cdbywa się
w tym filtropochłaniaczu trójstopniowo. Gazy i pary wychwyty=
wane są we wkładzie pochłaniającym, pyły grube i duże cząsieczki, zospyłonych zostworów: likwiduje się w włókninowym

drobne y są przez wyso

dr t koroosy,

Wkład pochłaniający stanowi cylmdryn:zna puszka metalowa
z perforowanym dnem i wier . iona węglem aktywnym, Filtr. przeciwpyłowy y jest z impi j bibuły filtracyjnej ji j w pod=
stawie z twórzywa sztucznego.

Wstępny filtr przeciwpylowy w kształeie krążka wykonany jest
z włólkniny filirucyjnej z włókień sztucznych, Do szczelnego po

łączenia zespołów: filtr służą dwie
uszczelki gumowe.

Zaletą i FPR-1 jest ć prostej i szyb
kiej. wymiany ów, od: stopnia
ich zużycia.

ig są w z
z częściami twarzowymi bezpośrednio lub przez wąż oddechowy.
Przy pracach nie wymagających ochrony oczu pochłaniacze laczy się z. pół PP-3 o prac wymagających
ochrony ocz;;[łsu)e się je w połączeniu z maskami twarzowymi
MC-1, GSPi w przypadku konieczności ochrony skóry głowy - w połączeniu z maskami kapturowymi MUA lub MK-221.
Pochłaniacze „M” mogą być również łączone z ustmk›em SP-1.
Poza w kraju
da Iy mo so cy zo sa eee 1 n
tu izolującego. Są to:

- pochłaniacze wypelmone MOR

Nys. 19. Schemat pochłaniacza dwutleniku węula wypelnionego wapnem sodowanym
z - gt z lagnikcomi priaictalowi: r - Sapne rodowa:
a a : nga de ic Saboriee Pochaonielwca

132

gasmaskarchiwum.pace

kc okarni nr

y wapnem (rys. 7.9) stosuje
się w PRL w uenowvm aparacie ucieczkowym izolującym AU-9.

Pochłaniacz ten składa się z cylindrycznej puszki blaszanej
ilości. ok.
600 g, znajdującym się pomiędzy dwoma siktkami stalowymi
umocowanymi od strony wlotowej i wylotowej puszki, Wapno sodowane wiąże CO, według reakcji

Ca(OH), + CO, -» CaCO, + H,0 + Q

Wydzlela]ące się podczas reakcji ciepło Q powoduje nagrzewaw aparacie, Puszka
pmsmsowana jest do wymiany zużytego wapna sodowego. W
tym celu wymontowuje się ją z aparatu i przez otwór w denku
wysypuje zużyty materiał, a następnie napełnia ją najlepiej na

świeżym materiałem arstwy substancji chłonnej osiąga się przez dociśnięcie jednej siatki do warstwy
za pomocą docisku sprężyny.

'A 3z

Fyś. - 710. - Sehemat _ pochlaniacza j
dwutlenku węgla 9184 wypel
nionego masą sodową q $
o metalowe, 1 - satki. po. z
iniechie ladoowe” 3”Z Gudi piakt: -- 3 3
Ko k, V szi Wi odki: I 3
-- z0s 15- .'!
--z0888----+l

Pochlaniacze wypełnione sodową masą chłonną znajdują zastosowanie w pozostałych rodzajach aparatów izolujących.

Pochłaniacze te (rys. 7.10) są pochłaniaczami jednorazowego
uzyz:u Obecnie produkuje się trzy rodzaje pochłaniaczy sodo
- do aparatów ]ednogodmnnych - wymiary TX14X17 mm,
masa około 1
- do apamow dwugodzmnvch - wymiary 9X18%24 mm,
masa około 2100
- do aparatów wxelogodzmnych - wymiary 9X18%28 mm,
masa około 3000 g
Okres gwarancyjn wynosi dwa
lata, a w aparacie nie używanym pochłaniacz może być wmontowany tylko przez 6 miesięcy, Po tym czasie pochłaniacz należy
bezwzględnie wymienić na noww

