Kliknij na powiększenie aby zamknąć

Ratownik Górniczy


Autor / Autorzy: Różni (patrz "Uzupełnienie")
Wydawnictwo: Różne (patrz "Uzupełnienie")
Rok wydania: Różny (patrz "Uzupełnienie")

Strony


OCR


Rys.
17

74

TLENOWY APARAT ROBOCZY TVPU W-63

widok

Przewód
wydechowy

___--- Pochtaniacz

o7

S
5

0i

o
o
106

«o6 55
<

<
2905
«sa
25

<

5

«2«

<

<

>
<
««

«*

g
<
««

2

Zawór

dawkujący

Przewód > _ Warek Zawój

wdechowy oddechowy - Fedukcyjny
Komora wydechowa zn
Komora ł

19 Zawór

Przewód tłenowy

schemat

-- Butla z tlenem

Tlenowy aparat izolujący roboczy typu W-63

Aparat ten jest aparatem wielogodzinnym, a czas ochronnego działania
aparatu wynosi do 4 h. Aparat ma stałe dawkowanie tlenu w ilości 1,2 l/min
(dm*/min) oraz automat płucny, który pokrywa zapotrzebowanie na tlen
(ponad stałe dawkowanie) do wartości 17 l/min (dm*/min) w czasie ciężkiej
pracy ratownika. Masa aparatu wynosi 17,5 kg (bez maski). Pojemność
butli tlenowej wynosi 2,01 (dm*), ciśnienie robocze tlenu 200at (2-10%
N/m*), a pojemność użytkowa worka oddechowego około 6,5 1 (dm*).

Poszczególne części opisywanego aparatu są zamontowane w metalowym tornistrze (rys. 17) o wklęsłym spodzie, usztywnionym poprzecznie
wytłoczonymi żebrami. Do spodu tornistra (na wsporniku w kształcie krzyżaka) umocowane jest łoże pochłaniacza. Butla tlenowa połączona jest
z zespołem zaworów, składającym się z zaworu redukcyjnego, zaworu dawkującego, zaworu dodawczego i manometru. Z lewej strony tornistra
umieszczone są komory sterujące z zaworami zwrotnymi. Przewód tlenowy łączy zawory dawkujący i dodawczy z komorą wdechową. Wylot przewodu tlenowego skierowany jest bezpośrednio do przewodu wdechowego.
Worek oddechowy przyczepiony jest od dołu do spodu tornistra, a środek
wierzchu worka przyczepiony do dźwigni zaworu dawkującego. Na worku
osadzony jest zawór upustowy. Przewody oddechowe wyposażone są
w zbiornik śliny (ślinnik).

Do spodu tornistra przymocowane są pasy nośne, a na wysokości pochłaniacza przyczepiona jest poduszka izolacyjna (osłania plecy ratownika
przed ciepłem pochłaniacza).

Obieg powietrza w tlenowym aparacie roboczym typu W-63. Powietrze
wydychane przepływa z maski przez przewód wydechowy (rys. 17), zawór
zwrotny w komorze wydechowej i lewą fajkę do pochłaniacza, gdzie
oczyszcza się z dwutlenku węgla, a następnie przez prawą fajkę do worka oddechowego. Przy wdechu powietrze z worka oddechowego płynie
przez zawór zwrotny w komorze wdechowej i przewód wdechowy do maski
i płuc użytkownika. Tlen o wysokim ciśnieniu wypływa z butli do zaworu
redukcyjnego, gdzie następuje redukcja ciśnienia, a następnie do zaworu
dawkującego, skąd przez dyszę stałego dawkowania w ilości 1,21/min
(dm*/min) do przewodu tlenowego i przez komorę wdechową bezpośrednio
do przewodu wdechowego. Przy wdechach przekraczających 2,0 do 2,51
(dm*) obniżający się wierzch worka oddechowego pociąga za sobą dźwignię
otwierającą zawór dawkujący, który - proporcjonalnie do głębokości
wdechu - przepuszcza dodatkowe dawki tlenu. Poza tym w celu ochłodzenia powietrza obiegowego w czasie ciężkiej pracy można dodawać tlen
przez naciśnięcie membrany zaworu dodawczego połączonego przez prze
wód tlenowy bezpośrednio z przewodem wdechowym.

Przy wzroście ciśnienia w obiegu oddechowym powyżej 20 do 40 mm
H,0 (200 do 400 N/m*) wypełniający się worek dociska grzybek zaworu


Rys.
18

76

upustowego do łoża pochłaniacza i otwiera zawór upustowy. Skraplająca
się para wodna i ślina użytkownika spływają do ślinnika umieszczonego
na przewodzie wdechowym.