133


Pochłaniacze wypełnione masą sodową składają się z puszki
blaszanej o kształcie spłaszezonego cylindra, o przekroju elipsy.
W denkach puszki znajdują się otwory z mostkami służącymi do

iacza z układem obi aparatu. na
puszki ułożone są siatki karbowane na przemian - poprzecznie
i wzdłuż, poprzekładane siatkami prostymi, Na siatki karbowa~
ne nasypuje się granulowaną masę sodową, uzyskując dzięki wyprofilowaniu i przemiennemu ułożeniu siatek w pochłaniaczu sieć
kanałów pustych, którymi przepływa powietrze. Dwutlenek węgla łączy się z wodorotlenkiem sodu według reakcji

2NaOH + CO, -» Na„CO, + HO + Q

Reakcja ta jako silnie egzotermiczna nagrzewa pochłaniacz oraz
powietrze przez uż 7 służy do
jednorazowego użytku i należy go wymienić nawet po najkrótszym czasie użytkowania.

Oba rodzaje pochaniaczy produkowane są przez Fabrykę
Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”.

73.2. - Filtry przeciwpyłowe (wkłady filtracyjne)

W kraju p są dwa filtry p P : Siltr prze›
ciwpyłowy F-13 i F-ISB. Są to filtry przeciwpyłowe o konstrukcji płytkowej.

Filtry F-13 wykonane z bibuły J-28 chronią drogi oddechowe
przed pylami nietoksycznymi o wielkości cząstek nie mniejszych
niż 0,5 im, pochodzących z minerałów oraz krzemu, cementu, metali, węgla i azbestu oraz z barwników w stanie suchym i chemi=
kaliów. Chronią one również przed mgłami olejów.

Dane techniczne filtru F-13:

- opór wdechu przy przepływie powietrza 15 dm&/min poje
dynczej wkładki filtracyjnej - nie więcej niż 0,049 kPa;
prawność filtracji metodą na za
pomocą męty olejowej - nie mniej niż 90%;

- masa -5 g.
Filtry F-15B wykonane z bibuly J-28 chronią drogi oddechowe

przed pyłami o rozdrobnieniu koloidalnym wielkości cząstek po
wyżej 0,3 (m, takich jak:

- pył krzemowy występujący w zakładach _ceramicznych
i ceme

towych, oczyszczalniach odlewów metodą piaskowania, kopalniach węgla;

- pył metali występujących w zakładach hutniczych, odlewniach, ynkowniach, zakładach produkujących farby;

- pyt azbestowy;

134

gasmaskarchiwum.pace

- pyl pochodzący z mączki Thomasa oraz na stanowiskach przeladunkowych dla nawozów sztucznych.
Wkładki F-15B nie chronią przed toksycznymi pylami ani przed
niedoborem tlenu.

Tyu. 711. Sehemat fllru : przeciwpylowego
P-1ó6

z - krągki kartonu, z - przedladki. dystamowe

Dane techniczne filtru F-15B (rys. 7.11) :

- opór wdechu przy przepływie powietrza przez czysty filtr
pojedynezy w ilości 15 dmt/min - 0,098 kPa;

- sprawność filtracji badanej nefelometrycznie za pomocą
mgły olejowej - 99%;

- masa - 15 g.
filtrów przeciwpyłowych F-13 i F-15B jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Warszawa” - Zakład

Złochowice.

TA. Sprzęt kompletny

7.A.1. - Sprzęt roboczy oczyszczający

W tej grupie sprzętu produkowane są w kraju dwa aparaty
z urządzeniem wentylacyjnym, są to: aparat filtrowentylacyjny
dla rolnietwa „Piast” AT-1 oraz „Piast” AR-2 dla przemysłu.
Aparat filtrowentylacyjny dla rolnictwa „Piast” typ AR-1
może być stosowany do ochrony dróg oddechowych przed działaniem toksycznych pylów pestycydów oraz innych par organicznych, Zaleca. się go w pracach zwią z wapnowaniem i nawożeniem gruntów, przy niszczeniu owadów i szkodników środkami chemicznymi, przy transporcie wapna i nawozów
sztucznych. Z aparatu mogą korzystać równocześnie dwie osoby.

135


Dane techniczne:

- wydajność czystego powietrza (dla dwóch osób) - 280 dmt
na min;

- sprawność nluacy;na dla pyłów o wielkości cząstek powyżej 0,5 (m - około 90%;

- długość węży doprowadzu]ących powietrze - 2%

2 WI TTT 22.

nego - ;
- napięcie zasilania dla dmuchawy z silnikiem prądu stałego - 12 V;

- masa aparatu (bez hełmów i węży) -- 15 kg.
W skład aparatu wchodzi zespół ixlŁrowentylacy]nv z silnikiem
hełmy ochronne,
pasy biodrowe i węże doprowadzające powietrze, Zasilanie z sieci
prądu zmiennego lub prądu stałego. Schemat aparatu przedstawiono na rys. 7.12. Aparat AR-1 produkuje Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”.

% W2
Rys. 712. Sehemat aparatu AR-1 Piost
1 - miiropochiantacz, 2 - muchawa z minikiem, 3 --wrat oddechowy inczacy, « im powłeśreny, 8 - pas biodrow»

Aparat filtrowentylacyjny dla przemysłu „Piast” typ AR-2
do w przemyśle w pracach wyko
nywanych w atmosferze zani pylam
a z W i zowieczek powo zi 03 j 6. W0 sy 0.
mentowy itp.). W odróżnieniu od AR-1 nie chroni przed toksycz-
nymi porami :
aparat powietrza wystarcza do ochrony 355 o n T
czas prac cięższych ilość dostarczonego powietrza wystarcza dla
dwóch osób, a w niektórych warunkach tylko dla 1.

136

gasmaskarchiwum.page

Dane techniczne:
- wydajność cenyszezonego powietrza
ób) - około 300 dm!/min;

I

filtracyjna dla pytów
o wielkości cząstek powyżej 0,5 jum -- około 98!%;
długość węży doprowadzających powietrze do hełmów (dla 1 użytkow=

nikaj - 5 mi
- napięcie zasilania - 220 V;
- wymiary
szerokość - 210 mm,
wysokość - 260 mm,
aługość - 550 mm;
- masa aparatu (bez hełmów i węży) -- 14 kg.

Schemat budowy aparatu przedstawia rys. 7.13, Aparat składa
się z zespołu filtrowentylacyjnego z silnikiem elektrycznym, dwustopniowego zespołu filtracyjnego, dmuchawy, hełmów ochron=
nych, pasów biodrowych i wężów doprowadzających powietrze
do helmów.

. | z


- ncm powietrzny, z - pas bioń . oadechowy: taczacy, 1 - sy
mzi złominzśyj z. - d87 klncnowy w..m?w 4 2 Zakelsiw: ; ~ ulnić

137


Aparat nie chroni przed brakiem tlenu. Przed podjęciem pracy
w aparacie należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Prodzemieri syr SP8 jest Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych „FASER

7.1.2, - Sprzęt roboczy izolujący

Ta grupa sprzętu podzielona jest na sprzęt wężowy, powietrzny butlowy i regenerujący, Jak widać z tabl. 7.1, w kraju produ=
kuje się siedem aparatów typu wężowego, dwa aparaty typu powietrzno-butlowego i trzy aparaty regenerujące.

Aparaty wężowe

Aparat wężowy zasysanego powietrza AZ-2M
„Afmos”, Aparat ten przeznaczony jest do ochrony przy wykonywaniu lekkiej pracy w atmosterze skażonej substancjami
toksycznymi, gazami, parami i pyłami, a szczególnie aerozolami
stałymi i ciekłymi, jak również tam, gdzie występuje niedobór
tlenu (zbiorniki, kanały, piwnice). Praca w tym sprzęcie powinna
ograniczać się do 4 godzin dziennie.

Dane techniczn
- długość węża doprowadzającego po

wietrze - 20 mi;
- opór aparatu przy przeplyw)e powie
trza w ilości 30 dm$/m - max. 050 KPa:
- u ii me na - 26,5 kg.