Tlenowy aparat roboczy typu W-70

Aparat oddechowy typu W-70 jest aparatem wielogodzinnym. Aparat
ma stałe dawkowanie tlenu w ilości 1,5 l/min (dm*/min), zmienne w ilości
do 40 I/min (dm@/min) oraz dodatkowe dawkowanie przepłukujące w ilości

TLENOWY APARAT ROBOCZY TVPU W-zo

widok

Wąż: wydechowy Manometr

«

Pochłaniacz

Łącznik

/Wursk oddechowy

Automat płucny

Zawór: przez
płukujący

Ślinnik
Komora wydechowa Zawór upustowy
Komora V Zawór redukcyjny
Zawór dodawczy
schemat -- Butla z tlenem

około 6 1 (dm#) dla wstępnego przepłukiwania układu oddechowego. Masa
aparatu wynosi 14 kg, pojemność butli tlenowej 2 1 (dm*), ciśnienie robocze
200at (2+10© N/m?), a pojemność worka oddechowego wynosi około 61
(dm*). Aparat typu W-70 (rys. 18) charakteryzuje się lekką i stabilną
budową.

Obieg tlenu i powietrza w tlenowym aparacie roboczym typu W-70.
Tlen sprężony płynie z butli (rys. 18) przez zawór butlowy do przewodu
wysokiego ciśnienia, z którego przez zawór odcinający dopływa do manometru oraz do zaworów redukcyjnego i dodawczego. W zaworze redukcyjnym ciśnienie tlenu jest redukowane do 4at (4+10N/m*). Tlen o zredukowanym ciśnieniu płynie do automatu płucnego i zaworu przepłukującego. W przewodzie odpływowym z zaworu redukcyjnego zabudowany jest
zawór bezpieczeństwa, który otwiera się, gdy ciśnienie w przewodzie przekracza 4 at (4-105 N/m*) - przez zawór wypuszczany jest wtedy nadmiar
tlenu na zewnątrz.

Zastosowany w aparacie specjalnej konstrukcji automat płucny dawkuje stale do obiegu powietrznego tlen w ilości 1,5l/min (dm*/min) oraz
dodatkowo do 40 I/min (dm*/min) podczas głębokich oddechów ratownika.
Tlen z automatu płucnego (o stałym i automatycznym zmiennym dawkowaniu) płynie do wdechowej komory zaworowej.

Zawory dodawczy i przepłukujący są połączone wspólnym przewodem
poprzez prawą fajkę z workiem oddechowym. W momencie otwarcia zaworu butlowego i po zredukowaniu ciśnienia tlenu w zaworze redukcyjnym przez zawór przepłukujący dopływa do worka oddechowego około
61 (dm*) tlenu, którym układ oddechowy aparatu zostaje wstępnie przepłukany. Następnie zawór przepłukujący zamyka się samoczynnie i pozostaje zamknięty do końca użytkowania aparatu (tj. do czasu ponownego
otwarcia zaworu butlowego - po jego uprzednim zamknięciu).

Powietrze wydychane przez ratownika płynie z maski (lub z ustnika)
przez łącznik centralny, wąż wydechowy, komorę wydechową, lewą fajkę
do pochłaniacza, gdzie oczyszcza się z dwutlenku węgla i wilgoci. Oczyszczone powietrze dopływa do worka oddechowego, skąd - przy wdechu płynie do komory zaworowej wdechowej, gdzie zostaje wzbogacone w tlen
dopływający z automatu płucnego. Zregenerowane powietrze przepływa
do łącznika centralnego i dróg oddechowych użytkownika, Przy nadmiernym wzroście ciśnienia w worku oddechowym otwarty zostaje zawór upustowy sterowany specjalną dźwignią. Skraplająca się para wodna i ślina
użytkownika spływają do ślinnika.

Zawór dodawczy ma charakter zaworu redukcyjnego. W razie naciśnięcia membrany zaworu dodawczego tlen o ciśnieniu zredukowanym płynie do worka oddechowego - niezaleźnie od przepływu tlenu z aparatu
płucnego do komory wdechewej.

77
podawania tlenu pod maskę
ghania, zwłaszcza w przypadla ratownika. Urządzenie to
zego udającego się do akcji
tów izolujących roboczych,
i, df) której jest przyłączony
-ktorą nakłada się przewód
ii do podawania tlenu. Do
nometr wysokiego ciśnienią
z z przewodem tlenowym
butli, PO Otwarciu zawory
e ulega zredukowaniu dc;
ewodem tlenowym i rurką
ależy po wyjęciu zaworu
lo zaworu jest: dokręcone

utlą tlenową,
na manometrze ciśnienie

mentu ustalenia się wską.
/min,

iskę aparatu oddechowego
ezpośrednio pod nosem

elnienia i przed przypad
ść przepływu tlenu od 10

Tlenowy aparat izolujący roboczy typu W-70

Aparat ten przeznaczony jest do wykonywania prac ratowniczych w atmosferze nie nadającej się do oddychania. Czas ochronnego działania tego
aparatu wynosi cztery godziny. Aparat typu W-70 ma stałe dawkowanie tlenu
w.ilości 1,5 dm*/min oraz dawkowanie zmienne maksymalnie do 50 dm*/min.
Ponadto aparat ten ma dodatkowe przepłukujące dawkowanie tlenu w ilości
około 6 dm* do wstępnego przepłukiwania układu oddechowego. Masa wynosi
14 kg, pojemność butli tlenowej - 2 dm', a ciśnienie robocze 20 MPa,
matomiast pojemność worka oddechowego wynosi około 6 dm*.