Cały aparat umieszczony jest w skrzyni metalowej i składa się
z maski MGC-1, węża karbowanego, pasa ze złączem do węża, węża
rojonego, filtru przeciwp i linki ase

kuracyjnej.
Filtr umieszczony u wloty powietrza do aparatu powinien
znajdować się w odległości nie większej niż 20 m od stanowiska
pracy. Użytkownik zasysa czyste powietrze siłą własnych płuc.
Schemat aparatu przedstawiono na rys. 7.14.
Podczas użytkowania należy zwrócić ~uwagę na zachowanie
połączeń i z uwagi na powstające w czasie wdechów ciśnienie, Praca w npardcie powinna być
przez drugiego
nia się za pomocą linki asekuracyjnej należy uzgodnlc przed przystąpieniem do pracy.
Aparat AZ-2M produkuje Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych „FASER”.
Aparat wężowy tłoczonego powietrza „M@
dius” AT-4M, Aparat ten zasysa powietrze z czystej atmosfery
i tłoczy przez wąż pod maskę. Aparat przeznaczony jest do prac

138

gasmaskarchiwum.pace

1m

Rys: 114 Sehemat aparatu izolującego, wążowego
Aż-zm ,

Re ;c nva.nmva z - wsż odórchowy taczacy, 3

Z kiczńlkień 1 - Waż dopieadzajscy powletze v - dii
pezdwogiośy: i - na tedkoncy je ”

ciężkich i długotrwałych - w akcjach przeciwpożarowych i pod

ziemią, Warunkiem jest go

źródłem pradu elektrycznego o napięciu zasilania 220 V.

Dane techniczne:

- długość węża doprowadzajcego powietr

ze - 40 m (2X20 mj;
- masa aparatu - około 43 kg:
- wydajność przy napędzie -elektrycztym i Głogości wętn:
m

- 170 dmtmin,
25 - 180 dmó/min;
- przy napędzie ręcznym (80 obr/min)
i długości węża 40 m. - 35 dmojmin.
W skład aparatu wchodzą: maska MC-1, wąż faldowany, pos
wietrze, z silnie

e TT NT e 11 Ti
kuracyjna, skrzynia metalowa. Schemat połączenia ' elementów
aparatu przedstawiono na rys. 7.15.

Zródłem zasilania aparatu w powietrze jest wentylator z silnikiem 5, który powinien zna]dowac się w miejscu, w którym jest

zdatne do tylator zasysa powietrze
z otoczenia i tłoczy je przez wąż 4 pod maskę 1. Naped ręczny
jest napędem awaryjnym, do obsługi

w razie przerwy w dostawie prądu elektrycznego lub awarii
silnika.

Podczas pracy w aparacie należy zapewnić jego użytkownikowi
nadzór przez drugiego pracownika i uzgodnić system porozumiewania się za linki jnej. Po i

130
Tz, na Poreneć nor fosłodacośe wytowego: tloree
nego powietrza AT-4x ,

jechowy laczacy, 3 - na

ko TL NAZ 008 pnwmlxze T*WOIY I
Fóc, 3 Z ilnka aiekuriesjna, 7 - wcie

pracy poszczególne elementy aparatu należy rozłączyć i poddać
konserwacji, Połączenia należy oczyścić, węże gumowe przepłukać czystą wodą i wysuszyć, maskę przetrzeć tampnnem nasyconym środkiem

Atorat mieży przeshowywać w czystym miejscu w temperaturze 5+-25*C £19%,
przed dla gumy
lub wydzielających zapachy drazniące drogi oddechowe.

Aparat AT-4M produkuje Fabryka Sprzętu | Ratunkowego
i Lamp Górniczych „FASER”.

Aparat wężowy sprężonego powietrza AS-3M
„Arcus”. Aparat ten przystosowany jest do oddychania powiefrzem. pochodzącym z instalacji spręzonego powietrza o ciśnieniu.
0,29©0,78 MPa, Stosuje się go przy pracach ciężkich, wymagających większej wentylacji płuc.