Budowa aparatu typu W-70. Aparat tlenowy typu W-70 (rys. 9) jest
zparatem plecakowym o zwartej konstrukcji z roboczym wyprowadzeniem
węży oddechowych.
Tornister aparatu składa się z wklęsłego spodu oraz opływowej pokrywy,
połączonych ze sobą rozłącznie. Do spodu tornistra od strony wewnętrznej
przymocowane są: łoże pochłaniacza, obejma mocująca butlę tlenową z zawozem, zaczepy zamknięcia tornistra, zespół zaworów oraz komory wdechowa
i wydechowa. Komora wydechowa z umieszczonym w niej zaworem upustowym połączona jest za pomocą krótkiego przewodu fałdowanego i fajki
fewej z wlotem pochłaniacza CO..
© Zespół zaworów tego aparatu składa się z: zaworu odcinającego,
zaworu redukcyjnego, zaworu dodawczego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu do
wstępnego przepłukiwania układu oddechowego tlenem i przeponowego automatu płucnego ze stałozmiennym dawkowaniem tlenu. W części środkowej
spodu tornistra jest umieszczony worek oddechowy. Fajka prawa stanowiąca
włot do tego worka wyprowadzona jest z jego górnej części i połączona
z wylotem pochłaniacza CO,. Końcówka wylotowa worka połączona jest
z bocznym króócem komory wdechowej.

Automat płucny, wkręcony do zaworu redukcyjnego, połączony jest

przewodem tlenowym z komorą wdechową, a zawór dodawczy i przepłukujący
- za pomocą elastycznego przewodu dodawczego - z fajką prawą. Od strony
zewnętrznej do spodu tornistra przymocowane są elementy mocujące pasy
mośne: u góry - wieszak i zaczep, a u dołu - konsole ze strzemionami.
Z wyprowadzonymi na zewnątrz spodu tornistra króóćcami komór zaworowych są połączone przewody oddechowe wraz ze zbiornikiem śliny.

Obieg tlenu i powietrza oddechowego. Po otwarciu zaworu butli
tlen pod wysokim ciśnieniem dopływa do zaworu redukcyjnego, gdzie ciśnienie
tlenu zostaje zredukowane, po czym dopływa do zaworu przepłukującego i do
zutomatu płucnego. Z zaworu przepłukującego tlen przepływa przez przewód
dodawczy i fajkę prawą do worka oddechowego, następnie zawór przepłukujący zamyka się samoczynnie i pozostaje zamknięty do końca użytkowania aparatu.

Ciągłe uzupełnianie tlenu w obiegu oddechowym, podczas użytkowania
aparatu, dokonywane jest poprzez stałe dawkowanie tlenu przez dyszę

51


RYS.

52

umieszczoną w przesuwnym tłoczku automatu I.›łucnf:go. Jeżęli ilość tlenu jest
niewystarczająca na pokrycie zapotrzebowania uzytkownlką, to wskutek
wytworzonego podciśnienia w układzie oddechoqu qrząązenxe przeponowe
automatu płucnego powoduje dopływ dodatkowej ilości tlenu. lZaĄrowno
dawkowanie stałe, jak i dawkowanie automatu płucnego powodują, że tlen
dostarczany jest do obiegu oddechowego przewodem tlenowym. Dodatk'ow_o
tlen w układzie oddechowym można uzupełnić przez ręczne uruchomienie
zaworu dodawczego.

TLENOWY APARAT ROBOCZY TVPU W-70

widok

Wąż : wydechowy Manometr

P Pochłaniacz
[ l

Worek oddechowy

Automat płucny

Zawór prze~
płukujący

Ślinnik
Komora =
wydechowa Zawór upustowy
Komora £ Zawór redukcyjny
Zawór dodawczy
schemat Butla z tlenem

Jako zabezpieczenie pr
dukowanego zastosowano
wzroście ciśnienia zredukc
samoczynnie, upuszczając
poprzez łącznik centralny
fajkę do pochłaniacza CO
przez prawą fajkę płynie
z worka oddechowego pły
cenie w tlen z automatu
łącznik centralny do ma
w worku oddechowym p.
workiem zawór upustowy
z obiegu oddechowego n

4.2.3. Kontrola tlenowych

Aparaty tlenowe robocze
użytkownikowi bezpieczn:
należycie konserwowane i
wykonywana przez mecha:
ny za pomocą specjalnych
kownika.