Specjalnie polecany jest dla lakierników, do prac przy oczyszczaniu odlewów i przy spawaniu, Dawkowanie odpowiedniej ilości powietrza następuje przez zawór regulacyjny, wyposażony
również w końcówkę, do której można podłączyć np. pistolet na=
tryskowy.

Dane techniczne:
- wąż ciśnieniowy:

aługość - 10 m,
d a wewnetrma - ,9 mm,
średnica zewnętrzna -M

- ciśnienie w instalacji -0; 29 D 'z8 MPa;

140

gasmaskarchiwum.pace

- wydajność przy ciśnieniu 044 MPa:

przy zamkniętym zaw - 40 dmt/min,
przy otwartym 2 - 200 dmó/min;
- masa aparatu - 165 kg.

W skład aparatu wchodzą: maska MC-1, wąż faldowany, pas z za=
worem regulacy]nym i koncowką du pudkączenxa węża aperatu

3a 2Pz loka pashorzzyjni na . skrzynia: T do przechowywania sprzętu.

ŻŚĘ PA6 Schemat aparatu (zolującego wężowego sprężonego powietrza
o me powietcza, z - mir odotiwiejący. powietcze
p?[xv.a;..ąeyyj powietre W D ceali tóorietie/ 27 WN WN E ;*
3r remiaczyk, oncówka 4o przyłączenie pistaciu Taryloczocio” £ - 52
z Taczikkień, 5 - linka trekarscyjka”””””**”*”* sks aGG 1 - 5

Schemat aparatu przedstawiono na rys.
parat AS-3M produkuje Fabryka o gi
i Lamp Górniczych „FASER ” mę g Wi 0
5 Aptarat wężowy z inżektorem AJ-3M „Saturn”,
ost to oporat do zasysania świeżego powiet
de o gt 2 go powietrza, Wydajność od
2 nwogi na spoók doprowadzśnia powietrza i zakres wydajności uparatu (30--100 dm@/min). Aparat może być stosowany
przy wykonywaniu prac ciężkich i długotrwałych, a z uwagi na
długość węża doprowadza]ącego (2X20 m) - dość odległych od
źródła czystego powietrza
Dane techniczne:
- długość węża doprowadzającego
powietrze - 40 m (2%20 m);

141


- wydajność - 30-100 dmtmin;
- czas pracy - 12 godzin;

- pojemność butli - 2X27 1;

- masa aparatu - około 150 kg;

- eiśnienie początkowe w butlach - 147 MPa;

- ciśnienie końcowe w butlach - 1.96 MPa.

W skład aparatu wchodzą: maska MC-1, wąż fałdowany, pas
z łącznikiem, wąż doprowadzający powietrze, iniektor z filtrem
przeciwpyłowym, zawór redukcyjny z manometrem wysokiego
i niskiego ciśnienia i zaworem bezpieczeństwa, butle ze spręzonym powietrzem, linka asekuracyjna, wózek i skrzynia metalowa

do przechowywania aparatu. Schemat połączenia części składo
1

wych pokazany jest na rys. 1.1

Rys. 117. Schemat aparatu izolującego powietrznego butlowego AJ-3M „Saturn

%
ueczeć, 3

z i o podl: io © uk Srdkiedzuje, 11
wrznia

Spręzone powietrze wypływające z butli 8 dostaje się do komory zaworu redukcyjnego 7. W komorze iniektora 5 wytworzone podciśnienie powoduje zasysanie z zewnątrz czystego powietrza i doprowadzenie go do zaworu wdechowego maski, Butla 8
wraz z iniektorem 5 muszą znajdować się w miejscu, gdzie powietrze nadaje się do oddychania. Jak we wszystkich innych aparatach, rozpoczęcie pracy w tym urządzeniu powinno być poprzedzone sprawdzeniem szczelności połączeń i jego działania. Praca

142

gasmaskarchiwum.pace

w aparacie wymaga nadzoru drugiego pracownika, Porozumiewa=
nie odbywa się za pośrednietwem linki sygnalizacyjnej 10. Zasady przechowywania są takie same jak dla innych aparatów wężowych. Aparat AJ-3M produkuje Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych „FASER”. Fabryka Sprzętu Ratunkowego
i Lamp Górniczych w ostatnim czasie poszerzyła asortyment aparatów y z powietrza o trzy stanow'ące bardziej komfortową wersję aparatu AS-3M. Są to: urządzenie wężowe spręzonego powietrza UWS2/10, UWS 2/20
i UWS 2/30,
Urządzenie UWS 2/10 o budowie podobnej do aparatu AS-3M
jest klimaty od.

pos

podu p t przez użytkow=

nika (regulacja ręczna ieti 1 1

UWS 2/20 ma automat ustny do regulacji powietrza, a UWS 2/30

wyposażone jest w ręczną i automatyczną regulację powietrza,

ponadto ma ą butlę ze spręd powietrzem, W przyz
padku braku odpowiedniej ilości powietrza w przewodach urządzenia butla włączona jest ie w obieg, z ró

nym się sygnału informującego użytkownika o awarii w urządzeniu, co równoznaczne jest z koniecz~
nością natychmiastowego wycofania się ze strefy zagrożonej.
Aparaty powietrzne butłowe

Aparat powietrzny butlowy AP-3, Jest to aparat
izolujący z własnym zapasem powietrza znajdującym się w dwóch
butlach stałowych, Ponadto aparat ten ma otwarty obieg powietrza oddechowego, Ze względu na krótki czas ochronnego działania (poniżej 1 godz.) znajduje on zastosowanie do krótkotrwalych prac awaryjnych, przy konserwacji urządzeń itp. oraz w pozarnietwie. Przystosowany jest do noszenia na plecach.
Dane techniczne:

- wymiary - 685% 340% 130 mm;
- masa aparatu napełnionego - około 18 ka:
- czas działania przy użyciu powietrza:
0 dmt/min - 53 min,
50 dmt/min - 32 min;
- pojemność butli powietrznych -- Rx4 1;

- ciśnienie powietrza w butlach
- ciśnienie uruchomienia sygnalizatora

ycznego 392 +049 MPa;
- opór wdechu przy 30 dmó/min - 0;24 MPa.

W skład aparatu wchodzą: maska MC-1, wąż oddechowy, reduktor ciśnienia z zaworem dawkującym i sygnalizatorem akustycznym, butle powietrza, manometr i konstrukcja nośna,

143


Sehemat aparatu oraz sposób połączenia części przedstawiono
z

na rys. 1.18.

Otwarcie zaworu butli powoduje wpływ powietrza do reduktora
ciśnienia, gdzie wartość ciśnienia zostaje zredukowana do 0.59
MPa. Wytworzone w momencie wdechu podciśnienie powoduje
otwarcie wylotu powietrza z komory ciśnienia zredukowanego do
węża oddechowego i zaworu wdechowego maski.

Rys. 118. Sehemat aparatu tzotującego powietrznego butlowego 3P-3

. 1iiritór krasyczny: # -- banie ge sprszenym powitrze, i - minomer

Dopływ powietrza trwa tak długo, jak długo trwa podciśnienie
wytworzone podczas wdechu. Powstałe w czasie wydechu ciśnienie powoduje zamknięcie dopływu powietrza, Wydech następuje

do atmostery przez

asce zawór v.

znacznym zużyciu zapasu powietrza z butli przy ciśnieniu 3,0%2

wska=

%0,49 MPa zostaje ur

zujący na

aparatu z atmo
y › się użytko u
sfery zagrożonej. Podjęcie pracy w aparacie powinno być poprzeA 9

dzone spr

ski i węża

pasu powietrza w butlach (po odkręceniu zaworów butli) i dzia
iania zespołów reduktora.