Zgodnie z obowiązując
ratownictwa górniczego n
które w każdej chwili są zd
skontrolowany przez mech.
oraz co najmniej raz na d
w tym czasie używany. P.
użytkownik osobiście pov
działania. Ostatnią przed
wy, bezpośrednio przed u
aparat oddechowy robocz

- okresowej, przeprow

ratowniczego za po

- przeprowadzanej prz

akcji ratowniczej.

Kontrola aparatu przeprow:

Bezpośrednio przed udanie:
ratownik musi sprawdzić «
1. Pochłaniacz CO,. N

- ma właściwe wy
nego. Jeżeli ilość tlenu jest
iżytkownika, to wskutek
m urządzenie przeponowe
ej ilości tlenu. Zarówno
ucnego powodują, że tlen
m tlenowym, Dodatkowo
zez ręczne uruchomienie

-- Pochtaniacz

)
1%

„Worek oddechowy

Automat płucny

-- Butla z tlenem

Jako zabezpieczenie przed awaryjnym nadmiernym wzrostem ciśnienia zredukowanego zastosowano ieniowy zawór b wa, który przy
wzroście ciśnienia zredukowanego powyżej określonej wartości uruchamia się
samoczynnie, upuszczając tlen do atmosfery. Powietrze wydychane płynie
poprzez łącznik centralny, przewód wydechowy, komorę wydechową i lewą
fajkę do pochłaniacza CO ,, gdzie oczyszcza się z dwutlenku węgla, a następnie
przez prawą fajkę płynie do worka oddechowego. Przy wdechu powietrze
z worka oddechowego płynie do komory wdechowej, gdzie następuje wzbogacenie w tlen z automatu płucnego i płynie dalej przez przewód wdechowy,

-łącznik centralny do maski i płuc użytkownika. Przy wzroście ciśnienia

w worku oddechowym powyżej określonej wartości, otwiera się sterowany
workiem zawór upustowy umieszczony na komorze wydechowej, upuszczając
z obiegu oddechowego nadmiar powietrza.

4.2.3. Kontrola tlenowych aparatów roboczych

Aparaty tlenowe robocze stosowane w ratownictwie górniczym gwarantują
użytkownikowi bezpieczną pracę tylko wtedy, gdy są w dobrym stanie,
należycie konserwowane i odpowiednio skontrolowane. Kontrola może być
wykonywana przez mechanika sprzętu ratowniczego w sposób bardzo dokładny za pomocą specjalnych przyrządów kontrolnych lub przez samego użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sali aparatowej kopalnianej stacji
ratownictwa górniczego mogą znajdować się tylko te aparaty oddechowe,
które w każdej chwili są zdatne do użytku. Każdy aparat oddechowy musi być
skontrolowany przez mechanika sprzętu ratowniczego po każdym jego użyciu
oraz co najmniej raz na dwa tygodnie, nawet wtedy gdy ten aparat nie był
w tym czasie używany. Ponadto przed użyciem aparatu oddechowego jego
użytkownik osobiście powinien kontrolować stan aparatu i poprawność
działania. Ostatnią przed użyciem aparatu kontrolę przeprowadza zastępowy, bezpośrednio przed udaniem się zastępu do akcji. Każdy więc tlenowy
aparat oddechowy roboczy podlega kontroli:

- okresowej, przeprowadzanej co dwa tygodnie przez mechanika sprzętu

ratowniczego za pomocą specjalnych przyrządów kontrolnych,

- przeprowadzanej przez ratownika i zastępowego przed udaniem się do

akcji ratowniczej.

Kontrola aparatu przeprowadzana przez użytkownika

Bezpośrednio przed udaniem się do akcji ratowniczej, jak i przed ćwiczeniami
ratownik musi sprawdzić swój aparat w następującej kolejności:
1. Pochłaniacz CO,. Należy sprawdzić czy pochłaniacz:
- ma właściwe wymiary,

53


TLENOWY APARAT UCIECZKOWY TYPL

widok.

Zawi
wdec

Butl
z tlelStrona przygotowana przeze mnie

Materiały na tej stronie mogą zostać wykorzystane bez konieczności mojej zgody. Proszę nie zamazywać znaków wodnych i informacji o autorstwie. Będę wdzięczny za podanie źródła materiałów, jednak nie jest to konieczne. Miłego korzystania ;)

Wyjątkiem jest kod źródłowy strony i kaskadowe aruksze stylów, na których użycie bez mojej zgody nie zezwalam.

Ikony: http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/