144

gasmaskarchiwum.pace

Użytkownik aparatu powinien być

przed przystąpieniem do pracy w aparacie przeszkolony w zakresie obsługiwania aparatu. Aparat AP-3 produkuje Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”,

Aparat powietrzny butlowy APS-2/1-25, Jest to
aparat przeznaczony, podobnie jak aparat AP-3, do krótkotrwalych prac awaryjnych, lecz jednak z uwagi na małe gabaryty jest
polscany do prac w ciasnych pomieszczeniach,

Aparat ten przeznaczony jest do noszenia na piersiach. Wyposażony jest w dwie butle ze sprężonym powietrzem ustawiane
względem siebie w literę V. Wyposażony też jest w sygnał akustyczny oznajmiający spadek ciśnienia w butli do 4,9 MPa,

Dane techniczne:

- masa aparatu napełnionego - ok. 8 kg;
- czas ochronnego działania przy zużyciu
powietrza 30 dmt/min

- 25 min;
- pojemność butli spręzonego powietrza -41

- ciśnienie powietrza w butli - do 19,6 MPa.
Aparaty regenerujące

Regenerujący aparat tlenowy M-6l, Aparat ten
może być stosowany do prac awaryjnych ciężkich przez okres
1 godziny w temperaturze otoczenia do 50%€. Aparat może być
również tam, gdzie wymogane jest poru=
szanie się pracownika w atmosferze skażonej, ponieważ manometr wyprowadzony na zewnątrz aparatu umożliwia użytkowni=
kowi stałą kontrolę zapasu tlenu. Aparat przystosowany jest do
noszenia na plecach i ma boczne wyprowadzenie węży. Składa się
on z maski typu GS, węży ych z zaworami, pochl
cza CO:, worka oddechowego z zaworem upustowym, z butli tlenowej wraz z zaworami redukcyjnym, dawkującym i dodawczym,
manometru i tornistra,

Dane techniczne:

- wymiary - 455X340X 160 mm;

- masa - około 12,5 kg;

- czas działania - 1 godz:

- pojemność butli tlenowej - 11;

- ciśnienie tlenu w butli - 143 MPa;

- dawkowanie tlenu:
stałe - 1,2 dmt/min,
maksym - 15 dmimin,

ne
użytkowa worka
pochłaniacz CO» sodowy
- opór aparatu w pulsującym prądzie
powietrza:

-451,
- 7X14X20 em;

10. Sprzet ochrony..


przy wdechu - do 044 kPa,
przy wydechu - do 0,50 kPa.

Tornister wykonany jest z blachy ze stopu aluminium, lakierowany emalią młotkową piecowa, zespoły wewnętrzne - z mosiądzu, , worek - z tkaniny gumowanej, pasy nośne - ze skóry.

Schemat budowy i działania aparatu przed›tawla rys. 7.19. Powietrze wydy przez przez łącznik
centralny 1, wąż wydechowy 2 i po otwarcia zaworu wydechowego 3 przechodzi przez lewy wąż łączący 4 do pochłaniacza 5.

Rys. 7.10, Schemat aparatu izolującego zegenerującego
x1-01

W tym samym czasie zawor wdechowy 6 na skutek ciśnienia wy=

m j zo u 00 | czę›clowo z pey, wodne,
zeaz Wk Ia 1 20 o ooo 1. „Przy wdechu powietrze przez zawór przepływa do y

d i Pz 1 io o W dn d hcy ro Noesi
i przez łącznik centralny 1 płynie do dróg oddechowych użytkow
nika. W tym czasie pod wpływem wdechu zawór wydechowy 3
jest jąc zassanie p

go z pochłaniacza. Zapas tlenu, znajdujący się pod ciśnieniem
w butli stalowej 11, wypływa przy otwartym zaworze 12 do zaworu redukcyjnego 15, gdzie następuje redukcja ciśnienia do

146

gasmaskarchiwum.pace

0,2) MPa (3 atm). Manometr 14 wskazuje przy otwartym zaworze odcinającym 13 ciśnienie panujące w butli. Z zaworu redukcyjnego tlen o ciśnieniu zredukowanym jest dawkowany do pró
wodu a płucny zawór
1 Nożet Maj 12 o ro w sk zmiennej od 1.2 *
1,5 dm%/min, zależnie od zapotrzebowania użytkownika, Jeżeli zapotrzebowanie tlenu, wyraźające się głębszym oddechem użytownika, zwiększy się, wówczas worek oddechowy kurcząc się
pociąga za sobą dźwignię 17 i tym samym powoduje dawkowanie
zmienne tlenu przez automat płucny i zawór dawku)qu Ilość
dopr tlen i jest od. wielkości
o ooo Wz Pr Pyci mieka na przejoię zasori ko
dawczego 18 następuje dodatkowe dawkowanie tlenu, Ślinnik 10
służy do zbierania spływającej w przewodzie wdechowym śliny
i ewentualnie skroplonej pary. Jeżeli zużycie tlenu jest mniejsze
od ilości dostarczonej, to wówczas nadmiar powietrza w worku od=
dechowym uchodzi przez zawór upustowy, . ketóry upuczanie się
przy acy 0,99-10
Prawidłowe użytkowanie aparatu wymaga odpowxedn›ego prze=
szkolenia pracowników.

Aparat ten produkuje Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp
Górniczych „FASER” w Tarnowskich Górach,

Aparat tlenowy regeneracyjny wielogodzin
ny W=70. Aparat ten stosowany jest w miejsce dawnych apara~
tów W-63 i W-G3P jako nowocześniejszy. Jest to aparat przeznatysiy do długotrwałych akcji w górniczym oraz do

rac w przemyśle. Wykonany jest z materiałów analogicznych
m u MR. Ty M n To sa

Dane techniczne:

- wymiary: tornistra - 430%480X 148 mm;

- masa aparatu - 14 kg;
- czas działania „ 4 godzmv
- pojemność butli tlenowej - t

- ciśnienie butli tlenowej

- pojemność użytkowa worka oddechowego

- pochłaniacz CO, sodowy

- 19, B MPa;

-65 %
- 9X18X28 em.
Zasady konserwacji i użytkowania są analogiczne jak aparatu
M-61. Schemat aparatu W-10 przedstawiono na rys. 9.2

Aparat W-10 produkuje Fabryka Sprzętu Rotuskowego i Lamp
Górniczych „FASER”.

Aparat tlenowy regeneracyjny TP-6. Jest to apa=
rat regeneracyjny o zamkniętym obiegu powietrza, Przeznaczony

147
sy. 15 - zmóe umóow,
a

Pz d61 - SSS i * uo 0Y

jest do in w akcjach r i nie jących
1,5 godziny pracy.
Dane techniczne:

14

wymiary tornistra - 332><44Z>< 140 mm;
masa apamu

czas działani 102 1 % godzmy,
pojemność Tm Menowej

ciśnienie w butl Z 19,6 MPa;
da kowacie tmu

stałe - 1,5 l/min,
maksymalne - 30 I/min;

pojemność użytkowa worka - 55 £08 1
pochłaniacz dwutlenku węgla i

z masą wapniową, wymienną

ilość masy chłonnej do jednorazo
wej wymiany W 12 g.

Sehemat aparatu przedstawiono na rys. 7.21.

6

gasmaskarchiwum.pace

» ór oarinwiącz. « - przee
R ~ TEO RO ! - 208
P e 1 r ai z z ro Pziky 1 zyromać płucaj, 1 -- pezewód ienoicy, x - wrzekóż dodaczy: 11 komar mui k6
mii indotkone: 1l -- grreeda: wodechowy, h - m dresiay,
11 -- pównieniacz, To - Śorek” oddachowy: z1 - uernik closiej:

21 - wytena ostrzegowcza

Aparat TP-6 pruduku]e Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp
Górniczych „FASE

7.43. - Sprzęt wcieczkowy

743.1. Sprzęt ucieczkowy, oczyszczający

z
obecnie w kraju ]edynle g(›rmczy ppare ochronny POG 5. Sluzy
on do ochrony dróg
i bezpiecznego opuszczenia miejsc, w kŁorych pow)etrze na skutek np. poźaru skażone jest tlenkiem węgla. Stosowany on może
być przy zawartości tlenku węgla nie większej niż 1% obj. przy
zawartości tlenu nie mniejszej niż 12%.

ochronny POG-T (rysu
, nek 7.22) składa się z pancerza ochronnego (rys. 7.220) i pochła

niacza (rys. 1.22b) i osu=
szaczem krzemowo= wapmowo-muwym.

149Strona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/